Azibiot

zobacz opinie o produkcie »
Cena
19,03 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,5 g
Ilość
3 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA POLSKA SP. Z O.O.

Azibiot - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Stosowanie leku Telfexo przy alergicznym kaszlu

Witam, nigdy nie byłam alergikiem, jednakże od ponad tygodnia męczy mnie kaszel. Nie jest mokry, nic nie odksztuszam. Duszę się kiedy jest mi gorąco, dostaję ataków w tramwaju... przed wystąpieniem wyżej opisanych objawów miałam infekcję górnych dróg oddechowych i brałam Azibiot. Teraz lekarz stwierdził alergię i przepisał Telfexo, jednakże stosuję go już trzeci dzień - i nie ma poprawy. Czy to alergia, czy astma?...

Zakaz picia alkoholu przy antybiotyku Azibiot

Witam! W czwartek źle się czułem i zacząłem brać antybiotyk Azibiot. Dzisiaj już temperatura 36,6 i czuje się dobrze (rano wziąłem kolejną tabletkę antybiotyku). Dzisiaj wieczorem mam znajomych na kolacji. Czy w tym wypadku mogę wypić 2 lub 3 piwa. Czy przy tym antybiotyku jest to kategorycznie nie wskazane (ogólnie wiem, że przy antybiotykach nie powinno się ale nie wstrzymują one...

Azibiot - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Azibiot - opis

Azibiot wskazany jest w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę:

· Zakażenia górnych dróg oddechowych: zapalenie zatok, zapalenie gardła i migdałków.

· Ostre zapalenie ucha środkowego.

· Zakażenia dolnych dróg oddechowych: bakteryjne zapalenie oskrzeli i zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc.

· Zakażenia skóry i tkanek miękkich: rumień wędrujący - Erythema migrans (pierwszy objaw boreliozy z Lyme), róża, liszajec, wtórne ropne zapalenie skóry.

· Choroby przenoszone drogą płciową: niepowikłane zapalenie cewki moczowej, zapalenie szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania środków przeciwbakteryjnych.

Azibiot - skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) w postaci dwuwodnej.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Azibiot - dawkowanie

Azytromycynę należy podawać doustnie.

Produkt leczniczy Azibiot można przyjmować niezależnie od posiłków.

Azytromycyna podawana jest jeden raz w ciągu doby. Schemat dawkowania zależy od rodzaju zakażenia.

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 45 kg

Całkowitą dawkę wynosząca 1,5 g należy podawać w trzech dawkach dobowych po 500 mg przez trzy kolejne dni.

· Niepowikłane zakażenia cewki moczowej lub szyjki macicy, wywołane przez Chlamydia trachomatis: 1 g (2 tabletki powlekane po 500 mg) w dawce pojedynczej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowywanie dawkowania u osób z lekkim zaburzeniem czynności nerek [klirens kreatyniny > 0,6 ml/s (40 ml/min)]. Brak danych dotyczących stosowania azytromycyny u pacjentów z klirensem kreatyniny < 40 ml/min, dlatego w takich przypadkach należy zachować ostrożność.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z lekkim i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby brak dowodów na znaczne różnice w farmakokinetyce azytromycyny w porównaniu z pacjentami z prawidłową czynnością wątroby. U pacjentów z lekkim zaburzeniem czynności wątroby wzrasta ilość azytromycyny wydalanej z moczem, prawdopodobnie w wyniku włączenia się mechanizmu kompensacji zmniejszonego klirensu wątrobowego. W związku z tym nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów z lekkim i umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby. Jednakże, ponieważ główną drogą eliminacji azytromycyny jest wątroba, należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi schorzeniami wątroby.

Azibiot - środki ostrożności

Podobnie, jak podczas stosowania erytromycyny i innych makrolidów, opisywano ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne. Niektóre z reakcji na azytromycynę powodowały objawy nawracające i konieczność dłuższego okresu obserwacji i leczenia.

Podobnie, jak podczas stosowania innych antybiotyków, bardzo istotne jest prowadzenie stałej kontroli w celu wykrycia objawów rozwoju niewrażliwych drobnoustrojów, takich jak grzyby.

Wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy opisywano w związku z zastosowaniem prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych. Stopień ciężkości waha się w takich przypadkach od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego też należy rozważyć możliwość wystąpienia tego schorzenia każdorazowo w przypadku wystąpienia biegunki, zwłaszcza ciężkiej lub długotrwałej, w następstwie zastosowania azytromycyny. Nie należy stosować leków hamujących perystaltykę lub działających zapierająco.

W związku z zastosowaniem makrolidów możliwe jest wystąpienie arytmii, szczególnie u pacjentów z wydłużonym odstępem QT. Po wprowadzeniu leku na rynek zgłoszono wystąpienie torsade de pointes u pacjenta z przebytą arytmią, u którego zastosowano leczenie azytromycyną. Nie można wykluczyć podobnego działania azytromycyny u pacjentów, u których ryzyko przedłużenia sercowej repolaryzacji jest zwiększone (patrz punkt 4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji oraz 4.8. Działania niepożądane). Dlatego też nie należy stosować azytromycyny:

- u pacjentów z wrodzonym lub potwierdzonym nabytym wydłużeniem odstępu QT,

- z innymi lekami, które wydłużają odstęp QT, jak leki przeciwarytmiczne należące do klasy IA i III, z cyzaprydem i terfenadyną,

- u pacjentów z zaburzeniami elektrolitowymi, zwłaszcza w przypadkach hipokaliemii i hipomagnezemii,

- u pacjentów z istotną klinicznie bradykardią, zaburzeniami rytmu serca lub ciężką niewydolnością krążenia.

W leczeniu zapalenia gardła i migdałków podniebiennych spowodowanych przez Streptococcus pyogenes oraz w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej lekiem z wyboru jest zwykle penicylina. Azytromycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń gardła wywołanych przez paciorkowce, nie przeprowadzono badań potwierdzających jej skuteczność w zapobieganiu ostrej gorączce reumatycznej.

W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową, należy upewnić się, czy u pacjenta nie współistnieje zakażenie T. pallidum.

Brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności azytromycyny stosowanej długotrwale w wymienionych wyżej wskazaniach. W przypadku szybko nawracających zakażeń, należy rozważyć leczenie innym lekiem przeciwbakteryjnym.

Produktu leczniczego Azibiot nie należy stosować razem z pochodnymi sporyszu z uwagi na możliwość zatrucia alkaloidami sporyszu (ergotyzm).

Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub psychicznymi.

Nie należy stosować azytromycyny w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Azibiot zawiera laktozę, dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Azibiot - przedawkowanie

Działania niepożądane występujące po przyjęciu dawek większych niż zalecane były podobne do tych, które występowały po zwykle stosowanych dawkach. Zbyt duże dawki mogą spowodować ciężkie nudności, wymioty, biegunkę i utratę słuchu.

W przypadku przedawkowania wskazane jest wdrożenie leczenia objawowego i wspomagającego czynności życiowe.

Azibiot - przeciwwskazania

Produktu leczniczego Azibiot nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną w wywiadzie nadwrażliwością na azytromycynę lub inne antybiotyki makrolidowe lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Azibiot - działania niepożądane

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie leczenia, uszeregowano według częstości występowania:

- często (≥ 1/100, < 1/10)

- niezbyt często (≥ 1/1000, < 1/100)

- rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: trombocytopenia; w badaniach klinicznych obserwowano lekkie i przemijające zmniejszenie liczby granulocytów obojętnochłonnych (neutropenia), ale nie potwierdzono czy jest to związane z leczeniem azytromycyną.

Zaburzenia psychiczne

Rzadko: zachowanie agresywne, niepokój, lęk, nerwowość.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy, senność, bóle głowy, drgawki (obserwowane również podczas stosowania innych makrolidów), zaburzenia smaku i węchu.
Rzadko: parestezje i astenia, bezsenność i nadmierna ruchliwość.

Zaburzenia ucha i błędnika

Rzadko: uszkodzenia słuchu obserwowano podczas stosowania antybiotyków makrolidowych. U niektórych pacjentów leczonych azytromycyną opisywano osłabienie słuchu, głuchotę i szumy uszne. Większość z tych przypadków odnosi się do badań doświadczalnych, w których azytromycyna była przyjmowana w dużych dawkach przez długi okres. Jednakże aktualnie dostępne dane potwierdzają, iż większość spośród tych zaburzeń jest przemijająca.

Zaburzenia serca

Rzadko: kołatanie serca, arytmie z tachykardią komorową (które występują także podczas stosowania innych markolidów). Istnieje ryzyko wydłużenia odstępu QT i torsade de pointes (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, wymioty, biegunka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej (ból, skurcze).

Niezbyt często: luźne stolce, wzdęcia, zaburzenia trawienia, jadłowstręt.

Rzadko: zaparcia, zapalenie języka, rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy, zapalenie trzustki.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna z nieprawidłowymi wartościami testów czynności wątroby, martwica wątroby i niewydolność wątroby, rzadko prowadzące do zgonu.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: reakcje alergiczne, takie jak świąd i wysypka.

Rzadko: reakcje alergiczne, takie jak obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka i uczulenie na światło; ciężkie reakcje skórne, jak rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona i martwica toksyczno-rozpływna naskórka.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często: bóle stawów.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek.

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: zapalenie pochwy.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: anafilaksja (rzadko prowadząca do zgonu), w tym obrzęk naczynioruchowy.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko: kandydozy.

Azibiot - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania wpływu na rozrodczość u zwierząt wykazały przenikanie azytromycyny przez barierę łożyska, lecz nie stwierdzono szkodliwego działania na płód. Nie określono bezpieczeństwa stosowania leku przez kobiety w ciąży. Lek można stosować u kobiet w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, gdy leczenie alternatywnymi, bezpieczniejszymi lekami jest niedostępne.

Karmienie piersią

Azytromycyna przenika do mleka kobiecego. Zaleca się, aby nie karmić piersią w czasie oraz do dwóch dni po zakończeniu leczenia azytromycyną. Następnie karmienie piersią można kontynuować.

Azibiot - prowadzenie pojazdów

Brak dowodów, aby azytromycyna wpływała na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Należy jednak brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Azibiot - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Azithromycinum

  Antybiotyk makrolidowy, który wykazuje aktywność wobec bakterii Gram(+) , Gram(-) i bakterii beztlenowych. Azitromycyna stosowana jest w zakażeniach górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie zatok, gardła i migdałków, zakażeniach dolnych dróg oddechowych (np. bakteryjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich (np. rumień wędrujący), chorobach przenoszonych drogą płciową.

  Dostępne opakowania
  Azibiot

  Azibiot

  tabletki powlekane - 3 tabl. - 0,5 g
  KRKA POLSKA SP. Z O.O.
  19,03 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy - leki i suplementy

  Seria antybiotyku na zapalenie gardła wycofana z aptek

  Seria antybiotyku na zapalenie gardła wycofana z aptek

  Decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego z aptek zniknąć musi seria leku Erythromycinum Intravenosum TZF (Erythromycinum) 300 mg. Mowa o serii o numerze 1010216 i z datą ważności: 02.2019 roku. O konieczności utylizacji serii leku GIF poinformował...

  Choroby zakaźne i pasożytnicze

  Streptococcus Pyogenes - objawy i leczenie zakażenia. Jak go uniknąć?

  Streptococcus Pyogenes - objawy i leczenie zakażenia. Jak go uniknąć?

  Streptococcus Pyogenes to typ paciorkowca, który wywołuje choroby skóry lub górnych dróg oddechowych. Do zarażenia dochodzi łatwo, a leczenie wymaga antybiotyku. Jakie choroby wywołuje paciorkowiec ropny i jak go wyleczyć? Czym jest Streptococcus Pyogenes? Streptococcus...

  Newsy - leki i suplementy

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Fabrazyme i replagal - leki na chorobę Fabry'ego, będą refundowane

  Minister Zdrowi, Łukasz Szumowski, podzielił się na konferencji dobrą wiadomością dla cierpiących na chorobę Fabry'ego. Od 1 września na liście leków refundowanych pojawi się enzymatyczna terapia zastępcza. Refundacji podlegają dwa leki: Fabrazyme i Replagal. Fabrazyme...

  Koronawirus

  Koronawirus. Ból gardła może być objawem COVID-19

  Koronawirus. Ból gardła może być objawem COVID-19

  Eksperci podkreślają, że ból gardła, podobnie jak ból głowy i mięśni, może świadczyć o zakażeniu koronawirusem. Objaw ten nie należy do najczęstszych, nie oznacza to jednak, że należy go lekceważyć. Koronawirus. Ból gardła Jak wynika z danych statystycznych...

  Leki i suplementy

  ENTitis - właściwości, skutki uboczne, dostępność i cena

  ENTitis - właściwości, skutki uboczne, dostępność i cena

  ENTitis to preparat o charakterze dietetycznym. Jest rodzajem środka spożywczego o specjalnym przeznaczeniu medycznym. W swojej strukturze zawiera probiotyczne bakterie, które przeciwdziałają nawracającym zakażeniom, a w szczególności zakażeniom nosa,...

  Leki i suplementy

  GIF wycofuje serię leku na ból gardła Inovox Express

  GIF wycofuje serię leku na ból gardła Inovox Express

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju serię leku na ból gardła Inovox Express o smaku miodowo-cytrynowy. Tym razem nie chodzi jednak o problemy ze składem. Pomyłka w ulotkach GIF dostał informację od podmiotu odpowiedzialnego...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Ból gardła (WIDEO)

  Ból gardła (WIDEO)

  Leczenie bólu gardła Ból gardła to bardzo częsta dolegliwość, raz na jakiś czas dotykająca niemal każdego. Jak sobie z nią radzić? Na to pytanie odpowiada lekarz Łukasz Dubielecki. Najważniejszą rzeczą w zwalczaniu bólu gardła jest zadecydowanie, czy...

  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Sumamed - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Sumamed - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Sumamed jest antybiotykiem, który stosuje się w leczeniu zakażeń bakteryjnych. Sumamed jest przeznaczony zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci. Jest lekiem wydawanym wyłącznie na receptę. Sumamed stosuje się między innymi w leczeniu zapalenia gardła...