Brymont

zobacz opinie o produkcie »
Cena
23,65 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
2 mg/ml
Ilość
2 but.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: BLUMONT PHARMA LTD

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Brymont - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Brymont - opis

Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z jaskrą z otwartym kątem przesączania lub z nadciśnieniem ocznym. - W monoterapii u pacjentów, u których miejscowe stosowanie beta-adrenolityków jest przeciwwskazane. - W leczeniu wspomagającym z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe, w przypadku nieuzyskania docelowego ciśnienia śródgałkowego przy pomocy jednego leku (patrz punkt 5.1).

Brymont - skład

1 ml roztworu zawiera 2,0 mg winianu brimonidyny, co odpowiada 1,3 mg brimonidyny. Substancja pomocnicza: chlorek benzalkoniowy 0,05 mg/ml. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Brymont - dawkowanie

Zalecane dawkowanie u dorosłych (w tym osób w podeszłym wieku) Zalecana dawka wynosi jedną kroplę produktu leczniczego Brymont do chorego oka (oczu) dwa razy na dobę, w odstępach co około 12 godzin. Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów w podeszłym wieku. Podobnie jak w przypadku innych kropli do oczu, w celu uniknięcia możliwej absorpcji ogólnoustrojowej, zaleca się uciśnięcie woreczka łzowego w kącie szpary powiekowej (ucisk punktowy) przez jedną minutę, natychmiast po zakropleniu każdej kropli. W przypadku stosowania więcej niż jednego leku okulistycznego, należy zachować 5 do 15 minut przerwy pomiędzy podaniem każdego z leków. Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek i wątroby Produkt leczniczy Brymont powinien być stosowany z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4). Dzieci i młodzież Nie prowadzono badań klinicznych z udziałem młodzieży (12 do 17 lat). Produkt leczniczy Brymont nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat i jest przeciwwskazany u noworodków i niemowląt (patrz punkty 4.3, 4.4 i 4.9). Stwierdzono, że u noworodków mogą wystąpić ciężkie działania niepożądane. Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności produktu leczniczego Brymont u dzieci.

Brymont - środki ostrożności

Należy zachować ostrożność podczas leczenia dzieci w wieku od 2 lat, szczególnie w wieku 2?7 lat i/lub o masie ciała < 20 kg oraz dokładnie monitorować ze względu na dużą częstość występowania senności (patrz punkt 4.8). Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężką lub niestabilną i niewyrównaną chorobą układu krążenia. W badaniach klinicznych u niektórych pacjentów (12,7%) przyjmujących produkt leczniczy Brymont występowały reakcje typu alergicznego ze strony oczu (szczegółowe dane, patrz punkt 4.8). W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy odstawić produkt leczniczy Brymont. Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego Brymont u pacjentów z depresją, zaburzeniami krążenia mózgowego lub wieńcowego, zespołem Raynauda, niedociśnieniem ortostatycznym lub zapaleniem zakrzepowo-zarostowym naczyń krwionośnych. Ponieważ nie badano stosowania produktu leczniczego Brymont u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek, należy zachować ostrożność podczas stosowania leku w tych grupach pacjentów. Środek konserwujący znajdujący się w produkcie leczniczym Brymont, chlorek benzalkoniowy, może powodować podrażnienie oka. Należy unikać kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Przed podaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać 15 minut przed ich ponownym założeniem. Produkt leczniczy może powodować zmiany barwy miękkich soczewek kontaktowych.

Brymont - przedawkowanie

Przedawkowanie do oka (oczu): Przedawkowanie leku podawanego do oka (oczu) jest mało prawdopodobne. Nie opisywano przypadków przedawkowania u dorosłych. Jednakże objawy przedawkowania brimonidyny (w tym utratę przytomności, niedociśnienie, hipotonię, rzadkoskurcz, hipotermię, sinicę oraz bezdech) opisywano u noworodków i niemowląt przyjmujących brimonidynę w leczeniu wrodzonej jaskry. Przedawkowanie układowe z powodu nieumyślnego spożycia: Zgłoszono dwa przypadki działań niepożądanych po nieumyślnym spożyciu 9?10 kropel brimonidyny u osób dorosłych. U pacjentów wystąpił epizod niedociśnienia, po którym w jednym przypadku nastąpiło nadciśnienie ?z odbicia? po około 8 godzinach po przedawkowaniu. U obu pacjentów opisywano pełny powrót do zdrowia w ciągu 24 godzin. Nie obserwowano działań niepożądanych u trzeciego pacjenta, po doustnym przyjęciu nieznanej dawki brimonidyny. Doniesienia o ciężkich działaniach niepożądanych po nieumyślnym spożyciu brimonidyny przez dzieci zostały opublikowane lub zgłoszone do firmy Allergan. U pacjentów występowały objawy hamowania czynności ośrodkowego układu nerwowego, zazwyczaj chwilowa śpiączka lub częściowa utrata przytomności, hipotonia, rzadkoskurcz, hipotermia oraz bezdech, które wymagały przyjęcia na oddział intensywnej terapii oraz intubacji, w razie konieczności. U wszystkich pacjentów nastąpiła pełna poprawa, na ogół w ciągu 6?24 godzin. Po doustnym przedawkowaniu innych agonistów receptorów alfa-2-adrenergicznych opisywano objawy, takie jak niedociśnienie, astenia, wymioty, letarg, sedacja, rzadkoskurcz, arytmia, zwężenie źrenicy, bezdech, hipotonia, hipotermia, depresja oddechowa oraz napad padaczkowy.

Brymont - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - Noworodki i niemowlęta (patrz punkt 4.8). - Pacjenci przyjmujący inhibitor monoaminooksydazy (MAO) oraz pacjenci przyjmujący leki przeciwdepresyjne wpływające na przekaźnictwo noradrenergiczne (np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz mianseryna).

Brymont - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi leku są suchość błon śluzowych jamy ustnej, przekrwienie spojówek oraz uczucie pieczenia/kłucia, występujące u 22 do 25% pacjentów. Działania niepożądane są na ogół przemijające i rzadko o ciężkości wymagającej odstawienia leku. W badaniach klinicznych objawy reakcji alergicznych ze strony oczu występowały u 12,7% pacjentów (powodując odstawienie leku przez 11,5% pacjentów); u większości pacjentów powyższe działania niepożądane występowały pomiędzy 3 i 9 miesiącem leczenia. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się znaczeniem. Klasyfikacja częstości występowania działań niepożądanych jest prowadzona według następującej skali: bardzo często (> 1/10); często (> 1/100 do < 1/10); niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100); rzadko (< 1/10.000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10.000), nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: układowe reakcje alergiczne Zaburzenia psychiczne Niezbyt często: depresja Bardzo rzadko: bezsenność Zaburzenia układu nerwowego Bardzo często: ból głowy, ospałość Często: zawroty głowy, zaburzenia smaku Bardzo rzadko: omdlenia Zaburzenia oka Bardzo często: - podrażnienie oka, w tym reakcje alergiczne (przekrwienie, uczucie palenia i kłucia, świąd, uczucie obecności ciała obcego w oku, pęcherzykowe zapalenie spojówek) - niewyraźne widzenie Często: - miejscowe podrażnienie (przekrwienie i obrzęk powieki, zapalenie powieki, obrzęk i wydzielina ze spojówki, ból i łzawienie oka) - światłowstręt - nadżerka rogówki, powierzchniowe punkcikowate zapalenie rogówki - suchość oka - zbielenie spojówek - zaburzenia widzenia - zapalenie spojówki Bardzo rzadko: - zapalenie tęczówki (zapalenie błony naczyniowej przedniego odcinka oka) - zwężenie źrenicy Zaburzenia serca Niezbyt często: kołatanie, arytmia (w tym rzadkoskurcz i częstoskurcz) Zaburzenia naczyniowe Bardzo rzadko: nadciśnienie, niedociśnienie Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często: objawy ze strony górnych dróg oddechowych Niezbyt często: suchość błony śluzowej nosa Rzadko: duszność Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: suchość w jamie ustnej Często: objawy ze strony żołądka i jelit Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: zmęczenie Często: astenia W przypadku stosowania brimonidyny jako części leczenia wrodzonej jaskry, u noworodków i niemowląt przyjmujących brimonidynę obserwowano objawy przedawkowania leku, takie jak utrata przytomności, niedociśnienie, hipotonia, rzadkoskurcz, hipotermia, sinica oraz bezdech (patrz punkt 4.3). W badaniu fazy III z okresem obserwacji 3 miesięcy, z udziałem dzieci w wieku 2?7 lat z jaskrą, która była niewystarczająco wyrównana za pomocą beta-adrenolityków, opisywano wysoką częstość występowania ospałości (55%) w związku ze stosowaniem brimonidyny w leczeniu wspomagającym. U 8% dzieci działanie to było ciężkie i prowadziło do odstawienia leku u 13% dzieci. Częstość występowania ospałości malała wraz z wiekiem i była najniższa w grupie dzieci w wieku 7 lat (25%), ale była bardziej związana z masą ciała, występując częściej u dzieci o masie ciała < 20 kg (63%) w porównaniu z dziećmi o masie ciała > 20 kg (25%) (patrz punkt 4.4).

Brymont - ciąża i karmienie piersią

Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku podczas ciąży u ludzi. W badaniach na zwierzętach winian brimonidyny nie powodował żadnych działań teratogennych. U królików winian brimonidyny w stężeniu osoczowym większym, niż obserwowane podczas leczenia u ludzi, powodował podwyższone ryzyko utraty wczesnej ciąży oraz pourodzeniowe opóźnienie wzrostu. Produkt leczniczy Brymont może być stosowany podczas ciąży tylko w przypadku, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu. Nie wiadomo, czy brimonidyna jest wydzielana w mleku matki. Lek jest wydzielany w mleku u szczurów. Produktu leczniczego Brymont nie należy podawać kobietom karmiącym piersią.

Brymont - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Brymont może powodować zmęczenie i/lub ospałość, które mogą upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Produkt leczniczy Brymont może powodować niewyraźnie i (lub) nieprawidłowe widzenie, które mogą upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, szczególnie w nocy lub przy ograniczonym oświetleniu. Przed rozpoczęciem prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy odczekać, aż powyższe objawy ustąpią.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Brymont - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Brimonidini tartras

  Brymonidyna. Występuje w postaci kropli do oczu lub żelu na skórę. Krople do oczu obniżają ciśnienie śródgałkowe u pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania w monoterapii lub terapii skojarzonej z innymi lekami obniżającymi ciśnienie śródgałkowe. Żel na skórę stosuje się u pacjentów z trądzikiem różowatym do zmniejszania rumienia.

  Dostępne opakowania
  Brymont

  Brymont

  krople do oczu, roztwór - 2 but.a 5ml - 2 mg/ml
  BLUMONT PHARMA LTD
  Brymont

  Brymont

  krople do oczu, roztwór - 5 ml (butelka) - 2 mg/ml
  BLUMONT PHARMA LTD
  23,65 zł
  Powiązane artykuły
  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie w oku odpowiada za kulisty kształt gałki ocznej oraz za uwodnienie układu optycznego, który odgrywa kluczową rolę w procesie widzenia. Zarówno wysokie, jak i niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe wymaga leczenia, a przyczyną nieprawidłowości mogą...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Wysokie ciśnienie śródgałkowe przyczyną jaskry Przyczyną występowania jaskry jest zbyt wysoki poziom ciśnienia śródgałkowego. O to, czy dolegliwość ta zawsze świadczy o jaskrze oraz jakie mogą być jej inne przyczyny zapytaliśmy prof. dr hab. n. med....

  Badania wzroku - pole widzenia, ciśnienie wewnątrzgałkowe, badanie dna oka

  Pachymetria (WIDEO)

  Pachymetria (WIDEO)

  Badanie grubości rogówki Pachymetria jest to badanie oceniające grubość rogówki. Rogówka jest to ta część oka, która otacza oko, jest jego zewnętrzną, wypukłą warstwą. Pachymetria jest badaniem uwiarygadniającym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Standardowy...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Laserowe leczenie jaskry

  Laserowe leczenie jaskry

  Celem leczenia jaskry jest zahamowanie uszkodzenia nerwu wzrokowego w takim stopniu, aby chory zachował użyteczną ostrość widzenia do końca życia. Rozpoznanie, a nieleczenie jaskry prowadzi stopniowo do obniżania ostrości wzroku, zawężania pola widzenia...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra wtórna - zamkniętego i otwartego kąta przesączania

  Jaskra wtórna - zamkniętego i otwartego kąta przesączania

  Jaskra wtórna to choroba narządu wzroku polegająca na uszkodzeniu nerwu wzrokowego oraz komórek siatkówki, wywołana czynnikami patologicznymi zwiększającymi ciśnienie środgałkowe. Takie uszkodzenia są nieodwracalne i mogą prowadzić do pogorszenia wzroku...

  Badania

  Cyklodiatermia

  Cyklodiatermia

  Cyklodiatermia jest to okulistyczny zabieg operacyjny, który wykorzystuje prąd i działa nim na ciało rzęskowe. Zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej, a co za tym idzie, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w wyniku spowodowania procesu, jakim jest...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jedzenie zielonych warzyw zmniejsza ryzyko wystąpienia jaskry o 30 proc.

  Jedzenie zielonych warzyw zmniejsza ryzyko wystąpienia jaskry o 30 proc.

  Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia, na świecie żyje obecnie ok. 7 milionów osób, które straciły wzrok z powodu jaskry. Schorzenie to jest o tyle niebezpieczne, że przez dłuższy czas może rozwijać się bezobjawowo. 80 proc. chorych nawet nie wie,...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra barwnikowa - charakterystyka, objawy, przebieg, leczenie

  Jaskra barwnikowa - charakterystyka, objawy, przebieg, leczenie

  Jaskra barwnikowa to dość częsta forma jaskry wtórnej, spowodowana zatykaniem otworków odpływowych ziarenkami barwnika. Ziarenka barwnika pochodzą z tęczówki oka, której wklęsłe ukształtowanie powoduje zbyt silne ocieranie o soczewkę. Jaskra barwnikowa...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Kanaloplastyka - wskazania, przebieg, przeciwwskazania, cena zabiegu

  Kanaloplastyka - wskazania, przebieg, przeciwwskazania, cena zabiegu

  Kanaloplastyka jest jedną z nowoczesnych metod leczenia jaskry, polegającą na udrożnieniu kanałów przepływu cieczy wodnistej i usztywnieniu ich specjalnymi nićmi. Uznawana jest za zabieg mało inwazyjny, niepenetrujący w przebiegu, którego nie otwiera...