Lametta

zobacz opinie o produkcie »
Cena
76,48 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
2,5 mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: VIPHARM S.A.

Lametta - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Poziom estradiolu przed owulacją

Poziom estradiolu przed owulacją? Czy przy cyklu stymulowanym (Lametta) estradiol nie powinien być większy (miałam 116 ) ? Dodam że mam 1 pęcherzyk 21mm i 2 małe które stanęły w miejscu po 14 mm . Podano mi Pregnyl i czy mam szanse na ciąże czy E2 nie jest zbyt niskie żeby doszło do implantacji ? Jak podnieść poziom estradiolu ? czy ćwiczenia fizyczne podniosą go ?

Lametta - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lametta - opis

• Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z wczesnym stadium zaawansowania raka piersi z receptorami dla hormonów.

• Przedłużenie leczenia uzupełniającego u pacjentek po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, po standardowym leczeniu uzupełniającym tamoksyfenem trwającym 5 lat.

• Leczenie pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie.

• Leczenie zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, występującej fizjologicznie lub wywołanej sztucznie, u których wystąpił nawrót lub progresja procesu nowotworowego, a które uprzednio były leczone lekami o działaniu przeciwestrogenowym.

• Przedoperacyjna terapia u kobiet po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi, w celu umożliwienia przeprowadzenia późniejszego zabiegu oszczędzającego u kobiet, które nie były wcześniej rozważane jako kandydatki do chirurgii oszczędzającej. Leczenie po zabiegu chirurgicznym powinno być zgodne ze standardami.

Nie stwierdzono skuteczności produktu leczniczego u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów dla hormonów.

Lametta - skład

Substancja czynna: letrozol.

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg letrozolu (Letrozolum).

Każda tabletka powlekana zawiera 59,85 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lametta - dawkowanie

Pacjentki dorosłe oraz w podeszłym wieku

Zalecana dawka letrozolu wynosi 2,5 mg jeden raz na dobę. W terapii uzupełniającej leczenie letrozolem należy kontynuować przez 5 lat lub do momentu nawrotu choroby nowotworowej.

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym, po terapii tamoksyfenem, terapia letrozolem powinna być kontynuowana do 4 lat lub do momentu nawrotu choroby. Nie ma wystarczających danych do określenia czasu optymalnej terapii.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub rakiem piersi z przerzutami, leczenie letrozolem należy prowadzić do czasu pojawienia się dowodów świadczących o progresji procesu nowotworowego.

Zalecane jest regularne monitorowanie pacjentek w trakcie przedoperacyjnej terapii letrozolem w celu obserwacji progresji choroby (patrz punkt 5.1)

Nie jest konieczne modyfikowanie dawkowania u pacjentek w podeszłym wieku.

Dzieci

Letrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Pacjentki z zaburzoną czynnością wątroby i (lub) nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentek ze średnimi i umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (A lub B w skali Child-Pugh) oraz u pacjentek z zaburzeniami czynności nerek ( klirens kreatyniny ≥10 ml/min) (patrz punkt 5.2)

Lametta - środki ostrożności

Ze względu na brak badań klinicznych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa letrozol nie jest wskazany u dzieci. Nie ma danych na temat skuteczności letrozolu u mężczyzn z rakiem piersi.

Nie przeprowadzono badań dotyczących bezpieczeństwa stosowania letrozolu u pacjentek z klirensem kreatyniny < 10 ml/min. U tych pacjentek zastosowanie letrozolu powinno zostać rozważone pod względem korzyści i ryzyka zastosowania.

Letrozol silnie zmniejsza stężenie estrogenu. Pacjentki, u których stwierdzono w wywiadzie osteoporozę i (lub) złamania, lub które są w grupie podwyższonego ryzyka osteoporozy powinny mieć, przed rozpoczęciem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego, obowiązkowo wykonane densytometryczne badanie gęstości kości oraz powinny być monitorowane w kierunku rozwoju osteoporozy podczas leczenia letrozolem i po okresie leczenia. Leczenie lub zapobieganie osteoporozie powinno być wprowadzone jako uzasadnione i dokładnie monitorowane.

Ponieważ każda tabletka zawiera laktozę, produkt leczniczy Lametta nie jest zalecany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, ciężkim niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Lametta - przedawkowanie

Brak klinicznych doświadczeń dotyczących przedawkowania letrozolu. W badaniach na zwierzętach wykazano jedynie w nieznacznym stopniu ostrą toksyczność. W badaniach klinicznych największa pojedyncza dawka i podawane wielokrotnie dawki u zdrowych ochotniczek wynosiły odpowiednio 30 mg i 5 mg, ostatnia z nich była również największą dawką podawaną kobietom po menopauzie z rakiem piersi. Każda z tych dawek była dobrze tolerowana. Nie ma klinicznych dowodów na wpływ danej dawki letrozolu na powstanie objawów zagrażających życiu. Nie jest znane specyficzne postępowanie w przypadku przedawkowania. Należy zastosować leczenie objawowe oraz podtrzymujące.

Lametta - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą

• Okres przed menopauzą, ciąża i laktacja (patrz punkt 4.6)

• Ciężka niewydolność wątroby (C w skali Child-Pugh)

• Przedoperacyjna terapia letrozolem u pacjentek z nieznanym lub negatywnym statusem receptorowym.

Lametta - działania niepożądane

Letrozol był dobrze tolerowany we wszystkich badaniach dotyczących leczenia pierwszego i drugiego rzutu zaawansowanego raka piersi oraz w leczeniu uzupełniającym raka piersi we wczesnym stadium jak również w leczeniu kobiet po wcześniejszej standardowej terapii tamoksyfenem. Około 1/3 pacjentek leczonych letrozolem z obecnością przerzutów lub w leczeniu neoadjuwantowym, około

70-75% pacjentek otrzymujących leczenie uzupełniające (w obu grupach z letrozolem i tamoksyfenem) oraz około 40% pacjentek poddanych przedłużonemu leczeniu uzupełniającemu tamoksyfenem w obu grupach z letrozolem i tamoksyfenem) doświadczyło działań niepożądanych. Obserwowane działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i umiarkowane. Wiele działań niepożądanych może być objawem choroby podstawowej lub może być konsekwencją braku estrogenów (np.: uderzenia gorąca).

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym w trakcie badań klinicznych były uderzenia gorąca, bóle stawów, nudności i uczucie zmęczenia. Wiele działań niepożądanych może być wynikiem normalnego farmakologicznego obniżenia stężenia estrogenów (np. uderzenia gorąca, łysienie i krwawienia z pochwy).

Niezależne od przyczyny działania niepożądane występujące po standardowym leczeniu adjuwantowym tamoksyfenem były zgłaszane statystycznie częściej u pacjentek stosujących letrozol niż u pacjentek, u których zastosowano placebo – uderzenia gorąca (60,3% vs 52,6%), bóle stawów/zapalenie stawów (37,9% vs 26,8%) oraz bóle mięśni (15,8% vs 8,9%). Większość z tych działań niepożądanych obserwowana była w ciągu pierwszego roku leczenia letrozolem. U pacjentek, z ramienia placebo, które przeszły na leczenie letrozolem obserwowano podobne działania niepożądane.

Przypadki osteoporozy zgłaszane samodzielnie przez pacjentki, w dowolnym momencie po

randomizacji, były częstsze u pacjentek przyjmujących letrozol niż u pacjentek przyjmujących placebo (12,3% vs 7,4%). Przypadki złamań kości potwierdzonych klinicznie w dowolnym momencie po randomizacji były częstsze u pacjentek przyjmujących letrozol niż u pacjentek przyjmujących placebo

(10,9% vs 7,2%). U pacjentek, które przeszły na leczenie letrozolem, nowozdiagnozowana osteoporoza wystąpiła u 3,6% pacjentek w dowolnym momencie po zmianie leczenia, natomiast złamania wystąpiły u 5,1% pacjentek w dowolnym czasie po zmianie leczenia.

Działania niepożądane zgłaszane w badaniach klinicznych oraz w badaniach po wprowadzeniu do obrotu dotyczące stosowania letrozolu przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, najczęściej występujące podano jako pierwsze.

Zastosowano następującą skalę: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100, < 1/10) niezbyt często

(≥1/1 000, < 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:

Zakażenia układu moczowego

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieok reślone (w tym torbiele i polipy)

Niezbyt często:

Ból nowotworowy(6)

Zaburzenia krwi i układu chłonneg o

Niezbyt często:

Leukopenia

Zaburzenia immunologiczne

Częstość nieznana:

Obrzęk naczynioruchowy, reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywia nia

Często:

Anoreksja, zwiększenie łaknienia, hipercholesterolemia

Niezbyt często:

Obrzęki ogólne

Zaburzenia psychiczne

Często:

Depresja

Niezbyt często:

Niepokój(1)

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często:

Senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, zaburzenia czucia (2), zaburzenia smaku, udar mózgowy

Zaburzenia oka

Niezbyt często:

Zaćma, podrażnienie oka, niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca


Niezbyt często:

Kołatanie serca, tachykardia

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

Zakrzepowe zapalenie żył(3), nadciśnienie, choroba niedokrwienna serca (7)

Rzadko:

Zator płuc, zakrzepica tętnic, udar niedokrwienny mózgu

Zaburzenia układu oddechowego, kl atki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Duszność, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, niestrawność, zaparcie, biegunka

Niezbyt często:

Ból brzucha, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowy ch

Niezbyt często:

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Częstość nieznana:

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórn ej

Często:

Łysienie, zwiększona potliwość, wysypka(4)

Niezbyt często:

Świąd, suchość skóry, pokrzywka

Częstość nieznana:

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień pęcherzowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często:

Bóle stawów

Często:

Bóle mięśni, kości, osteoporoza, złamania kości

Niezbyt często

Zapalenie stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowyc h

Niezbyt często:

Zwiększenie częstości oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i pi ersi

Niezbyt często:

Krwawienia z dróg rodnych, obfite białe upławy, suchość pochwy, bóle piersi

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Uderzenia gorąca

Często:

Zmęczenie (5), obrzęki obwodowe

Niezbyt często:

Gorączka, suchość śluzówek, pragnienie

Badania diagnostyczne

Często:

Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często:

Zmniejszenie masy ciała

(1) drażliwość, nerwowość

(2) drętwienie, niedoczulicę

(3) zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głębokich

(4) wysypka rumieniowata, plamkowo-grudkowa, przypominająca zmiany łuszczycowe, pęcherzykowa

(5) astenia i złe samopoczucie

(6) w leczeniu zaawansowanego raka piersi i w leczeniu adjuwantowym

(7) w leczeniu adjuwantowym niezależnie od przyczyny działania niepożądane występujące po podaniu letrozolu i tamoksyfenu: zaburzenia zatorowo-zakrzepowe (1,2% vs 3,0%), dławica piersiowa (0,8% vs 0,8%), zawał mięśnia sercowego (0,5% vs 0,4%), niewydolność serca (0,8% vs 0 ,3% )

Tabela 2

Częstość predefiniowanych działań niepożądanych stopniowanych od 1 do 5 na podstawie badania BIG 1-98, niezależnych od przyczyny, zgłoszonych przez pacjentki w trakcie trwania terapii oraz do 30 dni po jej zakończeniu.

Predefiniowane działania niepożądane

Letrozol N=3975 n (%)

Tamoksyfen N=3988 n (%)

Uderzenia gorąca

1367 (34,4)

1534 (38,5)

Bóle kostne i bóle stawoów

804 (20,2)

519 (13,0)

Nocne pocenie się

578 (14,5)

664 (16,6)

Nudności

394 (9,9)

424 (10,6)

Zmęczenie (apatia, złe samopoczucie, astenia)

348 (8,8)

352 (8 , 8)

Krwawienia z pochwy

190 (4,8)

433 (10,9)

Bóle mięśni

265 (6,7)

236 (5 , 9)

Obrzęk

236 (5,9)

231 (5 , 8)

Złamania kości

252 (6,3)

187 (4 , 7)

Bóle głowy

148 (3,7)

139 (3 , 5)

Podrażnienia pochwy

145 (3,6)

124 (3 , 1)

Zawroty głowy

101 (2,5)

118 (3 , 0)

Wymioty

110 (2,8)

107 (2 , 7)

Stężenie cholesterolu > 1,5 x GGN (1, 2)

174 (5,4)

36 (1, 1)

Zaburzenia zatorowo-zakrzepowe

48 (1,2)

119 (3 , 0)

Zaparcia

62 (1,6)

103 (2 , 6)

Incydenty naczyniowo-mózgowe/ przemijający napad niedokrwienny

48 (1,2)

49 (1, 2)

Ból piersi

45 (1,1)

50 (1, 3)

Zaćma

49 (1,2)

43 (1, 1)

Przerost endometrium lub rak endometrium(3)

10 (0,3)

62 (2, 0)

Anoreksja

33 (0,8)

33 (0, 8)

Dławica piersiowa (nowa, powracająca lub wymagająca interwencji chirurgicznej)

30 (0,8)

30 (0, 8)

Zaburzenia rytmu serca

32 (0,8)

13 (0, 3)

Zawał mięśnia sercowego

20 (0,5)

15 (0, 4)

Cysta na jajnikach

18 (0,5)

16 (0, 4)

(1) W oparciu o liczbę pacjentów z wyjściowym prawidłowym stężeniem cholesterolu i rozwijającym się o co najmniej jedną wartość powyżej wartości 1,5 razy górnej granicy normy (GGN) w badaniach laboratoryjnych stężenia cholesterolu. W przybliżeniu 90% zmierzonych wartości było pomiarami nie na czczo.

(2) Cała liczba pacjentów z oznaczonym stężeniem cholesterolu – letrozol n=3207; tamoksyfenu n=3228.

(3) Cała liczba pacjentek, które nie miały wstępnie wykonanej histerektomii – letrozol n=3090; tamoksyfen n=3157.

Lametta - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Letrozol jest przeciwwskazany u kobiet przed menopauzą i w okresie ciąży (patrz punkt 4.3).

Laktacja

Letrozol jest przeciwwskazany u kobiet w okresie karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Kobiety w wieku około menopauzalnym lub rozrodczym

Lekarz powinien omówić konieczność stosowania skutecznych metod antykoncepcji u kobiet, które mogą zajść w ciążę (np. kobiety w wieku okołomenopauzalnym oraz pacjentki, które weszły w klimakterium w ostatnim czasie) aż do chwili, gdy ich stan w pełni się ustabilizuje i można będzie uznać je za pacjentki w wieku pomenopauzalnym.

Nie ma wystarczających danych dotyczących zastosowania letrozolu u kobiet w ciąży.

Embriotoksyczność i foetotoksyczność była obserwowana u ciężarnych samic szczurów w trakcie doustnego podawania letrozolu, co było związane z wadami rozwojowymi płodu. Nie wiadomo czy zaburzenia te były wynikiem działania farmakologicznego letrozolu (hamowanie syntezy estrogenu) czy były bezpośrednim działaniem niepożądanym po podaniu leku.

Lametta - prowadzenie pojazdów

W trakcie leczenia letrozolem mogą wystąpić objawy zmęczenia i zawroty głowy, a jednym z niezbyt często występujących działań niepożądanych jest senność. Jeżeli takie objawy utrzymują się, należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu oraz w czasie wykonywania innych czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lametta - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Letrozolum

  Substancja ta jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy, hamuje syntezę estrogenów. Znajduje zastosowanie w leczeniu uzupełniającym wczesnego stadium hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie. Stosuje się ją w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi z receptorami estrogenowymi u kobiet po menopauzie.

  Dostępne opakowania
  Lametta

  Lametta

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 2,5 mg
  VIPHARM S.A.
  76,48 zł
  Powiązane artykuły
  Niezbędnik pacjenta

  2015 rok w służbie zdrowia

  2015 rok w służbie zdrowia

  Temat poprawy funkcjonowania polskiej służby zdrowia jest zarówno wrażliwy, jak i ważny. Z tym, że zmiany muszą nastąpić, zgadzają się niemal wszyscy. Coraz wyraźniej widać również kierunek tych zmian - co jest zjawiskiem pozytywnym. Merytoryczna dyskusja...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Niezbędnik pacjenta

  Polacy boją się badań. A nuż lekarz coś wykryje

  Polacy boją się badań. A nuż lekarz coś wykryje

  Polacy narzekają, że nie mają dostępu do lekarzy, a jednocześnie niechętnie korzystają z bezpłatnej profilaktyki. 60 proc. osób, które wzięły udział w internetowej ankiecie Fundacji My Pacjenci, otwarcie przyznało, że w ostatnich pięciu latach nie...

  Leczenie raka piersi

  Badania nad nowoczesnymi metodami leczenia raka piersi

  Badania nad nowoczesnymi metodami leczenia raka piersi

  Podczas 36. Dorocznego Spotkania Naukowego w Chicago, Towarzystwo Radiologii Interwencyjnej przedstawiło wyniki badań, wskazujące, iż zablokowanie enzymu niezbędnego do wytwarzania energii dla komórek rakowych w połączeniu z podawaniem leku bezpośrednio...