Lytrescio

zobacz opinie o produkcie »
Cena
42,30 zł
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
0,04 mg/ml
Ilość
3 poj.a 2,5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SANDOZ GMBH

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Lytrescio - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Lytrescio - opis

Zmniejszenie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego u pacjentów z nadciśnieniem śródgałkowym lub jaskrą otwartego kąta (patrz punkt 5.1).

Lytrescio - skład

1 ml roztworu zawiera 40 mikrogramów trawoprostu (Travoprostum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

1 ml roztworu zawiera 0,15 mg benzalkoniowego chlorku w postaci roztworu oraz 5 mg makrogologlicerolu hydroksystearynianu 40 (patrz punkt 4.4).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Lytrescio - dawkowanie

Podanie do oka.

Dawkowanie

Dawkowanie u dorosłych (również u osób w podeszłym wieku)

Zalecaną dawką jest jedna kropla produktu leczniczego Lytrescio podawana raz na dobę do worka spojówkowego chorego oka (oczu). Optymalne działanie uzyskuje się, podając produkt leczniczy wieczorem.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Lytrescio u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, dlatego nie zaleca się jego podawania pacjentom tej grupy wiekowej do czasu uzyskania dalszych danych.

Sposób stosowania

W celu zmniejszenia wchłaniania do krwi produktów leczniczych podawanych do oka i związanych z tym ogólnych działań niepożądanych zaleca się uciskanie kanału nosowo-łzowego lub delikatne zamknięcie powieki po podaniu kropli.

Jeśli pacjent stosuje więcej niż jeden okulistyczny produkt leczniczy do podawania miejscowego, należy zachować co najmniej 5-minutową przerwę między podaniem kolejnego produktu leczniczego

(patrz punkt 4.5).

W razie pominięcia jednej dawki produktu leczniczego, leczenie należy kontynuować, stosując następną dawkę o zwykłej porze. Nie należy przekraczać dawki, którą jest 1 kropla podawana do chorego oka (oczu) na dobę.

Jeśli dotychczas stosowany przeciwjaskrowy produkt leczniczy zamienia się na Lytrescio, należy przerwać jego podawanie, a stosowanie produktu leczniczego Lytrescio rozpocząć w dniu następnym.

Zaburzenia czynności wątroby i nerek

Badano stosowanie trawoprostu u pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów z lekkimi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek (z klirensem kreatyniny wynoszącym nawet 14 ml/min). Modyfikacja dawkowania u tych pacjentów nie jest konieczna.

Osłonkę ochronną należy zdjąć z butelki bezpośrednio przed pierwszym użyciem. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia końcówki zakraplacza i roztworu, należy zachować ostrożność i nie dotykać nim powiek, okolic oka ani innych powierzchni.

Lytrescio - środki ostrożności

Trawoprost może stopniowo zmieniać kolor oka przez zwiększenie liczby melanosomów (ziarnistości barwnikowych) w melanocytach. Przed rozpoczęciem leczenia należy poinformować pacjentów o możliwości trwałej zmiany zabarwienia oka. Leczenie jednego oka może spowodować trwałą heterochromię. Nie jest znany odległy wpływ stosowania trawoprostu na melanocyty ani jego następstwa. Zmiana zabarwienia tęczówki postępuje powoli i mogą pozostawać niezauważona przez miesiące, a nawet lata. Zmianę barwy oka obserwowano przede wszystkim u pacjentów o tęczówkach koloru mieszanego, tzn. niebiesko-brązowych, szaro-brązowych, żółto-brązowych i zielono-brązowych, ale notowano je również u pacjentów z oczami koloru brązowego. Zwykle brązowe zabarwienie wokół źrenicy rozprzestrzenia się koncentrycznie w kierunku obwodu tęczówki w leczonym oku, ale również cała tęczówka lub jej część może stać się bardziej brązowa. Po zaprzestaniu leczenia nie obserwuje się dalszego nasilania brązowej pigmentacji tęczówki.

W kontrolowanych badaniach klinicznych związane ze stosowaniem trawoprostu ciemnienie skóry w okolicy okołooczodołowej i (lub) powieki notowano u 0,4% pacjentów.

Trawoprost może stopniowo zmieniać wygląd rzęs leczonego oka (oczu); zmiany te obserwowano u około połowy pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych i obejmują one: wydłużenie, pogrubienie, zmianę zabarwienia i (lub) liczby rzęs. Mechanizm tych zmian oraz ich odległe następstwa nie są obecnie znane.

W badaniach na małpach wykazano, że trawoprost nieznacznie powiększa szparę powiekową. Działania takiego nie obserwowano jednak w trakcie badań klinicznych i uznaje się je za specyficzne gatunkowo.

Brak doświadczenia dotyczącego stosowania trawoprostu w stanach zapalnych oka, w jaskrze neowaskularnej, jaskrze z zamkniętym lub z wąskim kątem przesączania albo jaskrze wrodzonej, zaś tylko ograniczone doświadczenie dostępne jest w chorobach oka na tle chorób tarczycy, jaskrze z otwartym kątem u pacjentów z pseudofakią oraz w jaskrze barwnikowej lub w jaskrze w przebiegu zespołu rzekomej eksfoliacji.

Należy zachować ostrożność podczas stosowania trawoprostu u pacjentów z afakią, pacjentów z pseudofakią z przerwaną tylną torebką soczewki lub soczewkami implantowanymi do komory przedniej oka, bądź u pacjentów ze znanymi czynnikami ryzyka torbielowatej postaci obrzęku plamki.

Należy unikać kontaktu produktu leczniczego Lytrescio ze skórą, gdyż u królików wykazano przezskórne wchłanianie trawoprostu.

Istnieją doniesienia, że benzalkoniowy chlorek, środek konserwujący często stosowany w okulistycznych produktach leczniczych, powoduje punktowate zapalenie rogówki i (lub) toksyczną wrzodziejącą keratopatię. Ze względu na obecność chlorku benzalkoniowego, konieczne jest ścisłe kontrolowanie stanu pacjentów, którzy stosują produkt leczniczy Lytrescio często lub przez długi czas.

Trawoprost należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi czynnikami ryzyka zapalenia tęczówki/zapalenia błony naczyniowej oka.

Prostaglandyny i analogi prostaglandyn są materiałami czynnymi biologicznie, które mogą być wchłaniane przez skórę. Kobiety w ciąży lub usiłujące zajść w ciążę powinny zachować ostrożność w celu uniknięcia bezpośredniego narażenia na zawartość butelki. W razie mało prawdopodobnego kontaktu ze znaczącą ilością zawartości butelki należy niezwłocznie i dokładnie zmyć narażone miejsce.

Produkt leczniczy Lytrescio zawiera benzalkoniowy chlorek, który może powodować podrażnienie oka i odbarwia miękkie soczewki kontaktowe. Należy unikać jego kontaktu z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

Pacjentów należy poinformować o konieczności wyjęcia soczewek kontaktowych przed zastosowaniem produktu leczniczego Lytrescio i możliwości ponownego ich włożenia po 15 minutach od podania kropli.

Produkt leczniczy Lytrescio zawiera makrogologlicerolu hydroksystearynian 40, który może wywoływać reakcje skórne.

Lytrescio - przedawkowanie

Nie zgłaszano przypadków przedawkowania. Jest mało prawdopodobne, aby miało miejsce przedawkowanie po podaniu miejscowym albo żeby wiązało się ono z działaniem toksycznym. Nadmierną ilość zastosowanego miejscowo produktu leczniczego Lytrescio można wypłukać z oka (oczu) letnią wodą. W razie podejrzenia przyjęcia produktu leczniczego drogą doustną leczenie jest objawowe i podtrzymujące.

Lytrescio - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Lytrescio - działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem ponad 4400 pacjentów trawoprost podawano raz na dobę w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z 0,5% roztworem tymololu. W żadnym z badań klinicznych nie zgłaszano ciężkich okulistycznych lub układowych działań niepożądanych związanych z trawoprostem. Najczęściej notowanym działaniem niepożądanym związanym z podawaniem samego trawoprostu było przekrwienie oka (22,0%), obejmujące gałkę oczną, spojówkę lub twardówkę. Przekrwienie oka było lekkie u 83,6% pacjentów. Niemal wszyscy pacjenci (98%), u których wystąpiło przekrwienie oka, nie przerwali leczenia z powodu tego działania niepożądanego. W trwających od 6 do 12 miesięcy badaniach klinicznych III fazy przekrwienie zmniejszało się z czasem. W długotrwałym, 5-letnim badaniu klinicznym po wprowadzeniu trawoprostu do obrotu (n = 502) produkt leczniczy podawano raz na dobę. W badaniu tym nie zgłaszano żadnych ciężkich okulistycznych lub układowych działań niepożądanych związanych ze stosowaniem trawoprostu. Najczęściej notowanym działaniem niepożądanym związanym ze stosowaniem trawoprostu była nadmierna pigmentacja tęczówki (29,5%), patrz punkt 4.4. Przekrwienie oka, oceniane jako związane ze stosowaniem trawoprostu, zgłaszano u 10% pacjentów, z których 2% przerwało z tego powodu udział w badaniu.

Wymienione niżej działania niepożądane uznane zostały za związane z monoterapią trawoprostem i wymienione zgodnie z częstością: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy określającej częstość działania niepożądane wymieniono zgodnie z malejącym nasileniem.

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często

opryszczka pospolita, opryszczkowe zapalenie rogówki

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

nadwrażliwość, uczulenie na lek, alergia sezonowa

Zaburzenia układu nerwowego

Często

ból głowy

Niezbyt często

zaburzenia smaku, zawroty głowy, zaburzenia pola widzenia

Zaburzenia oka

Bardzo często

przekrwienie gałki ocznej, nadmierna pigmentacja tęczówki

Często

punkcikowe zapalenie rogówki, zapalenie komory przedniej, ból oka, światłowstręt, wydzielina z oka, odczucie dyskomfortu w oku, zmniejszenie ostrości wzroku, zamazane widzenie, suchość oka, świąd oka, zwiększone łzawienie, zaczerwienienie powieki, obrzęk powieki, nadmierny wzrost rzęs, zmiana zabarwienia rzęs

Niezbyt często

zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie rogówki, zapalenie oka, fotopsja, zapalenie powiek, obrzęk spojówek, widzenie efektu halo, zapalenie spojówek, grudki na spojówkach, niedoczulica oka, zapalenie gruczołów tarczkowych, wywinięcie powieki, zabarwienie komory przedniej, rozszerzenie źrenic, zaćma, strupki na brzegach powiek, astenopia, pogorszenie ostrości wzroku, nasilone łzawienie, rumień powieki

Zaburzenia serca

Niezbyt często

nieregularna czynność serca, kołatanie serca, zwolniona czynność serca

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

zmniejszenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie ciśnienia tętniczego, niedociśnienie, nadciśnienie

 

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

duszność, astma, choroba dróg oddechowych, ból jamy ustnej i krtani, kaszel, chrypka, przekrwienie błony śluzowej nosa, podrażnienie gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Niezbyt często

uaktywnienie choroby wrzodowej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, zaparcie, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

nadmierna pigmentacja skóry (wokół oczu)

Niezbyt często

alergiczne zapalenie skóry, obrzęk okołooczodołowy, kontaktowe zapalenie skóry, rumień, wysypka, zmiany koloru włosów, nieprawidłowa struktura włosów, nadmierne owłosienie, utrata rzęs (i czasami brwi)

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

ból mięśni i kości

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Niezbyt często

astenia, złe samopoczucie

Działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu trawoprostu do obrotu, a nienotowane wcześniej podczas badań klinicznych z zastosowaniem trawoprostu w monoterapii, są następujące:

Okulistyczne: obrzęk plamki (patrz także punkt 4.4), zapadnięcie oczu

Ogólne: bradykardia, tachykardia, zaostrzenie astmy, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szumy uszne, zwiększenie stężenia swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA), nieprawidłowy wzrost włosów

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Lytrescio - ciąża i karmienie piersią

Kobiety w wieku rozrodczym/antykoncepcja

Produktu leczniczego Lytrescio nie wolno stosować u kobiet w wieku rozrodczym, jeśli nie stosują skutecznych metod antykoncepcji (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Trawoprost ma szkodliwe działanie farmakologiczne na przebieg ciąży, płód albo noworodka. Produktu leczniczego Lytrescio nie należy stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy trawoprost podany w kroplach do oczu przenika do mleka kobiecego. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie trawoprostu do mleka karmiących samic. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Lytrescio u kobiet karmiących piersią.

Lytrescio - prowadzenie pojazdów

Przemijające zamazane widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli po zastosowaniu kropli widzenie jest niewyraźne, do czasu jego ustąpienia nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Lytrescio - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Travoprostum

  Dostępne opakowania
  Lytrescio

  Lytrescio

  krople do oczu, roztwór - 3 poj.a 2,5ml - 0,04 mg/ml
  SANDOZ GMBH
  Lytrescio

  Lytrescio

  krople do oczu, roztwór - 2,5 ml (1 poj.) - 0,04 mg/ml
  SANDOZ GMBH
  42,30 zł