Caduet

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5mg+0,01g
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Caduet - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Caduet - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Caduet - opis

CADUET jest wskazany w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i trzema równocześnie występującymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, z prawidłowym lub nieznacznie zwiększonym stężeniem cholesterolu, bez jawnej klinicznie choroby niedokrwiennej serca, u których skojarzone stosowanie amlodypiny i atorwastatyny w małej dawce zostanie uznane za właściwe zgodnie z aktualnymi wytycznymi terapeutycznymi (patrz punkt 5.1).

CADUET należy stosować w sytuacji, gdy dieta i inne środki niefarmakologiczne są niewystarczające.

Caduet - skład

Każda tabletka powlekana zawiera:

5 mg amlodypiny (Amlodipinum) (w postaci amlodypiny bezylanu) i 10 mg atorwastatyny (Atorvastatinum) (w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny).

Pełny wykaz substancji pomocniczych – patrz punkt 6.1.

Caduet - dawkowanie

CADUET przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Zwykle stosowaną dawką początkową jest jedna tabletka 5 mg + 10 mg, raz na dobę.

Jeśli ciśnienie tętnicze nie jest prawidłowo kontrolowane, można zastosować jedną tabletkę 10 mg + 10 mg, raz na dobę.

Lek można zażywać o dowolnej porze dnia, podczas posiłku lub niezależnie od jedzenia.

CADUET można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, jednakże nie należy stosować jednocześnie z innym antagonistą kanału wapniowego ani z inną statyną.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu CADUET z fibratami (patrz punkt 4.4 i 4.5).

Pacjenci z niewydolnością nerek: nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u osób z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby: CADUET jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u dzieci i młodzieży: nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży. Stosowanie produktu CADUET nie jest więc zalecane w tych grupach pacjentów.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku: nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2).

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami:

W przypadku jednoczesnego podawania z cyklosporyną, dawka atorwastatyny nie powinna przekraczać 10 mg (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Caduet - środki ostrożności

Działanie na wątrobę. Czynność wątroby należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia, okresowo podczas terapii oraz w momencie wystąpienia jakichkolwiek objawów przedmiotowych i podmiotowych sugerujących uszkodzenie wątroby. Po stwierdzeniu zwiększonej aktywności aminotransferaz należy monitorować ich aktywność do momentu powrotu do wartości prawidłowych.

W przypadku utrzymywania się zwiększonej aktywności AlAT lub AspAT, przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, należy przerwać leczenie.

Ze względu na zawartość atorwastatyny produkt CADUET należy ostrożnie stosować u pacjentów nadużywających alkoholu, z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) chorobami wątroby w wywiadzie.

Działanie na mięśnie szkieletowe. Podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, atorwastatyna może działać na mięśnie szkieletowe powodując mialgię, zapalenie mięśni oraz miopatię, mogącą w rzadkich przypadkach postępować do rabdomiolizy. Rabdomioliza charakteryzuje się znacznie zwiększoną aktywnością fosfokinazy kreatynowej (CK) (10 razy powyżej górnej granicy normy), mioglobinemią i mioglobinurią, która może prowadzić do niewydolności nerek, a niekiedy nawet do śmierci.

Regularna kontrola aktywności CK lub innych enzymów wskaźnikowych uszkodzenia mięśni nie jest konieczna u pacjentów leczonych statynami i niezgłaszających żadnych dolegliwości. Zaleca się monitorowanie aktywności CK przed rozpoczęciem leczenia, podczas leczenia statynami u pacjentów, u których występują czynniki predysponujące do wystąpienia rabdomiolizy lub objawy ze strony układu mięśniowego (patrz poniżej).

Przed rozpoczęciem leczenia

CADUET należy przepisywać ostrożnie pacjentom predysponowanym do wystąpienia rabdomiolizy. Aktywność CK należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia statyną u pacjentów:

- z zaburzoną czynnością nerek,

- z niedoczynnością tarczycy,

- z dziedzicznymi chorobami mięśni w wywiadzie (również rodzinnym),

- u których doszło do wystąpienia objawów uszkodzenia mięśni po podaniu statyny lub fibratu w przeszłości,

- z chorobą wątroby w wywiadzie i (lub) osób spożywających duże ilości alkoholu,

- u osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność wykonania takich badań powinna być rozpatrywana w kontekście innych czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia rabdomiolizy,

- w sytuacjach, w których stężenie w osoczu może być zwiększone, np. interakcje (patrz punkt 4.5) oraz specjalne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne (patrz punkt 5.2).

W opisanych sytuacjach należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związanego z leczeniem. Zaleca się ponadto regularną kontrolę stanu klinicznego pacjenta.

Jeśli aktywność CK jest znacznie zwiększona (> 5 razy powyżej górnej granicy normy), nie należy rozpoczynać leczenia produktem CADUET.

Oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej

Oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy dokonywać bezpośrednio po intensywnym wysiłku fizycznym lub w przypadku współistnienia jakichkolwiek innych czynników, które mogłyby stanowić przyczynę zwiększenia aktywności i tym samym zaburzyć interpretację otrzymanego wyniku. Jeśli początkowa aktywność CK jest znacznie zwiększona (5 razy powyżej górnej granicy normy), oznaczenie powinno zostać powtórzone po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyniku.

Podczas leczenia

- Pacjenci muszą zostać pouczeni, by bezzwłocznie zgłaszali fakt wystąpienia niewyjaśnionych bólów mięśniowych, bolesnych skurczów mięśni lub osłabienia siły mięśniowej, zwłaszcza, jeśli objawom tym towarzyszy złe samopoczucie lub gorączka.

- W przypadku wystąpienia powyższych objawów podczas leczenia produktem leczniczym CADUET, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli aktywność jest istotnie zwiększona (ponad 5 razy powyżej górnej granicy normy), należy zaprzestać podawania leku.

- Jeśli dolegliwości mięśniowe są ciężkie i powodują znaczący dyskomfort w codziennym życiu, należy rozważyć zaprzestanie leczenia, nawet jeżeli aktywność CK nie przekracza pięciokrotnie górnej granicy normy.

- Po ustąpieniu dolegliwości i normalizacji aktywności CK można rozważyć powtórne zastosowanie produktu CADUET w najmniejszej dawce i pod warunkiem ścisłego monitorowania leczenia.

- Leczenie produktem CADUET musi być przerwane, jeśli wystąpi istotne podwyższenie aktywności CK (> 10 razy GGN) lub gdy wystąpi, bądź podejrzewa się rabdomiolizę.

Amlodypina nie wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.

Jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych

Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy statyn, jednoczesne stosowanie produktu CADUET z innymi produktami leczniczymi, mogącymi zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub inhibitory transportera (np. cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, posakonazol oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, itd.). Ryzyko miopatii może być również zwiększone podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, erytromycyny, niacyny oraz ezetymibu. W miarę możliwości należy rozważyć zastosowanie alternatywnych leków (niewchodzących w interakcje) zamiast wymienionych powyżej.

W przypadkach konieczności jednoczesnego stosowania wymienionych leków z produktem CADUET, należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko związane z leczeniem, i zaleca się odpowiednią obserwację kliniczną pacjenta (patrz punkt 4.5).

Nie zaleca się skojarzonego stosowania atorwastatyny z kwasem fusydowym. Podczas leczenia kwasem fusydowym wskazane może być tymczasowe zaprzestanie stosowania atorwastatyny (patrz punkt 4.5).

Badanie SPARCL (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels)

W analizie post hoc podtypów udaru mózgu u pacjentów bez choroby wieńcowej, u których niedawno miał miejsce udar mózgu lub przemijający atak niedokrwienny (TIA), stwierdzono większą częstość występowania udaru krwotocznego mózgu wśród pacjentów rozpoczynających leczenie atorwastatyną w dawce 80 mg niż w grupie placebo. Zwiększone ryzyko szczególnie zaobserwowano na początku badania u pacjentów, u których w przeszłości występował udar krwotoczny mózgu lub udar lakunarny. U pacjentów po przebytym udarze krwotocznym mózgu lub udarze lakunarnym nie ma pewności co do stosunku zagrożeń do korzyści w przypadku stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg, w związku z czym przed rozpoczęciem stosowania tego produktu należy uważnie rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego mózgu (patrz punkt 5.1).

Śródmiąższowa choroba płuc: Podczas stosowania niektórych statyn, szczególnie w leczeniu długoterminowym,donoszono o pojedynczych przypadkach wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc (patrz punkt 4.8). Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączka). W razie podejrzenia u pacjenta śródmiąższowej choroby płuc leczenie statynami należy przerwać.

Caduet - przedawkowanie

Nie ma danych na temat przedawkowania produktu CADUET u ludzi.

Amlodypina

Dane o zamierzonym przedawkowaniu amlodypiny u ludzi są ograniczone. Znaczne przedawkowanie może skutkować nadmiernym rozszerzeniem naczyń obwodowych z następowym znaczącym i prawdopodobnie przedłużającym się niedociśnieniem tętniczym. Każde niedociśnienie tętnicze spowodowane przedawkowaniem amlodypiny jest wskazaniem do obserwacji na oddziale intensywnej opieki medycznej. W przywróceniu napięcia ścian naczyń oraz prawidłowego ciśnienia tętniczego może być pomocny lek zwężający naczynia. Amlodypina nie ulega dializie.

Atorwastatyna

Nie ma specyficznego leczenia po przedawkowaniu atorwastatyny. Należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące, jeśli pacjent tego wymaga, oraz przeprowadzić badania parametrów czynności wątroby i monitorować aktywność CK w surowicy. Ze względu na silne wiązanie atorwastatyny z białkami osocza nie należy się spodziewać, że hemodializa zwiększa w sposób istotny jej klirens.

Caduet - przeciwwskazania

CADUET jest przeciwwskazany u pacjentów:

- z nadwrażliwością na leki z grupy dihydropirydyn, substancje czynne: amlodypinę lub atorwastatynę oraz którąkolwiek substancję pomocniczą;

- z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym, utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy, przekraczającym trzykrotnie górną granicę normy;

- w okresie ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży (patrz punkt 4.6);

- przyjmujących jednocześnie itrakonazol, ketokonazol i telitromycynę (patrz punkt 4.5);

- z nasilonym niedociśnieniem;

- ze wstrząsem (w tym wstrząs kardiogenny);

- ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (np. stenoza aortalna dużego stopnia); - z hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po przebyciu ostrego zawału serca.

Caduet - działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania produktu CADUET oceniano w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, przeprowadzonych z podwójnie ślepą próbą, obejmujących 1092 pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii. Nie zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych, które można byłoby przypisać podawaniu produktu złożonego. Zanotowano jedynie zdarzenia niepożądane właściwe dla amlodypiny i (lub) atorwastatyny (patrz odpowiednie tabele poniżej).

W kontrolowanych badaniach klinicznych odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych lub nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, wynosił w przypadku pacjentów leczonych jednocześnie amlodypiną i atorwastatyną 5,1%, a w przypadku placebo 4%.

Zdarzenia niepożądane zamieszczone w poniższej tabeli są charakterystyczne dla samej amlodypiny oraz samej atorwastatyny, i zestawione według klasyfikacji MedDRA oraz częstości.

Bardzo często:1/10, często:1/100 i < 1/10, niezbyt często:1/1000 i < 1/100, rzadko:1/10 000 i < 1/1000, bardzo rzadko: < 1/10 000, nieznana (częstość nie może być określona lub oszacowana na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja wg

MedDRA

Działania niepożądane

Częstość

Amlodypina

Atorwastatyna

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

-

często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia

bardzo rzadko

-

trombocytopenia

bardzo rzadko

rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje alergiczne

bardzo rzadko

często

anafilaksja

-

bardzo rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipoglikemia

-

niezbyt często

hiperglikemia

bardzo rzadko

często

zwiększenie masy ciała

niezbyt często

niezbyt często

zmniejszenie masy ciała

niezbyt często

-

jadłowstręt

-

niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

bezsenność

niezbyt często

niezbyt często

zmiany nastroju (w tym lęk)

niezbyt często

-

koszmary senne

-

niezbyt często

depresja

niezbyt często

nieznana

dezorientacja

rzadko

-

Zaburzenia układu nerwowego

senność

często

-

zawroty głowy

często

niezbyt często

ból głowy (szczególnie na początku leczenia)

często

często

drżenie

niezbyt często

-

zaniki czucia, parestezje

niezbyt często

niezbyt często

zwiększenie napięcia mięśni

bardzo rzadko

-

neuropatia obwodowa

bardzo rzadko

rzadko

niepamięć

-

niezbyt często

zaburzenia smaku

niezbyt często

niezbyt często

objawy pozapiramidowe

nieznana

 

Zaburzenia oka

niewyraźne widzenie

 

niezbyt często

zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

niezbyt często

rzadko

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne

niezbyt często

niezbyt często

utrata słuchu

-

bardzo rzadko

Zaburzenia serca

kołatanie serca

niezbyt często

-

omdlenia

niezbyt często

-

ból dławicowy

rzadko

-

zawał serca

bardzo rzadko

-

arytmia (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków)

bardzo rzadko

-

Zaburzenia naczyń

uderzenia gorąca

często

-

niedociśnienie tętnicze

niezbyt często

-

zapalenie naczyń

bardzo rzadko

-

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

ból gardła i krtani

-

często

krwawienie z nosa

-

często

duszność

niezbyt często

-

zapalenie błony śluzowej nosa

niezbyt często

-

kaszel

bardzo rzadko

-

śródmiąższowa choroba płuc

(szczególnie podczas długiej terapii)

-

nieznana

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

przerost dziąseł

bardzo rzadko

-

nudności

często

często

ból brzucha w górnej i dolnej części,

często

niezbyt często

wymioty

niezbyt często

niezbyt często

dyspepsja

niezbyt często

często

zmiany w pracy jelit (w tym biegunka i zaparcia)

niezbyt często

-

suchość w ustach

niezbyt często

-

zaburzenia smaku

niezbyt często

-

biegunka, zaparcia, wzdęcia

-

często

zapalenie żołądka

bardzo rzadko

-

zapalenie trzustki

bardzo rzadko

niezbyt często

odbijanie się

-

niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zapalenie wątroby

bardzo rzadko

niezbyt często

cholestaza

-

rzadko

niewydolność wątroby

-

bardzo rzadko

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka pęcherzowa, w tym rumień wielopostaciowy

bardzo rzadko

rzadko

obrzęk Quinckego

bardzo rzadko

 

rumień wielopostaciowy

bardzo rzadko

-

łysienie

niezbyt często

niezbyt często

plamica

niezbyt często

-

odbarwienia skóry

niezbyt często

-

świąd

niezbyt często

niezbyt często

wysypka

niezbyt często

niezbyt często

 

-

 

nadmierne pocenie

niezbyt często

-

wykwit

niezbyt często

-

pokrzywka

bardzo rzadko

niezbyt często

obrzęk naczynioruchowy

bardzo rzadko

rzadko

złuszczające zapalenie skóry

bardzo rzadko

-

nadwrażliwość na światło

bardzo rzadko

-

zespół Stevensa-Johnsona

bardzo rzadko

rzadko

martwica toksyczno-rozpływna naskórka

-

rzadko

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

obrzęk stawów (w tym obrzęk kostek)

często

często

bóle stawów, bóle mięśni (patrz punkt

4.4)

niezbyt często

często

skurcze mięśniowe, spazmy

niezbyt często

często

bóle pleców

niezbyt często

często

ból szyi

 

niezbyt często

ból kończyn

-

często

męczliwość mięśni

-

niezbyt często

zapalenie mięśni (patrz punkt 4.4)

-

rzadko

rabdomioliza, miopatia (patrz punkt 4.4)

-

rzadko

zmiany patologiczne w obrębie ścięgien czasem powikłane zerwaniem

-

rzadko

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenia mikcji, nokturia, częste oddawanie moczu

niezbyt często

-

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

niezbyt często

niezbyt często

ginekomastia

niezbyt często

bardzo rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęki, obrzęki obwodowe

często

niezbyt często

zmęczenie

często

niezbyt często

ból w klatce piersiowej

niezbyt często

niezbyt często

osłabienie

niezbyt często

niezbyt często

ból

niezbyt często

-

złe samopoczucie

niezbyt często

niezbyt często

gorączka

-

niezbyt często

Badania diagnostyczne

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AlAT, AspAT (zwykle z powodu cholestazy)

bardzo rzadko

często

zwiększenie aktywności CK we krwi (patrz punkt 4.4)

-

często

obecność białych krwinek w moczu

-

niezbyt często

Caduet - ciąża i karmienie piersią

CADUET jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia powinny stosować skuteczne metody zapobiegające ciąży (patrz punkt 4.3).

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych nad atorwastatyną z udziałem kobiet w ciąży. Odnotowano rzadkie przypadki wad wrodzonych po wewnątrzmacicznym narażeniu na kontakt z inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3).

Leczenie kobiet ciężarnych atorwastatyną może zmniejszyć u płodu stężenie mewalonianu, który jest prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca jest procesem przewlekłym i zwykłe zaprzestanie stosowania w trakcie ciąży produktów leczniczych obniżających stężenie lipidów, powinno mieć niewielki wpływ na długoterminowe ryzyko związane z pierwotną hipercholesterolemią.

Dlatego też produkt CADUET nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i kobiet, które próbują zajść w ciążę lub podejrzewają, że są w ciąży. Leczenie produktem CADUET powinno zostać przerwane na czas trwania ciąży lub do momentu ustalenia, że pacjentka nie jest w ciąży (patrz punkt 4.3.)

Jeśli podczas leczenia u kobiety zostanie stwierdzona ciąża, należy niezwłocznie odstawić produkt

CADUET.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy amlodypina lub atorwastatyna, lub ich metabolity przenikają do mleka ludzkiego. U szczurów, stężenia atorwastatyny i jej metabolitów w osoczu są podobne do tych w mleku (patrz punkt 5.3). Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, kobiety stosujące CADUET nie powinny karmić niemowląt (patrz punkt 4.3). Atorwastatyna jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

W badaniach na zwierzętach, nie wykazano wpływu atorwastatyny na płodność mężczyzn i kobiet (patrz punkt 5.3).

Caduet - prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań nad wpływem produktu CADUET na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Atorwastatyna zawarta w produkcie CADUET nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn..

W oparciu jednak o farmakodynamiczne właściwości amlodypiny, która wchodzi w skład produktu CADUET, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy podczas wykonywania powyższych czynności (patrz punkt 4.8).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Caduet - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amlodipinum, Atorvastatinum

  Amlodypina, atorwastatyna to mieszanina substancji stosowanych w leczeniu i profilaktyce choroby wieńcowej. Amlodypina należy do blokerów kanałów wapniowych. Atorwastatyna to powszechnie stosowana statyna. Substancja obniżająca stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Stosowana w pierwotnej i wtórnej profilaktyce miażdżycy naczyń krwionośnych i choroby wieńcowej układu krwionośnego.

  Dostępne opakowania
  Caduet

  Caduet

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 5mg+0,01g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Caduet

  Caduet

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 5mg+0,01g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Caduet

  Caduet

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,01g+0,01g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Caduet

  Caduet

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,01g+0,01g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...