Vetira

zobacz opinie o produkcie »
Cena
80,19 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
1 g
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ADAMED SP.Z O.O.

Vetira - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Miesiączki a padaczka pooperacyjna

Witam wszystkich lekarzy bedacych na tym portalu internetowym ....od 25lat mam padaczke pooperacyjna (pozostałosc po sepsie) biore laki jakie mi zalecono i jestem cały czas pod opieka neurologa biore 4 rodzaje lekarstw (Rivotril Lamictal Depakine chrono 500 oraz Keppre obecnie odpowiednik Vetira-mam pytanie odnosnie (miesiaczkowania) miesiaczki sa bardzo regularne,obfite czasami skape,nie zażywam rzadnych leków antykoncepcyjnych,plastrów niczego mam...

Vetira - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Vetira - opis

Produkt Vetira jest wskazany jako monoterapia w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u pacjentów w wieku od 16 lat z nowo rozpoznaną padaczką.

Produkt Vetira jest wskazany jako terapia wspomagająca:

• w leczeniu napadów częściowych lub częściowych wtórnie uogólnionych u dorosłych, dzieci i niemowląt w wieku od 1 miesiąca z padaczką.

• w leczeniu napadów mioklonicznych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z młodzieńczą padaczką miokloniczną.

• w leczeniu napadów toniczno-klonicznych pierwotnie uogólnionych u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat z idiopatyczną padaczką uogólnioną.

Vetira - skład

Każdy ml roztworu zawiera 100 mg lewetyracetamu

Substancje pomocnicze:

Każdy ml roztworu zawiera 300 mg maltytolu ciekłego i 2,5 mg metylu parahydroksybenzoesanu (E218).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.l

Vetira - dawkowanie

Dawkowanie

Monoterapia: dorośli i młodzież w wieku od 16 lat

Początkowa dawka wynosi 250 mg dwa razy na dobę, którą po dwóch tygodniach stosowania należy zwiększyć do początkowej dawki terapeutycznej 500 mg dwa razy na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej, dawkę dobową można zwiększać co dwa tygodnie o 250 mg dwa razy na dobę. Maksymalna dawka wynosi 1500 mg dwa razy na dobę.

Terapia wspomagająca: dorośli (≥18 lat) i młodzież (od 12 do 17 lat) o masie ciała 50 kg lub więcej

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 500 mg dwa razy na dobę. Podawanie tej dawki można rozpocząć w pierwszym dniu leczenia. W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 1500 mg dwa razy na dobę. Dawkowanie można zmieniać co dwa do czterech tygodni, zwiększając lub zmniejszając dawkę dobową o 500 mg dwa razy na dobę.

Specjalne grupy pacjentów

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

U osób w podeszłym wieku z zaburzoną czynnością nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz „Zaburzenia czynności nerek" poniżej).

Zaburzenia czynności nerek

Dawkę dobową ustala się indywidualnie w zależności od czynności nerek.

U dorosłych pacjentów dawkowanie należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. Aby skorzystać z tabeli dawkowania należy obliczyć klirens kreatyniny u pacjenta (CLkr.) w ml/min. Klirens kreatyniny w ml/min można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (w mg/dl), u dorosłych i młodzieży o masie ciała 50 kg i więcej, posługując się następującym wzorem:

[140 - wiek (lata)] x masa ciała (kg )

CLkr(ml/min) = ------------------------------------------------------- ( x 0,85 dla kobiet )

72 x stężenie kreatyniny w surowicy (mg/dl )

Następnie należy określić CLkr. dostosowany do powierzchni ciała (body surface area, BSA) według poniższego wzoru:

CLcr (ml/min)

CLkr (ml/min/1.73 m2) = ----------------------------------- x 1,73

Powierzchnia ciała (m2)

Dostosowanie dawkowania u dorosłych i młodzieży o masie ciała powyżej 50 kg z zaburzoną czynnością nerek

Grupa

Klirens kreatyniny ( ml/min/1,73 m 2)

Dawka i częstość stosowania

Czynność prawidłowa

> 80

500 to 1500 dwa razy na dobę

Niewielkie zaburzenie czynności

50-79

500 to 1000 mg dwa razy na dobę

Umiarkowane zaburzenie czynności

30-49

250 to 750 mg dwa razy na dobę

Ciężkie zaburzenie czynności

< 30

250 to 500 mg dwa razy na dobę

Schyłkowa niewydolność nerek

pacjenci poddawani dializie

( l )

-

500 to 1000 mg jeden raz na dobę (2)

(1) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka początkowa 750 mg

(2) po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 250 do 500 mg.

U dzieci z zaburzoną czynnością nerek, dawki lewetyracetamu należy dostosować w zależności od czynności nerek, ponieważ klirens lewetyracetamu jest związany z czynnością nerek. Niniejsze zalecenie jest oparte na badaniu przeprowadzonym u dorosłych pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

U młodszej młodzieży, dzieci i niemowląt klirens kreatyniny w ml/min/1,73 m2 można obliczyć na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy (mg/dl), , korzystając z poniższego wzoru (wzór Schwartza):

Wzrost (cm) x ks

CLkr (ml/min/1.73 m2) = ------------------------------------------ Stężenie kreatyniny (mg/dl)

ks = 0,45 u niemowląt urodzonych w terminie, w wieku do 1 roku życia; ks = 0,55 u dzieci w wieku poniżej 13 lat i młodzieży płci żeńskiej; ks = 0,7 u młodzieży płci męskiej

Dostosowanie dawkowania u niemowląt, dzieci i młodzieży o masie ciała poniżej 50 kg z zaburzoną czynnością nerek.

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min/1,73 m2)

Dawka i częstość stosowania(1)

Niemowlęta od 1 do poniżej 6 miesięcy

Niemowlęta i dzieci od 6 do 23 miesięcy, dzieci i młodzież o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Czynność prawidłowa

> 80

7 do 21 mg/kg mc. (0,07 do 0,21 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

10 do 30 mg/kg mc. (0,10 do 0 ,30 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Niewielkie zaburzenie czynności

50-79

7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0 ,20 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Umiarkowane zaburzenie czynności

30-49

3,5 do 10,5 mg/kg mc. (0,035 do 0,105 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

5 do 15 mg/kg mc. (0,05 do 0 ,15 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Ciężkie zaburzenie czynności

< 30

3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035 do 0,07 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0 ,10 ml/kg mc.) dwa razy na dobę

Schyłkowa niewydolność nerek pacjenci

poddawani dializie

--

7 do 14 mg/kg mc. (0,07 do 0,14 ml/kg mc.) jeden raz na dobę

(2) (4)

10 do 20 mg/kg mc. (0,10 do 0 ,20 ml/kg mc.) jeden raz na dobę (3) (5)

(1) W przypadku dawek poniżej 250 mg oraz pacjentów niezdolnych do połykania tabletek, należy stosować produkt VETIRA roztwór doustny.

(2) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 10,5 mg/kg mc.

(0 ,105 ml/kg mc. )

(3) pierwszego dnia leczenia lewetyracetamem zalecana jest dawka nasycająca 15 mg/kg mc.

(0 ,15 ml/kg mc. )

(4) po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 3,5 do 7 mg/kg mc. (0,035 do 0,07 ml/kg mc. )

(5) po dializie zalecana jest dawka uzupełniająca 5 do 10 mg/kg mc. (0,05 do 0,10 ml/kg mc. )

Zaburzenia czynności wątroby

U pacjentów z niewielkim lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby nie ma potrzeby dostosowania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, klirens kreatyniny może nie oddawać w pełni stopnia rzeczywistej, współistniejącej niewydolności nerek. Z tego względu, zaleca się zmniejszenie podtrzymującej dawki dobowej o 50%, w przypadkach, gdy klirens kreatyniny wynosi < 60 ml/min/1,73 m2.

Dzieci i młodzież

Lekarz powinien zapisać najwłaściwszą postać farmaceutyczną i moc, w zależności od wieku, masy ciała i dawkowania.

Produkt w postaci tabletki nie jest dostosowany do podawania niemowlętom i dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Produkt Vetira roztwór doustny jest postacią zalecaną do stosowania w tej grupie pacjantów. Ponadto, dostępne moce tabletek nie są odpowiednie do początkowego leczenia dzieci o masie ciała mniejszej niż 25 kg, dla pacjentów niezdolnych do połykania tabletek ani do podawania dawek poniżej 250 mg.. We wszystkich powyższych przypadkach należy stosować produkt Vetira roztwór doustny

Monoterapia

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania Lewetyracetamu w monoterapii u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 16 lat. Brak dostępnych danych.

Terapia wspomagająca u niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy, dzieci (w wieku od 2 do 11 lat) i młodzieży (w wieku od 12 do 17 lat) o masie ciała mniejszej niż 50 kg

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 30 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Zmiany dawkowania nie powinny przekraczać zmniejszania lub zwiększania dawki o więcej niż 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Dawka u dzieci o masie ciała 50 kg lub większej jest taka sama jak u dorosłych.

Zalecana dawka dla niemowląt w wieku od 6 miesięcy, dzieci i młodzieży:

Masa ciała

Dawka początkowa:

10 mg/kg mc. dwa razy na dobę

Dawka maksymalna:

30 mg/kg mc. dwa razy na dobę

6 kg (1)

60 mg (0,6 ml) dwa razy na dobę

180 mg (1,8 ml) dwa razy na dobę

10 kg (1)

100 mg (1 ml) dwa razy na dobę

300 mg (3 ml) dwa razy na dobę

15 kg (1)

150 mg (1,5 ml) dwa razy na dobę

450 mg (4,5 ml) dwa razy na dobę

20 kg (1)

200 mg (2 ml) dwa razy na dobę

600 mg (6 ml) dwa razy na dobę

25 kg

250 mg dwa razy na dobę

750 mg dwa razy na dobę

od 50 kg (2)

500 mg dwa razy na dobę

1500 mg dwa razy na dobę

(1) U dzieci o masie ciała 25 kg lub mniejszej, zaleca się rozpocząć leczenie lewetyracetamem 100 mg/ml roztwór doustny.

(2) Dawka u dzieci i młodzieży o masie ciała 50 kg lub większej, jest taka sama jak u dorosłych.

Terapia wspomagająca u niemowląt w wieku od 1 miesiąca do poniżej 6 miesięcy.

Początkowa dawka terapeutyczna wynosi 7 mg/kg mc. dwa razy na dobę.

W zależności od odpowiedzi klinicznej i tolerancji, dawkę dobową można zwiększyć do 21 mg/kg mc. dwa razy na dobę. Zmiany dawkowania nie powinny przekraczać zmniejszania lub zwiększania dawki o 7 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie.

Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę.

Leczenie niemowląt należy rozpoczynać od podawania produktu Vetira, 100 mg/ml roztwór doustny.

Zalecana dawka dla niemowląt w wieku od 1 miesiąca do poniżej 6 miesięcy:

Masa ciała

Dawka początkowa:

7 mg/kg mc. dwa razy na dobę

Dawka maksymalna:

21 mg/kg mc. dwa razy na dobę

4 kg

28 mg (0,3 ml) dwa razy na dobę

84 mg (0,85 ml) dwa razy na dobę

5 kg

35 mg (0,35 ml) dwa razy na dobę

105 mg (1,05 ml) dwa razy na dobę

7 kg

49 mg (0,5 ml) dwa razy na dobę

147 mg (1,5 ml) dwa razy na dobę

Dostępne są trzy rodzaje opakowania:

- butelka 300 ml ze strzykawką doustną 10 ml (mieszczącą do 1000 mg lewetyracetamu) z podziałką co 0,25 ml (25 mg).

Ten rodzaj opakowania należy przeznaczyć dla dzieci w wieku 4 lat i starszych, młodzieży i dorosłych.

- butelka 150 ml ze strzykawką doustną 3 ml (mieszczącą do 300 mg lewetyracetamu) z podziałką co 0,1ml (10mg).

W celu zapewnienia dokładnego dawkowania, tę butelkę (150 ml) ze strzykawką do odmierzania dawki wyskalowaną od 0,1 do 3ml, z podziałką co 0,1 ml, należy przeznaczyć dla niemowląt w wieku od 6 miesięcy do poniżej 4 lat.

- butelka 150 ml ze strzykawką doustną 1 ml (mieszczącą do 100 mg lewetyracetamu) z podziałką co 0,05ml (5mg).

W celu zapewnienia dokładnego dawkowania, tę butelkę (150 ml) ze strzykawką do odmierzania dawki wyskalowaną od 0,05 do 1ml, z podziałką co 0,05 ml, należy przeznaczyć dla niemowląt w wieku od 1 miesiąca do poniżej 6 miesięcy.

Sposób podawania

Roztwór doustny można rozcieńczyć w szklance wody lub butelce do karmienia dziecka. Roztwór może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Do produktu Vetira dołączona jest strzykawka do odmierzania dawki, łącznik do strzykawki oraz instrukcja zawarta w ulotce dla pacjenta. Dawka dobowa jest podawana w dwóch równo podzielonych porcjach.

Vetira - środki ostrożności

Zakończenie podawania

Jeśli leczenie lewetyracetamem ma być zakończone, zgodnie z aktualną praktyką kliniczną zaleca się stopniowe odstawianie produktu [np. dorośli i młodzież o masie ciała powyżej 50 kg: zmniejszanie dawki o 500 mg dwa razy na dobę, co dwa do czterech tygodni; niemowlęta w wieku powyżej 6 miesięcy, dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 50 kg: zmniejszanie dawki nie powinno przekroczyć redukcji o 10 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie; niemowlęta (w wieku do 6 miesięcy): zmniejszanie dawki nie powinno przekroczyć redukcji o 7 mg/kg mc. dwa razy na dobę, co dwa tygodnie].

Niewydolność nerek

Podawanie lewetyracetamu pacjentom z zaburzeniem czynności nerek może wymagać odpowiedniego dostosowania dawki. U pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby, zaleca się ocenę czynności nerek przed ustaleniem odpowiedniej dawki (patrz punkt 4.2).

Samobójstwa

U pacjentów leczonych produktami przeciwpadaczkowymi (w tym lewetyracetamem) opisywano przypadki samobójstw, prób samobójczych oraz myśli i zachowań samobójczych. Meta-analiza wyników randomizowanych, kontrolowanych placebo, badań klinicznych z zastosowaniem przeciwpadaczkowych produktów leczniczych, wykazała niewielkie zwiększenie ryzyka występowania myśli i zachowań samobójczych. Mechanizm tego działania nie jest znany.

Dlatego należy monitorować pacjentów pod względem występowania depresji i (lub) myśli oraz zachowań samobójczych i rozważyć odpowiednie leczenie. Należy zalecić pacjentom (i ich opiekunom), aby zgłaszali się po pomoc medyczną jeśli wystąpią objawy depresji i (lub) myśli oraz zachowań samobójczych.

Dzieci i młodzież

Dostępne dane dotyczące stosowania u dzieci nie wskazują wpływu lewetyracetamu na wzrost i dojrzewanie. Jednak długotrwały wpływ na uczenie się, inteligencję, wzrost, funkcje endokrynologiczne, dojrzewanie i płodność pozostają nieznane.

Bezpieczeństwo i skuteczność lewetyracetamu u niemowląt z padaczką, w wieku poniżej 1 roku życia, nie zostały dokładnie zbadane. W badaniach klinicznych jedynie 35 niemowląt poniżej 1 roku życia z napadami częściowymi otrzymywało produkt leczniczy, z których tylko 13 miało mniej niż 6 miesięcy.

Substancje pomocnicze

Vetira 100 mg/ml , roztwór doustny zawiera metylu parahydroksybenzoesan (E218), który może powodować reakcję alergiczną (opóźnioną).

Vetira 100 mg/ml , roztwór doustny zawiera maltitol ciekły. Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Vetira - przedawkowanie

Objawy

Po przedawkowaniu lewetyracetamu obserwowano: senność, pobudzenie, agresywność, zmniejszenie stanu świadomości, depresję oddechową, śpiączkę.

Postępowanie po przedawkowaniu

Po ostrym przedawkowaniu należy opróżnić żołądek przez wykonanie płukania żołądka lub wywołanie wymiotów. Nie istnieje żadne swoiste antidotum dla lewetyracetamu.

Leczenie przedawkowania polega na leczeniu objawowym, w tym z możliwością zastosowania hemodializy. Skuteczność dializy wynosi 60% dla lewetyracetamu oraz 74% dla jego głównego metabolitu.

Vetira - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub inne związki pochodne pirolidonów, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Vetira - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Przedstawiony poniżej profil zdarzeń niepożądanych sporządzono na podstawie zbiorczej analizy badań klinicznych kontrolowanych placebo we wszystkich badanych wskazaniach, w których lewetyracetam podawano w sumie 3 416 pacjentom. Do uzyskanych danych włączono również informacje dotyczące stosowania lewetyracetamu w otwartych badaniach uzupełniających oraz dane z okresu po wprowadzeniu produktu do obrotu. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych należało zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, senność, ból głowy, zmęczenie i zawroty głowy. Profil bezpieczeństwa lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach wiekowych ( dorośli i dzieci) i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki.

Klasyfikacja układów narządów wg

MedDRA

Częstość występowania

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

   

infekcje

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

   

małopłytkowość, leukopenia(1)

pancytopenia

(1 , 2), neutropenia(1)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

jadłowstręt

zmniejszenie masy ciała (1), zwiększenie masy ciała

 

Zaburzenia psychiczne

 

depresja, wrogość/ agresywność, lęk(1), bezsenność, nerwowość/drażliwość

próby samobójcze(1), myśli samobójcze(1), zaburzenia psychotyczne(1), zaburzenia zachowania(1), omamy(1), uczucie złości(1), splątanie

(1) ,

chwiejność emocjonalna/wahania nastroju, pobudzenie

samobójstwo(1), zaburzenia osobowości, zaburzenia myślenia

Zaburzenia układu nerwowego

senność, bóle głowy

drgawki, zaburzenia równowagi, zawroty głowy (pochodzenia ośrodkowego), ospałość, drżenie

niepamięć, zaburzenia pamięci zaburzenia koordynacji ruchów/ataksja, parestezja(1), zaburzenia koncentracji uwagi

choreoatetoza(1), dyskineza(1), hiperkinezja

Zaburzenia oka

   

podwójne widzenie, niewyraźne widzenie

 

Zaburzenia ucha i błędnika

 

zawroty głowy ( pochodzenia błędnikowego)

   

Zaburzenia układu

 

kaszel

   

oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

       

Zaburzenia żołądka

i jelit

 

ból brzucha, biegunka, dyspepsja, wymioty, nudności

 

zapalenie trzustki(1)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

nieprawidłowe wyniki testów wątrobowych (1)

niewydolność wątroby(1), zapalenie wątroby (1)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

wysypka

łysienie(1), wyprysk, świąd

martwica toksycznorozpływna naskórka (1), zespół StevensaJohnsona (1), rumień

wielopostaciowy

(1)

Zaburzenia Mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

   

osłabienie mięśni, ból mięśni

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

astenia/zmęczenie

   

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

   

urazy

 

(1) Działania niepożądane dodane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

(2) W kilku przypadkach zaobserwowano zahamowanie czynności szpiku kostnego.

 

Opis wybranych działań niepożądanych

Ryzyko wystąpienia jadłowstrętu jest większe w przypadku jednoczesnego podawania topiramatu i lewetyracetamu. W kilku przypadkach łysienia zaobserwowano ustąpienie zmian po odstawieniu lewetyracetamu.

Dzieci i młodzież

W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupełniających, lewetyracetam podawano 190 pacjentom w wieku od 1 miesiąca do poniżej 4 lat (60 z nich otrzymywało lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W badaniach klinicznych kontrolowanych placebo i otwartych badaniach uzupełniających, lewetyracetam podawano 645 pacjentom w wieku od 4 do 16 lat (233 z nich otrzymywało lewetyracetam w badaniach kontrolowanych placebo). W obu grupach wiekowych, dane te uzupełniono informacjami na temat stosowania lewetyracetamu uzyskanymi w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Profil zdarzeń niepożądanych lewetyracetamu jest na ogół podobny we wszystkich grupach wiekowych i zarejestrowanych wskazaniach w leczeniu padaczki. Dane dotyczące bezpieczeństwa u dzieci uzyskane w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo były podobne do profilu bezpieczeństwa lewetyracetamu u dorosłych, z wyjątkiem działań niepożądanych dotyczących zachowania i zaburzeń psychicznych, które występowały częściej u dzieci. U dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 16 lat, częściej niż w innych grupach wiekowych lub niż to wynika z ogólnego profilu bezpieczeństwa zgłaszano: wymioty (bardzo często, 11,2%), pobudzenie (często, 3,4%), wahania nastroju (często, 2,1%), chwiejność emocjonalną (często, 1,7%), agresję (często, 8,2%), zaburzenia zachowania (często, 5,6%) i ospałość (często, 3,9%). U niemowląt i dzieci w wieku od 1 miesiąca do poniżej 4 lat, częściej niż w innych grupach wiekowych lub w ramach ogólnego profilu

Badanie u dzieci i młodzieży prowadzone metodą podwójnie ślepej próby i z grupą kontrolną placebo, dotyczące bezpieczeństwa stosowania, oceniało wpływ lewetyracetamu na funkcje poznawcze oraz neuropsychiczne u dzieci w wieku od 4 do 16 lat z napadami częściowymi. Stwierdzono, że lewetyracetam nie różnił się (nie był gorszy) od placebo pod względem zmiany złożonego wyniku testu pamięci w części Uwaga i pamięć Międzynarodowej Wykonaniowej Skali Leitera-R (ang. Leiter-R Attention and Memory, Memory Screen Composite) wobec stanu wyjściowego, w populacji zefiniowanej przez protokół badania. Wyniki dotyczące funkcji behawioralnych i emocjonalnych u pacjentów leczonych lewetyracetamem wskazywały pogorszenie w zakresie zachowań agresywnych, co zmierzono w sposób standaryzowany i systematyczny z wykorzystaniem zwalidowanego narzędzia - Kwestionariusza zachowań dziecka Achenbacha (ang. CBCL - Achenbach Child Behavior Checklist). U pacjentów, którzy przyjmowali lewetyracetam w ramach długoterminowego, otwartego badania obserwacyjnego, zazwyczaj nie występowało pogorszenie w zakresie funkcji behawioralnych i emocjonalnych; w szczególności wyniki pomiarów, dotyczących zachowań agresywnych nie były gorsze od wartości wyjściowych.

Vetira - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania lewetyracetamu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach wykazano toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Ryzyko u ludzi nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania produktu Vetira w czasie ciąży i u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji, jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Podobnie jak w przypadku innych przeciwpadaczkowych produktów leczniczych, zmiany fizjologiczne zachodzące podczas ciąży mogą wpływać na stężenie lewetyracetamu. Obserwowano zmniejszenie stężenia lewetyracetamu w osoczu podczas ciąży. Zmniejszenie stężenia jest bardziej wyraźne w trzecim trymestrze (do 60% wartości względem okresu wyjściowego, przed ciążą). W przypadku kobiet w ciąży, stosujących lewetyracetam, należy zapewnić odpowiednie postępowanie kliniczne. Zaprzestanie leczenia przeciwpadaczkowego może spowodować zaostrzenie choroby, które może być szkodliwe dla matki i płodu.

Karmienie piersią

Lewetyracetam przenika do mleka kobiecego. Z tego względu karmienie piersią nie jest zalecane. Jednak, jeżeli konieczne jest leczenie podczas karmienia piersią, należy uwzględniając znaczenie karmienia piersią, rozważyć stosunek korzyści do ryzyka związany z leczeniem.

Płodność

W badaniach na zwierzętach nie wykryto wpływu na płodność (patrz punkt 5.3). Brak danych klinicznych, nie jest znane ryzyko stosowania lewetyracetamu u ludzi.

Vetira - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Z powodu możliwości różnic w osobniczej wrażliwości, szczególnie na początku leczenia lub podczas zwiększania dawki, u niektórych pacjentów może wystąpić senność lub inne objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Z tego względu, pacjentom wykonującym czynności złożone, zaleca się ostrożność np.: podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych. Nie zaleca się prowadzenia pojazdów mechanicznych lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, dopóki nie jest znany wpływ leku na zdolność pacjenta do wykonywania tych czynności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Vetira - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Levetiracetamum

  Substancja o działaniu przeciwpadaczkowym. Stosowana w leczeniu napadów padaczkowych częściowych (a więc pojawiających się tylko w jednym obszarze mózgu) lub napadów wtórnie uogólnionych (a więc obejmujących obszar mózgu) u osób po 16. roku życia. Stosowana jest również w leczeniu wspomagającym napadów padaczkowych częściowych i wtórnie uogólnionych u dorosłych, dzieci i niemowląt powyżej 1. miesiąca życia.

  Dostępne opakowania
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 1 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 1 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 1 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 1 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 1 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 200 tabl. - 1 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,5 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,5 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Vetira

  Vetira

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,5 g
  ADAMED SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Choroby genetyczne - klasyfikacja

  Karolina choruje na SMA. Szansą jest dla niej nierefundowany lek

  Karolina choruje na SMA. Szansą jest dla niej nierefundowany lek

  Karolina ma 26 lat i od urodzenia choruje na rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Mimo trudności jest aktywną młodą kobietą. Ostatnio pojawiła się szansa na poprawę jakości życia jej i innych chorych. Niestety, na razie jest poza ich zasięgiem. Ciężka postać...

  Leki i suplementy

  ​Błędy w trakcie realizacji recepty

  ​Błędy w trakcie realizacji recepty

  Złe odczytanie recepty przez farmaceutę może mieć tragiczne skutki. Do pomyłek najczęściej dochodzi wówczas, gdy zlecenie lekarz wypisał ręcznie. Czy zatem recepta elektroniczna pozwoli uniknąć błędów? O piśmie lekarzy krążą legendy. Jeśli nieczytelnie...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2016 roku

  Nowa lista leków refundowanych od 1 marca 2016 roku

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało informacje dotyczące projektu zmian w obowiązującej liście leków refundowanych, które wejdą w życie 1 marca 2016 roku. Zmiany w liście leków refundowanych Jak możemy przeczytać w obwieszczeniu Ministerstwa Zdrowia,...

  Owoce - rodzaje i właściwości

  Właściwości prozdrowotne jujuby pospolitej (WIDEO)

  Właściwości prozdrowotne jujuby pospolitej (WIDEO)

  W sklepach jujuba pospolita jest dostępna w postaci ekstraktu olejowego, soku, surowych i suszonych owoców. Bez względu na to, którą formę jej przyjmowania wybierzemy, przyniesie wiele korzyści zdrowotnych. Jakich? Okazuje się, że ta roślina o ciemnopomarańczowych...

  Niezbędnik pacjenta

  Chorzy na EB walczą o refundację opatrunków

  Chorzy na EB walczą o refundację opatrunków

  Zgodnie z zapowiedziami producent opatrunków stosowanych w leczeniu Epidermolysis Bullosa (w skrócie EB) przekazał już pierwsze 1000 plastrów dla najbardziej potrzebujących pacjentów. To reakcja na drastyczny wzrost cen i doraźna pomoc. Chorzy i ich rodziny...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Leki uspokajające dla dzieci

  Leki uspokajające dla dzieci

  Leki uspokajające dla dzieci to niektóre leki uspokajające stosowane u dorosłych, ale w odpowiednio przeliczonej do wagi ciała dziecka, niższej dawce. Ze względu na działania niepożądane, niektóre z nich przeciwwskazane są poniżej 2. roku życia. Leki...

  Zgaga - przyczyny, objawy, leczenie

  Zgaga w ciąży - co można, a czego nie można stosować?

  Zgaga w ciąży - co można, a czego nie można stosować?

  Zgaga to jeden z najczęściej występujących problemów u kobiet oczekujących na dziecko. Statystycznie dotyka co trzecią ciężarną. Jednak na ten przykry i dość niekomfortowy problem istnieje wiele rozwiązań - zarówno tych domowych, jak i w postaci lekarstw. Skąd...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Persen - działanie, wskazania, dawkowanie, przeciwwskazania, skład

  Persen jest lekiem dostępnym bez recepty. Pomaga w różnorodnych stanach napięcia emocjonalnego. Działa już po kilkunastu dniach, przynosząc ulgę zszarpanym nerwom. Występuje w postaci tabletek, które można kupić w cenie kilkunastu złotych za 20 sztukę....