Tamoxifen -EGIS

zobacz opinie o produkcie »
Cena
14,03 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,02 g
Ilość
30 tabl. (3 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Tamoxifen -EGIS - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Powiększona wątroba z cechami stłuszczenia

Witam! Mam kłopot z wątrobą,jest strasznie powiększona- dł.210-228mm z cechami stłuszczenia,zrobiłam wyniki-próby wątrobowe,całą morfologię,Tsh- wszystkie są w normie,ale biorę Tamoxifen Egis po chorobie nowotworowej od 6 lat.Cały czas było ok,więc co to może oznaczać? Dziękuję z góry za odpowiedź.

Żylaki i bóle nóg a depilacja

Jestem 1,5 m-ca po lew. mastektomii - proszę o informacje: Zlecono mi tylko hormonoter.(1 tabl. Tamoxifen EGIS), mam żylaki i bóle nogi, a wcześniej lekarz kierował mnie na ich usunięcie. Nie wiem, co zrobić. Czy podcz. kuracji muszę się całkowicie wystrzegać czerwonego wina? Czy depilacja nóg depilatorem elektrycznym jest dozwolona ? Magda

Odpowiada Lek. Tomasz Stawski Lek. Tomasz Stawski i 1 inny specjalista
POKAŻ WIĘCEJ

Tamoxifen -EGIS - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Tamoxifen -EGIS - opis

Wskazania do stosowania:
Leczenie raka piersi

Tamoxifen -EGIS - skład

Każda tabletka zawiera 20 mg  tamoksyfenu (Tamoxifenum) w postaci tamoksyfenu cytrynianu.

 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza 216,4 mg

Tamoxifen -EGIS - dawkowanie

Dawkowanie

 

Rak piersi

 

Dorośli

Zalecana dawka dobowa tamoksifenu zwykle wynosi 20 mg. Stosowanie większych dawek w celu uzyskania dodatkowych korzyści, takich jak opóźnienie nawrotów choroby, poprawa przeżycia pacjentów  wydaje się nie przynosić oczekiwanych rezultatów. Nie są dostępne istotne dane kliniczne uzasadniające stosowanie tamoksyfenu w dawce 30 do 40 mg na dobę, chociaż niektóre pacjentki z zaawansowanym rakiem piersi stosowały takie dawki.

 

Pacjentki w podeszłym wieku 

Dawki leku Tamoxifen-EGIS stosowane u pacjentek w podeszłym wieku (u niektórych stosowane jako jedyne leczenie) są takie same jak u innych dorosłych pacjentek.

 

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania produktu Tamoxifen-EGIS u dzieci, ponieważ nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania w tej grupie wiekowej (patrz punkty 5.1 i 5.2).

 

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tamoxifen -EGIS - środki ostrożności

Podczas stosowania leku Tamoxifen-EGIS w leczeniu raka piersi, u niektórych pacjentek przed menopauzą dochodzi do zahamowania miesiączkowania.

Podczas leczenia produktem Tamoxifen-EGIS obserwowano zwiększenie częstości występowania zmian w błonie śluzowej macicy, takich jak przerost, polipy, rak. Obserwowano również zwiększenie częstości występowania mięśniaków macicy (głównie złośliwych guzów mieszanych mezodermalnych). Mechanizm powstawania tych zmian jest nieznany lecz może być skutkiem działania leku Tamoxifen-EGIS podobnego do działania estrogenów. Należy bardzo dokładnie badać pacjentki, które były wcześniej leczone produktem Tamoxifen-EGIS i podczas leczenia występowały u nich działania niepożądane ze strony układu rozrodczego, zwłaszcza krwawienia z dróg rodnych, zaburzenia miesiączkowania, upławy, bóle i (lub) uczucie ciężkości w dole brzucha.

Podczas badań klinicznych obserwowano u pacjentek leczonych tamoksyfenem z powodu raka piersi występowanie pierwotnych nowotworów innych niż nowotwór drugiej piersi lub błony śluzowej macicy. Nie ustalono związku przyczynowo skutkowego pomiędzy występowaniem

tych nowotworów a podawaniem tamoksyfenu. Znaczenie kliniczne tych obserwacji nie jest jasne.

 

Żylny zespół zakrzepowo-zatorowy

● Ryzyko wystąpienia żylnego zespołu zakrzepowo-zatorowego było 2 do 3-krotnie większe u zdrowych kobiet przyjmujących tamoksyfen (patrz punkt 4.8).

● U pacjentek z rakiem piersi należy przeprowadzać szczegółowy wywiad, w tym również wywiad rodzinny dotyczący występowania żylnego zespołu zakrzepowo-zatorowego. Jeżeli u pacjentki występują czynniki sprzyjające występowaniu zaburzeń zatorowo-zakrzepowych, należy przeprowadzić szczegółowe badania w celu potwierdzenia czynników ryzyka wystąpienia zespołu zakrzepowo-zatorowego i korzyści wynikających z leczenia. U niektórych pacjentek uzasadnione może być jednoczesne zastosowanie tamoksifenu i profilaktyki przeciwzakrzepowej .

● Dodatkowe ryzyko wystąpienia żylnego zespołu zakrzepowo-zatorowego zwiększa się wraz z wiekiem, w przypadku znacznej otyłości oraz w przypadku występowania innych czynników ryzyka tego zespołu. U wszystkich pacjentek należy rozważyć ryzyko i korzyści wynikające z leczenia tamoksyfenem przed jego zastosowaniem. U pacjentek z rakiem piersi, ryzyko wystąpienia zespołu zatorowo-zakrzepowego jest większe również w przypadku jednoczesnego stosowania chemioterapii (patrz punkt 4.5). U niektórych pacjentek z rakiem piersi, u których stwierdzono wiele czynników ryzyka zespołu zakrzepowo-zatorowego, uzasadnione może być zastosowanie długookresowej profilaktyki przeciwzakrzepowej.

 

Zabieg chirurgiczny i unieruchomienie:

● U pacjentek z rakiem piersi leczenie tamoksyfenem można przerwać jedynie wtedy, gdy ryzyko wystąpienia zakrzepicy przeważa nad ryzykiem związanym z nagłym przerwaniem leczenia. Wszystkie pacjentki powinny być objęte odpowiednio dobranym, profilaktycznym postępowaniem przeciwzakrzepowym, obejmującym pończochy o regulowanym stopniu ucisku noszone przez czas pobytu w szpitalu, wczesną mobilizację (o ile to możliwe) oraz leki przeciwzakrzepowe.

● Jeśli u jakiejkolwiek pacjentki wystąpi zdarzenie zakrzepowo-zatorowe, tamoksyfen należy natychmiast odstawić i włączyć odpowiednie leczenie zakrzepicy. U pacjentek otrzymujących tamoksyfen z powodu raka piersi decyzję o wznowieniu leczenia tamoksyfenem należy podjąć biorąc pod uwagę całkowite ryzyko dla pacjentki. U niektórych pacjentek z rakiem piersi uzasadniona może być kontynuacja leczenia tamoksyfenem z jednoczesną profilaktyczną antykoagulacją.

● Pacjentkom należy zalecać, aby natychmiast zgłaszały się do swoich lekarzy, jeśli stwierdzą u siebie jakiekolwiek objawy choroby zakrzepowo-zatorowej.

 

W niekontrolowanym badaniu obejmującym 28 dziewcząt w wieku od 2 do 10 lat z zespołem McCune’a-Albrighta, które otrzymywały dawkę 20 mg raz dziennie przez okres do 12 miesięcy średnia objętość macicy zwiększyła się po 6 miesiącach leczenia i uległa podwojeniu na koniec trwającego rok badania. Wyniki te są zgodne z farmakodynamicznymi właściwościami tamoksyfenu, ale związek przyczynowo-skutkowy nie został ustalony.

 

Laktoza: tabletki zawierają 216,4 mg laktozy. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

 

Podczas stosowania leku zalecane jest unikanie spożywania alkoholu.

 

W piśmiennictwie wykazano, że osoby z wolnym metabolizmem przy udziale CYP2D6 mają zmniejszone osoczowe stężenie endoksyfenu, jednego z najważniejszych aktywnych metabolitów tamoksyfenu (patrz punkt 5.2). Jednoczesne przyjmowanie leków hamujących CYP2D6 może prowadzić do zmniejszenia stężeń aktywnego metabolitu endoksyfenu. W związku z tym, o ile to możliwe, w czasie leczenia tamoksyfenem należy unikać stosowania silnych inhibitorów CYP2D6 (np. paroksetyny, fluoksetyny, chinidyny, cinakalcetu czy bupropionu) .

 

Tamoxifen -EGIS - przedawkowanie

Teoretycznie należy oczekiwać, że przedawkowanie spowoduje nasilenie wymienionych powyżej farmakologicznych działań niepożądanych. Badania na zwierzętach pokazują, że bardzo duże przedawkowanie (dawki 100-200 razy większe od zalecanej dawki dobowej) może powodować działanie estrogenne.

Istnieją doniesienia w piśmiennictwie, że stosowanie tamoksyfenu w dawkach kilkakrotnie większych od dawki standardowej może wiązać się z wydłużeniem odstępu QT w EKG. 

Nie ma specyficznej odtrutki w razie przedawkowania i leczenie powinno być objawowe.

Tamoxifen -EGIS - przeciwwskazania

Leku Tamoxifen-EGIS nie wolno stosować u kobiet w ciąży.

U pacjentek w okresie przed menopauzą należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia raka piersi (patrz również punkt 4.6).

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Tamoxifen -EGIS - działania niepożądane

Reakcje niepożądane uszeregowano według ich częstości występowania zgodnie z następującą konwencją: 

Bardzo często (≥ 1/10); często (≥ 1/100 do < 1/10); niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100); rzadko (≥ 1/10000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10000).

 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: przemijające zmniejszenie liczby krwinek, w tym przemijająca niedokrwistość, neutropenia i przemijająca trombocytopenia, zwykle do 80000 – 90000/ µl, ale w rzadkich przypadkach do mniejszych wartości.

Bardzo rzadko: ciężka neutropenia i pancytopenia.

 

Zaburzenia endokrynologiczne

Bardzo rzadko: u pacjentek z przerzutami do kości na początku leczenia występowała hiperkalcemia.

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: zatrzymanie płynów, zwiększenie stężenia trójglicerydów w surowicy.

Bardzo rzadko: ciężka hipertrójglicerydemia, która częściowo może być połączona z zapaleniem trzustki.

 

Zaburzenia układu nerwowego

Rzadko: splątanie, stupor, bóle głowy i depresja.

 

Zaburzenia oka

Często: zaburzenia widzenia, zaćma, zmętnienie rogówki, retinopatia niezapalnego pochodzenia, które są tylko częściowo odwracalne. Ryzyko zaćmy zwiększa się wraz z długością leczenia tamoksyfenem.

 

Zaburzenia naczyniowe

Często: zdarzenia zakrzepowo-zatorowe, w tym zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna, szczególnie, gdy tamoksyfen jest stosowany w połączeniu z lekami cytotoksycznymi.

 

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie płuc.

 

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: nudności, brak apetytu.

Rzadko: wymioty.

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: zmiany aktywności enzymów wątrobowych, stłuszczenie wątroby, cholestaza, zapalenie wątroby i żółtaczka.

 

Bardzo rzadko: opisano pojedynczy przypadek granulocytopenii i martwicy komórek wątrobowych.

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często: łysienie.

Rzadko: nadwrażliwość, w tym obrzęk naczynioruchowy, wysypka skórna.

Bardzo rzadko: rumień wielopostaciowy, zespół Stevens-Johnsona lub pemfigoid pęcherzowy.

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Bardzo często: wydzielina z pochwy, zmiany cyklu miesiączkowego u kobiet przed menopauzą, poza tym całkowity brak miesiączki.

Często: świąd sromu, krwawienie z dróg rodnych, mięśniaki macicy i torbielowatość jajników, zmiany proliferacyjne endometrium, w tym hiperplazja, polipy i zmiany złośliwe endometrium. Zgodnie z aktualną wiedzą ryzyko raka endometrium zwiększa się proporcjonalnie do czasu trwania terapii tamoksyfenem – 2-4-krotnie w porównaniu z kobietami nieleczonymi tamoksyfenem.

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejsu podania

Bardzo często: uderzenia gorąca, wynikające z antyestrogenowego działania tamoksyfenu.

Często: bóle kości i bóle nowotworowe, osłabienie.

 

 

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu}

e-mail: ndl@urpl.gov.pl    

 

Tamoxifen -EGIS - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie wolno stosować tamoksyfenu u kobiet w ciąży. Zanotowano nieliczne przypadki poronień spontanicznych, wad płodów oraz zgonów płodów po zastosowaniu tamoksifenu. Nie ustalono związku przyczynowego tych zmian ze stosowaniem tamoksyfenu.

 

Badania przeprowadzone u szczurów, królików i małp nie wykazały teratogennego działania tamoksyfenu.

 

W badaniach rozwoju układu rozrodczego w okresie płodowym prowadzonych na gryzoniach stosowanie tamoksyfenu wiązało się ze zmianami podobnymi do tych, jakie wywoływał estradiol, etynyloestradiol, klomifen i dietylostilboestrol (DES). Mimo iż kliniczne znaczenie tych zmian nie jest znane, niektóre z nich, szczególnie gruczolistość pochwy, są podobne do zmian obserwowanych u młodych kobiet, które były narażone na ekspozycję na DES in utero i które mają ryzyko rozwoju raka jasnokomórkowego pochwy lub szyjki macicy na poziomie 1 do 1000.

Ekspozycję na tamoksyfen opisywano jedynie u niewielkiej liczby kobiet w ciąży. Ekspozycja ta nie powodowała późniejszej gruczolistości pochwy ani raka jasnokomórkowego pochwy lub szyjki macicy u młodych kobiet z przebytą ekspozycją na tamoksyfen in utero.

 

Kobiety, które w okresie leczenia mogą zajść w ciążę, powinny stosować skuteczne metody antykoncepcji, inne niż hormonalne środki antykoncepcyjne. U pacjentek w okresie przed menopauzą należy wykluczyć ciążę przed rozpoczęciem leczenia tamoksyfenem. Pacjentka powinna być poinformowana o możliwości uszkodzenia płodu, jeśli ciąża wystąpi w okresie przyjmowania tamoksyfenu lub w ciągu dwóch miesięcy po zakończeniu leczenia.

 

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących przenikania tamoksifenu do mleka karmiących kobiet, dlatego nie zaleca się stosowania tamoksyfenu w okresie karmienia piersią. Decyzja o zaprzestaniu karmienia lub zaprzestaniu leczenia produktem Tamoxifen-EGIS powinna zostać podjęta po uwzględnieniu korzyści dla matki wynikających z kontynuowania leczenia.

Tamoxifen -EGIS - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu tamoksifenu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Tamoxifen -EGIS - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tamoxifenum

  Dostępne opakowania
  Tamoxifen -EGIS

  Tamoxifen -EGIS

  tabletki - 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) - 0,02 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  14,03 zł
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Newsy

  Zmiany od 1 września. Ten lek zdrożeje najbardziej

  Zmiany od 1 września. Ten lek zdrożeje najbardziej

  Blisko 150 nowych produktów pojawi się na nowej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od września. To jednak nie koniec zmian. Podczas gdy ceny niektórych leków spadną, innych wzrosną - nawet o blisko 500 zł. Których pacjentów to dotyczy? Nowa...