Losagen

zobacz opinie o produkcie »
Cena
11,08 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,0125 g
Ilość
28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GENERICS (UK) LTD.

Losagen - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Losagen - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Losagen - opis

• Leczenie pierwotnego nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży 6-18 roku życia.

• Leczenie choroby nerek u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥ 0,5 g/dobę jako składowa leczenia przeciwnadciśnieniowego.

• Leczenie przewlekłej niewydolności serca (u pacjentów w wieku ≥ 60 lat) w przypadku, gdy leczenie inhibitorami ACE nie jest uważane za odpowiednie z powodu niezgodności, zwłaszcza kaszlu, lub przeciwwskazań.

U pacjentów z niewydolnością serca, u których uzyskano stabilizację stanu klinicznego podczas stosowania inhibitora ACE nie należy zmieniać leczenia na losartan.

Pacjenci powinni mieć frakcję wyrzutową lewej komory ≤ 40%, a ich stan powinien zostać ustabilizowany podczas leczenia przewlekłej niewydolności serca.

• Zmniejszenie ryzyka udaru mózgu u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których w badaniu EKG stwierdzono przerost lewej komory serca (patrz punkt 5.1 Badanie LIFE, Rasa),

Losagen - skład

Każda tabletka zawiera 12,5 mg losartanu (w postaci soli potasowej). Każda tabletka zawiera 25 mg losartanu (w postaci soli potasowej).

Każda tabletka zawiera 50 mg losartanu (w postaci soli potasowej).

Każda tabletka zawiera 100 mg losartanu (w postaci soli potasowej).

Substancja(e) pomocnicze o znanym działaniu:

Losagen, 12,5 mg, tabletki powlekane zawiera 25,27 mg laktozy jednowodnej.

Losagen, 25 mg, tabletki powlekane zawiera 12,75 mg laktozy jednowodnej. Losagen, 50 mg, tabletki powlekane zawiera 25,5 mg laktozy jednowodnej.

Losagen, 100 mg, tabletki powlekane zawiera 51,0 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Losagen - dawkowanie

Sposób podawania

Tabletki preparatu Losagen należy połykać popijając szklanką wody.

Dawkowanie

Nadciśnienie tętnicze

Zazwyczaj stosowana dawka podtrzymująca wynosi 50 mg raz na dobę. Maksymalne działanie przeciwnadciśnieniowe uzyskuje się po 3-6 tygodniach od rozpoczęcia leczenia. Niektórzy pacjenci mogą odnieść dodatkowe korzyści przez zwiększenie dawki losartanu do 100 mg raz na dobę (rano). Tabletki Losagen można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, szczególnie z lekami moczopędnymi (np. hydrochlorotiazyd).

Dzieci i młodzieży

Istnieje ograniczona ilość danych, dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania losartanu u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat cierpiących na nadciśnienie tętnicze (patrz punkt 5.1: Właściwości farmakodynamiczne). Dostępne są ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące stosowania leku u dzieci z nadciśnieniem w wieku powyżej 1 miesiąca życia (patrz punkt: 5.2: Właściwości farmakokinetyczne).

U pacjentów o masie ciała większej niż 20 kg i mniejszej niż 50 kg, którzy potrafią połykać tabletki, zalecana dawka leku to 25 mg raz na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę leku można zwiększyć maksymalnie do 50 mg raz na dobę. Należy dostosować dawkę zgodnie z uzyskaną zmianą wartości ciśnienia tętniczego krwi.

U pacjentów o masie ciała powyżej 50 kg, zalecana dawka to 50 mg raz na dobę. W wyjątkowych przypadkach dawkę leku można zwiększyć do maksymalnie 100 mg raz dziennie. Nie przeprowadzono badań dotyczących stosowania u dzieci i młodzieży dawek większych niż 1.4 mg/mg (lub powyżej 100 mg) na dobę.

Nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci poniżej 6 roku życia, ponieważ brak jest wystarczającej liczby danych w tej grupie pacjentów.

Z powodu braku danych klinicznych, nie zaleca się stosowania losatratu w dzieci z wielkością filtracji kłębuszkowej < 30 ml/min/1.73 m2 (patrz punkt 4.4).

Nie zaleca się stosowania losartanu u dzieci z niewydolnością wątroby (patrz również punkt 4.4).

Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą typu 2 z białkomoczem ≥ 0,5 g na dobę

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 50 mg raz na dobę. Dawkę tę można zwiększyć do 100 mg raz na dobę, w zależności od wartości ciśnienia tętniczego, po miesiącu od rozpoczęcia leczenia. Tabletki Losagen można stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (np. leki moczopędne, antagoniści wapnia, alfa- lub betaadrenolityki i leki działające ośrodkowo), jak również z insuliną i innymi powszechnie stosowanymi lekami hipoglikemizującymi (np. pochodne sulfonylomocznika, glitazony i inhibitory glukozydazy).

Niewydolność serca

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa w niewydolności serca wynosi 12,5 mg raz na dobę. Dawkę należy zwiększać w odstępach cotygodniowych (to jest 12,5 mg na dobę, 25 mg na dobę, 50 mg na dobę), aż do osiągnięcia zazwyczaj stosowanej dawki podtrzymującej (50 mg raz na dobę), jeśli jest ona tolerowana przez pacjenta.

Zmniejszanie ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym, u których w badaniu ECG stwierdzono przerost lewej komory serca.

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa leku to 50 mg raz dziennie. Należy podać hydrochlorotiazyd w małej dawce i (lub) zwiększyć dawkę losartanu do 100 mg raz dziennie, opierając się na wynikach badania ciśnienia tętniczego.

Stosowanie u pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową:

U niewielkiego odsetka pacjentów ze zmniejszoną objętością wewnątrznaczyniową (np. leczonych dużymi dawkami leków moczopędnych) zaleca się dawkę początkową wynoszącą 25 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych: U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i pacjentów hemodializowanych nie ma potrzeby modyfikacji dawki początkowej.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie. Nie ma doświadczenia ze stosowaniem leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. W związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu Losagen u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

Chociaż u pacjentów w wieku powyżej 75 lat należy rozważyć rozpoczęcie leczenia od dawki 25 mg, zazwyczaj nie ma konieczności dostosowania dawki u osób w podeszłym wieku.

Losagen - środki ostrożności

Nadwrażliwość:

Obrzęk naczynioruchowy: Pacjentów z obrzękiem naczynioruchowym w wywiadzie (obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka) należy starannie obserwować (patrz punkt 4.8).

Niedociśnienie i zaburzenia wodno-elektrolitowe:

Po podaniu pierwszej dawki leku lub po zwiększeni dawki losartanu, u pacjentów z hipowolemią lub niedoborem sodu, będących wynikiem stosowania leków moczopędnych, diety z ograniczeniem soli, biegunki lub wymiotów, może wystąpić nieodciśnienie objawowe. Należy zweryfikować występowanie powyższych objawów przed rozpoczęciem stosowania losartanu lub należy zastosować mniejszą dawkę początkową (patrz punkt 4.2). Dotyczy to również stosowania leku u dzieci w wieku od 6 do 18 lat.

Zaburzenia elektrolitowe:

Zaburzenia elektrolitowe występują często u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, z lub bez współistniejącej cukrzycy, i wymagają wyrównania. W badaniu klinicznym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią częstość występowania hiperkalemii była większa w grupie leczonej losartanem, w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (patrz punkt 4.8). W związku z tym należy często kontrolować stężenie potasu i kreatyniny w osoczu, zwłaszcza u pacjentów z niewydolnością serca i stężeniem kreatyniny w osoczu wynoszącym od 30 do 50 ml/min.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania środków moczopędnych zawierających potas, suplementów potasowych oraz substytutów soli zawierających potas (patrz punkt 4.5),

Zaburzenia czynności wątroby:

Biorąc pod uwagę dane farmakokinetyczne, które wskazują na istotne zwiększenie stężenia losartanu w osoczu u pacjentów z marskością wątroby, u osób z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki. Brak doświadczenia terapeutycznego ze stosowaniem losartanu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dlatego u osób z ciężką niewydolnością wątroby nie należy stosować losartanu (patrz punkty 4.2, 4.3 i 5.2).

Nie zaleca się również stosowania losartanu u dzieci z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.2).

Zaburzenia czynności nerek:

W związku z hamowaniem układu renina-angiotensyna opisywano zaburzenia czynności nerek, do niewydolności nerek włącznie (szczególnie u osób, u których czynność nerek zależy od układu renina-angiotensyna-aldosteron, takich jak pacjenci z ciężką niewydolnością serca lub istniejącymi wcześniej zaburzeniami czynności nerek). Podobnie jak w przypadku innych leków wpływających na układ renina-angiotensyna-aldosteron, opisywano zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny w surowicy krwi u osób z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki; te zmiany czynności nerek mogą być odwracalne po odstawieniu leczenia. Losartan należy stosować ostrożnie u pacjentów z obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z zaburzeniami czynności nerek

Z powodu braku danych, nie zaleca się stosowania losartanu w dzieci, u których współczynnik przesączenia kłębuszkowego wynosi < 30 ml/min/1.73 m2 (patrz punkt 4.2). Podczas stosowania losartanu należy regularnie monitorować czynności nerek, ponieważ ich stan może się pogorszyć. Ma to szczególne zastosowanie, kiedy losartan jest stosowany na inne schorzenia (gorączka, odwodnienie), co może mieć zły wpływ na czynności nerek.

Wykazano, że jednoczesne stosowanie losartanu i inhibitorów ACE powoduje zaburzenia czynności nerek. Dlatego, nie zaleca się jednoczesnego stosowania tych produktów leczniczych (patrz punkt 4.5).

Transplantacja nerki:

Brak doświadczenia ze stosowaniem leku u osób po niedawno przebytej transplantacji nerki.

Pierwotny hiperaldosteronizm:

Pacjenci z pierwotnym hiperaldosteronizmem zazwyczaj nie reagują na produkty lecznicze przeciwnadciśnieniowe działające poprzez hamowanie układu renina-angiotensyna. W związku z tym nie zaleca się stosowania preparatu Losagen.

Choroba niedokrwienna serca i zaburzenia naczyniowo-mózgowe:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych, nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi u osób z chorobą niedokrwienną serca lub zaburzeniami naczyniowo-mózgowymi może doprowadzić do zawału serca lub udaru mózgu.

Niewydolność serca:

Podobnie jak w przypadku innych leków działających na układ renina-angiotensyna, u pacjentów z niewydolnością serca, z zaburzeniami czynności nerek lub bez, istnieje ryzyko ciężkiego niedociśnienia i (często ostrej) niewydolności nerek.

Brak wystarczającego doświadczenia klinicznego w stosowaniu losartanu u pacjentów z niewydolnością serca i współistniejącymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek, u pacjentów z ciężką niewydolnością serca (klasa IV wg NYHA) oraz u pacjentów z niewydolnością serca i objawowymi, zagrażającymi życiu zaburzeniami rytmu serca. W związku z tym w tych grupach pacjentów losartan należy stosować ostrożnie. Podczas jednoczesnego stosowania losartanu i beta-andrenolityków należy zachować ostrożność (patrz punkt 5.1).

Zwężenie zastawki mitralnej i aortalnej, kardiomiopatia przerostowa ze zwężeniem drogi odpływu:

Podobnie jak w przypadku innych leków rozszerzających naczynia, u pacjentów ze zwężeniem zastawki mitralnej lub aortalnej, lub z kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu zalecana jest szczególna ostrożność.

Substancje pomocnicze

Produkt leczniczy zawiera laktozę.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, takimi jak nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy typu Lapp, zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Ciąża

Nie należy rozpoczynać stosowania losartanu podczas ciąży. O ile kontynuowanie terapii losartanem nie jest konieczne, u pacjentek, planujących zajście w ciążę należy zastosować alternatywny sposób leczenia, o ustalonym profilu bezpieczeństwa podczas ciąży. W momencie zdiagnozowania ciąży, należy natychmiast przerwać stosowanie losartanu, oraz, jeśli to możliwe, należy rozpocząć stosowanie innych leków (patrz punkt 4.3 oraz 4.6).

Inne ostrzeżenia i środki ostrożności:

Podobnie jak inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, losartan i inni antagoniści angiotensyny są wyraźnie mniej skuteczni w obniżaniu ciśnienia tętniczego u osób rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras, prawdopodobnie z powodu częstszego występowania stanów niskoreninowych w populacji pacjentów rasy czarnej z nadciśnieniem tętniczym.

Losagen - przedawkowanie

Objawy zatrucia

Dostępność danych odnoszących się do przedawkowania u ludzi jest ograniczona. Najbardziej prawdopodobnymi objawami przedawkowania będą niedociśnienie oraz tachykardia. Bradykardia może pojawić się przy pobudzeniu układu przywspółczulnego (nerw błędny).

Leczenie zatrucia

Jeśli pojawi się objawowe niedociśnienie tętnicze, należy zastosować leczenie wspomagające. Postępowanie zależy od czasu jaki upłynął od zażycia leku oraz rodzaju i nasilenia objawów. Najważniejsza powinna być stabilizacja układusercowo-naczyniowego. Po doustnym przyjęciu leku wskazane jest podanie odpowiedniej ilości węgla aktywowanego. Następnie należy starannie monitorować parametry życiowe, a w razie potrzeby je skorygować. Ani losartanu, ani jego czynnego metabolitu nie można usunąć poprzez hemodializę.

Losagen - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 4.4 i 6.1).

Drugi i trzeci trymestr ciąży (patrz punkt 4.4 i 4.6)

Ciężka niewydolność wątroby

Losagen - działania niepożądane

Losartan został oceniony w następujących badaniach klinicznych:

• w badaniach klinicznych z grupą kontrolną dotyczących pierwotnego nadciśnienia tętniczego, z udziałem > 3000 dorosłych pacjentów w wieku 18 lat i starszych;

• w badaniu klinicznym z grupą kontrolną z udziałem 177 dzieci w wieku od 6 do 16 lat z nadciśnieniem tętniczym;

• w badaniu klinicznym z grupą kontrolną z udziałem > 9000 pacjentów w wieku od 55 do 80 lat z nadciśnieniem tętniczym i przerostem lewej komory serca (patrz badanie LIFE, punkt 5.1);

• w badaniu klinicznym z grupą kontrolną z udziałem > 7700 pacjentów z przewlekłą niewydolnością serca (patrz badania ELITE I, ELITE II i HEAAL, punkt 5.1)

• w badaniu klinicznym z grupą kontrolną z udziałem > 1500 pacjentów w wieku 31 lat i starszych z cukrzycą typu 2 i białkomoczem (pztrz badania RENAAL, punkt 5.1);

W tych badaniach klinicznym najczęściej występującym działaniem niepożądanym były zawroty głowy.

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej zdefiniowano w następujący sposób:

bardzo często (≥ 1/10); często(≥ 1/100, < 1/10); niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100); rzadko (≥ 1/10000, < 1/1000); bardzo rzadko(< 1/10000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1. Częstotliwość występowania działań niepożądanych określna w kontrolowanych badaniach klinicznych oraz po wprodzeniu produktu do obrotu

Działąnie niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych według wskazań

Inne

 

Nadciśnienie

Pacjenci z nadciśnieniem i przerostem lewej komory

Przewlekła niewydolność serca

Nadciśnienie tętnicze i cukrzyca typu 2 z chorobą nerek

Doświadczenie po wprowadzeniu do sprzedaży

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 

niedokrwistość

   

często

 

częstotliwość nieznana

małopłytkowość

       

częstotliwość nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

 

nadwrażliwość:

reakcje anafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy * i zapalenie naczyń krwionośnych**

       

rzadko

Zaburzenia psychiczne

 

depresja

       

częstotliwość nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

 

zawroty głowy

często

       

senność

niezbyt często

       

bóle głowy

niezbyt często

       

zaburzenia snu

niezbyt często

       

parestezje

   

rzadko

   

migrena

       

częstotliwość nieznana

zaburzenia smaku

       

częstotliwość

         

nieznana

Zaburzenia ucha i błędnika

   

zawroty głowy

często

często

     

szumy w uszach

       

częstotliwość nieznana

Zaburzenia serca

   

kołatanie serca

niezbyt często

       

dławica piersiowa

niezbyt często

       

omdlenia

   

rzadko

   

migotanie przedsionków

   

rzadko

   

udar mózgu

   

rzadko

   

Zaburzenia naczyniowe

   

(hipotonia) niedociśnienie tętnicze||

niezbyt często

 

często

często

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

duszność

   

niezbyt często

   

kaszel

   

niezbyt często

 

częstotliwość nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

   

ból brzuc

niezbyt często

       

zaparcia

niezbyt często

       

biegunka

   

niezbyt często

 

częstotliwość nieznana

nudności

   

niezbyt często

   

wymioty

   

niezbyt często

   

Zapalenie wątroby i dróg żółciowych

   

zapalenie trzustki

       

częstotliwość nieznana

zapalenie wątroby

       

rzadko

zaburzenia czynności wątroby

       

częstotliwość nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

pokrzywka

   

niezbyt często

 

częstotliwość nieznana

świąd

   

niezbyt często

 

częstotliwość nieznana

wysypka

niezbyt często

 

niezbyt często

 

częstotliwość nieznana

nadwrażliwość

       

częstotliwość nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

   

bóle mięśni

       

częstotliwość nieznana

bóle stawów

       

częstotliwość nieznana

rabdoioliza

       

częstotliwość nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

niewydolność nerek

   

często

   

zaburzenia czynności nerek

   

często

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

   

zaburzenia erekcji/impotencja

       

częstotliwość nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

astenia

niezbyt często

często

niezbyt często

często

 

zmęczenie

niezbyt często

często

niezbyt często

często

 

obrzęk

niezbyt często

       

złe samopoczucie

       

częstotliwość nieznana

Badania diagnostyczne

hiperkaliemia

często

 

niezbyt często+

często++

 

zwiększona aktywność aminotnsferazy alaninowej (ALT) §

rzadko

       

zwiększenie stężenia mocznika we krwi, kreatyniny w surowicy i potasu w surowicy

   

często

   

hiponatremia

       

częstotliwość nieznana

hipoglikemia

     

często

 

* w tym obrzęk krtani i głośni powodujący niedrożność dróg oddechowych i (lub) obrzęk twarzy, warg, gardła i (lub) języka; u niektórych z tych pacjentów obrzęk naczynioruchowy występował w przeszłości w związku ze stosowaniem innych leków, w tym inhibitorów ACE ** w tym plamica Schoenleina-Henocha

|| zwłaszcza u pacjentów ze zmniejszoną objętością krwi krążącej, np. pacjentów z ciężką niewydolnością serca lub stosujących duże dawki leków moczopędnych

+ często u pacjentów, którzy otrzymywali 150 mg losartanu zamiast 50 mg losartanu

++ w badaniu klinicznym przeprowadzonym z udziałem pacjentów z cukrzycą typu 2 i nefropatią, hiperkaliemię > 5,5 mmol/l obserwowano u 9,9% pacjentów leczonych tabletkami zawierającymi losartan i u 3,4 % pacjentów leczonych placebo.

§ zazwyczaj ustępowało po zakończeniu leczenia

Następujące dodatkowe działania niepożądane występowały częściej u pacjentów otrzymujących losartan niż placebo (częstotliwości nie jest znana): ból pleców, zakażenie dróg moczowych, a objawy grypopodobne.

Losagen - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie zaleca się stosowania losartanu w pierwszym trymestrze ciąży (patrz punkt 4.4). Nie można stosować losartanu w drugim i trzecim trymestrze ciąży (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Badania epidemiologiczne dotyczące ryzyka działania tetragennego w przypadku narażenia na inhibitory ACE w pierwszym trymestrze ciąży nie zostały zakończone; jednak nie można wykluczyć niewielkiego ryzyka, że może ono wystąpić. Chociaż brak kontrolowanych danych epidemiologicznych dotyczących ryzyka stosowania antagonistów angiotensyny II (ang. Angiotestin II Receptor Inhibitors, AIIRAs), podobne ryzyko może występować w tej klasie leków. Jeśli terapia AIIRAs nie jest konieczna, u pacjentek planujących zajście w ciążę należy zastosować inne leki przeciwnadciśnieniowe, z ustalonym profilem bezpieczeństwa stosowania podczas ciąży. W przypadku potwierdzenia ciąży należy natychmiast przerwać stosowanie losartanu oraz, jeśli to możliwe, należy rozpocząć alternatywne leczenie.

Narażenie na inhibitor receptora angiotensyny II w drugim i trzecim trymestrze ciąży powoduje toksyczne działanie na płód (zmniejszenie czynności nerek, małowodzie, opóźnienie kostnienia czaszki) oraz dla noworodków (niewydolność nerek, niedociśnienie, hiperkalemia) (patrz punkt 5.3). W przypadku wystąpienia narażenia na losartan od drugiego trymestru ciąży, zalecana jest ultradźwiękowa kontrola czynności nerek oraz czaszki.

Noworodki, których matki stosowały losartan, należy poddać ścisłej obserwacji ze względu na możliwość wystąpienia niedociśnienia tętniczego (patrz punkt 4.3 i 4.4).

Karmienie piersią

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania losartanu podczas karmienia piersią, nie zaleca się jego stosowania. Zaleca się stosowanie alternatywnych metod leczenia, o lepszym, ustalonym profilu bezpieczeństwa podczas karmienia piersią, zwłaszcza podczas karmienia piersią noworodków lub wcześniaków.

Losagen - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Prowadząc samochód lub obsługując urządzenia mechaniczne należy jednak pamiętać, że w czasie przyjmowania leków przeciwnadciśnieniowych mogą czasami występować zawroty głowy i senność, szczególnie na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Losagen - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Losartanum kalicum

  Substancja ta obniża ciśnienie tętnicze krwi, należy do grupy antagonistów, receptora angitensyny II. Stosowana jest w nadciśnieniu tętniczym zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym. Zmniejsza ryzyko udaru u pacjentów z nadciśnieniem i przerostem lewej komory. Stosowana jest także w ochronie nerek u pacjentów z cukrzycą typu II i nefropatią cukrzycową.

  Dostępne opakowania
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,0125 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 0,0125 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,025 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 0,025 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 0,05 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 0,05 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 250 tabl. - 0,05 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,1 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Losagen

  Losagen

  tabletki powlekane - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 0,1 g
  GENERICS (UK) LTD.
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...