Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
11,48 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,05 g
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: 123RATIO SP. Z O.O.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - opis

- Leczenie nadciśnienia tętniczego pierwotnego.

- Leczenie chorób nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥ 0,5 g/dobę, stanowiące część terapii przeciwnadciśnieniowej.

- Leczenie przewlekłej niewydolności serca (u pacjentów w wieku 60 lat i powyżej), jeżeli leczenie inhibitorami ACE nie jest wskazane ze względu na niezgodności, zwłaszcza kaszel

lub przeciwwskazania. Nie należy zmieniać leczenia na losartan u pacjentów z niewydolnością serca, u których uzyskano stabilizację stanu klinicznego podczas podawania inhibitorów ACE. Frakcja wyrzutowa lewej komory powinna wynosić ≤ 40 %, a stan kliniczny pacjentów należy ustabilizować podczas leczenia przewlekłej niewydolności serca.

- Zmniejszenie ryzyka udaru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca udokumentowanym w badaniu elektrokardiograficznym (patrz punkt 5.1. Badanie LIFE, rasa).

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - skład

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu potasowego, co odpowiada 45,8 mg losartanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 9,0 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - dawkowanie

Tabletki produktu leczniczego Losartan Teva należy połykać popijając szklanką wody.

Tabletki produktu leczniczego Losartan Teva mogą być przyjmowane niezależnie od posiłku.

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa i podtrzymująca wynosi 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się w ciągu 3-6 tygodni od rozpoczęcia leczenia. Niektórzy pacjenci mogą osiągnąć dodatkowe korzyści przez zwiększenie dawki do 100 mg losartanu raz na dobę (rano).

Losartan może być przyjmowany razem z innymi produktami przeciwnadciśnieniowymi, głównie z produktami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazyd ).

Nadciśnienie tętnicze u dzieci i młodzieży

Brak doświadczenia klinicznego co do skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu u dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat w leczeniu nadciśnienia (patrz punkt 5.1). Dostępne są ograniczone dane farmakokinetyczne w leczeniu nadciśnienia u dzieci powyżej 1 miesiąca życia (patrz punkt 5.2).

Dla pacjentów potrafiących połykać tabletki, o mc. od 20 kg do50 kg, zaleca się dawkę 25 mg raz na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawka ta może być zwiększona do maksymalnie 50 mg raz na dobę.

Dla pacjentów o mc. powyżej 50 kg zazwyczaj zalecaną dawką jest 50 mg raz na dobę.

W wyjątkowych przypadkach dawka ta może być zwiększona do maksymalnie 100 mg raz na dobę. Dawki powyzej 1,4 mg/kg mc (lub powyżej 100 mg) na dobę nie zostały przebadane u dzieci i młodzieży.

Nie należy podawać losartanu dzieciom poniżej 6 roku życia ze względu na ograniczone dane w tej grupie wiekowej.

Losartan nie jest zalecany do stosowania u dzieci z szybkością przesączania kłębkowego < 30 ml/min/ 1,73 m2ze względu na brak danych (patrz punkt 4.4).

Losartan nie jest także zalecany do stosowania u dzieci z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.4).

Niewydolność serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa losartanu u pacjentów z niewydolnością serca wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę należy stopniowo zwiększać w odstępach cotygodniowych (tj. 12,5 mg na dobę, 25 mg na dobę, 50 mg na dobę), aż do uzyskania zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej czyli 50 mg raz na dobę w zależności od stanu pacjenta.

Zmniejszanie ryzyka udaru u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca udokumentowanym w badaniu elektrokardiograficznym

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa losartanu wynosi 50 mg raz na dobę. Należy dodać małą dawkę hydrochlorotiazydu i (lub) zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową

Dla pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych), zaleca się rozważyć zastosowanie dawki początkowej 25 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych

Nie ma konieczności dostosowania dawki początkowej u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

W przypadku pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie, należy rozważyć zmniejszenie dawki. Brak doświadczenia klinicznego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Z tego powodu losartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku zazwyczaj nie jest konieczne dostosowanie dawki, jednak należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg u pacjentów w wieku powyżej 75 lat.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - środki ostrożności

Nadwrażliwość

Pacjenci z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) powinni być poddani ścisłej obserwacji (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie i zaburzenia wodno - elektrolitowe

U pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową i (lub) zmniejszonym stężeniem sodu wskutek intensywnego leczenia lekami moczopędnymi, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów, może wystąpić objawowe niedociśnienie, szczególnie po podaniu pierwszej dawki lub po zwiększeniu dawki. Powyższe zaburzenia należy wyrównać przed zastosowaniem losartanu lub zastosować mniejszą dawkę początkową (patrz punkt 4.2). Dotyczy to także dzieci w wieku od 6 do 18 lat..

Zaburzenia elektrolitowe

Zaburzenia elektrolitowe występują często u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z cukrzycą lub bez cukrzycy. W badaniach klinicznych przeprowadzonych z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią, częstość występowania hiperkaliemii była większa w grupie przyjmującej losartan, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (patrz punkt 4.8). Z tego powodu stężenie potasu i kreatyniny w osoczu należy ściśle monitorować, szczególnie u pacjentów z niewydolnością serca i stężeniem kreatyniny w osoczu wynoszącym pomiędzy 30-50 ml/min.

Jednoczesne stosowanie produktów moczopędnych oszczędzających potas, suplementów potasu i potasu zawierającego substytuty soli z losartanem nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Zaburzenia czynności wątroby

Dane farmakokinetyczne wskazują na istotne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, dlatego należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Brak doświadczeń klinicznych dotyczących stosowania losartanu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Z tego powodu losartan jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Losartan nie jest zalecany dla dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek

Odnotowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek, będące skutkiem zahamowania układu renina- angiotensyna (szczególnie u pacjentów, u których czynność nerek jest zależna od układu renina- angiotensyna- aldosteron, takich jak pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub uprzednio istniejącymi zaburzeniami czynności nerek).

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych wpływających na układ renina- angiotensyna- aldosteron, u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki obserwowano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi. Tego rodzaju zaburzenia mogą być odwracalne po zaprzestaniu leczenia. Należy zachować ostrożność podczas stosowania losartanu u osób z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub ze zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek

Losartan nie jest zalecany dla dzieci z szybkością przesączania kłębkowego < 30 ml/min./1,73 m2ze względu na brak danych (patrz punkt 4.2).

Należy regularnie kontrolować czynność nerek podczas leczenia losartanem, ponieważ może się ona pogorszyć. Dotyczy to szczególnie przypadków, kiedy podawaniu losartanu towarzyszą inne okoliczności (gorączka, odwodnienie).

Jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE wykazało pogorszenie czynności nerek. Dlatego skojarzone leczenie nie jest zalecane (patrz punkt 4.5).

Przeszczepienie nerki

Brak doświadczenia u pacjentów po niedawnym przeszczepieniu nerki.

Hiperaldosteronizm pierwotny

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zwykle nie reagują na leki przeciwnadciśnieniowe, działające poprzez hamowanie układu renina- angiotensyna. Dlatego nie zaleca się stosowania losartanu.

Choroba niedokrwienna serca i zaburzenia naczyniowo-mózgowe

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia krwi u pacjentów z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi może skutkować zawałem mięśnia sercowego lub udarem mózgu.

Niewydolność serca

Podobnie jak w przypadku innych leków działających na układ renina- angiotensyna, istnieje ryzyko wystąpienia ciężkiego niedociśnienia tętniczego oraz (często ostrych) zaburzeń czynności nerek u pacjentów z niewydolnością serca, z zaburzeniami czynności nerek lub bez.

Brak wystarczającego doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania losartanu u pacjentów z niewydolnością serca i współistniejącymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA) oraz u pacjentów z niewydolnością serca i objawowymi, zagrażającymi życiu, zaburzeniami rytmu serca. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania losartanu w tych grupach pacjentów. Połączenie losartanu z beta-adrenolitykami powinno być stosowane z zachowaniem ostrożności. (patrz punkt 5.1).

Zwężenie zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, kardiomiopatia przerostowa

Podobnie jak w przypadku innych preparatów rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, bądź z kardiomiopatią przerostową.

Substancje dodatkowe

Produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy- galaktozy nie powinni przyjmować tego preparatu.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać podawania antagonistów receptora angiotensyny II (AIIRA) podczas ciąży. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia losartanem u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie AIIRA i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne (patrz punkty 4.3 i 4.6).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku inhibitorów konwertazy angiotensyny, losartan oraz inni antagoniści angiotensyny wykazują znacznie mniejszą skuteczność w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej niż u pacjentów innych ras, prawdopodobnie z powodu większej częstości występowania małego stężenia reniny w populacji osób rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - przedawkowanie

Objawy zatrucia

Dostępne są ograniczone dane dotyczących przedawkowania leku u ludzi. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania, są niedociśnienie, tachykardia. Bradykardia może być wynikiem stymulacji układu przywspółczulnego (nerwu błędnego).

Leczenie zatrucia

W przypadku pojawienia się objawów niedociśnienia należy zastosować leczenie podtrzymujące. Postępowanie jest uzależnione od czasu, jaki upłynął od przyjęcia produktu leczniczego oraz rodzaju i nasilenia objawów. Najważniejsza jest stabilizacja układu sercowo-naczyniowego. W przypadku doustnego przyjęcia leku wskazane jest podanie odpowiedniej dawki węgla aktywowanego. Następnie należy ściśle monitorować parametry życiowe i korygować je w razie potrzeby.

Ani losartan, ani oraz jego czynny metabolit nie mogą być usunięte za pomocą hemodializy.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na losartan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkty 4.4 i 6.1).

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkty 4.4 i 4.6). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - działania niepożądane

Działanie losartanu zostało określone na podstawie:

- kontrolowanych badań klinicznych obejmujących > 3000 pacjentów w wieku 18 lat i starszych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym

- kontrolowanych badań klinicznych u 177 pacjentów w wieku od 6 do 16 lat z nadciśnieniem tętniczym

- kontrolowanych badań klinicznych obejmujących > 9000 pacjentów w wieku od 55 do 80 lat z przerostem lewej komory, chorych na nadciśnienie tętnicze (patrz badanie LIFE w punkcie 5.1) - kontrolowanych badań klinicznych obejmujących > 7700 dorosłych pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (patrz badania ELITE I, ELITE II i HEAAL w punkcie 5.1)

- kontrolowanych badań klinicznych obejmujących > 1500 pacjentów wieku 31 lat i starszych z białkomoczem, chorych na cukrzycę typu 2 (patrz badanie RENAAL w punkcie 5.1) W tych badaniach klinicznych najczęstszym działaniem niepożądanym były zawroty głowy.

Częstość występowania działań niepożądanych przedstawionych poniżej określa się następująco: bardzo często (≥1/10); często (≥1/100, < 1/10); niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100); rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstość występowania działań niepożądanych określona w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Działanie niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określona według wskazań

Inne

 

Nadciśnienie

Pacjenci z nadciśnienie

m tętniczym i przerostem

lewej komory serca

Przewlakła niewydolność serca

Nadciśnienie tętnicze i

cukrzyca typ

2 z chorobą nerek

Doświadczenia po

wprowadzeniu do obrotu

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

niedokrwistość

   

często

 

częstość nieznana

małopłytkowość

       

częstość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

 

reakcje nadwrażliwości, reakcje

         

anafilaktyczne, obrzęk

naczynioruchowy

* i zapalenie naczyń**

       

rzadko

   

hiperkaliemia

         

Zaburzenia psychiczne

 

depresja

       

częstość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

 

zawroty głowy

         

pochodzenia ośrodkowego

często

często

często

często

 

senność

niezbyt

często

       

ból głowy

niezbyt

często

 

niezbyt

często

   

zaburzenia snu

niezbyt

często

       

parestezje

   

rzadko

   

migrena

       

częstość nieznana

dysgeusia

       

częstość nieznana

Zaburzenia ucha i błędnika

 

zawroty głowy

         

pochodzenia błednikowego

często

często

     

szumy uszne

       

częstość nieznana

Zaburzenia serca

 

kołatan ie serca

niezbyt

często

       

dławica piersiowa

niezbyt

często

       

omdlenie

   

rzadko

   

migotanie przedsionków

   

rzadko

   

udar naczyniowy mózgu

   

rzadko

   

Zaburzenia naczyniowe

 
           

(ortostatyczne)

         

niedociśnienie, w tym zależne od dawki objawy ortostatyczne ║

niezbyt

często

 

często

często

 
           
           
           

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej I śródpiersia

 

duszność

   

niezbyt

często

   

kaszel

   

niezbyt

często

 

częstość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

 

ból brzucha

niezbyt

często

       

zaparcia

niezbyt

często

       

biegunka

   

niezbyt

często

 

częstość nieznana

nudności

   

niezbyt

często

   

wymioty

   

niezbyt

często

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

zapalenia trzustki

       

częstość nieznana

zapalenie wątroby

       

rzadko

zaburzenia czynności watroby

       

częstość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

pokrzywka

   

niezbyt

często

 

częstość nieznana

świąd

   

niezbyt

często

 

częstość nieznana

wysypka

niezbyt

często

 

niezbyt

często

 

częstość nieznana

reakcja uczuleniowa na światło

       

częstość nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowej i tkanki łącznej

 

ból mięśni

       

częstość nieznana

ból stawów

       

częstość nieznana

rabdomioliza

       

częstość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

     

niewydolność nerek

   

często

   

naburzenia czynności nerek

   

często

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

     

zaburzenia erekcji/ impotencja

       

częstość nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

     

osłabienie

niezbyt

często

często

niezbyt

często

często

 

zmęczenie

niezbyt

często

często

niezbyt

często

często

 

obrzęk

niezbyt

często

       

złe samopoczucie

       

częstość nieznana

Badania diagnostyczne

     

hiperkaliemia

często

 

niezbyt często?

często?

 

zwiększenie aktywności

         

alaninowej aminotransferazy

(ALT) §

rzadko

       

zwiększenie stężenia mocznika

         

we krwi, kreatyniny w osoczu i potasu w osoczu

   

często

   

hiponatremia

       

częstość nieznana

hipoglikemia

     

często

 

*w tym obrzęk krtani i głośni, twarzy, warg, gardła, i(lub) języka (powodujące zwężenie dróg oddechowych); u niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował w przeszłości w związku ze stosowaniem innych leków, w tym inhibitorów ACE.

** w tym plamica Schonleina-Henocha

║ zwłaszcza u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, np. pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub stosujących duże dawki leków moczopędnych

? często u pacjentów, którzy otrzymali 150 mg zamiast 50 mg losartanu

? W badaniu klinicznym przeprowadzonym u pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią, u 9,9% pacjentów leczonych tabletkami zawierającymi losartan i u 3,4% pacjentów otrzymujących placebo wystąpiła hiperkaliemia (> 5,5 mmol/l) § zazwyczaj ustępowało po zaprzestaniu leczenia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

U pacjentów z grupy ryzyka odnotowano zaburzenia czynności nerek, w tym niewydolność nerek, będące skutkiem zahamowania układu angiotensyna- renina- aldosteron; tego rodzaju zmiany w czynności nerek mogą być odwracalne po zaprzestaniu leczenia (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Profil działań niepożądanych u dzieci i młodzieży wydaje się być podobny do tych, które występowały u dorosłych pacjentów. Dane w tej grupie pacjentów są ograniczone.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania losartanu podczas pierwszego trymestru ciąży (patrz punkt 4.4). Stosowanie losartanu jest przeciwwskazane w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Dane epidemiologiczne odnoszące się do ryzyka działania teratogennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE podczas pierwszego trymestru ciąży nie są rozstrzygające; jednakże nie można wykluczyć niewielkiego zwiększenia ryzyka. Chociaż brak danych z kontrolowanych badań epidemiologicznych dotyczących ryzyka w odniesieniu do AIIRA, podobne ryzyko może istnieć dla tej grupy leków produktów leczniczych. Z wyjątkiem konieczności kontynuowania leczenia AIIRA, u pacjentek planujących ciążę należy zastosować alternatywne leczenie przeciwnadciśnieniowe, o ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania w ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać podawanie losartanu i, jeśli jest to wskazane, należy rozpocząć leczenie alternatywne.

Narażenie na AIIRA w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na ludzki płód (pogorszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) i noworodka (niewydolność nerek, niedociśnienie tętnicze, hiperkaliemia). (Patrz również punkt 5.3).

Jeśli narażenie na losartan wystąpiło od drugiego trymestru ciąży zaleca się badanie ultrasonograficzne czynności nerek i czaszki.

Noworodki, których matki przyjmowały losartan należy ściśle obserwować ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią:

Ze względu na brak danych odnośnie stosowania losartanu podczas karmienia piersią, nie zaleca się stosowania losartsnu, zwłaszcza w przypadku karmienia piersią noworodka lub wcześniaka. Zaleca się stosowanie innych alternatywnych metod leczenia, o lepiej ustalonym profilu bezpieczeństwa stosowania podczas karmienia piersią.

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Podczas wykonywania tego typu czynności należy jednak wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy lub senności podczas leczenia przeciwnadciśnieniowego, szczególnie na początku leczenia lub w przypadku zwiększania dawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Losartanum 123ratio (Losartan Teva) - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Losartanum kalicum

  Substancja ta obniża ciśnienie tętnicze krwi, należy do grupy antagonistów, receptora angitensyny II. Stosowana jest w nadciśnieniu tętniczym zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym. Zmniejsza ryzyko udaru u pacjentów z nadciśnieniem i przerostem lewej komory. Stosowana jest także w ochronie nerek u pacjentów z cukrzycą typu II i nefropatią cukrzycową.

  Dostępne opakowania
  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,05 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  tabletki powlekane - 56 tabl. - 0,05 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  tabletki powlekane - 98 tabl. - 0,05 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 0,05 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  Losartanum 123ratio (Losartan Teva)

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,05 g
  123RATIO SP. Z O.O.
  11,48 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Leki i suplementy

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tabletek na nadciśnienie - Prestozek Combi oraz maści na oparzenia - Polibiotic. **W przypadku tabletek Prestozek Combi, GIF uzasadnia swoją decyzję o wycofaniu...