Vesicare 5 mg

zobacz opinie o produkcie »
Cena
83,09 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.

Vesicare 5 mg - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nadreaktywność wypieracza a częstomocz

Witam, mam problem z częstomoczem i zostałem skierowany na badanie urodynamiczne i wyszło mi "nadreaktywność wypieracza" i przepisał mi lekarz Vesicare 10mg 30 dni dicloberl 50 i mam pytanie po jakim czasie ten lek vesicare powinien zacząć działać? biorę juz 2 tyg i nie czuję żadnej poprawy.

Vesticare a parcie na pęcherz

Witam, mam 22 lata i dość uporczywy dla mnie problem. Od kilku miesięcy męczy mnie ciągłe parcie na pęcherz, chodzę do toalety średnio trzy lub nawet cztery razy na godzinę, są to parcia naglące. Chciałam poznać przyczynę takiego stanu i dlatego zrobiłam badania krwi i moczu. Na szczęście w wynikach wszystko jest tak jak powinno, wszystkie wskaźniki mieszczą się w normach. U urologa miałam wykonane badanie...

POKAŻ WIĘCEJ

Vesicare 5 mg - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Vesicare 5 mg - opis

Leczenie objawowe naglącego nietrzymania moczu i(lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Vesicare 5 mg - skład

Vesicare 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg solifenacyny bursztynianu (Solifenacini succinas), co odpowiada 3,8 mg solifenacyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna (107,5 mg) Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Vesicare 5 mg - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka wynosi 5 mg bursztynianu solifenacyny raz na dobę. W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do 10 mg bursztynianu solifenacyny raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci nie zostały dotąd ustalone i dlatego produktu Vesicare nie należy podawać dzieciom.

Szczególne populacje

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny > 30 ml/min) nie ma konieczności modyfikacji dawkowania leku. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml/min) należy zachować ostrożność i nie stosować dawki solifenacyny bursztynianu większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania. W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w skali Child-Pugh) należy zachować ostrożność i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

Silne inhibitory cytochromu P450 3A4

Podczas jednoczesnego stosowania ketokonazolu lub terapeutycznych dawek innych, silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak rytonawir, nelfawir, itrakonazol, maksymalna dawka Vesicare nie powinna być większa niż 5 mg (patrz punkt 4.5).

Sposób podawania

Tabletki Vesicare należy przyjmować doustnie połykając w całości i popijając płynem. Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Vesicare 5 mg - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia produktem Vesicare należy uwzględnić inne przyczyny częstomoczu (niewydolność serca, choroby nerek). W razie zakażenia układu moczowego należy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.

Vesicare należy stosować ostrożnie u pacjentów:

- z istotnym klinicznie zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza z ryzykiem zatrzymania moczu;

- z zaburzeniami drożności przewodu pokarmowego;

- z ryzykiem zwolnionej perystaltyki przewodu pokarmowego;

- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny ≤ 30 ml; patrz punkt 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

- z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w klasyfikacji Child-Pugh; patrz punkt 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

- jednocześnie leczonych silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.2 i 4.5);

- z przepukliną rozworu przełykowego /refluksem żołądkowo-przełykowym i(lub) jednocześnie stosujących leki mogące spowodować zapalenie przełyku lub je zaostrzyć (takie jak bisfosfoniany);

- z neuropatią autonomicznego układu nerwowego.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza pochodzenia neurogennego nie zostały dotąd ustalone.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.

U niektórych pacjentów przyjmujących bursztynian solifenacyny obserwowano obrzęk naczynioruchowy z obrzękiem dróg oddechowych. Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy przerwać leczenie bursztynianem solifenacyny i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki zaradcze.

Maksymalne działanie produktu Vesicare występuje najwcześniej po 4 tygodniach leczenia.

Vesicare 5 mg - przedawkowanie

Objawy:

Przedawkowanie solifenacyny bursztynianu może teoretycznie powodować ciężkie działania cholinolityczne. Największą dawką solifenacyny bursztynianiu przypadkowo podaną temu samemu pacjentowi było 280 mg w ciągu 5 godzin, co spowodowało wystąpienie zmian stanu psychicznego, nie wymagających hospitalizacji pacjenta.

Leczenie:

W przypadku przedawkowania solifenacyny bursztynianu należy zastosować leczenie węglem aktywowanym. Płukanie żołądka jest skuteczne, jeśli zostanie wykonane w ciągu 1 godziny, lecz nie należy prowokować wymiotów.

Podobnie jak w przypadku innych leków cholinolitycznych objawy można leczyć w następujący sposób:

- ciężkie, ośrodkowe objawy cholinolityczne, takie jak omamy lub nadmierne pobudzenie:

zastosować fizostygminę lub karbachol;

- drgawki lub nadmierne pobudzenie: zastosować benzodiazepiny;

- niewydolność oddechowa: zastosować sztuczną wentylację;

- tachykardia: zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne;

- zatrzymanie moczu: zastosować cewnikowanie pęcherza;

- rozszerzenie źrenic: zastosować pilokarpinę w kroplach i(lub) umieścić pacjenta w ciemnym pomieszczeniu.

Podobnie jak w przypadku przedawkowania innych leków antymuskarynowych, należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów z ryzykiem wydłużenia odstępu QT (np. hipokalemia, bradykardia, jednoczesne podawanie leków mogących wydłużać odstęp QT) oraz pacjentów z istotnymi, współistniejącymi chorobami serca (np. niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca).

Vesicare 5 mg - przeciwwskazania

Solifenacyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

- z zatrzymaniem moczu, ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi (m.in. toksyczne rozdęcie okrężnicy), miastenią lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, jak również u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia tych chorób;

- z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; - poddawanych hemodializie (patrz punkt 5.2);

- z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2);

- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby leczonych jednocześnie silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.5).

Vesicare 5 mg - działania niepożądane

W wyniku farmakologicznego działania solifenacyny, Vesicare może powodować cholinolityczne działania niepożądane, na ogół o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. Częstość występowania cholinolitycznych działań niepożądanych jest zależna od dawki. Najczęściej zgłaszaną reakcją niepożądaną w czasie przyjmowania produktu Vesicare było uczucie suchości w jamie ustnej. Objaw ten występował u 11% pacjentów przyjmujących dawkę 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę, u 22% pacjentów przyjmujących dawkę 10 mg raz na dobę i u 4% pacjentów otrzymujących placebo. Nasilenie uczucia suchości w jamie ustnej było na ogół niewielkie i jedynie sporadycznie było przyczyną przerwania terapii. Generalnie współpraca pacjentów w zakresie przestrzegania zaleceń była bardzo dobra (około 99%), i około 90% pacjentów leczonych produktem Vesicare ukończyło badanie obejmujące 12 tygodni leczenia.

Klasyfikacja

MedDRA

dotycząca układów narządowych

Bardzo

często (≥1/10)

Często

(≥1/100 do < 1/10)

Niezbyt

często (≥1/1000 do < 1/100)

Rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000),

Nie znana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

   

Zakażenia układu

moczoweg o

Zapalenie pęcherza

moczoweg

o

     

Zaburzenia psychiczne

       

Omamy*

Splątanie*

 

Zaburzenia układu nerwowego

   

Senność Zaburzenia smaku

Zawroty głowy* Ból głowy*

   

Zaburzenia oka

 

Niewyraźne widzenie

Zespół suchego oka

     

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

   

Suchość w jamie nosowej

     

Zaburzenia

żołądka i jelit

Suchość w jamie ustnej

Zaparcia Nudności Niestrawność Bóle brzucha

Refluks żołądkowoprzełykowy Suchość w gardle

Niedrożność okrężnicy Zaklinowanie stolca

Wymioty*

   

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

   

Suchość skóry

Świąd*

Wysypka*

Rumień wielopostaciowy* Pokrzywka* Obrzęk naczynioruchowy*

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Trudności w oddawaniu moczu

Zatrzymanie moczu

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

   

Zmęczenie

Obrzęki obwodowe

     

* obserwowane po wprowadzeniu do obrotu

Podczas obserwacji prowadzonych na całym świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu zgłaszano wydłużenie odstępu QT oraz Torsade de Pointes.

Powyższe, spontanicznie zgłaszane zdarzenia niepożądane pochodzą z obserwacji prowadzonych na całym świecie po wprowadzeniu produktu do obrotu w związku z tym częstość ich występowania oraz rola solifenacyny w ich powstawaniu nie mogą być rzetelnie

określone.

Vesicare 5 mg - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania solifenacyny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność, rozwój zarodka/płodu lub przebieg porodu (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania solifenacyny do mleka matki. W badaniach wykonywanych na myszach stwierdzono, że solifenacyna i(lub) jej metabolity przenikały do mleka matki, powodując zależne od dawki zaburzenia prawidłowego rozwoju noworodków (patrz punkt 5.3). Z tego względu produktu Vesicare nie należy stosować u karmiących matek.

Vesicare 5 mg - prowadzenie pojazdów

Ponieważ solifenacyna, podobnie jak inne leki cholinolityczne, może powodować niewyraźne widzenie, zaś rzadziej senność i uczucie zmęczenia (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane), produkt może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Vesicare 5 mg - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Solifenacini succinas

  Solifenacyna to wybiórczy lek cholinolityczny stosowany w objawowym leczeniu naglącego nietrzymania moczu oraz częstomoczu oraz parcia naglącego, występujących u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

  Dostępne opakowania
  Vesicare 5 mg

  Vesicare 5 mg

  tabletki powlekane - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 5 mg
  ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.
  83,09 zł
  Vesicare 5 mg

  Vesicare 5 mg

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 5 mg
  ASTELLAS PHARMA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Choroby i dolegliwości

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn to najczęstsza infekcja w obrębie dróg moczowych. Do zakażenia dochodzi zwykle przez cewkę moczową, zaś najbardziej typową przyczyną choroby jest zakażenie bakteryjne. Objawy przypadłości są dokuczliwe i charakterystyczne....

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnostyka nietrzymania moczu

  Diagnostyka nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu (inaczej inkontynencja), to powszechny problem, z którym zmaga się nawet 10-12% społeczeństwa. Wyróżnia się kilka rodzajów tego schorzenia, przy czym najczęstsze jest lekkie wysiłkowe nietrzymanie moczu. Mimo iż niekontrolowane oddawanie...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Leki vs. nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Leki vs. nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Wpływ leków na nasilenie nietrzymania moczu Jeśli chodzi o czynniki, które mogą przyczyniać się do nietrzymania moczu to wymienia się: zakażenia układu moczowego, urazy, alkoholizm, wiek, przebyte zabiegi operacyjne układu moczowo-płciowego i końcowego...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu jest to stan mimowolnego wyciekania moczu, który może być obiektywnie stwierdzony i stanowi problem socjologiczny i higieniczny. W okresie menopauzy nawet do 60% kobiet cierpi na tę przypadłość, może jednak pojawić się u osób w każdym...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnoza nietrzymania moczu (WIDEO)

  Diagnoza nietrzymania moczu (WIDEO)

  Przypadłość nietrzymania moczu Osoba cierpiąca na przypadłość nietrzymania moczu, powinna czym prędzej zdiagnozować swoją przypadłość. Nie tylko ze względu na psychiczne i społeczne aspekty problemu - wstyd, problemy z funkcjonowaniem na co dzień, poczucie...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Leczenie w przypadku nietrzymania moczu Niezależny od woli wypływ moczu przez cewkę moczową o takiej częstości i w takiej ilości, że problem ten utrudnia życie prywatne i zawodowe określa się terminem nietrzymania moczu. Jest to jedna z bardziej wstydliwych...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Nietrzymanie moczu to dolegliwość wstydliwa, utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Nowatorska metoda stosowana przez specjalistów z Krakowa daje nadzieje dla pacjentów z uszkodzeniami rdzenia. Neuromodulator usprawnia pracę pęcherza i wypróżnianie Nietrzymanie...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Sporadyczne nietrzymanie moczu (WIDEO)

  Problem sporadycznego nietrzymania moczu Badania wykazują, że problem nietrzymania moczu dotyczy aż 10% kobiet w grupie wiekowej 15-25 lat. Przypadłość taka może pojawić się w takich przypadkach jak: choroby nowotworowe, urazy, dolegliwości ginekologiczne,...

  Urologia i nefrologia

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie cewki moczowej i pęcherza moczowego występują dosyć często i w większości przypadków związane są zakażeniem bakteryjnym. Infekcje cewki moczowej i pęcherza moczowego należą do bardzo nieprzyjemnych, a zarazem krępujących dolegliwości. Dolegliwości...