Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5mg+0,01g
Ilość
14 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - opis

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest wskazany w zapobieganiu zdarzeniom sercowo-naczyniowym u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i trzema równocześnie występującymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego, z prawidłowym lub nieznacznie zwiększonym stężeniem cholesterolu, bez jawnej klinicznie choroby niedokrwiennej serca, u których skojarzone stosowanie amlodypiny i atorwastatyny w małej dawce zostanie uznane za właściwe zgodnie z aktualnymi wytycznymi terapeutycznymi.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer należy stosować w sytuacji, gdy dieta i inne środki niefarmakologiczne są niewystarczające.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - skład

Każda tabletka powlekana zawiera:

5 mg amlodypiny ( Amlodipinum ) (w postaci amlodypiny bezylanu) i 10 mg atorwastatyny ( Atorvastatinum ) (w postaci trójwodnej soli wapniowej atorwastatyny).

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - dawkowanie

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer przeznaczony jest do stosowania doustnego.

Zwykle stosowaną dawką początkową jest jedna tabletka 5 mg + 10 mg, raz na dobę.

Jeśli ciśnienie tętnicze nie jest prawidłowo kontrolowane, można zastosować jedną tabletkę 10 mg + 10 mg, raz na dobę.

Lek można zażywać o dowolnej porze dnia, podczas posiłku lub niezależnie od jedzenia.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi, jednakże nie należy stosować jednocześnie z innym antagonistą kanału wapniowego ani z inną statyną.

Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer z fibratami.

Pacjenci z niewydolnością nerek: nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u osób z zaburzoną czynnością nerek.

Pacjenci z zaburzoną czynnością wątroby: Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest przeciwwskazany u pacjentów z czynną chorobą wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży: nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności u dzieci i młodzieży.

Stosowanie produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer nie jest więc zalecane w tych grupach pacjentów.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku: nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Jednoczesne stosowanie z innymi lekami:

W przypadku jednoczesnego podawania z cyklosporyną, dawka atorwastatyny nie powinna przekraczać 10 mg (Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji).

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - środki ostrożności

Niewydolność serca: Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. W długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (III i IV klasa wg NYHA), zanotowano większą częstość wystąpienia obrzęku płuc u pacjentów stosujących amlodypinę w porównaniu z pacjentami stosującymi placebo. Leki z grupy antagonistów kanałów wapniowych, w tym amlodypina, powinny być ostrożnie stosowane u pacjentów z zastoinową niewydolnością serca, ponieważ mogą zwiększać ryzyko występowania zdarzeń sercowo-naczyniowych oraz śmierci.

Działanie na wątrobę. Czynność wątroby należy ocenić przed rozpoczęciem leczenia, okresowo podczas terapii oraz w momencie wystąpienia jakichkolwiek objawów przedmiotowych i podmiotowych sugerujących uszkodzenie wątroby. Po stwierdzeniu zwiększonej aktywności aminotransferaz należy monitorować ich aktywność do momentu powrotu do wartości prawidłowych.

W przypadku utrzymywania się zwiększonej aktywności AlAT lub AspAT, przekraczającej trzykrotnie górną granicę normy, należy przerwać leczenie.

Okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony a wartości AUC są wyższe u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby; nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny. 

Ze względu na zawartość atorwastatyny produkt Amlodipine/Atorvastatin Pfizer należy ostrożnie stosować u pacjentów nadużywających alkoholu, z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) chorobami wątroby w wywiadzie.

Działanie na mięśnie szkieletowe. Podobnie jak inne inhibitory reduktazy HMG-CoA, atorwastatyna może działać na mięśnie szkieletowe powodując mialgię, zapalenie mięśni oraz miopatię, mogącą w rzadkich przypadkach postępować do rabdomiolizy. Rabdomioliza charakteryzuje się znacznie zwiększoną aktywnością fosfokinazy kreatynowej (CK) (10 razy powyżej górnej granicy normy), mioglobinemią i mioglobinurią, która może prowadzić do niewydolności nerek, a niekiedy nawet do śmierci.

Regularna kontrola aktywności CK lub innych enzymów wskaźnikowych uszkodzenia mięśni nie jest konieczna u pacjentów leczonych statynami i niezgłaszających żadnych dolegliwości. Zaleca się monitorowanie aktywności CK przed rozpoczęciem leczenia, podczas leczenia statynami u pacjentów, u których występują czynniki predysponujące do wystąpienia rabdomiolizy lub objawy ze strony układu mięśniowego (patrz poniżej).

Przed rozpoczęciem leczenia

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer należy przepisywać ostrożnie pacjentom predysponowanym do wystąpienia rabdomiolizy. Aktywność CK należy oznaczyć przed rozpoczęciem leczenia statyną u pacjentów:

- z zaburzoną czynnością nerek,

- z niedoczynnością tarczycy,

- z dziedzicznymi chorobami mięśni w wywiadzie (również rodzinnym),

- u których doszło do wystąpienia objawów uszkodzenia mięśni po podaniu statyny lub fibratu w przeszłości,

- z chorobą wątroby w wywiadzie i (lub) osób spożywających duże ilości alkoholu.

U osób w podeszłym wieku (powyżej 70 lat) konieczność wykonania takich badań powinna być rozpatrywana w kontekście innych czynników ryzyka predysponujących do wystąpienia rabdomiolizy,

- w sytuacjach, w których stężenie w osoczu może być zwiększone, np. interakcje oraz specjalne grupy pacjentów, w tym podgrupy genetyczne).

W opisanych sytuacjach należy rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związanego z leczeniem. Zaleca się ponadto regularną kontrolę stanu klinicznego pacjenta.

Jeśli aktywność CK jest znacznie zwiększona (> 5 razy powyżej górnej granicy normy), nie należy rozpoczynać leczenia produktem Amlodipine/Atorvastatin Pfizer.

Oznaczanie aktywności kinazy kreatynowej

Oznaczenia aktywności kinazy kreatynowej (CK) nie należy dokonywać bezpośrednio po intensywnym wysiłku fizycznym lub w przypadku współistnienia jakichkolwiek innych czynników, które mogłyby stanowić przyczynę zwiększenia aktywności i tym samym zaburzyć interpretację otrzymanego wyniku. Jeśli początkowa aktywność CK jest znacznie zwiększona (5 razy powyżej górnej granicy normy), oznaczenie powinno zostać powtórzone po 5-7 dniach w celu potwierdzenia wyniku.

Podczas leczenia

- Pacjenci muszą zostać pouczeni, by bezzwłocznie zgłaszali fakt wystąpienia niewyjaśnionych bólów mięśniowych, bolesnych skurczów mięśni lub osłabienia siły mięśniowej, zwłaszcza, jeśli objawom tym towarzyszy złe samopoczucie lub gorączka.

- W przypadku wystąpienia powyższych objawów podczas leczenia produktem leczniczym Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, należy oznaczyć aktywność CK. Jeśli aktywność jest istotnie zwiększona (ponad 5 razy powyżej górnej granicy normy), należy zaprzestać podawania leku.

- Jeśli dolegliwości mięśniowe są ciężkie i powodują znaczący dyskomfort w codziennym życiu, należy rozważyć zaprzestanie leczenia, nawet jeżeli aktywność CK nie przekracza pięciokrotnie górnej granicy normy.

- Po ustąpieniu dolegliwości i normalizacji aktywności CK można rozważyć powtórne zastosowanie produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer w najmniejszej dawce i pod warunkiem ścisłego monitorowania leczenia.

- Leczenie produktem Amlodipine/Atorvastatin Pfizer musi być przerwane, jeśli wystąpi istotne zwiększenie aktywności CK (> 10 razy GGN) lub gdy wystąpi, bądź podejrzewa się rabdomiolizę. Amlodypina nie wpływa na wyniki badań laboratoryjnych.

Jednoczesne podawanie innych produktów leczniczych

Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy statyn, jednoczesne stosowanie produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer z innymi produktami leczniczymi, mogącymi zwiększać stężenie atorwastatyny w osoczu, takimi jak silne inhibitory CYP3A4 lub inhibitory transportera (np . cyklosporyna, telitromycyna, klarytromycyna, delawirdyna, styrypentol, ketokonazol, worykonazol, itrakonazol, posakonazol oraz inhibitory proteazy HIV, w tym rytonawir, lopinawir, atazanawir, indynawir, darunawir, itd.). Ryzyko miopatii może być również zwiększone podczas jednoczesnego stosowania gemfibrozylu i innych pochodnych kwasu fibrynowego, boceprewiru, erytromycyny, niacyny oraz ezetymibu. W miarę możliwości należy rozważyć zastosowanie alternatywnych leków (niewchodzących w interakcje) zamiast wymienionych powyżej.

Podczas przyjmowania lub po zakończeniu przyjmowania statyn, w tym atorwastatyny, bardzo rzadko zgłaszano przypadki wystąpienia martwiczej miopatii o podłożu immunologicznym (ang. Immune – mediated necrotising myopathy, IMNM). Klinicznie IMNM charakteryzuje się osłabieniem mięśni proksymalnych i zwiększeniem aktywności kinazy kreatynowej w surowicy, które utrzymują się pomimo zaprzestania leczenia statynami.

W przypadkach konieczności jednoczesnego stosowania wymienionych leków z produktem Amlodipine/ Atorvastatin Pfizer, należy starannie rozważyć korzyści i ryzyko związane z leczeniem, i zaleca się odpowiednią obserwację kliniczną pacjenta.

Nie zaleca się skojarzonego stosowania atorwastatyny z kwasem fusydowym. Podczas leczenia kwasem fusydowym wskazane może być tymczasowe zaprzestanie stosowania atorwastatyny.

Badanie SPARCL ( Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels )

W analizie post hoc podtypów udaru mózgu u pacjentów bez choroby wieńcowej, u których niedawno miał miejsce udar mózgu lub przemijający atak niedokrwienny (TIA), stwierdzono większą częstość występowania udaru krwotocznego mózgu wśród pacjentów rozpoczynających leczenie atorwastatyną w dawce 80 mg niż w grupie placebo. Zwiększone ryzyko szczególnie zaobserwowano na początku badania u pacjentów, u których w przeszłości występował udar krwotoczny mózgu lub udar lakunarny. U pacjentów po przebytym udarze krwotocznym mózgu lub udarze lakunarnym nie ma pewności co do stosunku zagrożeń do korzyści w przypadku stosowania atorwastatyny w dawce 80 mg, w związku z czym przed rozpoczęciem stosowania tego produktu należy uważnie rozważyć potencjalne ryzyko wystąpienia udaru krwotocznego mózgu.

Śródmiąższowa choroba płuc: Podczas stosowania niektórych statyn, szczególnie w leczeniu długoterminowym,donoszono o pojedynczych przypadkach wystąpienia śródmiąższowej choroby płuc. Objawy mogą obejmować duszność, nieproduktywny kaszel oraz pogorszenie ogólnego stanu zdrowia (zmęczenie, zmniejszenie masy ciała i gorączka). W razie podejrzenia u pacjenta śródmiąższowej choroby płuc leczenie statynami należy przerwać.

Cukrzyca: Niektóre dowody wskazują, że statyny jako klasa zwiększają stężenie glukozy we krwi, a u niektórych pacjentów z wysokim ryzykiem wystąpienia cukrzycy w przyszłości, mogą powodować hiperglikemię, nawet przy prawidłowym postępowaniu. Jednak korzyści wynikające ze zmniejszania przez statyny ryzyka naczyniowego przeważają nad tym ryzykiem, dlatego nie może być to powodem zaprzestania leczenia przy użyciu statyn. Pacjenci z wysokim ryzykiem (stężenie glukozy na czczo 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI> 30 kg/m 2 , zwiększenie stężenia triglicerydów, nadciśnienie tętnicze) powinni być poddawani kontroli klinicznej i biochemicznej zgodnie z krajowymi wytycznymi.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - przedawkowanie

Nie ma danych na temat przedawkowania produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer u ludzi.

Amlodypina

Dane o zamierzonym przedawkowaniu amlodypiny u ludzi są ograniczone. Znaczne przedawkowanie może skutkować nadmiernym rozszerzeniem naczyń obwodowych oraz możliwej odruchowej tachykardii. Donoszono o znaczącym i prawdopodobnie przedłużającym się niedociśnieniu tętniczym, prowadzącym do wstrząsu, w tym wstrząsu z wystąpieniem zgonu. Każde niedociśnienie tętnicze spowodowane przedawkowaniem amlodypiny jest wskazaniem do obserwacji na oddziale intensywnej opieki medycznej. W przywróceniu napięcia ścian naczyń oraz prawidłowego ciśnienia tętniczego może być pomocny lek zwężający naczynia. Amlodypina silnie wiąże się z białkami, dializa najprawdopodobniej nie przyniesie spodziewanych korzyści.

Atorwastatyna

Nie ma specyficznego leczenia po przedawkowaniu atorwastatyny. Należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące, jeśli pacjent tego wymaga, oraz monitorować parametry czynności wątroby i aktywność CK w surowicy. Ze względu na silne wiązanie atorwastatyny z białkami osocza nie należy się spodziewać, że hemodializa zwiększa w sposób istotny jej klirens.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - przeciwskazania

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest przeciwwskazany u pacjentów:

- z nadwrażliwością na leki z grupy dihydropirydyn*, substancje czynne: amlodypinę lub atorwastatynę oraz którąkolwiek substancję pomocniczą;

- z czynną chorobą wątroby lub niewyjaśnionym, utrzymującym się zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy, przekraczającym trzykrotnie górną granicę normy;

- w okresie ciąży, podczas karmienia piersią oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących skutecznych metod zapobiegania ciąży;

- przyjmujących jednocześnie itrakonazol, ketokonazol i telitromycynę;

- z nasilonym niedociśnieniem;

- ze wstrząsem (w tym wstrząs kardiogenny);

- ze zwężeniem drogi odpływu z lewej komory (np. stenoza aortalna dużego stopnia);

- z hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po przebyciu ostrego zawału serca.

* amlodypina jest dihydropirydynowym blokerem kanału wapniowego

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - działania niepożądane

Bezpieczeństwo stosowania produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer oceniano w kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, przeprowadzonych z podwójnie ślepą próbą, obejmujących 1092 pacjentów leczonych z powodu nadciśnienia tętniczego i dyslipidemii. Nie zaobserwowano żadnych zdarzeń niepożądanych, które można byłoby przypisać podawaniu produktu złożonego. Zanotowano jedynie zdarzenia niepożądane właściwe dla amlodypiny i (lub) atorwastatyny (patrz odpowiednie tabele poniżej).

W kontrolowanych badaniach klinicznych odsetek pacjentów, którzy przerwali leczenie z powodu zdarzeń niepożądanych lub nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych, wynosił w przypadku pacjentów leczonych jednocześnie amlodypiną i atorwastatyną 5,1%, a w przypadku placebo 4%.

Zdarzenia niepożądane zamieszczone w poniższej tabeli są charakterystyczne dla samej amlodypiny oraz samej atorwastatyny i zestawione według klasyfikacji MedDRA oraz częstości.

Bardzo często: 1/10,

często: 1/100 i < 1/10,

niezbyt często: 1/1000 i < 1/100,

rzadko: 1/10 000 i < 1/1000,

bardzo rzadko: < 1/10 000,

nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja wg

MedDRA

Działania niepożądane

Częstość

Amlodypina

Atorwastatyna

 Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

-

często

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia

bardzo rzadko

-

trombocytopenia

bardzo rzadko

rzadko

Zaburzenia układu immunologicznego

nadwrażliwość

bardzo rzadko

często

anafilaksja

-

bardzo rzadko

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

hipoglikemia

-

niezbyt często

hiperglikemia*

bardzo rzadko

często

zwiększenie masy ciała

niezbyt często

niezbyt często

zmniejszenie masy ciała

niezbyt często

-

jadłowstręt

-

niezbyt często

Zaburzenia psychiczne

bezsenność

niezbyt często

niezbyt często

zmiany nastroju (w tym lęk) 

niezbyt często

-

koszmary senne

-

niezbyt często

depresja

niezbyt często

nieznana

dezorientacja

rzadko

-

Zaburzenia układu nerwowego

senność

często

-

zawroty głowy

często

niezbyt często

ból głowy (szczególnie na początku leczenia)

często

często

drżenie

niezbyt często

-

zaniki czucia, parestezje

niezbyt często

niezbyt często

omdlenia

niezbyt często

-

zwiększenie napięcia mięśni

bardzo rzadko

-

neuropatia obwodowa

bardzo rzadko

rzadko

niepamięć

-

niezbyt często

zaburzenia smaku

niezbyt często

niezbyt często

objawy pozapiramidowe

nieznana

 

Zaburzenia oka

niewyraźne widzenie

 

niezbyt często

zaburzenia widzenia (w tym podwójne widzenie)

niezbyt często

rzadko

Zaburzenia ucha i błędnika

szumy uszne

niezbyt często

niezbyt często

utrata słuchu

-

bardzo rzadko

Zaburzenia serca

kołatanie serca

często

-

dusznica bolesna

 rzadko

-

zawał serca

bardzo rzadko

-

arytmia (w tym bradykardia, tachykardia komorowa i migotanie przedsionków)

bardzo rzadko

-

Zaburzenia naczyń

uderzenia gorąca

często

-

niedociśnienie tętnicze

niezbyt często

-

zapalenie naczyń

bardzo rzadko

-

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

 ból gardła i krtani

-

 często

 krwawienie z nosa

-

 często

duszność

niezbyt często

-

 

zapalenie błony śluzowej nosa

niezbyt często

-

kaszel

bardzo rzadko

-

śródmiąższowa choroba płuc

(szczególnie podczas długiej terapii)

-

nieznana

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

przerost dziąseł

bardzo rzadko

-

nudności

 często

 często

ból brzucha w górnej i dolnej części

często

niezbyt często

wymioty

niezbyt często

niezbyt często

dyspepsja

niezbyt często

często

zmiany w pracy jelit (w tym biegunka i zaparcia)

niezbyt często

-

suchość w ustach

niezbyt często

-

zaburzenia smaku

niezbyt często

-

biegunka, zaparcia, wzdęcia

-

często

zapalenie żołądka

bardzo rzadko

-

zapalenie trzustki

bardzo rzadko

niezbyt często

odbijanie się

-

 niezbyt często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

zapalenie wątroby

bardzo rzadko

niezbyt często

cholestaza

-

rzadko

niewydolność wątroby

-

bardzo rzadko

żółtaczka

bardzo rzadko

-

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

wysypka pęcherzowa, w tym rumień wielopostaciowy

bardzo rzadko

rzadko

obrzęk Quinckego

bardzo rzadko

-

rumień wielopostaciowy

bardzo rzadko

-

łysienie

niezbyt często

niezbyt często

plamica

niezbyt często

-

odbarwienia skóry

niezbyt często

-

świąd

niezbyt często

niezbyt często

wysypka

niezbyt często

niezbyt często

nadmierne pocenie

niezbyt często

-

wykwit

niezbyt często

-

pokrzywka

bardzo rzadko

niezbyt często

obrzęk naczynioruchowy

bardzo rzadko

rzadko

złuszczające zapalenie skóry

bardzo rzadko

-

nadwrażliwość na światło

bardzo rzadko

-

zespół Stevensa-Johnsona

bardzo rzadko

rzadko

martwica toksyczno-rozpływna naskórka

-

rzadko

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

obrzęk stawów (w tym obrzęk kostek)

często

często

bóle stawów, bóle mięśni

niezbyt często

często

kurcze mięśniowe, spazmy mięśni

niezbyt często

często

bóle pleców

niezbyt często

często

ból szyi

 

 niezbyt często

ból kończyn

-

często

męczliwość mięśni

-

niezbyt często

zapalenie mięśni

-

rzadko

rabdomioliza, miopatia

-

rzadko

zmiany patologiczne w obrębie ścięgien czasem powikłane zerwaniem

-

rzadko

martwicza miopatia o podłożu immunologicznym

-

nieznana

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zaburzenia mikcji, nokturia, częste oddawanie moczu

niezbyt często

-

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

niezbyt często

niezbyt często

ginekomastia

niezbyt często

bardzo rzadko

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

obrzęki

często

niezbyt często

obrzęki obwodowe

-

niezbyt często

zmęczenie

często

niezbyt często

ból w klatce piersiowej

niezbyt często

niezbyt często

osłabienie

niezbyt często

niezbyt często

ból

niezbyt często

-

złe samopoczucie

niezbyt często

niezbyt często

gorączka

-

 niezbyt często

Badania diagnostyczne

zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej (zwykle z powodu cholestazy)

bardzo rzadko

często

zwiększenie aktywności CK we krwi

-

często

 

obecność białych krwinek w moczu

-

niezbyt często

* Podczas stosowania niektórych statyn zaobserwowano wystąpienie cukrzycy: częstość będzie zależna od obecności lub braku czynników ryzyka (stężenie glukozy na czczo ≥ 5,6 mmol/l, BMI> 30 kg/m², zwiększone stężenie triglicerydów, nadciśnienie tętnicze w wywiadzie).

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - ciąża i karmienie piersią

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer jest przeciwwskazany u kobiet w ciąży oraz w okresie karmienia piersią.

Kobiety w wieku rozrodczym

Kobiety w wieku rozrodczym podczas leczenia muszą stosować skuteczne metody zapobiegania ciąży.

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania u kobiet w ciąży. Nie przeprowadzono kontrolowanych badań klinicznych nad atorwastatyną z udziałem kobiet w ciąży. Odnotowano rzadkie przypadki wad wrodzonych po wewnątrzmacicznym narażeniu na kontakt z inhibitorami reduktazy HMG-CoA. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję.

Leczenie kobiet ciężarnych atorwastatyną może zmniejszyć u płodu stężenie mewalonianu, który jest prekursorem biosyntezy cholesterolu. Miażdżyca jest procesem przewlekłym i zwykłe zaprzestanie stosowania w trakcie ciąży produktów leczniczych zmniejszających stężenie lipidów, powinno mieć niewielki wpływ na długoterminowe ryzyko związane z pierwotną hipercholesterolemią.

Dlatego też produkt Amlodipine/Atorvastatin Pfizer nie powinien być stosowany u kobiet w ciąży i kobiet, które próbują zajść w ciążę lub podejrzewają, że są w ciąży. Leczenie produktem Amlodipine/Atorvastatin Pfizer powinno zostać przerwane na czas trwania ciąży lub do momentu ustalenia, że pacjentka nie jest w ciąży.

Jeśli podczas leczenia u kobiety zostanie stwierdzona ciąża, należy niezwłocznie odstawić produkt Amlodipine/Atorvastatin Pfizer.

Karmienie piersią

Nie wiadomo czy amlodypina lub atorwastatyna, lub ich metabolity przenikają do mleka ludzkiego. U szczurów, stężenia atorwastatyny i jej metabolitów w osoczu są podobne do tych w mleku. Ze względu na możliwość wystąpienia ciężkich działań niepożądanych, kobiety stosujące Amlodipine/Atorvastatin Pfizer nie powinny karmić niemowląt. Atorwastatyna jest przeciwwskazana podczas karmienia piersią.

Płodność

W badaniach na zwierzętach, nie wykazano wpływu atorwastatyny na płodność mężczyzn i kobiet.

U niektórych pacjentów leczonych antagonistami kanałów wapniowych zaobserwowano odwracalne zmiany biochemiczne w główkach plemników. Dane kliniczne dotyczące potencjalnego działania amlodypiny na płodność są niewystarczające. W jednym badaniu z udziałem szczurów zaobserwowano wystąpienie działań niepożądanych związanych z płodnością u samców.

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - prowadzenie pojazdów

Nie prowadzono badań nad wpływem produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Atorwastatyna zawarta w produkcie Amlodipine/Atorvastatin Pfizer nie wywiera istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W oparciu jednak o farmakodynamiczne właściwości amlodypiny, która wchodzi w skład produktu Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia zawrotów głowy, bólów głowy, zmęczenia lub nudności podczas wykonywania powyższych czynności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Amlodipine/Atorvastatin Pfizer - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amlodipinum, Atorvastatinum

  Amlodypina, atorwastatyna to mieszanina substancji stosowanych w leczeniu i profilaktyce choroby wieńcowej. Amlodypina należy do blokerów kanałów wapniowych. Atorwastatyna to powszechnie stosowana statyna. Substancja obniżająca stężenie cholesterolu i trójglicerydów we krwi. Stosowana w pierwotnej i wtórnej profilaktyce miażdżycy naczyń krwionośnych i choroby wieńcowej układu krwionośnego.

  Dostępne opakowania
  Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

  Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 5mg+0,01g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

  Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 5mg+0,01g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

  Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,01g+0,01g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

  Amlodipine/Atorvastatin Pfizer

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,01g+0,01g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofanie leków na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  Kolejne wycofanie leków na nadciśnienie. Powodem zanieczyszczenie

  10 grudnia GIF wydał decyzje dotyczące wycofania kolejnych serii leków na nadciśnienie z powodu podejrzenia zanieczyszczenia substancji czynnej. Tym razem wycofano serie leku Vanatex, za dystrybucję którego odpowiedzialne są Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leki przeciwzakrzepowe

  Leki przeciwzakrzepowe nazywane są również antykoagulantami. Jeśli zostaną zastosowane, to powodują wyłączenie jednego lub kilku czynników krzepnięcia krwi. Dzięki nim możliwe jest zahamowanie procesu powstania zakrzepu. Substancją czynną większości leków...