ApoSuprid

zobacz opinie o produkcie »
Cena
60,34 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,2 g
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: APOTEX EUROPE B.V.

ApoSuprid - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Skutki uboczne stosowania ApoSuprid, Alventa, Depakine Chrono 500

Witam. Czy leki które biorę (Kventiax, ApoSuprid, Alventa, Depakine Chrono 500) działają na zwiększenie masy czy powodują po prostu większe łaknienie. Na ulotkach każdego leku piszę w kategorii możliwych działań nie pożądanych że występuje zwiększenie masy ciała. W Depakine Chrono 500 piszę że występuje zwiększenie masy ciała, które powinno być obserwowane ,gdyż jest jednym z czynników zespołu policystycznych jajników.

ApoSuprid - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

ApoSuprid - opis

Wskazania do stosowania:

ApoSuprid jest wskazany w leczeniu ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (takimi jak: urojenia, omamy, zaburzenia myślenia) i (lub) objawami negatywnymi (takimi jak: stępienie uczuć, wycofanie emocjonalne i socjalne), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

ApoSuprid - skład

Każda tabletka zawiera 200 mg amisulprydu.

Substancja pomocnicza: 95 mg laktozy.

ApoSuprid - dawkowanie

W ostrych zaburzeniach psychotycznych, zaleca się dawki doustne wynoszące od 400 mg do 800 mg na dobę. W indywidualnych przypadkach dawkę można zwiększyć do 1200 mg na dobę. Nie zbadano w wystarczającym stopniu bezpieczeństwa stosowania dawek ponad 1200 mg na dobę, zaleca się zatem, aby nie podawać dawki leku większej niż 1200 mg na dobę. Nie jest konieczne specjalne dawkowanie w czasie rozpoczynania leczenia amisulprydem. Dawkę należy dobierać w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta na lek.

U pacjentów, u których występują jednocześnie objawy pozytywne i negatywne, dawki leku należy ustalić tak, aby uzyskać optymalną kontrolę objawów pozytywnych.

Leczenie podtrzymujące należy prowadzić najmniejszą skuteczną dawką produktu.

U pacjentów charakteryzujących się przewagą objawów negatywnych, zaleca się podawanie leku doustnie w dawkach od 50 mg do 300 mg na dobę. W każdym przypadku dawkę leku należy ustalać indywidualnie.

Amisulpryd należy podawać raz na dobę w przypadku dawek poniżej 300 mg, większe dawki należy podawać dwa razy na dobę.

Należy stosować minimalne skuteczne dawki produktu.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku: w tej grupie pacjentów amisulpryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na możliwość wystąpienia zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji.

Stosowanie u dzieci: podawanie amisulprydu dzieciom w wieku poniżej 15 lat jest przeciwwskazane, gdyż nie ustalono dotychczas bezpieczeństwa stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Stosowanie w niewydolności nerek: amisulpryd jest eliminowany z organizmu przez nerki. W przypadku niewydolności nerek dawkę leku należy zmniejszyć do połowy u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRcl) mieści się w zakresie 30-60 ml/min oraz do jednej trzeciej dawki u pacjentów, u których klirens kreatyniny (CRcl) mieści się w zakresie 10-30 ml/min.

Brak danych o chorych z ciężkim zaburzeniem nerek (CRCl< 10 ml/min), dlatego też nie należy stosować leku u tych pacjentów.

Stosowanie w niewydolności wątroby: ponieważ lek nie podlega w istotnym stopniu przemianom metabolicznym, nie ma konieczności modyfikowania dawki w przypadku zaburzenia czynności wątroby.

ApoSuprid - środki ostrożności

Podobnie jak w przypadku stosowania innych neuroleptyków, możliwe jest wystąpienie złośliwego zespołu neuroleptycznego z takimi objawami jak hipertermia, sztywność mięśni, zaburzenia czynności autonomicznego układu nerwowego, zmienna świadomość oraz zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej w surowicy. W przypadku wystąpienia objawów zespołu należy przerwać podawanie amisulprydu.

U pacjentów leczonych niektórymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznym, w tym amisulprydem odnotowano hiperglikemię, dlatego u pacjentów ze stwierdzoną cukrzycą lub z czynnikami ryzyka wystąpienia cukrzycy, u których rozpoczęto leczenie amisulprydem, należy monitorować stężenie glukozy we krwi.

Amisulpryd jest wydalany przez nerki. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek, należy zmniejszyć dawkę oraz wprowadzić odpowiednie leczenie.

Amisulpryd może obniżać próg drgawkowy. U pacjentów z padaczką w wywiadzie należy dokładnie monitorować podczas leczenia amisulprydem.

U pacjentów w podeszłym wieku amisulpryd należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwagi na możliwość wystąpienia zmniejszenia ciśnienia tętniczego krwi lub nadmiernej sedacji.

Podobnie jak w przypadku innych preparatów o działaniu antydopaminergicznym należy zachować szczególną ostrożność w razie stosowania amisulprydu u pacjentów z chorobą Parkinsona, gdyż lek ten może nasilać objawy choroby.

Amisulpryd może być stosowany tylko wówczas, gdy leczenie neuroleptykiem jest niezbędne.

Po nagłym przerwaniu stosowania dużych dawek amisulprydu bardzo rzadko opisywano wystąpienie ostrych objawów odstawiennych, w tym nudności, wymioty, bezsenność. Ponadto wracały objawy z początku choroby oraz niekontrolowane ruchy ciała (takie jak akatyzja, dystonia, dyskineza). Zaleca si ę stopniowe odstawianie produktu.

Wydłużenie odstępu QT

Amisulpryd powoduje zależne od dawki wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG. Działanie to, które może zwiększać ryzyko wystąpienia ciężkich komorowych zaburzeń rytmu serca, takich jak torsades de pointes.

Jeśli stan kliniczny pacjenta na to pozwala, to przed zastosowaniem amisulprydu wskazane jest upewnić się, czy nie występują jakiekolwiek czynniki, które mogą sprzyjać wystąpieniu tego typu zaburzeń czynności serca. Są to:

- bradykardia (poniżej 55 uderzeń serca na minutę),

- zaburzenia serca, nagły zgon lub wydłużenie odstępu QT w wywiadzie rodzinnym,

- zaburzenia elektrolitowe, w szczególności hipokaliemia,

- wrodzone wydłużenie odstępu QT,

- stosowane obecnie leki, które mogą powodować znaczną bradykardię (< 55 uderzeń serca na minutę), hipokaliemię, zwolnienie przewodzenia w mięśniu sercowym lub wydłużenie odstępu QT.

Wykonanie EKG jest wskazane przed rozpoczęciem leczenia u wszystkich pacjentów, w szczególności u pacjentów w podeszłym wieku i u pacjentów z objawami pozytywnymi, z zaburzeniami serca w wywiadzie rodzinnym, z nieprawidłowymi wynikami badań klinicznych dotyczących serca.

W indywidualnych przypadkach należy rozważyć monitorowanie EKG w czasie leczenia (np. podczas zwiększania dawki).

Dawkę amisulprydu należy zmniejszyć w przypadku wydłużenia odstępu QT w zapisie EKG lub zakończyć stosowanie, jeśli wartości QT > 500 ms.

Zaleca się okresowe monitorowanie elektrolitów, szczególnie u pacjentów stosujących jednocześnie leki moczopędne lub u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami elektrolitowymi.

Jednoczesne stosowanie leków przeciwpsychotycznych nie jest wskazane.

Udar

W randomizowanych badaniach klinicznych przeprowadzonych w grupie pacjentów w podeszłym wieku z demencją i leczonych niektórymi atypowymi lekami przeciwpsychotycznymi, stwierdzono 3-krotne zwiększenie ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w porównaniu do placebo. Mechanizm tego działania nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększenia ryzyka tych działań niepożądanych w odniesieniu do innych leków przeciwpsychotycznych lub innej grupy pacjentów. U pacjentów z czynnikami ryzyka wystąpienia udaru amisulpryd należy stosować z zachowaniem ostrożności.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko wyst ępującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

ApoSuprid - przedawkowanie

Dane dotyczące przedawkowania amisulprydu są niewystarczające. Opisywano nasilenie znanych działań farmakologicznych leku. Obejmują one senność i działanie sedatywne, śpiączkę, niedociśnienie i objawy pozapiramidowe.

W przypadku ostrego przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość przyjęcia wielu leków.

Ponieważ amisulpryd w niewielkim stopniu podlega dializie, nie można zastosować hemodializy w celu jego eliminacji.

Nie istnieje swoiste antidotum na amisulpryd.

Należy wdrożyć odpowiednie leczenie podtrzymujące, obejmujące ścisłe monitorowanie czynności życiowych, w tym ciągłe monitorowanie czynności serca ze względu na ryzyko wydłużenia odstępu QT.

W przypadku znacznego nasilenia objawów pozapiramidowych należy podać leki antycholinergiczne.

ApoSuprid - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amisulpryd lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Stosowanie u pacjentów z nowotworami, których wzrost jest zależny od stężenia prolaktyny, np. gruczolak przysadki typu prolactinoma, rak piersi.

Guz chromochłonny nadnerczy.

Stosowanie u dzieci w wieku poniżej 15 lat.

Okres karmienia piersią.

Jednoczesne stosowanie z następującymi lekami, które mogą powodować wystąpienie torsades de pointes:

- leki przeciwarytmiczne klasy la, takie jak chinidyna, dizopiramid, prokainamid.

- leki przeciwarytmiczne klasy III, takie jak amiodaron, sotalol.

- inne leki, takie jak beprydyl, cyzapryd, sultopryd, tiorydazyna, metadon, erytromycyna podawana dożylnie, winkamina podawana dożylnie, halofantryna, pentamidyna, sparfloksacyna.

Powyższa lista nie jest kompletna.

Jednoczesne stosowanie z lewodopą.

ApoSuprid - działania niepożądane

Działania niepożądane uszeregowano zgodnie z następującą konwencją dotyczącą częstości:

Bardzo często (≥10)

Często (≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dost ępnych danych).

Badania kliniczne

Poniższe działania niepożądane odnotowano w badaniach klinicznych.

Należy zauważyć, że w niektórych przypadkach trudno odróżnić działania niepożądane od objawów istniejącej choroby.

• Zaburzenia układu nerwowego:

Bardzo często: mogą wystąpić objawy pozapiramidowe: drżenie, wzmożone napięcie mięśniowe, hipokinezja zwiększenie wydzielania śliny, akatyzja, dyskineza. Objawy te po zastosowaniu podtrzymujących dawek leku mają zazwyczaj umiarkowane nasilenie i są częściowo przemijające bez przerywania podawania amisulprydu, po zastosowaniu leku przeciw parkinsonizmowi. Częstość występowania objawów pozapiramidowych jest zależna od dawki i jest bardzo mała w przypadku podawania dawek 50-300 mg/dobę u pacjentów z przeważającymi negatywnymi objawami.

Często: może wystąpić ostra dystonia (spazmatyczny kręcz szyi, napady wejrzeniowe, szczękościsk), która przemija bez przerywania leczenia amisulprydem, po zastosowaniu antycholinergicznego leku przeciw parkinsonizmowi. Senność.

Niezbyt często: zwłaszcza po długotrwałym leczeniu mogą wystąpić późne dyskinezy charakteryzujące się rytmicznymi, mimowolnymi ruchami przede wszystkim języka i (lub) mięśni twarzy. Podawanie antycholinergicznych leków przeciw parkinsonizmowi jest w tych przypadkach nieskuteczne, a nawet może powodować nasilenie objawów. Napady drgawkowe.

• Zaburzenia psychiczne:

Często: bezsenność, niepokój, pobudzenie, zaburzenia orgazmu.

• Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: zaparcia, nudności, wymioty, suchość błony śluzowej jamy ustnej.

• Zaburzenia endokrynologiczne:

Często: amisulpryd zwiększa stężenie prolaktyny w surowicy krwi, które przemija po zaprzestaniu stosowania produktu. Hiperprolaktynemia może powodować mlekotok, zatrzymanie miesiączki, ginekomastię, obrzmienie piersi, impotencję.

• Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

Niezbyt często: hiperglikemia.

• Zaburzenia serca:

Często: niedociśnienie.

Niezbyt często: bradykardia.

• Badania diagnostyczne:

Często: zwiększenie masy ciała.

Niezbyt często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, szczególnie aminotransferaz.

• Zaburzenia układu immunologicznego:

Niezbyt często: reakcje nadwrażliwości.

Dane po wprowadzeniu amisulprydu do obrotu

Dodatkowo, odnotowano przypadki następujących działań niepożądanych, pochodzących z raportów spontanicznych:

• Zaburzenia układu nerwowego:

Częstość nieznana: złośliwy zespół neuroleptyczny.

• Zaburzenia serca:

Częstość nieznana: wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG i komorowe zaburzenia rytmu serca, takie jak torsades de pointes, tachykardia komorowa, która może prowadzić do migotania komór lub zawału serca, nagły zgon.

• Stan ciąży, połogu i okołoporodowy:

Częstość nieznana: noworodkowy zespół odstawienia leku.

ApoSuprid - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

W badaniach na zwierzętach nie wykazano teratogennego działania amisulprydu. Stwierdzono zmniejszoną płodność związaną z działaniem farmakologicznym produktu (działanie związane z wydzielaniem prolaktyny). Nie odnotowano działania teratogennego.

Aktualnie dostępne dane kliniczne u kobiet w ciąży są niewystarczające. Bezpieczeństwo stosowania amisulprydu w czasie ciąży nie zostało ustalone.

Zastosowanie produktu u kobiet w ciąży nie jest zalecane, dopóki spodziewane korzyści przewyższają potencjalne ryzyko. Jeśli amisulpryd jest stosowany w ciąży, u płodów mogą wystąpić działania niepożądane amisulprydu, dlatego należy rozważyć prowadzenie dokładnego monitorowania ciąży.

U kobiet, które potencjalnie mogą zajść w ciążę, należy zastosować skuteczne metody antykoncepcji przed rozpoczęciem leczenia.

U noworodków narażonych w trzecim trymestrze ciąży na leki przeciwpsychotyczne (w tym na amisulpryd) nasila się ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, takich jak objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienia, które mogą występować z różnym nasileniem i czasem utrzymywania się po porodzie. Raportowano o występowaniu pobudzenia, hipertonii, hipotonii, drżenia, senności, zaburzeń oddechowych oraz zaburzeń dotyczących karmienia. W związku z tym noworodki powinny być uważnie monitorowane. Obserwowano objawy odstawienia u noworodków, których matki stosowały podczas ciąży amisulpryd.

Laktacja

Nie wiadomo, czy amisulpryd wydzielany jest do mleka matki. Z tego względu nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

ApoSuprid - prowadzenie pojazdów

Nawet jeśli ApoSuprid stosowany jest zgodnie z zaleceniami może powodować senność, co wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

ApoSuprid - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amisulpridum

  Amisulpryd to lek przeciwpsychotyczny stosowany w ostrej i przewlekłej schizofrenii z objawami pozytywnymi (urojeniami, omamami, zaburzeniami myślenia), a także objawami negatywnymi (stępieniem uczuć, wycofaniem emocjonalnym i socjalnym), w tym także u chorych z przewagą objawów negatywnych.

  Dostępne opakowania
  ApoSuprid

  ApoSuprid

  tabletki - 30 tabl. - 0,2 g
  APOTEX EUROPE B.V.
  60,34 zł
  ApoSuprid

  ApoSuprid

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,4 g
  APOTEX EUROPE B.V.
  115,42 zł
  Powiązane artykuły
  Badania

  Badania psychotechniczne - na czym polegają i kiedy się je wykonuje?

  Badania psychotechniczne - na czym polegają i kiedy się je wykonuje?

  Badania psychotechniczne to badania, które oceniają sprawność psychiczną oraz zdolność do wykonywania konkretnej pracy związanej z obsługą maszyn. Przeważnie składają się z kilku części i są obowiązkowe. Co warto o nich wiedzieć? Co to są badania psychotechniczne? Badania...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  W których krajach ludzie łykają najwięcej antydepresantów?

  Jak się okazuje, na całym świecie stosuje się coraz więcej leków przeciw depresji. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) dokładniej przyjrzała się skali stosowania antydepresantów...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Sulpiryd - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Sulpiryd - skład leku, dawkowanie, skutki uboczne, opinie

  Sulpiryd to lek z rodziny przeciwdepresyjnych oraz przeciwpsychotycznych. Stosuje się go głównie w leczeniu schizofrenii. Jest to lek przepisywany wyłącznie na receptę. Występuje w postaci tabletek, kapsułek oraz syropu. Lek stosuje się w przypadku wystąpienia...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Terapia depresji (WIDEO)

  Terapia depresji (WIDEO)

  Leczenie depresji Depresja to nie tylko "chandra", która przytrafia się każdemu od czasu do czasu. To poważna choroba. Ze względu na występujące u chorych myśli samobójcze, choroba ta może doprowadzić do śmierci. Jeśli zauważymy u siebie lub u osoby z...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  ParoGen - właściwości, samopoczucie, skutki uboczne, cena

  ParoGen - właściwości, samopoczucie, skutki uboczne, cena

  ParoGen jest lekiem o działaniu przeciwdepresyjnym stosowanym u osób dorosłych. Posiada w swoim składzie silny inhibitor znajdujący się neuronach mózgowych. ParoGen - właściwości Preparat ParoGen stosuje się w leczeniu epizodu dużej depresji przy...

  Leki antydepresyjne - rodzaje, działanie, możliwe skutki uboczne

  Xanax - działanie, przeciwwskazania, ulotka, cena

  Xanax - działanie, przeciwwskazania, ulotka, cena

  Xanax należy do leków psychotropowych, ma działanie uspokajające, przeciwlękowe oraz nasenne. Stosuje się go w stanach lękowych oraz w celu leczenia depresji. Xanax dostępny jest jedynie na receptę, ponieważ wykazuje silnie właściwości uzależniające. Jak...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Leki psychotropowe

  Leki psychotropowe

  Uspokajają, wyciszają i pozwalają na wykonywanie codziennych czynności. Leki psychotropowe mają wiele zastosowań, wszystkie mają polepszyć jakość życia chorego. Ich wprowadzenie do obrotu przyniosło rewolucyjne zmiany w leczeniu psychiatrycznym. Co...

  Leczenie depresji - farmakoterapia, psychoterapia, wsparcie bliskich

  Farmakoterapia i psychoterapia przy depresji

  Farmakoterapia i psychoterapia przy depresji

  Połączenie farmakoterapii z psychoterapią jest najbardziej korzystną dla pacjenta metodą leczenia depresji. Pierwsze leki przeciwdepresyjne pojawiły się na rynku 50-60 lat temu. Od tego czasu opracowano wiele skutecznych leków na depresję różniących się...

  Zdrowie psychiczne

  Diazepam - charakterystyka, działanie, przeciwwskazania

  Diazepam - charakterystyka, działanie, przeciwwskazania

  Diazepam to preparat zaliczany do grupy leków psychotropowych. Działa uspokajająco, przeciwlękowo i przeciwdrgawkowo. Stosuje się go głównie w psychiatrii i neurologii. Może mieć działanie narkotyczne, dlatego wydawany jest tylko na receptę. Jak działa...