Oxytocin -Richter

Oxytocin -Richter
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do infuzji
Dawka
5 j.m./ml
Ilość
5 amp.a 1ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: GEDEON RICHTER LTD.

Oxytocin -Richter - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Oxytocin -Richter - ulotka preparatu

Oxytocin -Richter - opis

Położnictwo

Indukcja i stymulacja porodu.

Zastosowanie przedporodowe: oksytocyna jest stosowana do zapoczątkowania lub wzmocnienia skurczów macicy w celu przyspieszenia porodu. Oksytocyna stosowana jest do wywołania akcji porodowej, gdy zbliża się termin porodu, a jego przyspieszenie jest wskazane zarówno dla matki, jak i dziecka. Oksytocyna stosowana jest do indukcji porodu u pacjentek z następującymi lekarskimi wskazaniami do zakończenia ciąży: stan przedrzucawkowy, rzucawka lub choroby układu krążenia, zaburzenia czynności nerek, erytroblastoza płodu (choroba hemolityczna), cukrzyca matki lub płodu, konflikt Rh, krwawienie przedporodowe lub przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego.

Przyspieszenie akcji porodowej.

Rutynowe wywoływanie akcji porodowej z zastosowaniem oksytocyny może być wskazane w ciążach, które trwają ponad 42 tygodnie. Wywoływanie akcji porodowej może być wskazane w przypadkach śmierci macicznej płodu, opóźnienia rozwoju płodu.

W czasie pierwszego i drugiego okresu akcji porodowej można zastosować dożylny wlew oksytocyny w celu zwiększenia skurczów macicy w przypadku przedłużającego się porodu lub wystąpienia atonii macicy.

Zastosowanie poporodowe

Kontrola krwawienia poporodowego i atonii macicy.

Leczenie wspomagające niepełnego lub dokonanego poronienia.

Diagnostyka: do oceny płodowo-łożyskowej wydolności oddechowej w ciążach wysokiego ryzyka (test oksytocynowy).

Oxytocin -Richter - skład

1ampułka 1ml zawiera 5 j.m. oksytocyny (Oxytocinum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Oxytocin -Richter - dawkowanie

Dawkowanie powinno być dostosowane indywidualnie do potrzeb każdej pacjentki na podstawie reakcji matki oraz płodu. Poniższa informacja dotycząca dawkowania dotyczy różnych schematów i wskazań do stosowania.

Indukcja i stymulacja porodu:

Wlew dożylny podawany metodą kroplową jest jedyną metodą stosowaną do wywoływania lub stymulowania porodu. Dokładna kontrola szybkości przepływu wlewu ma bardzo ważne znaczenie w stymulacji porodu. Do bezpiecznego podawania oksytocyny podczas wywoływania lub stymulowania akcji porodowej konieczna jest pompa infuzyjna lub inne podobne urządzenie oraz częste monitorowanie siły skurczów i częstości akcji serca płodu. Jeżeli skurcze macicy się zbyt silne, należy natychmiast przerwać podawanie wlewu, w wyniku czego stymulacja mięśnia macicy słabnie.

Dawka początkowa

Nie powinna przekraczać 0,5-4 milijednostek na minutę (mU/min.) Dawkę tę można stopniowo zwiększać o 1 do 2 milijednostek na minutę (mU/min.) co każde dwadzieścia do czterdziestu minut aż do ustalenia się prawidłowej siły skurczu macicy (skurcz przypominający poród naturalny). Szybkość wlewu można zmniejszyć w podobny sposób, wtedy gdy macica osiągnie odpowiednią częstość skurczów niezbędną do przeprowadzenia prawidłowej akcji porodowej bez występującego zagrożenia dla płodu i gdy rozwarcie macicy osiągnie wartość 4-6 cm.

Podczas porodu można zwiększyć szybkość wlewu zachowując szczególną ostrożność.

Rzadko zwiększa się szybkość wlewu przekraczającą 8-9 milijednostek na minutę (mU/min), natomiast sporadycznie, przed ustalonym terminem porodu, może być konieczne zwiększenie szybkości wlewu do ponad 20 milijednostek na minutę (mU/min).

Należy kontrolować częstość akcji serca płodu, napięcie spoczynkowe macicy oraz częstotliwość, czas trwania i siłę skurczów macicy.

Wlew oksytocyny powinien być natychmiast przerwany w przypadku nadmiernej czynności skurczowej macicy lub wystąpienia objawów zagrożenia dla płodu. Rodzącej matce należy podać tlen. Stan matki oraz płodu musi być nieustannie monitorowany przez prowadzącego lekarza.

Kontrola krwawienia poporodowego:

Dożylny wlew kroplowy: do kontroli krwawienia poporodowego zazwyczaj podaje się 10-40 j.m. oksytocyny w 1000 ml izotonicznego rozpuszczalnika z szybkością 20-40 milijednostek na minutę (mU/min) w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli atonii macicy.

Podanie domięśniowe: 1 ml (5 j.m.) oksytocyny można podać po urodzeniu się łożyska.

Leczenie wspomagające niepełnego lub niedokonanego poronienia (poronienie w toku): 10 j.m. oksytocyny rozpuszczonej w 500 ml roztworu soli fizjologicznej lub 5% roztworu glukozy, podaje się w dożylnym wlewie kroplowym z szybkością 20-40 kropli na minutę.

Diagnostyka niewydolności maciczno-płodowej (test oksytocynowy)

Dożylny wlew kroplowy ? na początku podaje się 0,5 milijednostek na minutę (mU/min), następnie dawkę tę podwaja się co dwadzieścia minut, jeśli to konieczne, aż do otrzymania dawki skutecznej (zwykle 5-6 milijednostek na minutę (mU/min), maksymalnie 20 mU/min). Po wystąpieniu trzech umiarkowanych skurczów macicy (trwających czterdzieści do sześćdziesięciu sekund) w okresie dziesięciominutowym, należy przerwać wlew i następnie kontrolować zmniejszoną częstość akcji serca płodu.

Oxytocin -Richter - środki ostrożności

Poza wyjątkowymi sytuacjami oksytocyny nie powinno się podawać w następujących przypadkach: poród przedwczesny, graniczna dysproporcja główkowo-miedniczna, wcześniejszy duży zabieg chirurgiczny w obrębie macicy lub szyjki macicy, w tym cięcie cesarskie, nadmierne powiększenie macicy, stan po wielu porodach, inwazyjny rak szyjki macicy. Nie należy stosować oksytocyny do wywoływania porodu zanim akcja porodowa nie obejmie głowy płodu oraz miednicy. Lekarz powinien podjąć ostateczną decyzję po dokładnym rozważeniu potencjalnych korzyści wynikających z zastosowania oksytocyny w stosunku do występującego ryzyka - wzmożonego napięcia lub skurczu tężcowego spowodowanego zastosowaniem preparatu.

W przypadku indukcji lub stymulacji porodu oksytocyna powinna być podawana wyłącznie we wlewie dożylnym, w warunkach szpitalnych pod ścisłą kontrolą lekarską. Wszystkie pacjentki otrzymujące oksytocynę muszą być nieustannie obserwowane przez przeszkolony personel, który posiada pełną wiedzę na temat leku i jest wykwalifikowany w rozpoznawaniu powikłań. Lekarz odpowiedzialny za rozpoznawanie jakichkolwiek powikłań powinien być do dyspozycji w trybie natychmiastowym. Aby uniknąć powikłań w czasie podawania oksytocyny należy w sposób ciągły kontrolować skurcze macicy, częstość akcji serca płodu i matki oraz ciśnienie krwi matki. W przypadku nadmiernej czynności macicy należy natychmiast przerwać podawanie oksytocyny; stymulacja macicy spowodowana oksytocyną zwykle ustępuje szybko po odstawieniu leku. Odpowiednio podana oksytocyna zwykle wywołuje skurcze podobne do fizjologicznych skurczów porodowych. Nadmierna stymulacja macicy spowodowana niewłaściwym podawaniem może być niebezpieczna zarówno dla matki jak i płodu. U pacjentek nadwrażliwych na oksytocynę mogą wystąpić nadmierne skurcze macicy nawet podczas właściwego podawania leku. Podając lek należy brać pod uwagę możliwość zwiększonej utraty krwi oraz afibrynogenemii (brak fibrynogenu w osoczu). Opisywano również śmierć matki z powodu wystąpienia nadciśnienia, krwotoku podpajęczynówkowego, pęknięcia macicy oraz śmierć płodu w związku z pozajelitowym zastosowaniem oksytocyny w celu wywołania porodu lub przyspieszenia akcji porodowej w pierwszym i drugim okresie porodu. Ponadto oksytocyna wykazuje wewnętrzne działanie antydiuretyczne poprzez zwiększanie reabsorpcji wody w czasie filtracji kłębkowej. Należy rozważyć możliwość wodnego zatrucia, szczególnie podczas podawania oksytocyny we wlewie ciągłym kroplowym u pacjentek otrzymujących płyny doustnie.

Oxytocin -Richter - przedawkowanie

Przedawkowanie oksytocyny zależy od nadczynności macicy niezależnie od występującej nadwrażliwości na ten preparat. Nadmierna stymulacja z silnymi ( hypertonicznymi) lub przedłużonymi ( tężcowymi) skurczami lub napięciem spoczynkowym od 15 do 20 mm H2O i wyższym pomiędzy skurczami może prowadzić do wzmożonej akcji porodowej, pęknięcia macicy, pęknięcia szyjki macicy i pochwy, krwawienia poporodowego, zmniejszonej perfuzji (przepływu) maciczno-łożyskowej, zwolnienia tętna płodu, niedotlenienia płodu, hiperkapni (nadmiar dwutlenku węgla we krwi), zamartwicy lub śmierci. Zatrucie wodne z drgawkami spowodowane nieodłącznym działaniem antydiuretycznym oksytocyny stanowi poważne powikłanie, które może wystąpić podczas podawania dużych dawek leku (40 do 50 ml/min) przez dłuższy czas. Postępowanie w przypadku leczenia zatrucia wodnego polega na leczeniu objawowym i podtrzymaniu podstawowych czynności życiowych: odstawienie oksytocyny, ograniczenie przyjmowania płynów, zastosowanie diurezy, dożylne podawanie hipertonicznego roztworu soli fizjologicznej, zachowanie równowagi elektrolitowej, kontrolowanie drgawek z ostrożnym podaniem barbituranów oraz szczególna opieka medyczna w przypadku wystąpienia śpiączki.

Oxytocin -Richter - przeciwwskazania

Oksytocyna przeciwwskazana jest w następujących przypadkach: nadwrażliwość na lek, znaczna dysproporcja między główką płodu a miednicą matki, poprzeczne lub ukośne położenie płodu wymagające obrotu przed porodem, we wszystkich stanach zagrożenia położniczego, kiedy ocena korzyści i ryzyka zarówno dla matki, jak i dla płodu wskazuje na konieczność interwencji chirurgicznej, groźba pęknięcia macicy i stany ze wzmożonym napięciem mięśnia macicy, łożysko przodujące, dłuższe stosowanie w przypadku atonii macicy oraz toksemii (zatrucie z obecnością toksyn we krwi), zaburzenia sercowonaczyniowe, wywoływanie lub przyspieszanie akcji porodowej w przypadkach gdy przeciwwskazany jest poród naturalny, jak przodowanie lub wypadnięcie pępowiny.

Oxytocin -Richter - działania niepożądane

Działania niepożądane występujące u matki:

Zbyt duża dawka leku lub nadmierna reaktywność macicy na lek mogą powodować wzmożone napięcie macicy, kurcz, skurcz tężycowy lub pęknięcie macicy.

Krwotok poporodowy może się zwiększyć po podaniu oksytocyny; działanie to może być związane z występowaniem trombocytopenii (niedobór płytek krwi), afibrynogenemii (brak fibrynogenu w osoczu) oraz hypoprotrombinemii (niedobór protrombiny-II czynnnika krzepnięcia krwi) wywołanych przez zastosowanie oksytocynę. Wystąpienie krwawienia poporodowego można znacznie zmniejszyć przez staranne kontrolowanie akcji porodowej.

Opisywano rzadkie przypadki krwiaka w obrębie miednicy mniejszej. Po podaniu dużych ilości oksytocyny może wystąpić arytmia serca z przedwczesnymi skurczami komorowymi; obniżenie ciśnienia krwi, a następnie podwyższenie ciśnienia krwi oraz odruchowa tachykardia (częstokurcz). Zaobserwowano również nudności i wymioty.

Z powodu nieznacznego działania antydiuretycznego, przedłużone dożylne podawanie oksytocyny (zwykle 40 do 50 mU/min) w dużych objętościach płynów może powodować ciężkie zatrucie wodne. Poważne zatrucie wodne z drgawkami i śpiączką występuje podczas powolnego wlewu oksytocyny w czasie 24 godzin. Opisano również przypadki śmierci matki z powodu zatrucia wodnego wywołanego oksytocyną.

Zaobserwowano wystąpienie reakcji anafilaktycznych lub innych reakcji alergicznych u pacjentek otrzymujących oksytocynę, które w rzadkich przypadkach mogą być śmiertelne.

Działania niepożądane występujące u płodu lub noworodka:

W wyniku indukowania skurczów macicy:

Bradykardia zatokowa (rzadkoskurcz), tachykardia (częstoskurcz), przedwczesne skurcze komorowe oraz inne zaburzenia rytmu, trwale uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego lub mózgu oraz śmierć płodu z powodu niedotlenienia (zamartwica).

W wyniku zastosowania oksytocyny u matki:

Niskie wartości punktowe w skali Apgar w ciągu pierwszych 5 minut, żółtaczka noworodków, krwawienia do siatkówki noworodków.

Oxytocin -Richter - ciąża i karmienie piersią

W ciąży należy stosować oksytocynę zgodnie ze wskazaniami.

Nie znane są wskazania do stosowania w czasie pierwszego trymestru ciąży poza spontanicznym lub wywołanym poronieniem. Preparat stosowany zgodnie ze wskazaniami nie wywołuje działania szkodliwego na płód.

Niewielkie ilości leku przenikają do mleka matki, dlatego należy rozpocząć karmienie piersią następnego dnia po przerwaniu podawania oksytocyny.

Oxytocin -Richter - prowadzenie pojazdów

Oksytocyna nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Oxytocinum

  Dostępne opakowania
  Oxytocin -Richter

  Oxytocin -Richter

  roztwór do infuzji - 5 amp.a 1ml - 5 j.m./ml
  GEDEON RICHTER LTD.
  Powiązane artykuły
  Hormony - charakterystyka, działanie i możliwe choroby endokrynologiczne

  Gestageny - właściwości, działanie, zastosowanie i przeciwwskazania

  Gestageny - właściwości, działanie, zastosowanie i przeciwwskazania

  Gestageny to grupa żeńskich hormonów płciowych o budowie i funkcjach zbliżonych do progesteronu. Ich głównym zadaniem jest przygotowanie organizmu do zajścia w ciążę, a następnie jej podtrzymanie. Stosuje się je także w celach antykoncepcyjnych, leczeniu...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jak choroba Hashimoto wpływa na płodność? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jak choroba Hashimoto wpływa na płodność? (WIDEO)

  Płodność osób chorych na Hashimoto Prowadząca Paulina Smaszcz-Kurzajewska pyta ekspertkę, czy kobieta, u której zdiagnozowano chorobę Hashimoto może mieć problemy z zajściem i utrzymaniem ciąży. Doktor Małgorzata Nowicka, ginekolog, wyjaśnia, że schorzenie...

  Choroba Hashimoto - objawy, przyczyny, diagnostyka, leczenie, dieta

  Objawy Hashimoto - najczęstsze symptomy, specyfika choroby

  Objawy Hashimoto - najczęstsze symptomy, specyfika choroby

  Tarczyca to gruczoł, którego funkcjonowanie wpływa na pracę właściwie wszystkich organów. Jeśli zaczyna szwankować, cierpi na tym cały organizm. Może dojść do zaburzeń pracy serca, jajniki przestają prawidłowo pracować, a to może mieć wpływ na zaburzenie...

  Badania w ciąży - nieinwazyjne i inwazyjne badania prenatalne

  TSH w ciąży - niskie stężenie, wysokie stężenie

  TSH w ciąży - niskie stężenie, wysokie stężenie

  TSH to hormon tyreotropowy. Odpowiada między innymi za kontrolę liczby hormonów tarczycy wydzielanych przez ludzkie ciało. Produkowany jest przez przysadkę mózgową. Warto pamiętać, że odpowiedni poziom hormonów zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu,...

  Normy laboratoryjne

  Badanie prolaktyny

  Badanie prolaktyny

  Hormony a zachowanie we krwi ma na celu ustalenie poziomu tego hormonu, który jest wydzielany przez gruczoły przysadki. U ciężarnych kobiet poziom prolaktyny jest wysoki, co służy produkcji mleka. Ilość prolaktyny wzrasta nawet 10-20-krotnie. Po urodzeniu...

  Cykl miesiączkowy - długość, fazy cyklu, ciąża, kalendarzyk miesiączkowy

  Faza lutealna - czym jest, jak ją rozpoznać i jak zaplanować ciążę?

  Faza lutealna - czym jest, jak ją rozpoznać i jak zaplanować ciążę?

  Faza lutealna jest jedną z czterech faz cyklu menstruacyjnego, zwanego także cyklem owulacyjnym lub miesiączkowym. Te fazy to menstruacja, faza folikularna, owulacja oraz faza lutealna. W okresie cyklu w organizmie kobiety zachodzą zmiany, mające na celu...