Rosytona

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki do rozgryzania i żucia
Dawka
0,1 g
Ilość
4 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Rosytona - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rosytona - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Rosytona - opis

Leczenie mężczyzn z zaburzeniami erekcji, polegającymi na niezdolności do uzyskania

lub utrzymania wzwodu prącia wystarczającego do odbycia satysfakcjonującego stosunku płciowego.

W celu zapewnienia skutecznego działania produktu leczniczego Rosytona niezbędna jest stymulacja seksualna.

Rosytona - skład

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 25 mg syldenafilu, co odpowiada 35,12 mg syldenafilu cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 2,15 mg aspartamu (E951); 70,4575 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 50 mg syldenafilu, co odpowiada 70,24 mg syldenafilu cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 4,3 mg aspartamu (E951); 140,915 mg laktozy jednowodnej.

Każda tabletka do rozgryzania i żucia zawiera 100 mg syldenafilu, co odopowiada 140,48 mg syldenafilu cytrynianu.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 8,6 mg aspartamu (E951); 281,83 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rosytona - dawkowanie

Dawkowanie

Stosowanie u dorosłych:

Zalecana dawka to 50 mg syldenafilu przyjmowanego w zależności od potrzeby około godzinę przed aktywnością seksualną.

Tabletki należy rozgryźć i żuć przed połknięciem.

W zależności od skuteczności i tolerancji produktu dawkę leku można zwiększyć do 100 mg lub zmniejszyć do 25 mg. Maksymalna zalecana dawka to 100 mg. Maksymalna zalecana częstotliwość dawkowania to raz na dobę. Jeżeli produkt leczniczy Rosytona jest przyjmowany podczas posiłku, początek działania może być opóźniony w porównaniu do przyjęcia produktu na czczo (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku:

Dostosowanie dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane. Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Zalecenia dotyczące dawkowania opisane w punkcie „Stosowanie u dorosłych" dotyczą także pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny = 30-80 ml/min).

Ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Ze względu na zmniejszony klirens syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (np. marskość wątroby), należy rozważyć stosowanie dawki 25 mg. W zależności od skuteczności i tolerancji produktu, dawka może być zwiększona do 50 mg lub 100 mg.

Dzieci i młodzież Stosowanie u dzieci i młodzieży:

Produkt leczniczy Rosytona nie jest wskazany dla osób w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie u pacjentów przyjmujących inne produkty lecznicze:

U pacjentów stosujących jednocześnie inhibitory CYP3A4, należy rozważyć podanie dawki początkowej 25 mg (patrz punkt 4.5). Wyjątkiem jest rytonawir, którego nie zaleca się stosować jednocześnie z syldenafilem (patrz punkt 4.4).

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, stan pacjenta przyjmującego leki alfa-adrenolityczne powinien być stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Ponadto, należy rozważyć rozpoczęcie leczenia syldenafilem od dawki 25 mg (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

Rosytona - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia farmakologicznego należy przeprowadzić badanie podmiotowe i przedmiotowe pacjenta, w celu rozpoznania zaburzeń erekcji i określenia jego przyczyn.

Ponieważ z aktywnością seksualną wiąże się ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności układu krążenia, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia zaburzeń erekcji zalecana jest ocena stanu układu sercowo-naczyniowego pacjenta. Syldenafil wykazuje właściwości rozszerzające naczynia krwionośne, co powoduje niewielkie i przemijające zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (patrz punkt 5.1). Przed przepisaniem syldenafilu lekarz powinien uważnie ocenić, czy pacjent może być podatny na działanie rozszerzające naczynia krwionośne, zwłaszcza w czasie aktywności seksualnej. Zwiększoną wrażliwość na środki rozszerzające naczynia krwionośne wykazują pacjenci z lewokomorowym zaburzeniem odpływu krwi (np. ze zwężeniem zastawki aorty czy kardiomiopatią przerostową ze zwężeniem drogi odpływu) oraz z rzadkim zespołem atrofii wielonarządowej, charakteryzującym się znacznie zaburzoną kontrolą ciśnienia tętniczego krwi przez autonomiczny układ nerwowy.

Syldenafil nasila hipotensyjne działanie azotanów (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu syldenafilu do obrotu zgłaszano przypadki występowania, powiązanych czasowo ze stosowaniem syldenafilu, poważnych incydentów sercowo-naczyniowych, takie jak: zawał mięśnia sercowego, niestabilna dławica piersiowa, nagły zgon sercowy, komorowe zaburzenia rytmu, krwotok mózgowo-naczyniowy, przemijający napad niedokrwienny, nadciśnienie i niedociśnienie tętnicze krwi.

U większości, ale nie u wszystkich spośród tych pacjentów, przed rozpoczęciem leczenia istniały czynniki ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Wiele z tych czynników wystąpiło w trakcie stosunku seksualnego lub wkrótce po jego zakończeniu, a w pojedynczych przypadkach zaburzenia te miały miejsce wkrótce po zastosowaniu syldenafilu bez aktywności seksualnej. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy powyższe przypadki są związane bezpośrednio z tymi czynnikami ryzyka, czy z innymi czynnikami.

Produkty stosowane w leczeniu zaburzeń erekcji, w tym syldenafil, należy stosować ostrożnie u pacjentów z anatomicznymi deformacjami prącia (takimi jak zagięcie, zwłóknienie ciał jamistych lub choroba Peyroniego) lub u pacjentów ze schorzeniami predysponującymi do priapizmu (np. niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, szpiczak mnogi lub białaczka).

Dotychczas nie zbadano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania syldenafilu w skojarzeniu z innymi metodami leczenia zaburzeń erekcji. Dlatego nie zaleca się stosowania takich połączeń.

W związku z przyjmowaniem syldenafilu i innych inhibitorów PDE5 zgłaszano zaburzenia widzenia i przypadki nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego. Należy poinformować pacjenta o konieczności odstawienia produktu Rosytona i natychmiastowego kontaktu z lekarzem w przypadku wystąpienia nagłych zaburzeń widzenia (patrz punkt 4.3).

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania syldenafilu i rytonawiru (patrz punkt 4.5).

Należy zachować ostrożność podczas podawania syldenafilu pacjentom przyjmującym produkty alfa- adrenolityczne, ponieważ jednoczesne stosowanie obu produktów może prowadzić do objawowego niedociśnienia u nielicznych, podatnych pacjentów (patrz punkt 4.5). Niedociśnienie najczęściej występuje w ciągu czterech godzin od podania syldenafilu. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia hipotonii ortostatycznej, stan pacjenta przyjmującego produkty alfa-adrenolityczne powinien być hemodynamicznie stabilny przed rozpoczęciem leczenia syldenafilem. Należy rozważyć rozpoczęcie leczenia syldenafilem w dawce 25 mg (patrz punkt 4.2). Ponadto należy poinformować pacjenta, jak należy postępować w przypadku wystąpienia objawów hipotonii ortostatycznej. Badania in vitro przeprowadzone na ludzkich płytkach krwi wykazały, że syldenafil nasila przeciwagregacyjne działanie nitroprusydku sodu. Brak informacji dotyczących bezpieczeństwa stosowania syldenafilu u pacjentów z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub czynną chorobą wrzodową. U tych pacjentów syldenafil powinien być stosowany jedynie po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści oraz ryzyka.

Produkt leczniczy Rosytona nie jest wskazany do stosowania u kobiet.

Zawiera aspartam, źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Zawiera laktozę jednowodną. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Rosytona - przedawkowanie

W badaniach przeprowadzonych u zdrowych ochotników po podaniu jednorazowych dawek do 800 mg, działania niepożądane były podobne do działań obserwowanych po podaniu mniejszych dawek, występowały one jednak z większą częstością i większym nasileniem. Zastosowanie dawki 200 mg nie powodowało większej skuteczności, natomiast zwiększało częstość występowania działań niepożądanych (bóle głowy, uderzenia gorąca, zawroty głowy, niestrawność, uczucie zatkanego nosa, zmiany widzenia).

W przypadku przedawkowania w zależności od objawów należy zastosować standardowe leczenie podtrzymujące. Syldenafil silnie wiąże się z białkami osocza i nie jest wydalany z moczem, dlatego nie należy spodziewać się, aby zastosowanie dializy przyspieszyło klirens syldenafilu.

Rosytona - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

W związku ze znanym wpływem syldenafilu na przemiany metaboliczne tlenku azotu i cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) (patrz punkt 5.1), nasila on działanie hipotensyjne azotanów. Jednoczesne podawanie syldenafilu z produktami uwalniającymi tlenek azotu (np. azotynem amylu) lub azotanami w jakiejkolwiek postaci jest przeciwwskazane.

Produktów przeznaczonych do leczenia zaburzeń erekcji w tym syldenafilu nie należy stosować u mężczyzn, u których aktywność seksualna nie jest wskazana (np. pacjenci z ciężkimi zaburzeniami układu sercowo-naczyniowego, takimi jak niestabilna dławica piersiowa lub ciężka niewydolność serca).

Produkt leczniczy Rosytona jest przeciwwskazany u pacjentów, z utratą widzenia w jednym oku w wyniku nietętniczej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego (ang. Non-arteritic anterior ischemic optic neuropaty, NAION), niezależnie od tego, czy epizod ten miał związek, z uprzednią ekspozycją na inhibitory PDE5 (patrz punkt 4.4).

Bezpieczeństwo stosowania syldenafilu nie zostało określone w następujących podgrupach pacjentów, w związku z czym jego stosowanie jest przeciwwskazane w przypadku: ciężkiej niewydolności wątroby, hipotonii (ciśnienie tętnicze krwi < 90/50 mmHg), niedawno przebytego udaru mózgu lub zawału serca oraz stwierdzonych dziedzicznych zmian degeneracyjnych siatkówki, takich jak retinitis pigmentosa (niewielka część tych pacjentów ma genetycznie uwarunkowane nieprawidłowości fosfodiesterazy siatkówki).

Rosytona - działania niepożądane

Profil bezpieczeństwa syldenafilu oparty jest na danych dotyczących 8691 pacjentów, którzy otrzymywali go w zalecanych dawkach w 67 badaniach klinicznych kontrolowanych placebo. Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych przez pacjentów przyjmujących syldenafil w badaniach klinicznych należały: ból głowy, uderzenia gorąca, niestrawność, zaburzenia widzenia, niedrożność nosa, zawroty głowy oraz zaburzenia widzenia barwnego.

Dane dotyczące działań niepożądanych syldenafilu w postaci tabletek w ramach monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii po dopuszczeniu leku do obrotu dotyczą okresu ponad 9 lat. Ponieważ nie wszystkie działania niepożądane są zgłaszane do podmiotu odpowiedzialnego i wprowadzane

do bazy danych dotyczących bezpieczeństwa, nie jest możliwe wiarygodne ustalenie częstości występowania tych działań.

W poniższej tabeli wymieniono wszystkie istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo. Działania te pogrupowano ze względu na układy i narządy oraz częstość ich występowania (bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100) i rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000).

Ponadto istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, które miały miejsce

po dopuszczeniu produktu do obrotu, wymieniono jako działania niepożądane o nieznanej częstości

występowania.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Tabela 1. Istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane, których częstość występowania przewyższała częstość występowania analogicznych zdarzeń u pacjentów przyjmujących placebo, w kontrolowanych badaniach klinicznych syldenafilu w postaci tabletek oraz istotne z medycznego punktu widzenia działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Klasyfikacja układów i

Działanie niepożądane

narządów

 

Zaburzenia układu

 

immunologicznego

 

Rzadko

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu

 

nerwowego

 

Bardzo często

Bóle głowy

Często

Zawroty głowy

Niezbyt często

Senność, niedoczulica

Rzadko

Udar naczyniowy mózgu, omdlenia

Nieznana

Przemijający napad niedokrwienny, drgawki, nawracające napady

 

drgawek

Zaburzenia oka

 

Często

Zaburzenia widzenia, zaburzenia widzenia barwnego

Niezbyt często

Zaburzenia spojówek, zaburzenia oka, zaburzenia łzawienia, inne

 

zaburzenia oka

Nieznana

Nietętnicza przednia niedokrwienna neuropatia nerwu wzrokowego

 

(NAION), zamknięcie naczyń siatkówki, ubytki pola widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Niezbyt często

Zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, szum w uszach

Rzadko

Utrata słuchu

Zaburzenia serca

 

Bardzo często

Kołatanie serca, tachykardia

Rzadko

Zawał mięśnia sercowego, migotanie przedsionków

Niezbyt często

Komorowe zaburzenia rytmu serca, niestabilna dławica piersiowa,

 

nagły zgon sercowy

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Często

Uderzenia gorąca

Rzadko

Nadciśnienie tętnicze krwi, niedociśnienie tętnicze krwi

Zaburzenia układu

 

oddechowego, klatki

 

piersiowej i śródpiersia

 

Często

Uczucie zatkanego nosa

Rzadko

Krwawienie z nosa

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Często

Niestrawność

Niezbyt często

Wymioty, nudności, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki

 

podskórnej

 

Niezbyt często

Wysypka skórna

Nieznana

Zespół Stevensa-Johnsona (ang. Steven Johnson Syndrome, SJS),

 

martwica toksyczna naskórka (ang.Toxic Epidermal Necrolysis,

 

TEN)

Zaburzenia mięśniowo-

 

szkieletowe i tkanki łącznej

 

Niezbyt często

Ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg

 

moczowych

 

Niezbyt często

Krwiomocz

Zaburzenia układu

 

rozrodczego i piersi

 

Niezbyt często

Krwawienie z prącia, hematospermia

Nieznana

Priapizm, przedłużona erekcja

Zaburzenia ogólne i stany

 

w miejscu podania

 

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, zmęczenie

Badania diagnostyczne

 

Niezbyt często

Przyspieszona akcja serca

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Rosytona - ciąża i karmienie piersią

Produkt leczniczy Rosytona nie jest przeznaczony do stosowania u kobiet.

W badaniach nad rozrodczością, przeprowadzonych na szczurach i królikach, po doustnym podaniu syldenafilu nie stwierdzono znaczących działań niepożądanych.

Po podaniu jednorazowej doustnej dawki 100 mg syldenafilu u zdrowych ochotników nie stwierdzono zmian w ruchliwości i morfologii plemników (patrz punkt 5.1).

Rosytona - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ze względu na doniesienia z badań klinicznych nad syldenafilem o występowaniu zawrotów głowy i zaburzeń widzenia, pacjenci powinni poznać swoją reakcję na produkt leczniczy Rosytona przed przystąpieniem do prowadzenia pojazdu lub obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rosytona - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Sildenafilum

  Substancja o działaniu umożliwiającym wzwód prącia. Blokuje enzym zwany fosfodiesterazą typu 5 odpowiedzialną za rozkład tlenku azotu. Dzięki działaniu substancji nierozłożony tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, umożliwiając napływ krwi do ciał jamistych prącia w czasie stymulacji seksualnej. Substancja stosowana jest w leczeniu zaburzeń wzwodu prącia, a także nadciśnienia płucnego u dzieci i młodzieży w wieku 1-17 lat.

  Dostępne opakowania
  Rosytona

  Rosytona

  tabletki do rozgryzania i żucia - 4 tabl. - 0,1 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  Wzrosła sprzedaż leków na erekcję

  W Polsce problemy z potencją ma ok. 1,5 mln mężczyzn po 35 roku życia. W ciągu tylko jednego roku znacznie wzrosło ich zainteresowanie lekami na erekcję. Panowie unikają wizyty u specjalisty i najczęściej sięgają po preparaty bez recepty. Erekcja problemem...

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Tabletki na potencję sprzedają się jak świeże bułeczki

  Ok. 4 mln opakowań preparatów na potencję kupili w 2017 roku mężczyźni nad Wisłą. Leki, które w Polsce dostępne są od ponad 2 lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Czy jednak są faktycznie potrzebne? Substancją czynną leków na potencję jest sildenafil....

  Zaburzenia erekcji

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Tabletki poprawiające potencję (WIDEO)

  Coraz więcej mężczyzn, także tych młodych, jest zainteresowanych tabletkami wspomagającymi potencję. Obecnie na rynku są dostępne cztery leki zawierające substancje czynne, które wspomagają potencję. O farmakologicznym leczeniu problemów z potencją...

  Leczenie farmakologiczne impotencji

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Leki na potencję - rodzaje, stosowanie, uzależnienie

  Impotencja to problem wielu mężczyzn wynikający ze złego stylu życia, braku ruchu, palenia papierosów lub otyłości. Leki na potencję mogą poprawiać komfort współżycia seksualnego. Sprawdźmy co stosować przy zaburzeniach erekcji. Przyczyny zaburzeń...

  Gra wstępna

  Skuteczność afrodyzjaków

  Badacze z Uniwersytetu Guelph postanowili bliżej przyjrzeć się najpopularniejszym afrodyzjakom. Okazuje się, że niektóre z nich są skuteczne w poprawie sprawności seksualnej i podnoszeniu libido, inne działają na zasadzie efektu placebo, a są też takie,...

  Leczenie impotencji

  Metody leczenia zaburzeń erekcji

  Metody leczenia zaburzeń erekcji

  Problem z erekcją może dotyczyć mężczyzn w każdym wieku. Wywiad lekarski oraz badania diagnostyczne pomogą postawić diagnozę i wdrożyć odpowiednie leczenie. Potencja prawdopodobnie powrócić do poprzedniego stanu. Na leczenie lekkich zaburzeń potencji...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Problem z libido (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Problem z libido (WIDEO)

  Wpływ problemów z libido Problemy z libido dotyczą wielu osób i nie zawsze są powiązane np. z zaburzeniami erekcji. Obecnie jest wiele suplementów oraz leków na wzmocnienie pożądania, sprzedawanych bez recepty. Niestety część z nich działa na zasadzie...

  Zaburzenia erekcji

  Waga a satysfakcja z seksu

  Waga a satysfakcja z seksu

  Nadwaga mężczyzn wpływa na erekcje Ostatnie badania naukowe wykazały, że zrzucenie wagi może znacznie poprawić zdolność mężczyzn do erekcji.

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Diagnostyka zaburzeń erekcji (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Diagnostyka zaburzeń erekcji (WIDEO)

  Diagnozowanie zaburzeń erekcji Zaburzenia erekcji można podzielić na wrodzone i wtórne. Zaburzenia wrodzone występują u ludzi młodych, którzy wcześniej nie uprawiali seksu. Wtórne zaś występują u mężczyzn, którzy mają już doświadczenie seksualne. W ich...