Clarix

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu
Dawka
2 mg/ml
Ilość
5 ml (butelka)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SANDOZ GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Clarix - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Clarix - opis

Obniżenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem lub nadciśnieniem ocznym. - Jako jedyny lek u pacjentów, u których miejscowe stosowanie leku beta-adrenolitycznego jest przeciwwskazane. - Jako leczenie wspomagające wraz z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, jeśli nie można uzyskać docelowej wartości ciśnienia śródgałkowego stosując jeden lek (patrz punkt 5.1).

Clarix - skład

Każdy ml roztworu zawiera 2 mg brymonidyny winianu (Brimonidini tartras), co odpowiada 1,3 mg/ml brymonidyny. Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek 0,05 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Clarix - dawkowanie

Zalecaną dawką jest jedna kropla produktu Clarix do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, co około 12 godzin. U pacjentów w podeszłym wieku zmiana dawkowania nie jest konieczna. Tak jak w przypadku wszystkich kropli do oczu, bezpośrednio po zakropleniu każdej kropli zaleca się uciskanie przez minutę woreczka łzowego przy kącie przyśrodkowym szpary powiekowej (okluzja punktowa) w celu zmniejszenia ewentualnego wchłaniania leku do krążenia ogólnego. Jeśli stosuje się więcej niż jeden lek do oczu, między podaniem kolejnych kropli należy zachować przerwę około 5 do 15 minut. Nie badano stosowania brymonidyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4). Stosowanie u dzieci i młodzieży Nie przeprowadzono badań klinicznych z udziałem młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat). Nie zaleca się stosowania brymonidyny u dzieci w wieku poniżej 12 lat, a u noworodków i niemowląt (w wieku poniżej 2 lat) jest ono przeciwwskazane (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.9). Wiadomo, że u noworodków mogą występować ciężkie reakcje niepożądane. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności brymonidyny u dzieci.

Clarix - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z ciężką lub niestabilną i niedostatecznie kontrolowaną farmakologicznie chorobą układu krążenia. W badaniach klinicznych u niektórych pacjentów (12,7%) występowała reakcja alergiczna dotycząca oczu (szczegółowe informacje ? patrz punkt 4.8). W razie zaobserwowania reakcji alergicznych, leczenie produktem Clarix należy przerwać. Krople Clarix należy stosować ostrożnie u pacjentów z depresją, niewydolnością naczyń mózgowych lub wieńcowych, objawem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zakrzepowo-zarostowym zapaleniem naczyń. Nie badano stosowania brymonidyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek. Podczas leczenia takich pacjentów należy zachować ostrożność. Leczenie dzieci w wieku 2 lat i starszych (zwłaszcza tych w wieku od 2 do 7 lat i (lub) o masie ciała mniejszej niż 20 kg) wymaga ostrożności i ścisłego monitorowania ze względu na dużą częstość występowania senności (patrz punkt 4.8). Przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem. Lek może powodować przebarwienie soczewek kontaktowych. Chlorek benzalkoniowy, środek konserwujący zawarty w produkcie Clarix, może powodować podrażnienie oczu.

Clarix - przedawkowanie

Objawy miejscowe (oczne): Brak danych dotyczących mało prawdopodobnego przypadku przedawkowania leku podanego do oka u dorosłych. Jednak u noworodków i niemowląt, którym podawano brymonidynę w kroplach do oczu w ramach leczenia jaskry wrodzonej, opisywano objawy przedawkowania brymonidyny, takie jak utrata przytomności, niedociśnienie tętnicze, hipotonia, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdech. Objawy ogólne, spowodowane przypadkowym spożyciem leku: Otrzymano jedno zgłoszenie dotyczące nieumyślnego spożycia przez osobę dorosłą kropli do oczu z brymonidyną. Ilość połkniętego leku wynosiła około 10 kropli. Po kilku godzinach od połknięcia leku wystąpił u pacjenta epizod niedociśnienia tętniczego, a następnie (po około 8 godzinach od połknięcia leku) nadciśnienie ?z odbicia?. Doustne przedawkowanie innych agonistów receptora alfa-2 wywoływało takie objawy, jak niedociśnienie tętnicze, osłabienie, wymioty, letarg, nadmierne uspokojenie, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zwężenie źrenic, bezdech, hipotonia, hipotermia, zahamowanie ośrodka oddechowego i napady drgawkowe. Opublikowano lub zgłaszano przypadki ciężkich działań niepożądanych po niezamierzonym spożyciu brymonidyny przez dzieci. Występowały u nich objawy zahamowania ośrodkowego układu nerwowego, chwilowa śpiączka lub ograniczenie świadomości, hipotonia, bradykardia, hipotermia i bezdech. Konieczne było przyjęcie tych dzieci na oddział intensywnej opieki medycznej i, gdy istniały wskazania, zastosowanie intubacji. Według doniesień wszyscy pacjenci w pełni powrócili do zdrowia, zwykle w ciągu 6 do 24 godzin. Doustne przedawkowanie innych agonistów receptora alfa-2 wywoływało takie objawy, jak niedociśnienie tętnicze, osłabienie, wymioty, letarg, nadmierne uspokojenie, bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zwężenie źrenic, bezdech, hipotonia, hipotermia, zahamowanie ośrodka oddechowego i napady drgawkowe.

Clarix - przeciwwskazania

Noworodki i niemowlęta. Nadwrażliwość na winian brymonidyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Jednoczesne leczenie inhibitorem monoaminooksydazy (MAO). Jednoczesne stosowanie leków przeciwdepresyjnych, które wpływają na neuroprzekaźnictwo noradrenergiczne (tj. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne i mianseryna).

Clarix - działania niepożądane

Najczęściej opisywanymi polekowymi działaniami niepożądanymi są suchość w jamie ustnej, przekrwienie oczu oraz pieczenie i (lub) kłucie, które występują u 22-25% pacjentów. Objawy te są na ogół przemijające i rzadko na tyle silne, aby konieczne było przerwanie leczenia. W badaniach klinicznych objawy ocznych reakcji alergicznych występowały u 12,7% osób (były przyczyną przerwania leczenia u 11,5% osób). U większości pacjentów objawy te występowały po 3 do 9 miesiącach leczenia. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. W celu sklasyfikowania częstości działań niepożądanych zastosowano następujące określenia: Bardzo często (?1/10); często (?1/100 to < 1/10); niezbyt często (?1/1000 do < 1/100); rzadko (?1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: (?1/1000, < 1/100) Układowe reakcje alergiczne Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: (> 1/1000, < 1/100) Depresja Bardzo rzadko: (< 1/10 000) Bezsenność Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: (> 1/10) Ból głowy Senność Często: (> 1/100, < 1/10) Zawroty głowy Zaburzenia smaku Bardzo rzadko: (< 1/10 000) Omdlenie Zaburzenia oka Bardzo często: (> 1/10) Podrażnienie oczu, w tym reakcje alergiczne (przekrwienie, pieczenie i kłucie, świąd, odczucie obecności ciała obcego w oku, grudki na spojówkach), niewyraźne widzenie. Często: Miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk (> 1/100, < 1/10) powiek, zapalenie powiek, obrzęk spojówek i obecność wydzieliny w oku, ból oka i łzawienie). Światłowstręt Nadżerki i przebarwienie rogówki Suchość gałki ocznej Blednięcie spojówek Nieprawidłowe widzenie Zapalenie spojówek Bardzo rzadko: (< 1/10 000) Zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka) Zwężenie źrenicy Zaburzenia serca Niezbyt często: (> 1/1000, < 1/100) Kołatanie serca/zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia i tachykardia) Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko: (< 1/10 000) Nadciśnienie tętnicze Niedociśnienie tętnicze Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: (> 1/100, < 1/10) Objawy dotyczące górnych dróg oddechowych Niezbyt często: (> 1/1000, < 1/100) Suchość błony śluzowej nosa Rzadko: (> 1/10 000, < 1/1000) Duszność Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: (> 1/10) Suchość w jamie ustnej Często: (> 1/100, < 1/10) Objawy żołądkowo-jelitowe Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: (> 1/10) Uczucie zmęczenia Często: (> 1/100, < 1/10) Osłabienie U noworodków i niemowląt otrzymujących brymonidynę, jako element leczenia wrodzonej jaskry, obserwowano objawy przedawkowania brymonidyny, takie jak utrata przytomności, niedociśnienie tętnicze, obniżone napięcie, bradykardia, hipotermia, sinica i bezdech (patrz punkt 4.3). W trwającym 3 miesiące badaniu III fazy, przeprowadzonym u dzieci w wieku od 2 do 7 lat z jaskrą niedostatecznie kontrolowaną lekami beta-adrenolitycznymi, otrzymujących brymonidynę jako leczenie wspomagające, opisywano dużą częstość występowania senności (55%). U 8% dzieci senność była znacznie nasilona i prowadziła do przerwania leczenia u 13%. Częstość senności zmniejszała się z wiekiem dzieci (była najmniejsza (25%) u dzieci 7-letnich), ale większy na nią wpływ miała masa ciała: senność występowała częściej u dzieci o masie ciała ?20 kg (63%) w porównaniu do dzieci o masie ciała > 20 kg (25%), patrz punkt 4.4.

Clarix - ciąża i karmienie piersią

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania brymonidyny u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach nie wykazano jej działania teratogennego. Winian brymonidyny w stężeniach większych niż uzyskiwane podczas leczenia ludzi, powodował u królików zwiększoną utratę zarodków przed zagnieżdżeniem i spowolnienie rozwoju pourodzeniowego. Brymonidynę można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, gdy potencjalna korzyść dla matki przeważa nad możliwym ryzykiem dla płodu. Karmienie piersią Nie wiadomo, czy brymonidyna przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały, że brymonidyna jest wydzielana do mleka samic szczura. Produktu Clarix nie należy stosować u kobiet karmiących piersią.

Clarix - prowadzenie pojazdów

Brymonidyna może powodować uczucie zmęczenia i (lub) senność, które mogą osłabiać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Może również powodować nieostre i (lub) nieprawidłowe widzenie, upośledzające zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, zwłaszcza w nocy lub przy słabym oświetleniu. Pacjent powinien odczekać do ustąpienia objawów zanim podejmie prowadzenie pojazdów lub obsługę maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Clarix - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Brimonidini tartras

  Brymonidyna. Występuje w postaci kropli do oczu lub żelu na skórę. Krople do oczu obniżają ciśnienie śródgałkowe u pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania w monoterapii lub terapii skojarzonej z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe. Żel na skórę stosuje się u pacjentów z trądzikiem różowatym do zmniejszania rumienia.

  Dostępne opakowania
  Clarix

  Clarix

  krople do oczu - 5 ml (butelka) - 2 mg/ml
  SANDOZ GMBH
  Clarix

  Clarix

  krople do oczu - 10 ml (2x5ml) - 2 mg/ml
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Badania wzroku - pole widzenia, ciśnienie wewnątrzgałkowe, badanie dna oka

  Pachymetria (WIDEO)

  Pachymetria (WIDEO)

  Badanie grubości rogówki Pachymetria jest to badanie oceniające grubość rogówki. Rogówka jest to ta część oka, która otacza oko, jest jego zewnętrzną, wypukłą warstwą. Pachymetria jest badaniem uwiarygadniającym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Standardowy...

  Objawy jaskry - otwartego kąta, zamkniętego kąta, wrodzonej

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Wysokie ciśnienie śródgałkowe przyczyną jaskry Przyczyną występowania jaskry jest zbyt wysoki poziom ciśnienia śródgałkowego. O to, czy dolegliwość ta zawsze świadczy o jaskrze oraz jakie mogą być jej inne przyczyny zapytaliśmy prof. dr hab. n. med....

  Objawy jaskry - otwartego kąta, zamkniętego kąta, wrodzonej

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie w oku odpowiada za kulisty kształt gałki ocznej oraz za uwodnienie układu optycznego, który odgrywa kluczową rolę w procesie widzenia. Zarówno wysokie, jak i niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe wymaga leczenia, a przyczyną nieprawidłowości mogą...

  Zabiegi

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra a ślepota

  Jaskra to choroba przewlekła, na całe życie. Polega na postępującym uszkodzeniu (neuropatii) nerwu wzrokowego przez zbyt wysokie ciśnienie wewnątrz gałki ocznej i/lub długotrwałe niedokrwienie nerwu wzrokowego. Nie da się jej wyleczyć ani cofnąć jej skutków....

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Jaskra - nie boli, a kradnie wzrok

  Ta podstępna choroba oczu zazwyczaj przez długi czas nie daje żadnych objawów. Niestety, spowodowana nią utrata wzroku jest nieodwracalna. Dlatego warto dmuchać na zimne i regularnie badać się u okulisty. Jaskra - jak jej zapobiegać Eksperci biją na...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Czy jaskra jest chorobą ludzi starszych? (WIDEO)

  Niszczenie nerwu wzrokowego Jaskra jest to choroba charakteryzująca się postępującym niszczeniem nerwu wzrokowego. Procesowi temu towarzyszą zmiany w tarczy nerwu wzrokowego, które prowadzą do powstania ubytków w polu widzenia, ostatecznie doprowadzając...

  Trabekulektomia

  Trabekulektomia

  Jedną z metod leczenia jaskry jest selektywna trabekulektomia laserowa. Obok farmakologii i operacji instrumentalnych, laserowa chirurgia jaskry staje się coraz bardziej powszechna. Jest jedną z najnowszych, skutecznych metod leczenia jaskry, zarówno...

  Zabiegi

  Cyklokrioterapia

  Cyklokrioterapię stosuje się w leczeniu jaskry wtórnej. W ciężkich przypadkach za pomocą niskich temperatur uszkadza się celowo ciało rzęskowe. W przebiegu jaskry dochodzi do nieodwracalnego i postępującego uszkodzenia nerwu, ponadto występują charakterystyczne...

  Przyczyny jaskry

  Przyczyny jaskry

  Główną przyczyną rozwoju jaskry jest zbyt wysokie ciśnienie wewnątrzgałkowe (ciśnienie w środku gałki ocznej), które powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego. Obrazy widziane przez oko powinny być przetwarzane na impulsy elektryczne, a następnie przesyłane...