Solifenacin PMCS

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: PRO.MED.CS PRAHA A.S.

Solifenacin PMCS - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Solifenacin PMCS - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Solifenacin PMCS - opis

Leczenie objawowe naglącego nietrzymania moczu i (lub) częstomoczu oraz parcia naglącego, które mogą występować u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

Solifenacin PMCS - skład

Solifenacin PMCS, 5 mg: każda tabletka zawiera 5 mg solifenacyny bursztynianu, co odpowiada 3,8 mg solifenacyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 55,25 mg laktozy jednowodnej.

Solifenacin PMCS, 10 mg: każda tabletka zawiera 10 mg solifenacyny bursztynianu, co odpowiada 7,5 mg solifenacyny.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 110,5 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Solifenacin PMCS - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka wynosi 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę. W razie potrzeby dawkę tę można zwiększyć do 10 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci nie zostały dotychczas określone. Dlatego nie należy stosować produktu Solifenacin PMCS u dzieci.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny > 30 ml/min) nie ma konieczności modyfikacji dawki. W przypadku pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < =30 ml/min) należy zachować ostrożność podczas leczenia i nie stosować dawki większej, niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawki. W przypadku pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w skali Childa-Pugha) należy zachować ostrożność podczas leczenia i nie podawać dawki większej niż 5 mg raz na dobę (patrz punkt 5.2).

Silne inhibitory cytochromu P450 3A4

Podczas jednoczesnego stosowania ketokonazolu lub terapeutycznych dawek innych, silnych inhibitorów CYP3A4, takich jak rytonawir, nelfinawir, itrakonazol, maksymalna dawka produktu Solifenacin PMCS nie powinna być większa, niż 5 mg (patrz punkt 4.5).

Sposób podawania

Produkt Solifenacin PMCS należy przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Produkt leczniczy można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.

Solifenacin PMCS - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia solifenacyną należy uwzględnić inne przyczyny częstomoczu (niewydolność serca, choroby nerek). W razie zakażenia układu moczowego należy rozpocząć odpowiednie leczenie przeciwbakteryjne.

Solifenacynę należy stosować ostrożnie u pacjentów:

- z istotnym klinicznie zwężeniem drogi odpływu moczu z pęcherza z ryzykiem zatrzymania moczu;

- z zaburzeniami drożności przewodu pokarmowego;

- z ryzykiem zwolnionej perystaltyki przewodu pokarmowego;

- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < =30 ml; patrz punkt 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej niż 5 mg;

- z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby (7 do 9 w skali Childa-Pugha; patrz punkt 4.2 i 5.2); u tych pacjentów nie należy stosować dawki większej, niż 5 mg;

- jednocześnie leczonych silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.2 i 4.5);

- z przepukliną rozworu przełykowego i (lub) refluksem żołądkowo-przełykowym i (lub) jednocześnie stosujących leki, mogące spowodować zapalenie przełyku lub je zaostrzyć (takie, jak bisfosfoniany);

- z neuropatią autonomicznego układu nerwowego.

U pacjentów, u których występowały czynniki ryzyka, takie jak wcześniej stwierdzony zespół wydłużonego odstępu QT i hipokaliemia, obserwowano wydłużenie odstępu QT oraz Torsade de Pointes.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku u pacjentów z nadreaktywnością wypieracza pochodzenia neurogennego nie zostały dotąd ustalone.

Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

U niektórych pacjentów przyjmujących solifenacyny bursztynian obserwowano obrzęk naczynioruchowy z niedrożnością dróg oddechowych. Jeżeli u pacjenta wystąpi obrzęk naczynioruchowy, należy przerwać leczenie solifenacyny bursztynianem i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki ostrożności.

U niektórych pacjentów leczonych solifenacyny bursztynianem obserwowano występowanie reakcji anafilaktycznych. U pacjentów, u których wystąpiły reakcje anafilaktyczne należy przerwać stosowanie solifenacyny bursztynianu i wdrożyć odpowiednie leczenie i (lub) stosowne środki ostrożności.

Maksymalne działanie solifenacyny występuje najwcześniej po 4 tygodniach leczenia.

Solifenacin PMCS - przedawkowanie

Przedawkowanie solifenacyny bursztynianu może teoretycznie powodować ciężkie działania cholinolityczne. Największą dawką solifenacyny bursztynianu przypadkowo podaną temu samemu pacjentowi było 280 mg w ciągu 5 godzin, co spowodowało wystąpienie zmian stanu psychicznego, niewymagających hospitalizacji pacjenta.

W przypadku przedawkowania solifenacyny bursztynianu należy zastosować leczenie węglem aktywowanym. Płukanie żołądka jest skuteczne, jeśli zostanie wykonane w ciągu 1 godziny, lecz nie należy prowokować wymiotów.

Podobnie jak w przypadku innych leków cholinolitycznych objawy można leczyć w następujący sposób:

- ciężkie, ośrodkowe objawy cholinolityczne, takie jak omamy lub nadmierne pobudzenie: zastosować fizostygminę lub karbachol;

- drgawki lub nadmierne pobudzenie: zastosować benzodiazepiny;

- niewydolność oddechowa: zastosować sztuczną wentylację;

- tachykardia: zastosować leki blokujące receptory beta-adrenergiczne;

- zatrzymanie moczu: zastosować cewnikowanie pęcherza;

- rozszerzenie źrenic: zastosować pilokarpinę w kroplach i(lub) umieścić pacjenta w ciemnym pomieszczeniu.

Podobnie jak w przypadku przedawkowania innych leków antymuskarynowych, należy zwrócić szczególną uwagę na pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka wydłużenia odstępu QT (np. hipokaliemia, bradykardia, jednoczesne podawanie leków mogących wydłużać odstęp QT) oraz pacjentów z istotnymi, współistniejącymi chorobami serca (np. niedokrwienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu, zastoinowa niewydolność serca).

Solifenacin PMCS - przeciwwskazania

Solifenacyna jest przeciwwskazana u pacjentów:

- z zatrzymaniem moczu, ciężkimi zaburzeniami żołądka i jelit (m.in. toksyczne rozdęcie okrężnicy), miastenią lub jaskrą z wąskim kątem przesączania, jak również u pacjentów z dużym ryzykiem wystąpienia tych chorób;

- z nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, wymienioną w punkcie 6.1;

- poddawanych hemodializie (patrz punkt 5.2);

- z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2);

- z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek lub z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby, leczonych jednocześnie silnymi inhibitorami CYP3A4, np. ketokonazolem (patrz punkt 4.5).

Solifenacin PMCS - działania niepożądane

W wyniku farmakologicznego działania solifenacyny, Solifenacin PMCS może powodować cholinolityczne działania niepożądane, na ogół o niewielkim lub umiarkowanym nasileniu. Częstość występowania cholinolitycznych działań niepożądanych jest zależna od dawki.

Najczęściej zgłaszaną reakcją niepożądaną w czasie przyjmowania solifenacyny było uczucie suchości w jamie ustnej. Objaw ten występował u 11% pacjentów przyjmujących dawkę 5 mg solifenacyny bursztynianu raz na dobę, u 22% pacjentów przyjmujących dawkę 10 mg raz na dobę i u 4% pacjentów otrzymujących placebo. Nasilenie uczucia suchości w jamie ustnej było na ogół niewielkie i jedynie sporadycznie było przyczyną przerwania terapii. Generalnie współpraca pacjentów w zakresie przestrzegania zaleceń była bardzo dobra (około 99%), i około 90% pacjentów leczonych solifenacyną ukończyło badanie obejmujące 12 tygodni leczenia.

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

(> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenia

układu

moczowego,

zapalenie

pęcherza

moczowego

Zaburzenia układu immunologicznego

reakcje

anafilaktyczne

*

 

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

(> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

zmniejszenie apetytu*,

hiperkaliemia

*

Zaburzenia psychiczne

omamy*, splątanie*

majaczenie*

Zaburzenia

układu

nerwowego

senność,

zaburzenia

smaku

zawroty głowy*, ból głowy*

Zaburzenia oka

niewyraźne

widzenie

zespół suchego oka

jaskra*

Zaburzenia serca

torsade de pointes.*, wydłużenie odstępu QT w EKG*

Zaburzenia

układu

oddechowego

,klatki

piersiowej

i śródpiersia

suchość w jamie nosowej

dysfonia*

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość w jamie ustnej

zaparcia,

nudności,

niestrawność,

bóle

brzucha

refluks żołądkowo-przełykowy suchość w gardle

niedrożność

okrężnicy,

zaklinowanie

stolca,

wymioty*

niedrożność jelit*, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej *

Zaburzenia wątroby i dróg

żółciowych

zaburzenia czynności wątroby*, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

suchość skóry

świąd* wysypka*

rumień

wielopostaciowy*,

pokrzywka

*

*,

obrzęk

naczynioruchowy*

złuszczające

zapalenie

skóry*

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

osłabienie mięśni

 

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

(> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

trudności w

oddawaniu

moczu

zatrzymanie moczu

zaburzenia

czynności

nerek*

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

zmęczenie

obrzęki

obwodowe

* obserwowane po wprowadzeniu do obrotu Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Solifenacin PMCS - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ma danych klinicznych dotyczących stosowania solifenacyny w czasie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego szkodliwego wpływu na płodność, rozwój zarodka i (lub) płodu lub przebieg porodu (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania produktu kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących przenikania solifenacyny do mleka matki. W badaniach wykonywanych na myszach stwierdzono, że solifenacyna i(lub) jej metabolity przenikały do mleka matki, powodując zależne od dawki zaburzenia prawidłowego rozwoju noworodków (patrz punkt 5.3). Z tego względu produktu Solifenacin PMCS nie należy stosować u karmiących matek.

Solifenacin PMCS - prowadzenie pojazdów

Ponieważ solifenacyna, podobnie jak inne leki cholinolityczne, może powodować niewyraźne widzenie, zaś rzadziej senność i uczucie zmęczenia (patrz punkt 4.8), produkt może wywierać niekorzystny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Solifenacin PMCS - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Solifenacini succinas

  Solifenacyna to wybiórczy lek cholinolityczny stosowany w objawowym leczeniu naglącego nietrzymania moczu oraz częstomoczu oraz parcia naglącego, występujących u pacjentów z zespołem pęcherza nadreaktywnego.

  Dostępne opakowania
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 5 mg
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 5 mg
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 5 mg
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 5 mg
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 60 tabl. - 5 mg
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 5 mg
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 100 tabl. - 5 mg
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,01 g
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Solifenacin PMCS

  Solifenacin PMCS

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 0,01 g
  PRO.MED.CS PRAHA A.S.
  Powiązane artykuły
  Choroby i dolegliwości

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn - przyczyny, objawy i leczenie

  Zapalenie pęcherza u mężczyzn to najczęstsza infekcja w obrębie dróg moczowych. Do zakażenia dochodzi zwykle przez cewkę moczową, zaś najbardziej typową przyczyną choroby jest zakażenie bakteryjne. Objawy przypadłości są dokuczliwe i charakterystyczne....

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu jest to stan mimowolnego wyciekania moczu, który może być obiektywnie stwierdzony i stanowi problem socjologiczny i higieniczny. W okresie menopauzy nawet do 60% kobiet cierpi na tę przypadłość, może jednak pojawić się u osób w każdym...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnoza nietrzymania moczu

  Diagnoza nietrzymania moczu

  Przypadłość nietrzymania moczu Osoba cierpiąca na przypadłość nietrzymania moczu, powinna czym prędzej zdiagnozować swoją przypadłość. Nie tylko ze względu na psychiczne i społeczne aspekty problemu - wstyd, problemy z funkcjonowaniem na co dzień, poczucie...

  Leczenie nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Nietrzymanie moczu - kiedy się leczyć? (WIDEO)

  Leczenie w przypadku nietrzymania moczu Niezależny od woli wypływ moczu przez cewkę moczową o takiej częstości i w takiej ilości, że problem ten utrudnia życie prywatne i zawodowe określa się terminem nietrzymania moczu. Jest to jedna z bardziej wstydliwych...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Diagnostyka nietrzymania moczu

  Diagnostyka nietrzymania moczu

  Nietrzymanie moczu (inaczej inkontynencja), to powszechny problem, z którym zmaga się nawet 10-12% społeczeństwa. Wyróżnia się kilka rodzajów tego schorzenia, przy czym najczęstsze jest lekkie wysiłkowe nietrzymanie moczu. Mimo iż niekontrolowane oddawanie...

  Przyczyny nietrzymania moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu

  Sporadyczne nietrzymanie moczu

  Problem sporadycznego nietrzymania moczu Badania wykazują, że problem nietrzymania moczu dotyczy aż 10 proc. kobiet w grupie wiekowej 15-25 lat. Przypadłość taka może pojawić się w takich przypadkach jak: choroby nowotworowe, urazy, dolegliwości ginekologiczne,...

  Nietrzymanie moczu - kogo dotyczy, rodzaje, leczenie

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Odzyskaj kontrolę nad trzymaniem moczu. Neuromodulator to przełom

  Nietrzymanie moczu to dolegliwość wstydliwa, utrudniająca codzienne funkcjonowanie. Nowatorska metoda stosowana przez specjalistów z Krakowa daje nadzieje dla pacjentów z uszkodzeniami rdzenia. Neuromodulator usprawnia pracę pęcherza i wypróżnianie Nietrzymanie...

  Urologia i nefrologia

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie cewki moczowej i pęcherza moczowego występują dosyć często i w większości przypadków związane są zakażeniem bakteryjnym. Infekcje cewki moczowej i pęcherza moczowego należą do bardzo nieprzyjemnych, a zarazem krępujących dolegliwości. Dolegliwości...