Travoprost Genoptim

zobacz opinie o produkcie »
Cena
38,61 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
0,04 mg/ml
Ilość
3 but.a 2,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Travoprost Genoptim - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Travoprost Genoptim - opis

Obniżanie podwyższonego ciśnienia wewnątrzgałkowego u pacjentów z nadciśnieniem ocznym lub jaskrą z otwartym kątem przesączania.

Travoprost Genoptim - skład

1 ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu.

Zawartość substancji czynnej w kropli: 0.97 - 1.4 μg

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 150 μg/ml, makrogologlicerolu hydroksystearynian 40 5 mg/ml

Travoprost Genoptim - dawkowanie

Stosowanie u dorosłych, w tym w populacji pacjentów w podeszłym wieku

Zalecana dawka to jedna kropla produktu Travoprost Genoptim, zakraplana raz na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu).

Optymalne działanie lecznicze uzyskuje się podając dawkę leku wieczorem.

Po podaniu produktu zaleca się uciśnięcie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki. Takie postępowanie może zmniejszyć układowe wchłanianie produktów leczniczych podawanych do oka i ograniczyć przez to ich ogólne działania niepożądane.

Jeżeli pacjent stosuje więcej niż jeden miejscowo działający produkt leczniczy do oczu, to każdy z produktów należy podawać z zachowaniem co najmniej 5-minutowej przerwy.

W przypadku pominięcia dawki, należy kontynuować leczenie podając następną dawkę w planowym czasie. Nie należy stosować dawki większej niż jedna kropla do chorego oka (oczu) jeden raz na dobę.

W przypadku zamiany innego produktu przeciwjaskrowego na Travoprost Genoptim, należy przerwać podawanie tego produktu i rozpocząć podawanie produktu Travoprost następnego dnia.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności produktu Travoprost u osób w wieku poniżej 18 lat, wobec czego nie zaleca się jego stosowania w tej grupie pacjentów do czasu uzyskania dalszych danych. 

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby i nerek

Badania dotyczące stosowania produktu Travoprost prowadzono u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby z nasileniem łagodnym do ciężkiego i u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek o nasileniu łagodnym do ciężkiego (klirens kreatyniny nawet 14 ml/min). Nie ma potrzeby zmiany dawkowania produktu u tych pacjentów.

Sposób podawania

Podanie do oka.

Pacjent powinien zdjąć z buteleczki torebkę ochronną bezpośrednio przed pierwszym użyciem produktu. Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu, należy zachować ostrożność by nie dotykać końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni.

Travoprost Genoptim - środki ostrożności

Travoprost może powodować stopniową zmianę koloru oka poprzez zwiększanie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Przed rozpoczęciem leczenia produktem pacjent musi być poinformowany o możliwości trwałej zmiany koloru oka. Jednostronne leczenie może spowodować trwałą różnobarwność oczu. Obecnie nie jest znany odległy wpływ stosowania produktu na melanocyty ani jego następstwa. Zmiany w zabarwieniu tęczówki postępują powoli i mogą być niezauważalne w ciągu miesięcy i lat. Zmiany zabarwienia oczu obserwowano głównie u pacjentów o mieszanym kolorze tęczówek, tj. niebiesko-brązowym, szaro-brązowym, żółto-brązowym i zielono-brązowym, jednak obserwowano je także u pacjentów z oczami koloru brązowego. W typowym obrazie przebarwienia, brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozchodzi się koncentrycznie w kierunku obwodowym, ale także cała tęczówka lub jej fragmenty mogą stać się silniej zabarwione na brązowo. Po przerwaniu leczenia nie obserwowano dalszego zwiększania zawartości brązowego barwnika w tęczówce.

W kontrolowanych badaniach klinicznych, u 0,4% pacjentów opisywano przyciemnienie skóry wokół gałek ocznych i (lub) na powiekach, występujące w związku ze stosowaniem produktu Travoprost.

Travoprost może powodować stopniowe zmiany rzęs leczonego oka lub oczu; zmiany te, obserwowane u około połowy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych, obejmują: zwiększenie długości, grubości, zabarwienia i (lub) liczby rzęs. Mechanizm powstawania zmian dotyczących rzęs oraz ich odległe następstwa są obecnie nieznane.

W badaniach prowadzonych na małpach wykazano, że Travoprost powodował niewielkie powiększenie szpary powiekowej. Działania takiego nie obserwowano jednak w trakcie badań klinicznych i uważa się je za specyficzne gatunkowo.

Brak doświadczeń ze stosowaniem produktu Travoprost u chorych ze stanem zapalnym oczu, jak również w przypadkach jaskry neowaskularnej, jaskry z zamkniętym kątem przesączania, jaskry z wąskim kątem przesączania lub jaskry wrodzonej, zaś tylko ograniczone doświadczenia zebrano u pacjentów ze schorzeniami oczu na tle chorób tarczycy, chorych na jaskrę otwartego kąta przesączania z bezsoczewkowością rzekomą oraz w jaskrze barwnikowej lub w jaskrze w przebiegu zespołu rzekomej eksfoliacji.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania produktu Travoprost u pacjentów z bezsoczewkowością, bezsoczewkowością rzekomą z rozdarciem tylnej części torby soczewki lub z soczewką przedniokomorową, a także u chorych ze znanymi czynnikami ryzyka powstania torbielowatego obrzęku plamki. 

Należy unikać kontaktu produktu Travoprost ze skórą, ponieważ u królików wykazano przezskórne wchłanianie trawoprostu.

Travoprost zawiera glikol propylenowy, który może wywoływać podrażnienie skóry.

Zgłaszano, że chlorek benzalkoniowy, może powodować punktowatą keratopatię i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ponieważ produkt Travoprost zawiera chlorek benzalkoniowy, wymagane jest staranne monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują ten produkt.

U pacjentów ze znanymi skłonnościami do powstawania zapaleń tęczówki lub błony naczyniowej oka Travoprost może być stosowany tylko z zachowaniem ostrożności.

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są materiałami czynnymi biologicznie, które mogą być wchłaniane przez skórę. Kobiety w ciąży lub zamierzające zajść w ciążę powinny przestrzegać odpowiednich środków ostrożności aby unikać bezpośredniego narażenia na zawartość butelki. W przypadku mało prawdopodobnego kontaktu ze znaczącą ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie zmyć narażone miejsce.

Produkt Travoprost Genoptim zawiera chlorek benzalkoniowy, który może powodować podrażnienie oka i wiadomo, że może zmieniać zabarwienie miękkich soczewek kontaktowych. Należy unikać kontaktu tego produktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Pacjenci muszą być pouczeni o konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych przed zakropleniem produktu Travoprost Genoptim, a po jego zakropleniu-o konieczności odczekania 15 minut przed ponownym założeniem soczewek.

Travoprost Genoptim zawiera Makrogol hydroksystearynian glicerolu 40, który może powodować reakcje skórne.

Travoprost Genoptim - przedawkowanie

Nie opisano przypadków przedawkowania. Nie wydaje się by przedawkowanie miejscowe było możliwe lub mogło wiązać się z działaniami toksycznymi. Miejscowo przedawkowany produkt Travoprost można wypłukać z oka(oczu) letnią wodą. W przypadku podejrzenia przyjęcia produktu drogą doustną leczenie powinno być objawowe i podtrzymujące. 

Travoprost Genoptim - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Travoprost Genoptim - działania niepożądane

W badaniach klinicznych u ponad 4400 pacjentów Travoprost podawano jeden raz na dobę w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z 0,5% roztworem tymololu. W żadnym z badań klinicznych nie zgłaszano żadnych poważnych, okulistycznych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych zależnych od produktu Travoprost. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z monoterapią produktem Travoprost było przekrwienie oka (22%), obejmujące gałkę oczną, spojówkę lub twardówkę. Przekrwienie oka było łagodne u 83,6% pacjentów. Niemal wszyscy pacjenci (98%), u których występowało przekrwienie oka, nie przerwali leczenia z powodu tego działania niepożądanego. W badaniach klinicznych III fazy trwających 6 do 12 miesięcy przekrwienie zmniejszało się w miarę upływu czasu. W długotrwałym, prowadzonym w okresie postmarketingowym, 5-letnim badaniu klinicznym u 502 pacjentów Travoprost podawano raz na dobę. W badaniu tym nie zgłaszano żadnych poważnych, okulistycznych ani ogólnoustrojowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem produktu Travoprost. Najczęściej obserwowanym działaniem niepożądanym, związanym ze stosowaniem produktu Travoprost było nadmierne zabarwienie tęczówki (29,5%). Przekrwienie oka, oceniane jako związane ze stosowaniem produktu Travoprost zgłaszano z częstością 10%, z czego u 2% pacjentów przekrwienie oka stanowiło działanie niepożądane będące powodem wycofania się z uczestnictwa w badaniu klinicznym.

Działania niepożądane wymienione poniżej oceniano jako zależne od stosowanego leczenia (monoterapii produktem Travoprost) i klasyfikowano według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) lub bardzo rzadko (< 10 000). W obrębie każdej grupy określającej częstość występowania, działania niepożądane wymieniono według malejącej ciężkości.

Klasyfikacja Układów i Narządów

Częstość występowania

Preferowany termin

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

opryszczka pospolita, opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość, alergia na lek, alergia sezonowa

Zaburzenia układu nerwowego

Często

bóle głowy

Niezbyt często

zaburzenia smaku, zawroty głowy, zaburzenia, pola widzenia

Zaburzenia oka

Bardzo często

przekrwienie gałki ocznej, nadmierne, zabarwienie tęczówki

Często

punkcikowe zapalenie rogówki, zapalenie, komory przedniej ból oka, światłowstręt, wydzielina z oka, uczucie dyskomfortu w oku, zmniejszenie ostrości widzenia, niewyraźne widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, nadmierny wzrost rzęs, przebarwienie, rzęs

Niezbyt często

nadżerki rogówki, zapalenie błony naczyniowej, zapalenie rogówki, zapalenie oka, fotopsja, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, widzenie efektu halo, zapalenie spojówek, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, wywinięcie powieki, zabarwienie komory przedniej, nadmierne rozszerzenie źrenic, zaćma, strupki na brzegach powiek, astenopia.

Zaburzenia serca

Niezbyt często

zaburzenia rytmu serca, kołatania serca, zwolnienie akcji serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

zmniejszenie ciśnienia krwi, zwiększenie ciśnienia krwi, niedociśnienie, nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

duszność, astma, choroba dróg oddechowych, ból gardła i krtani, kaszel, chrypka, zatkanie nosa, podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

nawrót choroby wrzodowej żołądka, choroba przewodu pokarmowego, zaparcie

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

nadmierne zabarwienie skóry (w okolicy oczu)

Niezbyt często

alergiczne zapalenie skóry, obrzęk wokółoczodołu, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, zmiany zabarwienia włosów, nieprawidłowy układ owłosienia, nadmierne owłosienie, utrata brwi lub rzęs

Zaburzenia mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

bóle mięśniowo-szkieletowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

osłabienie mięśni, złe samopoczucie

 

Działania niepożądane zidentyfikowane w trakcie zbierania doświadczeń postmarketingowych, a nie opisane wcześniej w badaniach klinicznych produktu Travoprost stosowanego w monoterapii, obejmowały:

Zaburzenia oka: obrzęk plamki, niedociśnienie w gałce ocznej.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: bradykardia, tachykardia, zaostrzenie astmy, zawroty głowy, szumy w uszach, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA), nieprawidłowy wzrost włosów.

Travoprost Genoptim - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie u kobiet w wieku rozrodczym, antykoncepcja

Produktu Travoprost nie stosować u kobiet, które mogą zajść w ciążę, chyba że stosują one odpowiednie metody antykoncepcji.

Stosowanie w ciąży

Trawoprost wywiera szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży i (lub) rozwój płodu lub noworodka. Produktu Travoprost nie stosować w okresie ciąży jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy trawoprost stosowany w postaci kropli do oczu przenika do mleka kobiecego. Badania prowadzone na zwierzętach wykazały, że trawoprost i jego metabolity przenikają do mleka. Nie zaleca się stosowania produktu Travoprost przez matki karmiące piersią.

Travoprost Genoptim - prowadzenie pojazdów

Podobnie jak po innych kroplach do oczu, chwilowe niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Jeżeli po zakropleniu produktu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi zaczekać do momentu powrotu ostrości widzenia. 

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Travoprost Genoptim - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Travoprostum

  Dostępne opakowania
  Travoprost Genoptim

  Travoprost Genoptim

  krople do oczu, roztwór - 3 but.a 2,5ml - 0,04 mg/ml
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  Travoprost Genoptim

  Travoprost Genoptim

  krople do oczu, roztwór - 1 but.a 2,5ml - 0,04 mg/ml
  SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.
  38,61 zł
  Powiązane artykuły
  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie oka - normy, choroby, nadciśnienie i niedociśnienie oczne

  Ciśnienie w oku odpowiada za kulisty kształt gałki ocznej oraz za uwodnienie układu optycznego, który odgrywa kluczową rolę w procesie widzenia. Zarówno wysokie, jak i niskie ciśnienie wewnątrzgałkowe wymaga leczenia, a przyczyną nieprawidłowości mogą...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Czy zawsze w jaskrze pojawia się wzrost ciśnienia śródgałkowego? (WIDEO)

  Wysokie ciśnienie śródgałkowe przyczyną jaskry Przyczyną występowania jaskry jest zbyt wysoki poziom ciśnienia śródgałkowego. O to, czy dolegliwość ta zawsze świadczy o jaskrze oraz jakie mogą być jej inne przyczyny zapytaliśmy prof. dr hab. n. med....

  Badania wzroku - pole widzenia, ciśnienie wewnątrzgałkowe, badanie dna oka

  Pachymetria (WIDEO)

  Pachymetria (WIDEO)

  Badanie grubości rogówki Pachymetria jest to badanie oceniające grubość rogówki. Rogówka jest to ta część oka, która otacza oko, jest jego zewnętrzną, wypukłą warstwą. Pachymetria jest badaniem uwiarygadniającym pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Standardowy...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Laserowe leczenie jaskry

  Laserowe leczenie jaskry

  Celem leczenia jaskry jest zahamowanie uszkodzenia nerwu wzrokowego w takim stopniu, aby chory zachował użyteczną ostrość widzenia do końca życia. Rozpoznanie, a nieleczenie jaskry prowadzi stopniowo do obniżania ostrości wzroku, zawężania pola widzenia...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra wtórna - zamkniętego i otwartego kąta przesączania

  Jaskra wtórna - zamkniętego i otwartego kąta przesączania

  Jaskra wtórna to choroba narządu wzroku polegająca na uszkodzeniu nerwu wzrokowego oraz komórek siatkówki, wywołana czynnikami patologicznymi zwiększającymi ciśnienie środgałkowe. Takie uszkodzenia są nieodwracalne i mogą prowadzić do pogorszenia wzroku...

  Badania

  Cyklodiatermia

  Cyklodiatermia

  Cyklodiatermia jest to okulistyczny zabieg operacyjny, który wykorzystuje prąd i działa nim na ciało rzęskowe. Zmniejszenie produkcji cieczy wodnistej, a co za tym idzie, obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego w wyniku spowodowania procesu, jakim jest...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jedzenie zielonych warzyw zmniejsza ryzyko wystąpienia jaskry o 30 proc.

  Jedzenie zielonych warzyw zmniejsza ryzyko wystąpienia jaskry o 30 proc.

  Jak szacuje Światowa Organizacja Zdrowia, na świecie żyje obecnie ok. 7 milionów osób, które straciły wzrok z powodu jaskry. Schorzenie to jest o tyle niebezpieczne, że przez dłuższy czas może rozwijać się bezobjawowo. 80 proc. chorych nawet nie wie,...

  Jaskra - przyczyny, rodzaje i objawy, jaskra pierwotna, jaskra wtórna, jaskra pourazowa i retinopatia niedokrwienna, leczenie

  Jaskra barwnikowa - charakterystyka, objawy, przebieg, leczenie

  Jaskra barwnikowa - charakterystyka, objawy, przebieg, leczenie

  Jaskra barwnikowa to dość częsta forma jaskry wtórnej, spowodowana zatykaniem otworków odpływowych ziarenkami barwnika. Ziarenka barwnika pochodzą z tęczówki oka, której wklęsłe ukształtowanie powoduje zbyt silne ocieranie o soczewkę. Jaskra barwnikowa...

  Leczenie jaskry - krople, terapia laserem, zabiegi chirurgiczne

  Kanaloplastyka - wskazania, przebieg, przeciwwskazania, cena zabiegu

  Kanaloplastyka - wskazania, przebieg, przeciwwskazania, cena zabiegu

  Kanaloplastyka jest jedną z nowoczesnych metod leczenia jaskry, polegającą na udrożnieniu kanałów przepływu cieczy wodnistej i usztywnieniu ich specjalnymi nićmi. Uznawana jest za zabieg mało inwazyjny, niepenetrujący w przebiegu, którego nie otwiera...