Etruzil

zobacz opinie o produkcie »
Cena
72,51 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
2,5 mg
Ilość
50 tabl. (5 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Etruzil - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Etruzil - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Etruzil - opis

• Leczenie uzupełniające u kobiet po menopauzie z inwazyjnym rakiem piersi we wczesnym stadium zaawansowania, z obecnością receptorów hormonalnych.

• Przedłużone leczenie uzupełniające hormononozależnego inwazyjnego raka piersi u kobiet po menopauzie, które otrzymywały wcześniej standardową terapię uzupełniającą tamoksyfenem przez 5 lat.

• Leczenie pierwszego rzutu u kobiet po menopauzie z zaawansowanym, hormonozależnym rakiem piersi

• Zaawansowany rak piersi u kobiet po menopauzie naturalnej lub wywołanej sztucznie, leczonych wcześniej antyestrogenami, u których doszło do nawrotu lub progresji choroby. • Leczenie neoadjuwantowe u kobiet po menopauzie z HER2-ujemnym rakiem piersi z

obecnością receptorów hormonalnych, które nie kwalifikują się do chemioterapii i u których nie ma wskazań do natychmiastowej operacji.

Nie wykazano skuteczności leku u pacjentek z rakiem piersi bez receptorów hormonalnych.

Etruzil - skład

Każda tabletka zawiera 2,5 mg letrozolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 61,5 mg jednowodnej laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Etruzil - dawkowanie

Dawkowanie

Pacjentki dorosłe i w podeszłym wieku

Zalecana dawka leku Etruzil wynosi 2,5 mg raz dziennie. U pacjentek w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikowania dawki.

U pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi lub z obecnością przerzutów leczenie produktem leczniczym Etruzil należy kontynuować do czasu ewidentnej progresji choroby nowotworowej.

 

W leczeniu uzupełniającym lub przedłużonym leczeniu uzupełniającym terapię produktem leczniczym Etruzil należy kontynuować przez 5 lat lub do czasu wystąpienia wznowy nowotworu, w zależności od tego co nastąpi jako pierwsze.

 

W leczeniu uzupełniającym można też rozważyć schemat leczenia sekwencyjnego (letrozol przez 2 lata a następnie tamosyfen przez 3 lata).

W leczeniu neoadjuwantowym terapię produktem leczniczym Etruzil można kontynuować przez 4 do 8 miesięcy, aby uzyskać optymalne zmniejszenie guza. Jeśli odpowiedź jest niewystarczająca, leczenie produktem leczniczym Etruzil należy przerwać i zaplanować operację i (lub) omówić z pacjentką inne możliwości leczenia.  

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Etruzil u dzieci i młodzieży. Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu Etruzil u dzieci i młodzieży do 17. roku życia. Dostępne dane są ograniczone i nie można sformułować żadnych zaleceń dotyczących dawkowania.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikowania dawki produktu leczniczego Etruzil u pacjentek z zaburzoną czynnością nerek z klirensem kreatyniny ≥10 ml/min. Dostępne dane dotyczące niewydolności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min są niewystarczające.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma konieczności modyfikowania dawki. Produkt leczniczy Etruzil u pacjentek z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby (stopień A lub B według skali Childa-Pugha). Dostępne dane dotyczące pacjentek z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby są niewystarczające. Pacjentki z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (stopień C według Childa-Pugha) wymagają ścisłego monitorowania.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Etruzil należy przyjmować doustnie. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Pominiętą dawkę leku należy przyjąć tak szybko, jak to możliwe. Jeśli jednak nadchodzi już czas przyjęcia kolejnej dawki, należy pominąć zapomnianą dawkę leku i powrócić do zwykłego planu dawkowania. Nie należy podwajać dawki leku, ponieważ po podaniu dawek dobowych przekraczających zalecaną dawkę wynoszącą 2,5 mg obserwowano nieproporcjonalne zwiększenie pola AUC.

Etruzil - środki ostrożności

Menopauza

U pacjentek, u których nie ma pewności, czy są po menopauzie, przed włączeniem leczenia produktem leczniczym Etruzil należy określić aktywność hormonu luteinizującego (luteinising hormone; LH), hormonu folikulotropowego (follicle-stimulating hormone; FSH) i (lub) estradiolu. Tylko kobiety po menopauzie mogą otrzymywać leczenie produktem leczniczym Etruzil.

Zaburzenia czynności nerek

Etruzil nie został przebadany u wystarczającej liczby osób z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Przed podaniem produktu leczniczego Etruzil u takich chorych należy starannie rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści związane z leczeniem.

Zaburzenia czynności wątroby

U osób z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby (stopień C według Childa-Pugha) ekspozycja układowa i okres półtrwania w końcowej fazie eliminacji były około 2-krotnie większe w porównaniu ze zdrowymi ochotnikami. W związku z tym takie pacjentki wymagają ścisłej kontroli.

Wpływ na kości

Etruzil jest silnym lekiem zmniejszającym stężenia estrogenów. U kobiet z wywiadem osteoporozy i (lub) złamań kostnych, lub ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia osteoporozy przed włączeniem leczenia uzupełniającego lub przedłużonego leczenia uzupełniającego należy formalnie ocenić gęstość mineralną kości i prowadzić dalszą kontrolę w czasie i po leczeniu letrozolem. W razie potrzeby należy włączyć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i prowadzić staranną obserwację. W leczeniu uzupełniającym można też rozważyć leczenie sekwencyjne (letrozol przez 2 lata a natępnie tamoksyfen przez 3 lata) w zależności od profilu bezpieczeństwa u pacjentki.

Inne ostrzeżenia

Należy unikać jednoczesnego podawania produktu leczniczego Etruzil z tamoksyfenem, innymi lekami antyestrogenowymi lub lekami zawierającymi estrogeny , gdyż wymienione substancje mogą osłabiać farmakologiczne działanie letrozolu.

W związku z tym, że tabletki zawierają laktozę, produkt leczniczy Etruzil nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

 

Etruzil - przedawkowanie

Opisano pojedyncze przypadki przedawkowania letrozolu.

Nie jest znane żadne specyficzne leczenie przedawkowania. Postępowanie powinno polegać na leczeniu objawowym i podtrzymującym.

Etruzil - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1

Kobiety przed menopauzą Ciąża (patrz punkt 4.6) Karmienie piersią (patrz punkt 4.6)

Etruzil - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Częstość występowania reakcji niepożądanych po letrozolu określono głównie na podstawie danych zebranych z badań klinicznych.

Reakcje niepożądane występowały nawet u 1/3 leczonych letrozolem pacjentek mających przerzuty nowotworowe i u około  80% pacjentek otrzymujących leczenie uzupełniające lub przedłużone leczenie uzupełniające. Większość reakcji niepożądanych występowała w pierwszych tygodniach leczenia.

Do najczęstszych reakcji niepożądanych opisywanych w badaniach klinicznych należą: uderzenia gorąca, hipercholesterolemia, bóle stawów, zmęczenie, nasilone poty i nudności.  

 

Inne istotne reakcje niepożądane, jakie mogą występować podczas leczenia letrozolem są to: zdarzenia dotyczące kości, takie jak osteoporoza i (lub) złamania kości oraz zdarzenia sercowo-naczyniowe (w tym zdarzenia mózgowo-naczyniowe i zakrzepowo-zatorowe). Częstości występowania tych reakcji niepożądanych przedstawiono w tabeli 1.

Tabelaryczne zestawienie reakcji niepożądanych

Częstość występowania reakcji niepożądanych po letrozolu określono głównie na podstawie danych zebranych z badań klinicznych.

 

W badaniach klinicznych i po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu opisywano następujące działania niepożądane, wymienione w tabeli 1.

 

Tabela 1.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości ich występowania, jako pierwsze wymieniając te, które występują najczęściej, wykorzystując następujące kategorie: bardzo często ≥1/10, często ≥1/100  do < 1/10, niezbyt często ≥1/1000 do < 1/100, rzadko ≥1/10 000 do < 1/1000, bardzo rzadko < 1/10 000, częstość nieznana (na podstawie dostępnych danych nie można określić częstości występowania).

 

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często:           Zakażenie układu moczowego

 

Nowotwory, łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym cysty i polipy)

Niezbyt często:           Ból guza1

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często:                       Leukopenia

 

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana:      Reakcja anafilaktyczna

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często:                        Hipercholesterolemia

Często:                                    Brak łaknienia, zwiększenie łaknienia

 

Zaburzenia psychiczne

Często:                        Depresja

Niezbyt często:                       Lęk (w tym nerwowość), drażliwość

 

Zaburzenia układu nerwowego

Często:                        Bóle głowy, zawroty głowy

Niezbyt często:            Senność, bezsenność, zaburzenia pamięci, zaburzenia czucia (w tym parestezje i osłabienie czucia), zaburzenia smaku, zdarzenia mózgowo-naczyniowe, zespół cieśni nadgarstka

 

Zaburzenia oka

Niezbyt często:                       Zaćma, podrażnienie oka, nieostre widzenie

 

Zaburzenia serca

Niezbyt często:            Kołatanie serca1, tachykardia, incyenty niedokrwienia serca (pojawienie się nowej lub zaostrzenie istniejącej dławicy piersiowej, dławica wymagająca leczenia chirurgcznego, zawał mięśnia serca i niedokrwienie mięśnia serca)

 

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często:             Uderzenia gorąca

Często:                         Nadciśnienie

Niezbyt często:            Zakrzepowe zapalenie żył (w tym zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych i głęboich)

Rzadko:                       Zatorowość płucna, zakrzepica tęrnicza, udar niedokrwienny mózgu

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:                       Duszność, kaszel

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:                        Nudności, niestrawność1, zaparcie, bóle brzucha, biegunka, wymioty

Niezbyt często:                       Suchość w ustach, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej1

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:           Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

O nieznanej częstości: Zapalenie wątroby

 

Zaburzenia skóry i tanki podskórnej

Bardzo często:            Zwiększona potliwość

Często:                         Łysienie, wysypka (w tym wysypka rumieniowa, plamisto-grudkowa, łuszczycopodobna, pęcherzykowa), suchość skóry

Niezbyt często:                       Świąd skóry, pokrzywka

O nieznanej częstości: Obrzęk naczynioruchowy, marwtica toksyczno-rozpływna naskórka, rumień   wielopostaciowy

 

Zaburzenia układu mięśniowo-szieletowego i tkanki łącznej

Bardzo często:            Bóle stawów

Często:                                    Bóle mięśni, bóle kości1, osteoporoza, złamania kości

Niezbyt często:                       Zapalenie stawów

Nieznana:                    Palec zatrzaskujący

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często:                       Częstsze oddawanie moczu

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Często:                        Krwawienie z dróg rodnych

Niezbyt często:                       Wydzielina z pochwy, suchość w pochwie, ból piersi

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:            Zmęczenie (w tym osłabienie, złe samopoczucie)

Często:                        Obrzęki obwodowe

Niezbyt często:                       Ogólny obrzęk, gorączka, suchość błon śluzowych, wzmożone pragnienie

 

Badania diagnostyczne

Często:                        Zwiększenie masy ciała

Niezbyt często:                       Zmniejszenie masy ciała

 

1Działania niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego opisywane jedynie u chorych z przerzutami

Niektóre działania niepożądane w czasie leczenia uzupełniającego były opisywane z istotnie różną częstością. Poniższe tabele dostarczają informacji o istotnych różnicach w występowaniu reakcji niepożądanych podczas monoterapii letrozolem w porównaniu z monoterapią tamoksyfenem oraz terapią sekwencyjną letrozolem i tamoksyfenem:

 

Tabela 2. Uzupełniająca monoterapia letrozolem w porównaniu z monoterapią tamoksyfenem – zdarzenia niepożądane wykazujące istotne różnice w częstości występowania

 

 

Letrozol, częstość występowania

Tamoksyfen, częstość występowania

 

n=2448

n=2447

 

Podczas                           Jakikolwiek   

leczenia                                   czas po

(mediana 5 lat)               randomizacji                   

                                    (mediana 8 lat)

Podczas                    Jakikolwiek

leczenia                        czas po

(mediana 5 lat)        randomizacji

                             (mediana 8 lat)

Złamania kości

10,2%                 14,7%

7,2%          11,4%

Osteoporoza

5,1%                                   5,1%

2,7%                           2,7%

Zdarzenia zakrzepowo-zatorowe

2,1%                         3,2%

3,6%                 4,6%

Zawał mięśnia serca

1,0%                          1,7%

0,5%                 1,1%

Hiperplazja endometrium/ rak endometrium

0,2%                                    0,4%

2,3%                            2,9%

Uwaga: „Podczas leczenia” obejmuje 30 dni po podaniu ostatniej dawki. „Dowolny czas” obejmuje czas obserwacji po zakończeniu lub przerwaniu leczenia w ramach badania.

Różnice w oparciu o współczynnik ryzyka i 95% przedziały ufności.

 

Tabela 3.                    Leczenie sekwencyjne w porównaniu z letrozolem w monoterapii  – zdarzenia niepożądane wykazujące istotne różnice w częstości występowania      

 

 

Letrozol, monoterapia

Letrozol-> tamoksyfen

Tamoksyfen-> letrozol

 

n=1535

n=1527

n=1541

 

5 lat

2 lata-> 3 lata

2 lata-> 3 lata

Złamania kości

10%

7,7%*

9,7%

Zaburzenia proliferacyjne endometrium

0,7%

3,4%**

1,7%**

Hipercholesterolemia

52,5%

44,2%*

40,8%*

Uderzenia gorąca

37,6%

41,7%**

43,9%**

Krwawienie z dróg rodnych

6,3%

9,6%**

12,7%**

*     Istotnie mniej przy monoterapii letrozolem

**    Istotnie więcej niż przy monoterapii letrozolem

Uwaga: Okres zgłaszania obejmował okres w czasie leczenia lub w ciągu 30 dni po zakończeniu leczenia.

 

Opis wybranych działań niepożądanych

Działania niepożądane dotyczące serca

W leczeniu uzupełniającym, oprócz danych przedstawionych w tabeli 2., zgłaszano następujące zdarzenia niepożądane podczas stosowania odpowiednio letrozolu i tamoskyfenu (mediana czasu leczenia 60 miesięcy plus 30 dni): dławica wymagająca leczenia operacyjnego (1,0% w porównaniu z 1,0%); niewydolność serca (1,1% w porównaniu z 0,6%); nadciśnienie (5,6% w porównaniu z 5,7%); zdarzenie mózgowo-naczyniowe i (lub) przemijający napad niedokrwienny mózgu (2,1% w porównaniu z 1,9%).

 

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym podczas stosowania odpowiednio letrozolu (mediana czasu leczenia 5 lat) i placebo (mediana czasu podawania 3 lata) opisywano: dławicę wymagającą leczenia operacyjnego (0,8% w porównaniu z 0,6 %); pojawienie się nowej lub zaostrzenie istniejącej dławicy piersiowej (1,4% w porównaniu z 1,0%); zawał mięśnia serca (1,0% w porównaniu z 0,7%); zdarzenie zakrzepowo-zatorowe* (0,9% w porównaniu z 0,3%); udar mózgu i (lub) przemijający napad niedokrwienny mózgu* (1,5% w porównaniu z 0,8%).

 

Zdarzenia oznaczone * występowały w obu ramionach badania z częstością różniącą się w sposób istotny statystycznie.

 

Działania niepożądane dotyczące układu szieletowego

Dane na temat bezpieczeństwa dotyczącego układu kostnego przedstawiono w tabeli 2.

 

W przedłużonym leczeniu uzupełniającym złamania kości lub osteoporoza występowały u istotnie większej liczby chorych leczonych letrozolem (złamania kości 10,4%, osteoporoza 12,2%)  niż u chorych w ramieniu placebo (odpowiednio 5,8% i 6,4%). Mediana czasu leczenia wynosiła 5 lat dla letrozolu i 3 lata dla placebo.

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Etruzil - ciąża i karmienie piersią

Kobiety w okresie okołomenopauzalnym lub w wieku rozrodczym

Produkt leczniczy Etruzil można stosować jedynie u kobiet, u których wyraźnie potwierdzono przebycie menopauzy. W związku z tym, że istnieją doniesienia o wznowieniu czynności jajników w czasie leczenia produktem leczniczym Etruzil, pomimo wyraźnego stanu pomenopauzalnego na początku terapii, jeśli to konieczne, lekarz powinien omówić z pacjentką odpowiednie metody antykoncepcji.

Ciąża

Doświadczenie ze stosowaniem leku u ludzi, opisujące pojedyncze przypadki wad wrodzonych (sklejenie warg sromowych, obojnacze narządy płciowe) wskazuje, że lek stosowany w czasie ciąży może powodować wady rozwojowe. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję.

Etruzil jest przeciwwskazany w czasie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy letrozol i jego metabolity są wydzielane do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć zagrożenia dla noworodków i (lub) niemowląt.

Etruzil jest przeciwwskazany w czasie karmienia piersią.

Płodność

Farmakologiczne działanie letrozolu polega na zmniejszaniu produkcji estrogenów poprzez hamowanie aromatazy. U kobiet przed menopauzą hamowanie syntezy estrogenów prowadzi na drodze sprzężenia zwrotnego do wzrostu stężeń gonadotropin (LH, FSH). Z kolei zwiększone stężenia FSH pobudzają wzrost pęcherzyków i mogą indukować owulację.

Etruzil - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Etruzil ma niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W związku z tym, że w czasie stosowania Etruzil obserwowano zmęczenie i zawroty głowy, a w niezbyt częstych przypadkach opisywano senność, w czasie prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych zaleca się ostrożność.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Etruzil - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Letrozolum

  Substancja ta jest niesteroidowym inhibitorem aromatazy, hamuje syntezę estrogenów. Znajduje zastosowanie w leczeniu uzupełniającym wczesnego stadium hormonozależnego raka piersi u kobiet po menopauzie. Stosuje się ją w leczeniu pierwszego rzutu zaawansowanego raka piersi z receptorami estrogenowymi u kobiet po menopauzie.

  Dostępne opakowania
  Etruzil

  Etruzil

  tabletki powlekane - 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) - 2,5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Etruzil

  Etruzil

  tabletki powlekane - 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) - 2,5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Etruzil

  Etruzil

  tabletki powlekane - 84 tabl. (6 blist.po 14 szt.) - 2,5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Etruzil

  Etruzil

  tabletki powlekane - 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) - 2,5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Etruzil

  Etruzil

  tabletki powlekane - 98 tabl. (7 blist.po 14 szt.) - 2,5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Etruzil

  Etruzil

  tabletki powlekane - 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) - 2,5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Etruzil

  Etruzil

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 2,5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  72,51 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Rak piersi - charakterystyka, przyczyny, profilaktyka

  Kwas zoledronowy a ryzyko nawrotów raka piersi

  Kwas zoledronowy a ryzyko nawrotów raka piersi

  Badania wykazały, że kwas zoledronowy w połączeniu z chemioterapią zmniejsza ryzyko nawrotów raka piersi u kobiet po menopauzie. Naukowcy są zdania, że przeprowadzone testy mogą dostarczyć wielu informacji na temat mechanizmów nawrotów raka i pomóc w...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 stycznia 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 stycznia 2015 r.

  Z dniem 1 stycznia 2015 roku Ministerstwo Zdrowia ogłosiło nową listę leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Pacjenci znajdą na niej o 89 produktów więcej niż na liście obowiązującej do...

  Niezbędnik pacjenta

  2015 rok w służbie zdrowia

  2015 rok w służbie zdrowia

  Temat poprawy funkcjonowania polskiej służby zdrowia jest zarówno wrażliwy, jak i ważny. Z tym, że zmiany muszą nastąpić, zgadzają się niemal wszyscy. Coraz wyraźniej widać również kierunek tych zmian - co jest zjawiskiem pozytywnym. Merytoryczna dyskusja...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych na KtoMaLek.pl

  Nowa lista leków refundowanych na KtoMaLek.pl

  Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje nowy lista refundacyjna opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia. Na ten wykaz czekało wielu pacjentów, ważyły się bowiem losy leków, którym decyzje refundacyjne kończyły się wraz z końcem roku. Jakie leki ostatecznie zniknęły...