Rivastigmine Teva Pharma

Rivastigmine Teva Pharma
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
3 mg
Ilość
28 kaps.
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.

Rivastigmine Teva Pharma - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Rivastigmine Teva Pharma - ulotka preparatu

Rivastigmine Teva Pharma - opis

Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia typu alzheimerowskiego. Leczenie objawowe łagodnej do średniozaawansowanej postaci otępienia u pacjentów z idiopatyczną chorobą Parkinsona.

Rivastigmine Teva Pharma - skład

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg: każda kapsułka zawiera 1,5 mg rywastygminy (Rivastigminum) w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg: każda kapsułka zawiera 3 mg rywastygminy (Rivastigminum) w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg: każda kapsułka zawiera 4,5 mg rywastygminy (Rivastigminum) w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg: każda kapsułka zawiera 6 mg rywastygminy (Rivastigminum) w postaci wodorowinianu rywastygminy.

Substancje pomocnicze:

Rivastigmine Teva Pharma, 1,5 mg: żółcień pomarańczowa (E110) i żółcień chinolinowa (E 104).

Rivastigmine Teva Pharma, 3 mg: żółcień pomarańczowa (E110).

Rivastigmine Teva Pharma, 4,5 mg oraz Rivastigmine Teva Pharma, 6 mg: żółcień pomarańczowa (E110) i azorubina (E122).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Rivastigmine Teva Pharma - dawkowanie

Leczenie powinno być rozpoczęte i nadzorowane przez lekarza doświadczonego w diagnozowaniu i leczeniu otępienia typu alzheimerowskiego lub otępienia związanego z chorobą Parkinsona. Diagnozę należy postawić na podstawie aktualnych wytycznych. Leczenie rywastygminą można rozpocząć jedynie wtedy, gdy możliwa jest opieka osoby odpowiedzialnej za regularne przyjmowanie produktu leczniczego przez pacjenta.

Rywastygminę należy przyjmować dwa razy na dobę, z porannym i wieczornym posiłkiem. Kapsułkę należy połykać w całości.

Dawka początkowa

1,5 mg dwa razy na dobę.

Ustalanie optymalnej dawki

Dawka początkowa wynosi 1,5 mg dwa razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana przez pacjenta, po co najmniej dwóch tygodniach leczenia można zwiększyć ją do 3 mg dwa razy na dobę. Kolejne zwiększanie dawki do 4,5 mg, a następnie do 6 mg dwa razy na dobę, jest możliwe w przypadku dobrej tolerancji dotychczas stosowanej dawki i można je rozważyć po co najmniej dwutygodniowym okresie leczenia dotychczasową dawką.

Działania niepożądane (np. nudności, wymioty, bóle brzucha lub utrata apetytu), zmniejszenie masy ciała lub nasilenie objawów pozapiramidowych (np. drżenia) u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, występujące podczas leczenia, mogą ustąpić po pominięciu jednej lub kilku dawek. W razie utrzymywania się działań niepożądanych, dawkę dobową należy czasowo zmniejszyć do poprzedniej, dobrze tolerowanej dawki, lub należy przerwać leczenie.

Dawka podtrzymująca

Dawka terapeutyczna to 3 do 6 mg dwa razy na dobę; w celu uzyskania maksymalnego działania terapeutycznego pacjenci powinni kontynuować leczenie przyjmując produkt leczniczy w największej dobrze tolerowanej dawce. Zalecana maksymalna dawka dobowa wynosi 6 mg dwa razy na dobę.

Leczenie podtrzymujące można kontynuować tak długo, jak długo utrzymuje się działanie terapeutyczne. Dlatego terapeutyczne działanie rywastygminy należy regularnie poddawać ponownej ocenie, szczególnie u pacjentów leczonych dawkami mniejszymi niż 3 mg dwa razy na dobę. Jeśli po 3 miesiącach leczenia dawką podtrzymującą nie nastąpi korzystna zmiana w postaci złagodzenia objawów otępienia, leczenie należy przerwać. Przerwanie leczenia należy również rozważyć, gdy brak oznak działania terapeutycznego.

Indywidualna reakcja pacjenta na leczenie rywastygminą jest niemożliwa do przewidzenia. Jednak lepsze wyniki leczenia obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i umiarkowanym otępieniem. Podobnie, lepsze działanie obserwowano u pacjentów z chorobą Parkinsona i omamami wzrokowymi (patrz punkt 5.1).

Nie badano działania terapeutycznego w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo, trwających dłużej niż 6 miesięcy.

Wznowienie leczenia

Jeżeli przerwano podawanie produktu leczniczego na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać leczenie stosując dawkę 1,5 mg dwa razy na dobę. Ustalenie optymalnej dawki powinno wówczas odbywać się jak opisano powyżej.

Zaburzenia czynności nerek i wątroby

Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Jednakże, ze względu na zwiększenie ekspozycji w tych grupach pacjentów, należy starannie ustalić wielkość dawki, w zależności od indywidualnej tolerancji, ponieważ u pacjentów z klinicznie znaczącymi zaburzeniami czynności nerek i wątroby może wystąpić więcej działań niepożądanych (patrz punkt 4.4).

Nie przeprowadzono badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Rywastygmina nie jest zalecana do stosowania u dzieci.

Rivastigmine Teva Pharma - środki ostrożności

Częstość i nasilenie działań niepożądanych zwiększa się wraz ze wzrostem dawki. Jeżeli leczenie przerwano na dłużej niż kilka dni, należy wznawiać podawanie produktu leczniczego, stosując dawkę

1,5 mg dwa razy na dobę, aby zmniejszyć możliwość wystąpienia działań niepożądanych (np. wymiotów).

Ustalanie optymalnej dawki: Działania niepożądane (np. nadciśnienie tętnicze i omamy u pacjentów z otępieniem występującym w chorobie Alzheimera oraz nasilenie objawów pozapiramidowych, zwłaszcza drżenia u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona) obserwowano krótko po zwiększeniu dawki. Działania te mogą ustąpić po zmniejszeniu dawki. W pozostałych przypadkach przerywano podawanie rywastygminy (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty i biegunka są zależne od dawki i mogą wystąpić szczególnie w początkowym okresie leczenia i (lub) w okresie zwiększania dawki (patrz punkt 4.8). Wymienione działania niepożądane częściej występują u kobiet.

Pacjentom, u których widoczne są objawy podmiotowe lub przedmiotowe odwodnienia wynikające z przedłużających się wymiotów lub biegunki, można dożylnie podać płyny i zmniejszyć dawkę lub odstawić lek. Odwodnienie może prowadzić do poważnych objawów klinicznych.

U pacjentów z chorobą Alzheimera może zmniejszyć się masa ciała. Stosowanie inhibitorów cholinoesterazy, w tym rywastygminy, u takich pacjentów było związane ze zmniejszeniem masy ciała. W czasie leczenia rywastygminą należy kontrolować masę ciała pacjenta.

W razie nasilonych wymiotów związanych z leczeniem rywastygminą, należy odpowiednio dostosować dawkę, jak zalecono w punkcie 4.2. Niektóre przypadki nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.8). Takie przypadki występowały zwłaszcza po zwiększeniu dawki lub dużych dawkach rywastygminy.

Rywastygminę należy ostrożnie stosować u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub z zaburzeniami przewodzenia (blok zatokowo-przedsionkowy, blok przedsionkowo-komorowy) (patrz punkt 4.8).

Rywastygmina może powodować zwiększone wydzielanie soku żołądkowego. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynną chorobą wrzodową żołądka lub dwunastnicy, a także u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Inhibitory cholinoesterazy należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Leki cholinomimetyczne mogą powodować lub nasilać niedrożność dróg moczowych i napady drgawkowe. Produkt leczniczy należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których istnieją predyspozycje do tych chorób.

Nie badano stosowania rywastygminy u pacjentów z bardzo zaawansowaną postacią otępienia w chorobie Alzheimera lub w przebiegu choroby Parkinsona, z innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzeń pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) i dlatego nie zaleca się stosowania w tej grupie chorych.

Podobnie jak inne leki cholinomimetyczne, rywastygmina może nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe. Nasilenie i zwiększoną częstość zaburzeń pozapiramidowych (w tym drżenia, spowolnienia ruchowego, dyskinez, zaburzeń chodu) obserwowano u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona (patrz punkt 4.8). W niektórych przypadkach zdarzenia te doprowadziły do przerwania leczenia rywastygminą (np. przerwanie z powodu drżenia 1,7% w grupie rywastygminy w porównaniu do 0% w grupie placebo). Zaleca się kontrolę kliniczną celem wykrycia tych działań niepożądanych.

Specjalne grupy pacjentów

U pacjentów z klinicznie znaczącymi zaburzeniami czynności nerek lub wątroby może wystąpić więcej działań niepożadanych (patrz punkt 4.2). Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami wątroby nie zostali przebadani. Jednakże, jeśli to konieczne, rywastygminę można stosować w tej grupie pacjentów, jest wówczas konieczna ścisły nadzór lekarski.

U pacjentów z masą ciała poniżej 50 kg może wystąpić więcej działań niepożądanych; odstawienie leku ze względu na działania niepożądane jest u nich bardziej prawdopodobne.

Kapsułki zawierają barwniki żółcień pomarańczowa (E 110) i żółcień chinolinowa (E 104), które mogą powodować reakcje alergiczne.

Rivastigmine Teva Pharma - przedawkowanie

Objawy

W większości przypadków nie obserwowano żadnych klinicznie istotnych objawów podmiotowych lub przedmiotowych związanych z przypadkowym przedawkowaniem produktu leczniczego i prawie u wszystkich z tych pacjentów kontynuowano leczenie rywastygminą. Objawami przedawkowania były: nudności, wymioty i biegunka, nadciśnienie tętnicze lub omamy. Ze względu na znane działanie wagotoniczne inhibitorów acetylocholinoesterazy na akcję serca, mogą również wystąpić: bradykardia i (lub) omdlenia. W jednym przypadku produkt leczniczy przyjęto w dawce 46 mg; po zastosowaniu leczenia zachowawczego objawy przedawkowania ustąpiły w ciągu 24 godzin.

Leczenie

Ze względu na okres półtrwania rywastygminy w osoczu, wynoszący około 1 godziny, oraz trwające około 9 godzin hamowanie acetylocholinoesterazy, w przypadkach bezobjawowego przedawkowania

zaleca się przerwę w przyjmowaniu rywastygminy trwającą 24 godziny. Jeżeli przedawkowaniu towarzyszą nasilone nudności i wymioty, należy rozważyć podanie leków przeciwwymiotnych. Jeśli wystąpią inne działania niepożądane, w razie potrzeby należy zastosować leczenie objawowe.

W przypadku ciężkiego przedawkowania można podać atropinę. Jako dawkę początkową zaleca się podanie dożylne 0,03 mg/kg mc. siarczanu atropiny, kolejne dawki ustala się na podstawie odpowiedzi klinicznej. Nie zaleca się stosowania skopolaminy jako antidotum.

Rivastigmine Teva Pharma - przeciwwskazania

Stosowanie produktu leczniczego jest przeciwwskazane u pacjentów

- z nadwrażliwością na substancję czynną, inne karbaminiany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w składzie.

Rivastigmine Teva Pharma - działania niepożądane

Do najczęściej występujących działań niepożądanych należą zaburzenia żołądka i jelit, w tym nudności (38%) i wymioty (23%), szczególnie w okresie ustalania dawki. W badaniach klinicznych kobiety były bardziej od mężczyzn podatne na wystąpienie działań niepożądanych takich jak zaburzenia żołądka i jelit oraz zmniejszenie masy ciała.

U pacjentów z otępieniem typu alzheimerowskiego leczonych rywastygminą obserwowano działania niepożądane wymienione poniżej w Tabeli 1.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania, rozpoczynając od najczęściej występujących, zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo często ≥1/10, często ≥1/100 do < 1/10, niezbyt często ≥1/1000 do < 1/100, rzadko ≥1/10 000 do < 1/1000, bardzo rzadko < 1/10 000, częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1*

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

Bardzo rzadko

Zakażenie dróg moczowych

Zaburzenia psychiczne

 

Często

Pobudzenie

Często

Splątanie

Często

Lęk

Niezbyt często

Bezsenność

Niezbyt często

Depresja

Bardzo rzadko

Omamy

Częstość nieznana

Agresja, niepokój

Zaburzenia układu nerwowego

 

Bardzo często

Zawroty głowy

Często

Bóle głowy

Często

Senność

Często

Drżenie

Niezbyt często

Omdlenie

Rzadko

Drgawki

Bardzo rzadko

Objawy pozapiramidowe (w tym pogorszenie stanu u pacjentów z chorobą Parkinsona)

Zaburzenia serca

 

Rzadko

Dławica piersiowa

Bardzo rzadko

Zaburzenia rytmu serca (np. bradykardia, blok przedsionkowo-komorowy, migotanie przedsionków, tachykardia)

Częstość nieznana

Zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia naczyniowe

 

Bardzo rzadko

Nadciśnienie tętnicze

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Bardzo często

Nudności

Bardzo często

Wymioty

Bardzo często

Biegunka

Często

Ból brzucha i niestrawność

Rzadko

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

Bardzo rzadko

Krwawienie z przewodu pokarmowego

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki

Częstość nieznana

Niektóre przypadki nasilonych wymiotów były związane z pęknięciem przełyku (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Bardzo często

Brak łaknienia

Częstość nieznana

Odwodnienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Niezbyt często

Zwiększone wartości wyników badań czynności wątroby

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Często

Nadmierne pocenie

Rzadko

Wysypka

Częstość nieznana

Świąd

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Często

Uczucie zmęczenia, astenia

Często

Złe samopoczucie

Niezbyt często

Upadki

Badania diagnostyczne

 

Często

Zmniejszenie masy ciała

W Tabeli 2 przedstawiono działania niepożądane odnotowane u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, leczonych rywastygminą.

Tabela 2

Zaburzenia psychiczne

 

Często

Bezsenność

Często

Lęk

Często

Niepokój

Częstość nieznana

Agresja

Zaburzenia układu nerwowego

 

Bardzo często

Drżenie

Często

Zawroty głowy

Często

Senność

Często

Bóle głowy

Często

Nasilenie choroby Parkinsona

Często

Spowolnienie ruchowe

Często

Dyskineza

Niezbyt często

Dystonia

Zaburzenia serca

 

Często

Bradykardia

Niezbyt często

Migotanie przedsionków

Niezbyt często

Blok przedsionkowo-komorowy

Częstość nieznana

Zespół chorego węzła zatokowego

Zaburzenia żołądka i jelit

 

Bardzo często

Nudności

Bardzo często

Wymioty

Często

Biegunka

Często

Ból brzucha i niestrawność

Często

Nadmierne wydzielanie śliny

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

Częstość nieznana

Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Często

Zwiększona potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Często

Sztywność mięśni

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

Często

Brak łaknienia

Często

Odwodnienie

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Często

Uczucie zmęczenia, astenia

Często

Zaburzenia chodu

Tabela 3 zawiera odsetek i liczbę pacjentów uczestniczących w 24-tygodniowym badaniu klinicznym nad zastosowaniem rywastygminy u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, u których wystąpiły wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, mogące oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona.

Tabela 3

Wcześniej zdefiniowane zdarzenia niepożądane, które mogą oznaczać nasilenie objawów choroby Parkinsona u pacjentów z otępieniem związanym z chorobą Parkinsona

Rywastygmina

n (%)

Placebo

n (%)

Wszyscy badani pacjenci

Wszyscy pacjenci ze zdarzeniami niepożądanymi

362 (100) 99 (27,3)

179 (100) 28 (15,6)

Drżenie

37 (10,2)

7 (3,9)

Upadek

21 (5,8)

11 (6,1)

Choroba Parkinsona (nasilenie)

12 (3,3)

2 (1,1)

Nadmierne wydzielanie śliny

5 (1,4)

0

Dyskineza

5 (1,4)

1 (0,6)

Parkinsonizm

8 (2,2)

1 (0,6)

Hipokineza

1 (0,3)

0

Zaburzenia ruchu

1 (0,3)

0

Spowolnienie ruchowe

9 (2,5)

3 (1,7)

Dystonia

3 (0,8)

1 (0,6)

Zaburzenia chodu

5 (1,4)

0

Sztywność mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia równowagi

3 (0,8)

2 (1,1)

Sztywność mięśniowo-kostna

3 (0,8)

0

Stężenie mięśni

1 (0,3)

0

Zaburzenia motoryczne

1 (0,3)

0

Rivastigmine Teva Pharma - ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania rywastygminy w czasie ciąży. U szczurów i królików nie obserwowano wpływu rywastygminy na płodność ani rozwój zarodka i płodu, z wyjątkiem dawek, które były toksyczne dla matek. W badaniach przed- i pourodzeniowych, przeprowadzonych na szczurach, obserwowano wydłużenie czasu trwania ciąży. Rywastygminy nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

U zwierząt, rywastygmina przenika do mleka karmiących samic. Nie wiadomo, czy rywastygmina przenika do mleka kobiet karmiących piersią, w związku z tym pacjentki przyjmujące rywastygminę nie powinny karmić piersią.

Rivastigmine Teva Pharma - prowadzenie pojazdów

Choroba Alzheimera może stopniowo osłabiać zdolności kierowania pojazdami lub zaburzać zdolności obsługiwania maszyn. Ponadto, rywastygmina może wywoływać zawroty głowy i senność, głównie w początkowym okresie leczenia lub w okresie zwiększania dawki. W konsekwencji rywastygmina ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W związku z tym, zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych u pacjentów z otępieniem, leczonych rywastygminą, powinien rutynowo ocenić lekarz prowadzący.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Rivastigmine Teva Pharma - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Rivastigminum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera i choroby Parkinsona. Poprzez zahamowanie enzymu rozkładającego neuroprzekaźnik acetylocholinę, zwiększa jej stężenie w mózgu. Dzięki temu zmniejsza objawy łagodnej i średnio ciężkiej postaci otępienia w przebiegu choroby Alzheimera i choroby Parkinsona.

  Dostępne opakowania
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 3 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 3 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 3 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 112 kaps. - 3 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 128 kaps. - 3 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 4,5 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 28 kaps. - 6 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 56 kaps. - 6 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Rivastigmine Teva Pharma

  Rivastigmine Teva Pharma

  kapsułki twarde - 30 kaps. - 6 mg
  TEVA PHARMACEUTICALS POLSKA SP. Z O. O.
  Powiązane artykuły
  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Eksperymentalny lek na ruchy mimowolne w chorobie Parkinsona

  Wyniki badań klinicznych wskazują, iż eksperymentalny lek na chorobę Parkinsona może ograniczyć dyskinezy, czyli mimowolne ruchy ciała w środkowym i późnym stadium tej choroby. Badanie nowego leku na chorobę Parkinsona Naukowcy przeprowadzili badanie...

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Ma 23 lata. Choruje na parkinsona i demencję (WIDEO)

  Ma 23 lata. Choruje na parkinsona i demencję (WIDEO)

  Brytyjczyk Jordan Adams jest jedną z najmłodszych osób, u których zdiagnozowano chorobę Parkinsona i demencję. Ma zaledwie 23 lata. Zdaniem ekspertów, jego choroba może mieć podłoże genetyczne. Jego matka, Geri Adams, umarła w wieku 52 lat. Wtedy Jordan...

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Objawy Parkinsona - przyczyny, leczenie

  Objawy Parkinsona są związane z neurodegeneracyjnym charakterem tej choroby. Obecnie występuje coraz częściej oraz u coraz młodszych osób. Jakie jest jej podłoże i jak ją leczyć? Objawy Parkinsona - przyczyny W początkowych stadiach obserwuje się...

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Choroba Parkinsona - zdjęcia

  Choroba Parkinsona - zdjęcia

  Pacjent w czasie założenia elektrody Założenie elektrody ma na celu głęboką stymulację mózgu.

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Związki chemiczne oparte na kofeinie szansą na walkę z chorobą Parkinsona

  Zespół naukowców z University of Saskatchewan opracował dwa związki chemiczne na bazie kofeiny, które dają szanse na zapobieganie niszczącemu działaniu choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona atakuje układ nerwowy, powodując niekontrolowane drgawki,...

  Głęboka stymulacja mózgu w chorobie Parkinsona

  Głęboka stymulacja mózgu - działanie, stymulator, wskazania, skuteczność

  Głęboka stymulacja mózgu jest metodą stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona. W czasie głębokiej stymulacji mózgu do głęboko położonych części mózgu zostają podłączone specjalne cienkie elektrody. Głęboka stymulacja mózgu należy do grupy zabiegów stereotaktycznych....

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Implant nadzieją dla chorych na Parkinsona

  Implant nadzieją dla chorych na Parkinsona

  Amerykańska Agencja ds. Leków zezwoliła na dopuszczenie do użytku implantu, który może pomóc zmniejszyć natężenie objawów towarzyszących chorobie Parkinsona. Dzięki urządzeniu wykonywanie czynności, takich jak choćby spożywanie posiłków czy zapinanie...

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Wczesne objawy choroby Parkinsona (WIDEO)

  Wczesne objawy choroby Parkinsona (WIDEO)

  Choroba Parkinsona kojarzona jest zwykle z osobami w podeszłym wieku. **Coraz częściej występuje jednak u młodych osób. **Warto znać pierwsze symptomy tej choroby, aby można było wcześnie zacząć leczenie. **Jakie objawy daje choroba Parkinsona na wczesnym...

  Choroba Parkinsona - przyczyny, objawy, leczenie

  Wycięty wyrostek a ryzyko rozwoju choroby Parkinsona. Nowe badania

  Wycięty wyrostek a ryzyko rozwoju choroby Parkinsona. Nowe badania

  Naukowcy z Cleveland przeanalizowali dane dotyczące 62 mln pacjentów i znaleźli związek między operacją wycięcia wyrostka a rozwojem choroby Parkinsona. Co mają ze sobą wspólnego? Wycięcie wyrostka robaczkowego a ryzyko rozwoju choroby Parkinsona Z...