Palgotal

zobacz opinie o produkcie »
Cena
15,05 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,075g+0,65g
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Tak
Producent: ZENTIVA K.S.

Palgotal - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Palgotal - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Palgotal - opis

Produkt leczniczy Palgotal jest wskazany do objawowego leczenia umiarkowanego do ciężkiego bólu u osób dorosłych i młodzieży, w wieku powyżej 12 lat.

Stosowanie produktu leczniczego Palgotal powinno być ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany do ciężkiego ból wymaga skojarzonego zastosowania tramadolu i paracetamolu (patrz punkt 5.1).

Palgotal - skład

Każda tabletka zawiera 75 mg tramadolu chlorowodorku i 650 mg paracetamolu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Każda tabletka zawiera 11,60 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Palgotal - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i powyżej)

Stosowanie produktu leczniczego Palgotal powinno być ograniczone do pacjentów, u których umiarkowany do ciężkiego ból wymaga jednoczesnego zastosowania tramadolu i paracetamolu.

Dawkę należy dostosować indywidualnie w zależności od nasilenia bólu i osobniczej reakcji pacjenta. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przeciwbólową.

Zalecana dawka początkowa produktu leczniczego Palgotal to jedna tabletka. W razie potrzeby można zastosować dodatkowe dawki, jednak nie więcej niż 4 tabletki (odpowiadające 300 mg tramadolu

1 2600 mg paracetamolu) na dobę.

Odstęp pomiędzy dawkami nie powinien być krótszy niż 6 godzin.

Produktu leczniczego Palgotal nie należy pod żadnym pozorem stosować dłużej niż jest to bezwzględnie konieczne (patrz punkt 4.4). Jeśli wymagane jest wielokrotne lub długotrwałe podawanie produktu leczniczego Palgotal ze względu na charakter i nasilenie choroby, należy wówczas uważnie i regularnie monitorować stan pacjenta (wraz z przerwami w leczeniu, jeśli będzie to możliwe), aby ocenić konieczność kontynuowania terapii.

Dzieci

Nie określono bezpieczeństwa ani skuteczności stosowania produktu leczniczego Palgotal u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Z tego względu nie zaleca się jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku (do 75 lat) bez jawnej klinicznie niewydolności wątroby lub nerek nie ma zwykle konieczności dostosowania dawkowania. U pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 75 lat) wydalanie leku może być przedłużone. Z tego względu, w razie potrzeby, należy wydłużyć przerwę pomiędzy kolejnymi dawkami, stosownie do potrzeb danego pacjenta.

Niewydolność nerek i (lub) pacjenci poddawani dializie

U pacjentów z niewydolnością nerek wydalanie tramadolu jest przedłużone. U tych pacjentów należy ostrożnie rozważyć wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi dawkami, stosownie do potrzeb danego pacjenta (patrz punkt 4.4).

Niewydolność wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby wydalanie tramadolu jest przedłużone. U tych pacjentów należy ostrożnie rozważyć wydłużenie okresu pomiędzy kolejnymi dawkami stosownie do potrzeb danego pacjenta (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania

Podanie doustne.

Tabletki należy połykać popijając wystarczającą ilością płynu.

Palgotal - środki ostrożności

Ostrzeżenia:

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej. Nie należy podawać dawki większej od maksymalnej dawki 4. tabletek produktu leczniczego Palgotal u osób dorosłych. Aby uniknąć przypadkowego przedawkowania, należy polecić pacjentom, aby nie przyjmowali dawki większej niż zalecana i nie stosowali jednocześnie innego produktu leczniczego zawierającego paracetamol (w tym bez recepty), ani tramadolu chlorowodorku, bez zalecenia lekarza.

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Palgotal u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < 10 ml/min).

Nie należy stosować produktu leczniczego Palgotal u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.3). Niebezpieczeństwa wynikające z przedawkowania paracetamolu są większe u pacjentów z poalkoholową chorobą wątroby bez marskości. W przypadkach umiarkowanych należy wziąć od uwagę możliwość ostrożnego wydłużenia okresu pomiędzy kolejnymi dawkami.

Produkt leczniczy Palgotal nie jest zalecany w przypadku ciężkiej niewydolności oddechowej.

Tramadol nie jest odpowiedni do leczenia zastępczego u pacjentów uzależnionych od opioidów. Pomimo, że tramadol jest antagonistą receptorów opioidowych, nie łagodzi on objawów wynikających z odstawienia morfiny.

U pacjentów ze skłonnością do drgawek, przyjmujących tramadol lub u pacjentów przyjmujących inne leki obniżające próg drgawkowy, zwłaszcza selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, analgetyki o działaniu ośrodkowym lub środki miejscowo znieczulające, obserwowano występowanie drgawek. Pacjenci z padaczką kontrolowaną lekami lub pacjenci ze skłonnością do drgawek powinni stosować produkt leczniczy Palgotal wyłącznie wtedy, jeśli istniej ą uzasadnione ku temu okoliczności. U pacjentów stosujących tramadol w zalecanych dawkach zaobserwowano występowanie drgawek. Ryzyko to może być zwiększone, gdy przyjmowane dawki tramadolu będą większe niż górna granica zalecanej dawki.

Nie zaleca się jednoczesnego stosowania agonistów-antagonistów receptorów opioidowych (nalbufina, buprenorfina, pentazocyna) (patrz punkt 4.5).

Środki ostrożności dotyczące stosowania:

Nawet w przypadku stosowania dawek terapeutycznych może rozwinąć się tolerancja i uzależnienie fizyczne i (lub) psychiczne. Konieczność leczenia analgetykami powinna być regularnie weryfikowana. U pacjentów uzależnionych od opioidów oraz pacjentów nadużywających narkotyków, bądź uzależnionych w przeszłości, leczenie powinno przebiegać wyłącznie przez krótki okres czasu i pod nadzorem lekarza. Produkt leczniczy Palgotal należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z urazem czaszki, pacjentów ze skłonnością do drgawek, z zaburzeniami dróg żółciowych, we wstrząsie, w odmiennym stanie świadomości o niewyjaśnionej etiologii, z zaburzeniami układu oddechowego lub czynności oddechowych lub zwiększonym ciśnieniem wewnątrzczaszkowym.

Przedawkowanie paracetamolu może u niektórych pacjentów powodować toksyczne uszkodzenie wątroby.

Mogą pojawić się objawy odstawienne, podobne do tych występujących przy odstawieniu opiatów, zarówno przy stosowaniu dawek terapeutycznych jak i krótkiego okresu leczenia (patrz punkt 4.8). Można uniknąć wystąpienia objawów odstawiennych poprzez stopniowe zmniejszanie dawek leku w czasie jego odstawiania, zwłaszcza po długotrwałym okresie leczenia. Odnotowano rzadko przypadki uzależnienia i nadużywania (patrz punkt 4.8).

W jednym badaniu stosowanie tramadolu w trakcie znieczulenia ogólnego enfluranem i tlenkiem azotu powodowało nasilenie wspomnień śródoperacyjnych. Do czasu wyjaśnienia powyższego działania należy unikać stosowania tramadolu podczas płytkiej narkozy.

Laktoza

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Palgotal - przedawkowanie

Palgotal jest produktem leczniczym złożonym z dwóch substancji czynnych. W przypadku przedawkowania mogą wystąpić objawy związane z toksycznością tramadolu, paracetamolu lub obu tych substancji czynnych jednocześnie.

Objawy przedawkowania tramadolu:

Zasadniczo przy zatruciu tramadolem oczekuje się wystąpienia objawów podobnych do tych obserwowanych w przypadku innych analgetyków o działaniu ośrodkowym (opioidy); są to, w szczególności: zwężenie źrenic, wymioty, zapaść sercowo-naczyniowa, zaburzenia świadomości prowadzące nawet do śpiączki, drgawki oraz depresja oddechowa mogąca prowadzić do zatrzymania oddechu.

Objawy przedawkowania paracetamolu:

Przedawkowanie ma szczególne znaczenie w przypadku małych dzieci. Objawy przedawkowania paracetamolu w ciągu pierwszych 24. godzin to: bladość, nudności, wymioty, jadłowstręt i ból brzucha. Uszkodzenie wątroby może ujawnić się od 12. do 48. godzin po przyjęciu leku. Mogą wystąpić zaburzenia metabolizmu glukozy i kwasica metaboliczna. W przypadku ciężkiego zatrucia może dojść do niewydolności wątroby, prowadząc do encefalopatii, śpiączki i zgonu. Ostra niewydolność nerek z ostrą martwicą kanalików nerkowych może rozwinąć się nawet przy braku ciężkiego uszkodzenia wątroby. Obserwowano zaburzenia rytmu serca i zapalenie trzustki. Uszkodzenie wątroby może wystąpić u osób dorosłych po przyjęciu paracetamolu w dawce 7,5-10 g lub więcej. Uważa się, że nadmierne ilości toksycznego metabolitu (zwykle w dostatecznym stopniu wiązanego przez glutation po przyjęciu terapeutycznych dawek paracetamolu) nieodwracalnie wiążą się z tkankami wątroby.

Postępowanie w nagłych przypadkach:

- Przetransportować pacjenta natychmiast do specjalistycznego oddziału.

- Utrzymywać czynność układu krążenia i oddechowego.

- Przed rozpoczęciem leczenia, możliwie jak najszybciej po przedawkowaniu, należy pobrać próbkę krwi, w celu oznaczenia stężenia paracetamolu i tramadolu w osoczu oraz wykonania testów wątrobowych.

- Testy czynności wątroby należy wykonać wyjściowo (przy stwierdzeniu przedawkowania) i następnie powtarzać co 24 godziny. Zwykle obserwuje się zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (ASAT, ALAT), które normalizuje się po jednym lub dwóch tygodniach.

- Opróżnić żołądek, prowokując u pacjenta wymioty (jeśli jest przytomny) poprzez drażnienie gardła lub wykonując płukanie żołądka.

- Należy wdrożyć postępowanie podtrzymujące, takie jak: utrzymywanie drożności dróg oddechowych i czynności układu krążenia; należy podać nalokson w celu odwrócenia depresji oddechowej; drgawki można opanować podając diazepam.

- Tramadol w znikomym stopniu jest eliminowany z surowicy metodą hemodializy lub hemofiltracji. Z tego względu leczenie ostrego zatrucia produktem leczniczym Palgotal za pomocą samej hemodializy lub hemofiltracji nie jest odpowiednią metodą detoksykacji.

W leczeniu przedawkowania paracetamolu kluczowe znaczenie ma natychmiastowe wdrożenie leczenia. Pomimo braku istotnych wczesnych objawów, pacjentów należy skierować pilnie do szpitala celem objęcia ich natychmiastową opieką medyczną. Każdą osobę dorosłą lub młodzież, która przyjęła paracetamol w dawce około 7,5 g lub więcej w ciągu ostatnich 4. godzin lub dziecko, które przyjęło 150 mg/kg m.c. paracetamolu w ciągu ostatnich 4. godzin, należy poddać płukaniu żołądka. Stężenia paracetamolu we krwi należy oznaczyć po upływie co najmniej 4. godzin od przedawkowania, aby możliwe było dokonanie oceny ryzyka uszkodzenia wątroby (na podstawie nomogramu przedawkowania paracetamolu). Konieczne może być doustne podanie metioniny lub dożylne podanie N-acetylocysteiny (NAC), które mogą mieć korzystny wpływ w okresie do 48. godzin po przedawkowaniu. Podanie dożylne N-acetylocysteiny przynosi najlepsze efekty, gdy zostanie rozpoczęte w ciągu 8. godzin od przedawkowania.

N-acetylocysteinę należy nadal podawać, jeśli czas od przedawkowania do wystąpienia objawów jest dłuższy niż 8 godzin i kontynuować przez cały okres leczenia. Leczenie N-acetylocysteiną należy rozpocząć natychmiast, gdy podejrzewa się znaczne przedawkowanie. Dostępne muszą być ogólne środki podtrzymujące.

Niezależnie od zgłaszanej ilości przyjętego paracetamolu, odtrutkę dla paracetamolu w postaci

N-acetylocysteiny należy podawać doustnie lub dożylnie najszybciej jak to możliwe, najlepiej w ciągu 8. godzin po przedawkowaniu.

Palgotal - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1).

- Ostre zatrucie alkoholem, lekami nasennymi, analgetykami o działaniu ośrodkowym, opioidami lub lekami psychotropowymi.

- Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy, również przed upływem dwóch tygodni po ich odstawieniu (patrz punkt 4.5).

- Ciężka niewydolność wątroby.

- Padaczka niedostatecznie kontrolowana lekami (patrz punkt 4.4).

Palgotal - działania niepożądane

Do najczęściej zgłaszanych działań niepożądanych w trakcie badań klinicznych, w których stosowano połączenie paracetamolu z tramadolem, należą: nudności, zawroty głowy i senność, które obserwowano u ponad 10% pacjentów.

Częstość występowania działań niepożądanych zdefiniowano zgodnie z następującą konwencją: bardzo często (> =1/10), często (> =1/100 do < 1/10), niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100), rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania:

- Nieznana: hipoglikemia

Zaburzenia psychiczne:

- Często: splątanie, zmiany nastroju (lęk, nerwowość, euforia), zaburzenia snu

- Niezbyt często: depresja, halucynacje, koszmary senne, amnezja

- Rzadko: uzależnienie od leku

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

- Bardzo rzadko: nadużywanie

Zaburzenia układu nerwowego:

- Bardzo często: zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, senność

- Często: ból głowy, drżenie

- Niezbyt często: mimowolne skurcze mięśni, parestezje, szumy uszne

- Rzadko: ataksja, drgawki, omdlenia

Zaburzenia oka:

- Rzadko: niewyraźne widzenie

Zaburzenia serca:

- Niezbyt często: nadciśnienie tętnicze, kołatanie serca, tachykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

- Niezbyt często: duszność

Zaburzenia żołądka i jelit:

- Bardzo często: nudności

- Często: wymioty, zaparcie, suchość w jamie ustnej, biegunka, ból brzucha, niestrawność, wzdęcia

- Niezbyt często: zaburzenia połykania, smoliste stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

- Niezbyt często: zwiększenie aktywności aminotransferaz

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

- Często: pocenie się, świąd

- Niezbyt często: reakcje skórne (np. wysypka, pokrzywka)

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

- Niezbyt często: albuminuria, zaburzenia mikcji (dyzuria i zastój moczu)

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

- Niezbyt często: dreszcze, uderzenia gorąca, ból w klatce piersiowej

Nie można wykluczyć występowania wymienionych poniżej działań niepożądanych związanych ze stosowaniem tramadolu lub paracetamolu, chociaż nie zaobserwowano ich w badaniach klinicznych:

Tramadol

• Niedociśnienie ortostatyczne, bradykardia, zapaść (tramadol).

• Obserwacje po wprowadzeniu tramadolu do obrotu wykazały rzadko przypadki jego wpływu na działanie warfaryny, w tym na wydłużenie czasu protrombinowego.

• Rzadko przypadki: reakcje alergiczne z objawami ze strony układu oddechowego

(np. duszność, skurcz oskrzeli, świszczący oddech, obrzęk naczynioruchowy) i anafilaksja.

• Rzadko przypadki: zmiany apetytu, osłabienie układu ruchu i depresja oddechowa.

• Po podaniu tramadolu mogą pojawić się zaburzenia psychiczne, które różnią się nasileniem i rodzajem u poszczególnych osób (w zależności od osobowości i czasu trwania leczenia). Mogą to być: zmiany nastroju (zazwyczaj euforia, sporadycznie dysforia), zmiany aktywności (zwykle zmniejszenie, sporadycznie zwiększenie) i zmiany zdolności poznawczych i sensorycznych (np. trudności w podejmowaniu decyzji i zaburzenia postrzegania).

• Obserwowano nasilenie astmy oskrzelowej, chociaż nie ustalono związku przyczynowego.

• Mogą pojawić się następujące objawy zespołu odstawiennego, podobne do objawów występujących po odstawieniu opioidów: pobudzenie, lęk, nerwowość, bezsenność, nadmierna ruchliwość, drżenia i objawy dotyczące żołądka i jelit. Inne objawy, które występowały bardzo rzadko, po nagłym odstawieniu tramadolu chlorowodorku: napady paniki, nasilony lęk, halucynacje, parestezje, szumy uszne i nietypowe objawy ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Paracetamol

• Paracetamol rzadko wywołuje działania niepożądane; może jednak wystąpić nadwrażliwość, w tym wysypka skórna. Istniej ą doniesienia o powikłaniach hematologicznych, w tym trombocytopenii i agranulocytozie, ale nie musiały one być powiązane przyczynowo ze stosowaniem paracetamolu.

• Częstość nieznana: hemoliza u pacjentów z istniejącą wcześniej ciężką niedokrwistością hemolityczną lub niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.

• Częstość nieznana: wstrząs anafilaktyczny i obrzęk naczynioruchowy.

• Dostępnych jest kilka doniesień sugerujących, że paracetamol podawany łącznie z lekami z grupy warfaryn może powodować hipoprotrombinemię. W innych badaniach nie obserwowano zmiany czasu protrombinowego.

• Zgłaszano bardzo rzadkie przypadki ciężkich reakcji skórnych.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych

1 Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C

02 222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Palgotal - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Ponieważ produkt leczniczy Palgotal jest złożonym produktem leczniczym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych, w tym tramadol, nie należy go stosować w okresie ciąży.

Dane dotyczące paracetamolu:

W badaniach epidemiologicznych z udziałem kobiet w ciąży, nie wykazano szkodliwego wpływu paracetamolu stosowanego w zalecanych dawkach.

Dane dotyczące tramadolu:

Nie należy stosować tramadolu w okresie ciąży, ze względu na brak wystarczających danych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania w tym okresie. Tramadol podawany w okresie przedporodowym i w czasie porodu nie wpływa na kurczliwość macicy. U noworodków lek może powodować zmiany częstości oddechów, które są zwykle klinicznie nieistotne. Długotrwałe stosowanie w okresie ciąży może prowadzić do wystąpienia u noworodka po porodzie zespołu odstawiennego, wynikającego z uzależnienia.

Karmienie piersią

Ponieważ produkt leczniczy Palgotal jest produktem leczniczym złożonym, zawierającym stałe dawki dwóch substancji czynnych, w tym tramadol, nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Dane dotyczące paracetamolu:

Paracetamol wydzielany jest do mleka kobiecego, ale w ilościach nieistotnych klinicznie. Zgodnie z dostępnymi danymi, karmienie piersią nie jest przeciwwskazane u kobiet przyjmujących leki jednoskładnikowe, zawierające wyłącznie paracetamol.

Dane dotyczące tramadolu:

Tramadol i jego metabolity przenikaj ą w małych ilościach do mleka kobiecego. Niemowlę może spożyć około 0,1% dawki przyjętej przez matkę. Nie należy stosować tramadolu w okresie karmienia piersią.

Palgotal - prowadzenie pojazdów

Tramadol może powodować senność lub zawroty głowy, które mogą ulec nasileniu po spożyciu alkoholu lub innych leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy. Jeśli do tego dojdzie, pacjent nie powinien prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Palgotal - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Tramadoli hydrochloridum, Paracetamolum

  Jest to preparat przeciwbólowy dwuskładnikowy zawierający paracetamol i opioidowy tramadol. Stosowany do objawowego leczenia bólu o nasileniu od umiarkowanego do dużego. Dawkę dostosowuje się indywidualnie, zależnie od intensywności bólu i progu bólu pacjenta, podaje się w postaci tabletek powlekanych, rozpuszczalnych lub tabletek o przedłużonym uwalnianiu.

  Dostępne opakowania
  Palgotal

  Palgotal

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,075g+0,65g
  ZENTIVA K.S.
  Palgotal

  Palgotal

  tabletki powlekane - 30 tabl. - 0,075g+0,65g
  ZENTIVA K.S.
  15,05 zł
  Powiązane artykuły
  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium - charakterystyka, działanie, dawkowanie, skutki uboczne, uzależnienie

  Relanium to lek uspakajający, ułatwiający zasypianie, ale również lek przeciwlękowy. Szacuje się, że nawet 20% Polaków cierpi na zaburzenia psychiczne. Depresja, stany lękowe czy zachowania związane ze stosowaniem substancji psychoaktywnych to najczęstsze...

  Tabletki uspokajające - ziołowe tabletki uspokajające, tabletki uspokajające na receptę

  Benzodiazepiny - charakterystyka, objawy uzależnienia, zespół abstynencyjny

  Benzodiazepiny - charakterystyka, objawy uzależnienia, zespół abstynencyjny

  Benzodiazepiny to leki o działaniu przeciwlękowym, uspokajającym, nasennym, przeciwdrgawkowym i relaksacyjnym. Wprowadzono je do lecznictwa na początku lat 60. XX wieku jako alternatywę dla bardziej uzależniających barbituranów. W Polsce zarejestrowano...

  Papierosy - nikotyna, wpływ na zdrowie, uzależnienie, zagrożenia, nikotynizm

  Rzuć palenie na spokojnie w wakacje

  Rzuć palenie na spokojnie w wakacje

  Wakacje to czas, w którym wiele osób podejmuję próbę rzucenia palenia. Słoneczna pogoda, wysokie temperatury i wszechobecna zieleń motywują do zmian. O tym, jakie są pozytywne efekty rzucenia palenia nie trzeba jednak dużo mówić - korzysta na tym nie...

  Leki i suplementy

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Polacy wydają coraz więcej na leki (WIDEO)

  Rynek farmaceutyczny generalnie rośnie od wielu lat. Jedyny rok, w którym odnotowaliśmy ujemną dynamikę rynku to był rok 2012, kiedy wchodziła nowa ustawa i to spowodowało pewnie zakłócenia w zakresie wzrostu rynku farmaceutycznego. Natomiast przez...

  Leki i suplementy

  Jak działa ketoprofen?

  Jak działa ketoprofen?

  Ketoprofen jest jednym z tzw. niesteroidowych leków przeciwzapalnych. To duża grupa leków mających właściwości przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwgorączkowe. Spośród nich ketoprofen wyróżnia się dużą siłą działania przeciwbólowego4,6,7. Ketoprofen:...