Ibupar Forte

Ibupar Forte
Ibupar Forte
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,4 g
Ilość
10 tabl.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Ibupar Forte - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Półpasiec bezgorączkowy u 19-latki

Witam. Od pięciu dni mam stwierdzonego półpaśca bezgorączkowego. Cały czas przyjmuję Heviran 800g (dziś kończę przyjmować) oraz IBUPAR forte jako lek przeciwbólowy. Ostatnie zmiany wyszły mi czwartego dnia. Są one jeszcze zaczerwienione. Ile dni powinnam jeszcze zostać w domu? Kiedy przestanę zarażać?

Ibupar Forte - ulotka preparatu

Ibupar Forte - opis

Bóle słabe do umiarkowanych różnego pochodzenia, np. bóle głowy, również migrenowe, bóle zębów, mięśni, kości i stawów, bóle pourazowe, nerwobóle, bóle towarzyszące przeziębieniu i grypie. Gorączka różnego pochodzenia (m.in. w przebiegu grypy i przeziębienia). Bolesne miesiączkowanie.

Ibupar Forte - skład

  1 tabletka zawiera 400 mg ibuprofenu (Ibuprofenum)

Ibupar Forte - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których występują:

-          toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszana choroba tkanki łącznej – może wystąpić zwiększone ryzyko rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych (patrz punkt 4.8),

-          choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna) – może wystąpić zaostrzenie choroby (patrz punkt 4.8),

-          nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca w wywiadzie - opisywano zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem NLPZ (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8),

-          zaburzenie czynności nerek – istnieje ryzyko dalszego pogorszenia czynności nerek (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8),

-          zaburzenie czynności wątroby (patrz punkt 4.3 i punkt 4.8).

Jednoczesne, długotrwałe stosowanie kilku leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

 

Ciężkie reakcje skórne, niektóre z nich śmiertelne, włączając złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona i martwicę toksyczno-rozpływną naskórka, były bardzo rzadko raportowane w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ. Największe ryzyko wystąpienia tych ciężkich reakcji istnieje na początku terapii, w większości przypadków w pierwszym miesiącu stosowania. Należy zaprzestać stosowania produktu po wystąpieniu pierwszych objawów wysypki skórnej, uszkodzenia błony śluzowej lub innych objawów nadwrażliwości.

 

NLPZ mogą powodować zaburzenia widzenia (mroczki, zaburzenia widzenia barwnego).

W takim przypadku należy odstawić produkt leczniczy i przeprowadzić badanie okulistyczne.

 

Ibuprofen działa antyagregacyjnie, jednak działanie to jest mniejsze niż w przypadku kwasu acetylosalicylowego. Może jednak powodować wydłużenie czasu krwawienia, co wymaga zachowania ostrożności u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia oraz leczonych lekami przeciwzakrzepowymi.

 

Istnieją dowody na to, że leki hamujące cyklooksygenazę (syntezę prostaglandyn) mogą powodować zaburzenia płodności u kobiet przez wpływ na owulację. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

 

Ze względu na zawartość żółcieni pomarańczowej (E 110) i czerwieni koszenilowej (E 124) produkt leczniczy może powodować reakcje alergiczne.

 

Produkt leczniczy może być stosowany u dzieci powyżej 12 lat.

 

 

U pacjentów z czynną lub przebytą astmą oskrzelową oraz chorobami alergicznymi zastosowanie produktu leczniczego może wywołać skurcz oskrzeli.

Ibupar Forte - przedawkowanie

Objawy

U większości pacjentów przyjmujących leki z grupy NLPZ w dawkach większych niż terapeutyczne mogą wystąpić takie objawy, jak nudności, wymioty, ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka. Mogą także wystąpić szumy uszne, ból głowy, zawroty głowy i krwawienie z żołądka i jelit. Ciężkie zatrucie wpływa na ośrodkowy układ nerwowy i objawia się sennością, a bardzo rzadko, także pobudzeniem i dezorientacją lub śpiączką. Bardzo rzadko mogą wystąpić napady drgawkowe. Podczas ciężkich zatruć może wystąpić kwasica metaboliczna, a czas protrombinowy (INR) może być zwiększony. Może wystąpić ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby, bezdech, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego, spowolnienie lub przyspieszenie pracy serca i migotanie przedsionków. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy.

 

Leczenie

Nie ma swoistego antidotum. Stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące. Należy kontrolować parametry życiowe. Należy rozważyć podanie doustne węgla aktywowanego w ciągu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się napadów drgawkowych, należy podać dożylnie diazepam lub lorazepam. W przypadku pacjentów z astmą należy podać leki rozszerzające oskrzela.

Z uwagi na znaczne wiązanie produktu leczniczego z białkami osocza hemodializa jest nieskuteczna.

 

WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

 

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

 

Grupa farmakoterapeutyczna: niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne.

                                                 Pochodne kwasu propionowego

Kod ATC: M 01 AE 01

 

Ibupar forte jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym, wykazującym słabe do umiarkowanego działanie przeciwbólowe oraz działanie przeciwgorączkowe. Mechanizm działania przeciwzapalnego i przeciwgorączkowego polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn; nie wyklucza się jednak istnienia innych mechanizmów. Przeciwbólowe działanie ibuprofenu może zależeć również m.in. od hamowania lipooksygenazy, odpowiedzialnej za syntezę leukotrienów, uważanych za mediatory reakcji bólowej. Możliwe są i inne mechanizmy działania przeciwbólowego.

Ibuprofen wykazuje również zdolność odwracalnego zahamowania agregacji płytek krwi.

Działanie przeciwzapalne ibuprofenu powoduje objawową poprawę w chorobach gośćcowych. Zahamowanie syntezy prostaglandyn powoduje zmniejszenie skurczu mięśnia macicy, powoduje również hamowanie agregacji płytek krwi, a także takie niepożądane działania ibuprofenu, jak uszkodzenie błony śluzowej żołądka, retencja płynów, reakcje bronchospastyczne i inne.

 

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Ibuprofen jest wchłaniany z przewodu pokarmowego w około 80%. Stężenie produktu leczniczego zwiększa się liniowo wraz z dawką. Maksymalne stężenie ibuprofenu w surowicy występuje w ciągu 1 do 2 godzin od podania doustnego. 

Pokarm i leki zobojętniające sok żołądkowy nie zmniejszają wchłaniania ibuprofenu.

Ibuprofen wiąże się w ponad 99% z białkami osocza, głównie z albuminami. Objętość

dystrybucji ibuprofenu ocenia się na od 0,12 l/kg do 0,2 l/kg.

Ibuprofen powoli przenika do jam stawowych i dlatego jego działanie w gośćcu występuje dopiero w kilka do kilkunastu godzin od podania. Należy to uwzględnić zarówno podczas ustalania dawkowania, jak i oceny wyników leczenia.

Ibuprofen jest metabolizowany w wątrobie do 2 metabolitów. Produkt leczniczy jest wydalany głównie przez nerki w postaci nieaktywnych metabolitów. W ciągu 24 godzin cała podana dawka ibuprofenu ulega wydaleniu. Niewielka ilość ibuprofenu jest wydalana z kałem.

Okres półtrwania w surowicy wynosi około 2 godzin.

 

Ibupar Forte - przeciwskazania

Nadwrażliwość na ibuprofen lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Czynna lub występująca w przeszłości choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja lub krwawienie, również występujące po zastosowaniu NLPZ (patrz punkt 4.4).

Ciężka niewydolność wątroby, ciężka niewydolność nerek lub ciężka niewydolność serca.

Istniejące lub występujące w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, pokrzywki lub astmy oskrzelowej, po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Trzeci trymestr ciąży.

Jednoczesne przyjmowanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych, w tym wybiórczych inhibitorów COX-2 (zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych).

Skaza krwotoczna.

Ibupar Forte - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały zestawione wg częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, wg następującej konwencji: bardzo często (³ 1/10), często
(³1/100 do < 1/10), niezbyt często (³ 1/1000 do < 1/100), rzadko (³ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000).

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często: niestrawność, ból brzucha, nudności, bóle w nadbrzuszu, bóle kurczowe w jamie brzusznej, dyskomfort w nadbrzuszu, zgaga.

Rzadko: biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka.

Bardzo rzadko: smoliste stolce, krwiste wymioty, wrzodziejące zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia okrężnicy i choroby Crohna.

Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, perforacja, krwawienie z przewodu pokarmowego, czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku (patrz punkt 4.4).

 

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: ból głowy.

Rzadko: zawroty głowy, bezsenność lub senność, pobudzenie, nerwowość i uczucie zmęczenia.

Bardzo rzadko: jałowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zaburzenia świadomości.

 

Zaburzenia psychiczne

Bardzo rzadko: depresja, zaburzenia emocjonalne.

 

Zaburzenia ucha i błędnika

Bardzo rzadko: szumy uszne, zaburzenia słuchu.

 

Zaburzenia oka

Niezbyt często: mroczki, niewyraźne widzenie, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barwnego.

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: azotemia, krwiomocz, niewydolność nerek, w tym ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, zmniejszenie klirensu kreatyniny, wielomocz, zmniejszenie ilości wydalanego moczu, zwiększenie stężenia sodu w surowicy (retencja sodu).

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zaburzenia czynności wątroby, dodatnie testy czynnościowe wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania, zapalenie wątroby, żółtaczka.

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: agranulocytoza, niedokrwistość aplastyczna, niedokrwistość hemolityczna, niekiedy z dodatnim odczynem Coombsa, eozynofilia, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia z plamicą lub bez, zmniejszenie stężenia hemoglobiny lub hematokrytu.

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: wysypki, w tym plamisto-grudkowe.

Niezbyt często: pokrzywka, świąd, łysienie.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zmniejszenie łaknienia.

 

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: zespół objawów z bólami brzucha, gorączką, dreszczami, nudnościami

i wymiotami.

Bardzo rzadko: ostre reakcje nadwrażliwości takie jak: obrzęk twarzy, języka, krtani,

 

duszność, niedociśnienie tętnicze, częstoskurcz lub ostry wstrząs. reakcje bronchospastyczne, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli.

 

Zaburzenia serca

Podczas stosowania leków z grupy NLPZ w dużych dawkach odnotowano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

Z badań klinicznych i danych epidemiologicznych wynika, że przyjmowanie ibuprofenu, szczególnie długotrwale w dużych dawkach , może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zatorów tętnic (np. zawał serca lub udar), patrz punkt 4.4.

 

Inne:

Niezbyt często: suchość błony śluzowej jamy ustnej, owrzodzenia dziąseł, nieżyt nosa.

 

Ibupar Forte - prowadzenie pojazdów

Brak danych dotyczących wpływu produktu leczniczego na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych, obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu oraz na sprawność psychofizyczną.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ibupar Forte - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ibuprofenum

  Substancja o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Należy do grupy tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Stosowana w przypadku bólów o małym i średnim nasileniu, w tym bólów głowy, zębów, stawów, bólów mięśniowych oraz gorączki. Wykazuje skuteczność w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów, reumatoidalnego zapalenia stawów i innych chorób reumatycznych.

  Dostępne opakowania
  Ibupar Forte

  Ibupar Forte

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,4 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Ibupar Forte

  Ibupar Forte

  tabletki powlekane - 10 tabl. (blister) - 0,4 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Ibupar Forte

  Ibupar Forte

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,4 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Ibupar Forte

  Ibupar Forte

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,4 g
  PABIANICKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.
  Powiązane artykuły
  Medycyna naturalna

  Właściwości zdrowotne nalewki z bursztynu

  Właściwości zdrowotne nalewki z bursztynu

  Magiczny bursztyn W przeszłości przypisywano mu magiczne właściwości. Był traktowany jak talizman - miał ochraniać przed chorobami i nieszczęśliwymi wypadkami. Wierzono, że uspokaja i działa przeciwbólowo. Był ceniony przez starożytnych Egipcjan i Arabów,...

  Medycyna naturalna

  100 sprawdzonych sposobów na pozbycie się bólu bez leków

  100 sprawdzonych sposobów na pozbycie się bólu bez leków

  Chroniczny ból dotyka każdego dnia miliony osób na całym świecie. Nic więc dziwnego, że w każdym kraju, także w Polsce, z roku na rok rośnie liczba zażywanych tabletek przeciwbólowych. I chociaż przyjmowanie medykamentów pod opieką lekarza jest bezpieczne,...

  Homeopatia

  Zastosowanie Aconitum (tojad)

  Aconitum, inaczej nazywany tojadem lub mordownikiem, to gatunek trujący, ale równocześnie uznawany za leczniczy, zarówno w homeopatii, jak i w ziołolecznictwie. Ta pięknie kwitnąca roślina w Polsce znajduje się pod ochroną. W starożytności Aconitum był...

  Choroby i dolegliwości

  Najczęstsze pytania zdrowotne wg wyszukiwarki Google w 2015 roku

  Najczęstsze pytania zdrowotne wg wyszukiwarki Google w 2015 roku

  Dr Google prawdę ci powie Jest pierwszą pomocą, kiedy zaczyna boleć gardło, noga, mamy duszności, wysypkę, nudności etc. Jego diagnozy nie są zazwyczaj trafne, ale gwarantuje nam dyskrecję i anonimowość oraz szybką diagnozę, a to osoby poszukujące odpowiedzi...

  Akupresura - charakterystyka, zastosowanie

  Bańki - leczenie przeziębienia, technika stawiania

  Stawianie baniek to metoda leczenia, którą praktykowano już wiele lat temu. Polega ona na wytworzeniu podciśnienia w bańce i przyłożenia jej do skóry pleców. W ten sposób dochodzi do wciągnięcia skóry i tkanki podskórnej do wnętrza bańki. Podczas takiego...

  Leczenie grypy

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Czy popełniasz te błędy podczas choroby?

  Chorowanie na śniadanie Wstajesz rano i czujesz, że to, co jeszcze wczoraj wydawało się tylko bólem głowy, dziś jest już w pełni rozwiniętym przeziębieniem. Ponad 200 różnych wirusów może powodować przeziębienie, co oznacza, że można zachorować kilka...

  Żywienie

  Syrop z sosny - właściwości, przepis, nalewka z młodych pędów

  Syrop z sosny - właściwości, przepis, nalewka z młodych pędów

  Są bogactwem składników mineralnych oraz witaminy C. Działają napotnie i wykrztuśnie. Wzmacniają odporność i są bardzo smaczne. Syrop z zielonych szyszek sosny oraz nalewka z młodych pędów znane były już naszym babciom. Przygotujemy je samodzielnie w...

  Naturalne środki poprawy odporności

  Jedzenie na lepszą odporność (WIDEO)

  Zima to czas, kiedy znacznie częściej cierpimy na takie dolegliwości jak kaszel, katar, grypa czy przeziębienie. Ma to związek ze zmniejszoną w tym czasie odpornością. Na szczęście nasz układ immunologiczny można wzmocnić za pomocą odpowiedniej diety....

  Leki i suplementy

  GIF wycofuje z obrotu aspirynę i antybiotyk

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu dwa leki: Aspirin Effect oraz Syntarpen. Antybiotyk wycofany z obrotu "16 stycznia 2017 r. Do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynął wniosek podmiotu odpowiedzialnego o wycofanie z obrotu...