Oxaliplatin Stada

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
5 mg/ml
Ilość
1 fiol.a 0,05g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: STADA ARZNEIMITTEL AG

Oxaliplatin Stada - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Oxaliplatin Stada - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Oxaliplatin Stada - opis

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym (FA) jest wskazana do:

• leczenia uzupełniającego III stadium (stopień Duke C) raka okrężnicy po całkowitej resekcji pierwotnego guza.

• leczenia raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami.

Oxaliplatin Stada - skład

Jeden ml roztworu koncentratu po rekonstytucji zawiera 5 mg oksaliplatyny.

Fiolka 50 mg: każda fiolka zawiera 50 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 10 ml rozpuszczalnika.

Fiolka 100 mg: każda fiolka zawiera 100 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 20 ml rozpuszczalnika. Fiolka 150 mg: każda fiolka zawiera 150 mg oksaliplatyny do rekonstytucji w 30 ml rozpuszczalnika.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Oxaliplatin Stada - dawkowanie

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U OSÓB DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie w dawkach powtarzanych co 2 tygodnie przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami wynosi 85 mg/m2 pc. dożylnie, powtarzana co 2 tygodnie.

Dawkowanie należy dostosować w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed fluoropirymidynami – np. 5-fluorouracylem.

Oksaliplatynę podaje się w dożylnej infuzji trwającej od 2 do 6 h, w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy, w celu uzyskania stężenia od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml; stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej, w przypadku dawki oksaliplatyny wynoszącej 85 mg/m2 pc.

Oksaliplatynę stosowano głównie według schematów leczenia, opartych na skojarzeniu z ciągłą infuzją 5-fluorouracylu. W schemacie podawania produktu leczniczego co 2 tygodnie, 5-fluorouracyl podawano w postaci pojedynczych dawek (bolus), jak i ciągłej infuzji.

Specjalne grupy pacjentów

- Zaburzenia czynności nerek

Nie badano stosowania oksaliplatyny u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (patrz punkt 4.3). U pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek leczenie można rozpocząć od zwykle zalecanych dawek (patrz punkt 4.4). Nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami czynności nerek.

- Zaburzenia czynności wątroby

Podczas badań I fazy, w tym u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby różnego stopnia, częstość występowania oraz nasilenie zaburzeń wątroby i dróg żółciowych wydawała się być zależna od progresji choroby podstawowej oraz zaburzonych wartości badań czynnościowych wątroby na początku leczenia. Podczas klinicznych badań rozwojowych nie dostosowywano specyficznie dawki dla pacjentów z nieprawidłowymi wynikami badań czynnościowych wątroby.

- Pacjenci w podeszłym wieku

Podczas stosowania oksaliplatyny w monoterapii lub w skojarzeniu z 5-fluorouracylem u pacjentów w wieku powyżej 65 lat nie stwierdzono nasilenia objawów ciężkiej toksyczności. W związku z powyższym, nie ma konieczności specjalnego dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku.

Sposób podawania

Oksaliplatyna jest podawana w infuzji dożylnej.

Nie ma konieczności nadmiernego nawodnienia pacjenta przed podaniem oksaliplatyny.

Oksaliplatynę rozcieńczoną w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml) tak, by uzyskać stężenie nie mniejsze niż 0,2 mg/ml, należy podawać w infuzji do żyły obwodowej lub do cewnika umieszczonego w żyle centralnej przez 2 do 6 h. Podanie oksaliplatyny musi zawsze poprzedzać podanie 5-fluorouracylu.

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego.

Roztwór do podania produktów cytotoksycznych powinien być przygotowywany przez wykwalifikowany personel, zaznajomiony ze stosowanym produktem leczniczym, w warunkach gwarantujących integralność produktu, ochronę środowiska i, w szczególności, ochronę personelu przygotowującego produkt do stosowania, zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w szpitalu. Wymaga to wyznaczenia miejsca do tego celu. Palenie tytoniu, spożywanie posiłków lub picie napojów jest w tym miejscu zakazane.

Przygotowanie do stosowania: patrz punkt 6.6.

Oxaliplatin Stada - środki ostrożności

Oksaliplatyna może być stosowana jedynie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i należy ją podawać pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa.

Zaburzenie czynności nerek

Ponieważ informacje dotyczące bezpieczeństwa stosowania produktu u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością nerek są ograniczone, zastosowanie produktu można rozważyć tylko po właściwej ocenie korzyści i ryzyka dla pacjenta.

W takich przypadkach należy uważnie monitorować czynność nerek i dostosować dawkę w zależności od objawów toksyczności.

Reakcje nadwrażliwości

Należy obserwować, czy u pacjentów z reakcjami alergicznymi na związki platyny w wywiadzie nie wystąpią objawy alergii. W przypadku wystąpienia reakcji rzekomoanafilaktycznej na oksaliplatynę należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć właściwe leczenie objawowe. Przeciwwskazane jest ponowne podanie produktu. Zgłaszano reakcje krzyżowe, niekiedy zakończone zgonem, dla wszystkich związków platyny.

Jeśli dojdzie do wynaczynienia roztworu oksaliplatyny, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć typowe miejscowe leczenie objawowe.

Objawy neurologiczne

Należy uważnie monitorować objawy toksyczności neurologicznej spowodowane działaniem oksaliplatyny, zwłaszcza podczas leczenia skojarzonego z innymi produktami leczniczymi, które mają specyficzne działanie neurotoksyczne. Przed każdym kolejnym podaniem oksaliplatyny, a następnie w regularnych odstępach czasu należy przeprowadzać badanie neurologiczne.

Jeśli podczas infuzji lub wkrótce po 2 godzinnej infuzji u pacjenta wystąpią ciężkie zaburzenia czucia w obrębie krtani i gardła (patrz punkt 4.8), kolejną infuzję produktu należy podawać przez 6 godzin.

Neuropatia obwodowa

W przypadku pojawienia się objawów neurologicznych (parestezje, dysestezja), w zależności od czasu trwania i nasilenia objawów, należy dostosować dawkę oksaliplatyny według następujących wytycznych:

- Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 7 dni i są uciążliwe, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu przerzutów) lub 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym);

- Jeśli występują parestezje bez zaburzeń czynnościowych, które utrzymują się do następnego cyklu leczenia, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu przerzutów) lub 75 mg/m2 pc. (w leczeniu uzupełniającym);

- Jeśli występują parestezje z zaburzeniami czynnościowymi, które utrzymują się do następnego cyklu leczenia, należy przerwać stosowanie oksaliplatyny;

- Jeśli po przerwaniu stosowania oksaliplatyny objawy ustępują, można rozważyć ponowne zastosowanie oksaliplatyny;

Pacjentów należy informować o możliwości wystąpienia trwałych zaburzeń obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu terapii. Do 3 lat po zakończeniu leczenia uzupełniającego mogą się utrzymywać miejscowe, umiarkowane parestezje lub parestezje, które mogą zaburzać czynności funkcjonalne pacjenta.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. Reversible Posterior Leukoencephalopathy

Syndrome, RPLS)

Donoszono o występowaniu przypadków zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS)u pacjentów leczonych oksaliplatyną w chemioterapii skojarzonej. RPLS jest rzadką, odwracalną, szybko rozwijającą się chorobą neurologiczną, która może dawać następujące objawy: napady drgawkowe, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, dezorientację, ślepotę lub inne zaburzenia widzenia i zaburzenia neurologiczne (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie RPLS należy potwierdzić metodami obrazowania mózgu, najlepiej rezonansem magnetycznym. Nudności, wymioty, biegunka i odwodnienie

Objawy toksyczności na przewód pokarmowy, w postaci nudności i wymiotów, wymagają profilaktycznego i (lub) terapeutycznego zastosowania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8).

Ciężka biegunka i wymioty mogą powodować odwodnienie, niedrożność porażenną, zaparcie, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek, zwłaszcza, jeśli oksaliplatyna jest stosowania w leczeniu skojarzonym z 5-fluorouracylem (5-FU). Istnieją doniesienia o pojedynczych przypadkach zapalenia trzustki.

Jeśli wystąpią objawy toksyczności hematologicznej (liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1,5 x 109/l lub płytek krwi < 50 x 109/l) należy odroczyć następny cykl leczenia do czasu powrotu parametrów hematologicznych do akceptowalnych wartości. Przed rozpoczęciem leczenia i przed każdym kolejnym cyklem należy wykonać pełne badanie morfologiczne krwi wraz z obrazem różnicowym krwinek białych.

Pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w skojarzeniu z 5-fluorouracylem należy odpowiednio poinformować o ryzyku wystąpienia biegunki i wymiotów, zapalenia błon śluzowych i jamy ustnej oraz neutropenii, tak, aby mogli w trybie pilnym skontaktować się z lekarzem prowadzącym, w celu podjęcia właściwego leczenia.

Jeśli wystąpi zapalenie błon śluzowych i jamy ustnej, z neutropenią lub bez neutropenii, kolejny cykl terapii należy odroczyć do czasu ustąpienia zmian na błonach śluzowych i w jamie ustnej do stopnia 1.

lub mniejszego i (lub) do czasu aż liczba granulocytów obojętnochłonnych wyniesie ≥ 1,5 x 109/l.

Podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną i 5-fluorouracylem (z lub bez kwasu folinowego (FA)) należy dostosować dawkę 5-fluorouracylu według zazwyczaj stosowanych reguł, w zależności od objawów jego toksyczności.

Jeśli wystąpi biegunka 4. stopnia, neutropenia 3. do 4. stopnia (liczba granulocytów

obojętnochłonnych < 1 x 109/l), małopłytkowość 3. do 4. stopnia (liczba płytek krwi < 50 x 109/l), dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2 pc. (w leczeniu przerzutów) lub zastosować dawkę 75 mg/m² pc. (w leczeniu uzupełniającym), dodatkowo do wymaganego zmniejszenia dawki 5-fluorouracylu (5-FU).

W przypadku niewyjaśnionych objawów z układu oddechowego, jak kaszel bez odkrztuszania, duszność, trzeszczenia lub nacieki w obrębie płuc potwierdzone radiologicznie, należy przerwać stosowanie oksaliplatyny do czasu wykluczenia dalszymi badaniami zmian śródmiąższowych w płucach (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia wątroby

W przypadku nieprawidłowych wyników badań czynnościowych wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które nie są ewidentnie zależnie od przerzutów do wątroby, należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia bardzo rzadkich przypadków zmian naczyniowych w wątrobie spowodowanych podaniem leku.

Ciąża

Stosowanie produktu u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

Wpływ na płodność

W badaniach nieklinicznych obserwowano działanie genotoksyczne oksaliplatyny. W związku z powyższym zaleca się, aby mężczyźni w trakcie leczenia oksaliplatyną i do 6 miesięcy po jego zakończeniu unikali zapłodnienia. Przed rozpoczęciem leczenia należy uzyskać informację dotyczącą zachowania nasienia, ponieważ leczenie oksaliplatyną może powodować niepłodność, która może być nieodwracalna.

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę podczas leczenia i powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Oxaliplatin Stada - przedawkowanie

Nie jest znane antidotum dla oksaliplatyny. W przypadku przedawkowania można się spodziewać nasilenia objawów niepożądanych. Należy rozpocząć monitorowanie parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

Oxaliplatin Stada - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. - Okres karmienia piersią.

- Zahamowanie czynności szpiku przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia udokumentowane liczbą granulocytów obojętnochłonnych < 2 x 109/l i (lub) liczbą płytek krwi < 100 x 109/l na początku leczenia.

- Obwodowa neuropatia czuciowa z zaburzeniami czynnościowymi występująca przed rozpoczęciem pierwszego cyklu leczenia.

- Ciężkie zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min).

Oxaliplatin Stada - działania niepożądane

Najczęściej występujące działania niepożądane oksaliplatyny stosowanej w skojarzeniu z 5-fluorouracylem i kwasem folinowym (5-FU/FA) to zaburzenia żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia krwi i układu krwiotwórczego (neutropenia, małopłytkowość) i zaburzenia układu nerwowego (ostra i zależna od kumulacji dawki obwodowa neuropatia czuciowa). Ogólnie, wymienione działania niepożądane występowały częściej i miały większe nasilenie podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną i 5-FU/FA niż podczas leczenia 5-FU/FA w monoterapii.

Częstość występowania działań niepożądanych podana w tabeli poniżej oparta jest na wynikach badań klinicznych raka okrężnicy i odbytnicy z przerzutami (obejmujących 416 pacjentów leczonych oksaliplatyną + 5-FU/FA), oraz uwzględnia doświadczenia po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstość występowania podaną w tej tabeli określono według następującego schematu: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100, < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1 000, < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie można określić na podstawie dostępnych danych).

Dalsze szczegóły podane są pod poniższą tabelą.

Działania niepożądane wg klasyfikacji narządowej

Klasyfikacja narządowa

MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i infestacja*

Zakażenie

Posocznica w przebiegu neutropenii (tj. neutropenia stopnia 3., 4.

i udokumentowane zakażenie) Nieżyt nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych.

     

Zaburzenia krwi

i układu chłonnego*

Niedokrwistość, neutropenia, małopłytkowość Leukopenia, limfopenia

Gorączka neutropeniczna

 

Małopłytkowość autoimmunologiczna, niedokrwistość hemolityczna.

 

Zaburzenia układu immunologicznego

*

Alergia lub reakcje alergiczne1;

       

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Brak łaknienia, hiperglikemia, hipokaliemia, hipernatremia.

Odwodnienie.

Kwasica metaboliczna.

   

Zaburzenia psychiczne

 

Depresja, bezsenność.

Nerwowość.

   

Zaburzenia układu nerwowego*

Obwodowa

neuropatia czuciowa, ból głowy. Zaburzenia czucia Zaburzenia

smaku

Zawroty głowy Zapalenie nerwów ruchowych

Odczyn oponowy.

 

Dyzartria. Zespół

odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS) (patrz punkt 4.4)

 

Zaburzenia oka

 

Zapalenie spojówek, zaburzenia widzenia.

 

Przemijające zmniejszenie ostrości widzenia, zaburzenia pola widzenia zapalenie nerwu wzrokowego, przemijająca

 
       

utrata wzroku, ustępująca po przerwaniu leczenia.

 

Zaburzenia ucha i błędnika

   

Ototoksyczność.

Głuchota.

 

Zaburzenia naczyniowe

 

Krwotok, zakrzepica żył głębokich, nadciśnienie tętnicze, nagłe zaczerwienienie.

     

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i śródpiersia

Duszność, kaszel, krwawienie z nosa.

Ból w klatce piersiowej, czkawka, zator płucny,

 

Choroba śródmiąższowa płuc, czasem zakończona zgonem, zwłóknienie płuc**.

 

Zaburzenia żołądka

i jelit*

Nudności, biegunka, wymioty, zapalenie żołądka i (lub) błony śluzowej, ból brzucha, zaparcie;

Dyspepsja, refluks żołądkowo- przełykowy, krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok z odbytnicy.

Niedrożność

jelita,

zaczopowanie jelita.

Zapalenie okrężnicy w tym biegunka

spowodowana

przez Clostridium

difficile

Zapalenie trzustki.

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

       

Zespół niedrożności zatok naczyniowych wątroby4.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Zaburzenia skóry, łysienie.

Złuszczenie skóry (np. zespół dłoniowo-podesz wowy), wysypka rumieniowata;, wysypka; zwiększone pocenie się, zaburzenia paznokci.

     

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej

Ból pleców.

Zapalenie stawów, ból kości.

     

Zaburzenia nerek

i układu

moczowego

 

Bolesne lub trudne oddawanie moczu, nieprawidłowa częstość oddawania moczu, krwiomocz.

   

Ostra nefropatia cewkowo-śródmią ższowa, ostra martwica cewek nerkowych.ostra niewydolność nerek

Zaburzenia ogóle i stany w miejscu podania

Gorączka2, uczucie zmęczenia, astenia, ból, reakcje w miejscu

       
 

podania produktu3.

       

Badania diagnostyczne

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (SGPT/AlAT, SGOT/AspAT), zwiększenie aktywności fosfatazy zasadowej, zwiększenie stężenia bilirubiny, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej, zwiększenie masy ciała (w leczeniu uzupełniającym)

Zwiększenie stężenia kreatyniny, zmniejszenie masy ciała (leczenie choroby z przerzutami).

     

*Patrz szczegółowy opis poniżej

**Patrz punkt 4.4

1

Bardzo często: częsta alergia/reakcje alergiczne występujące głównie podczas infuzji, czasem zakończone zgonem (często występujące reakcje alergiczne, jak wysypka skórna, zwłaszcza pokrzywka, zapalenie spojówek, zapalenie śluzówki nosa).

Często występujące reakcje anafilaktyczne, w tym skurcz oskrzeli, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie tętnicze i wstrząs anafilaktyczny.

2

Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenia), spowodowana zakażeniem (z neutropenią lub bez) lub prawdopodobnie w mechanizmie immunologicznym.

3

Donoszono o reakcjach w miejscu podania produktu, obejmujących miejscowy ból, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może powodować ból w miejscu podania i zapalenie, które może być ciężkie i powodować powikłania, w tym martwicę, zwłaszcza, jeśli oksaliplatyna jest podawana do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4). 4

Zespół niedrożności zatok naczyniowych wątroby, znany także jako zakrzepica żył wątrobowych lub patologiczne objawy zależne od chorób wątroby, w tym plamica wątrobowa, przerost guzowaty regeneracyjny, zwłóknienie okołozatokowe. Objawem klinicznym może być nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększenie aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Częstość występowania (w %) w zależności od stopnia

Oksaliplatyna i

5FU/FA 85 mg/m2 pc. co

2 tygodnie

Leczenie przerzutów

 

Leczenie uzupełniające

 

Wszystkie stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie stopnie

3 st.

4 st.

Niedokrwistość

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłykowość

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Neutropenia z gorączką

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica w przebiegu neutropenii

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu, częstość nieznana: Zespół hemolityczno-mocznicowy.

Zaburzenia układu immunologicznego:

Częstość występowania reakcji alergicznej (w %) w zależności od stopnia

Oksaliplatyna i 5FU/FA

85 mg/m2 pc. co

2 tygodnie

Leczenie przerzutów

 

Leczenie uzupełniające

 

Wszystkie stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie stopnie

3 st.

4 st.

Reakcje alergiczne/alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Zaburzenia układu nerwowego:

Objawy toksyczności neurologicznej ograniczą dawkę oksaliplatyny. Działanie toksyczne oksaliplatyny na układ nerwowy obejmuje czuciową neuropatię obwodową, charakteryzującą się dysestezją i (lub) parestezjami w kończynach, ze skurczami mięśni lub bez, często wywoływanymi zimnem. Te objawy występują u nie więcej niż 95% leczonych pacjentów. Czas trwania tych objawów, które zwykle ustępują pomiędzy kolejnymi cyklami leczenia, zwiększa się wraz z liczbą cykli terapii.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych, zależnie od czasu trwania objawów, jest wskazaniem do dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Te zaburzenia czynnościowe obejmują trudności w wykonywaniu delikatnych ruchów i są prawdopodobnie następstwem zaburzenia czucia. Ryzyko wystąpienia trwałych objawów po podaniu skumulowanej dawki 850 mg/m2 pc. (10 cykli) wynosi około 10%, a po podaniu skumulowanej dawki 1020 mg/m2 pc. (12 cykli) – 20%.

W większości przypadków neurologiczne objawy przedmiotowe i podmiotowe częściowo lub całkowicie ustępują po przerwaniu leczenia. U 87 % pacjentów poddawanych leczeniu uzupełniającemu raka okrężnicy po 6 miesiącach od zakończenia leczenia objawy nie ustępowały lub miały łagodne nasilenie. W trakcie trzyletniej obserwacji po zaprzestaniu leczenia u około 3% pacjentów występowały miejscowe, umiarkowane parestezje (2,3%) lub parestezje, mogące zaburzać czynności funkcjonalne pacjenta (0,5%).

Opisano występowanie ostrych objawów nerwowo-czuciowych (patrz punkt 5.3). Objawy rozpoczynały się w ciągu kilku godzin od podaniu produktu i często występowały po ekspozycji na zimno. Występowały zwykle jako przejściowe parestezje, dysestezja i hipoestezja. Ostry zespół dysestezji gardła i krtani występuje z częstością od 1 do 2%, cechuje się subiektywnie odczuwanym utrudnieniem połykania lub dusznością i uczuciem duszenia się, bez obiektywnych zaburzeń oddechowych (bez sinicy lub hipoksji), skurczem krtani lub skurczem oskrzeli (bez świstu oddechowego ani rzężeń). Chociaż w takich przypadkach stosowano leki przeciwhistaminowe i rozszerzające oskrzela, to jednak opisane objawy szybko ustępowały, nawet bez leczenia. Przedłużenie czasu infuzji pomaga zmniejszyć częstość występowania opisanych objawów (patrz punkt 4.4). W pojedynczych przypadkach obserwowano inne objawy, w tym skurcz mięśni żuchwy, skurcz mięśni, skurcze mięśni mimowolne, drżenia mięśni, drgawki kloniczne mięśni, nieprawidłową koordynację, nieprawidłowy chód, ataksję, zaburzenia równowagi, skurcz gardła, uczucie ucisku, dyskomfort, ból w klatce piersiowej. Dodatkowo, mogą występować dysfunkcje nerwu czaszkowego lub ten objaw może występować, jako zdarzenie izolowane, takie jak: opadanie powiek, bezgłos, dysfonia, chrypka, czasem opisywane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie ze strony języka lub dyzartria, czasem opisywane jako afazja, zapalenie nerwu trójdzielnego, ból twarzy, ból oka, zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia.

Podczas stosowania oksaliplatyny opisano inne objawy neurologiczne, jak zanik głębokich odruchów ścięgnistych i objaw Lhermitte’a. Odnotowano również izolowane przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu, częstość nieznana: Drgawki.

Zaburzenia żołądka i jelit:

Częstość występowania (w %) w zależności od stopnia

Oksaliplatyna i 5FU/FA

85 mg/m2 pc. co 2 tygodnie

Leczenie przerzutów

 

Leczenie uzupełniające

 

Wszystkie stopnie

3 st.

4 st.

Wszystkie stopnie

3 st.

4 st.

Nudności

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błony śluzowej/ jamy ustnej

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

Wskazane jest profilaktyczne i (lub) terapeutyczne podawanie silnych leków przeciwwymiotnych.

Ciężka biegunka i wymioty występujące podczas leczenia skojarzonego oksaliplatyną

i 5-fluorouracylem (5-FU) mogą powodować odwodnienie, niedrożność porażenną, niedrożność jelit, hipokaliemię, kwasicę metaboliczną i zaburzenia czynności nerek (patrz punkt 4.4). W pojedynczych przypadkach zgłaszano występowanie zapalenia trzustki.

Oxaliplatin Stada - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Dotychczas brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach obserwowano działanie toksyczne na reprodukcję. W związku z powyższym nie zaleca się stosowania oksaliplatyny podczas ciąży oraz u kobiet w wieku rozrodczym niestosujących antykoncepcji. Stosowanie oksaliplatyny należy rozważyć tylko po właściwej ocenie pacjentki, ryzyka dla płodu i po wyrażeniu zgody na leczenie przez pacjentkę.

Należy stosować skuteczną metodę antykoncepcji podczas leczenia oraz po jego zakończeniu przez 4 miesiące u kobiet oraz przez 6 miesięcy u mężczyzn.

Karmienie piersią

Nie badano, czy oksaliplatyna wydziela się do mleka kobiecego. Podczas stosowania produktu karmienie piersią jest przeciwwskazane.

Wpływ na płodność

Oksaliplatyna może powodować niepłodność (patrz punkt 4.4).

Oxaliplatin Stada - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże, leczenie oksaliplatyną zwiększa ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów oraz innych objawów neurologicznych, które zaburzają sposób chodzenia i równowagę i mogą w niewielkim lub umiarkowanym stopniu wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Zaburzenia widzenia, szczególnie przejściowa utrata wzroku (odwracalna po przerwaniu leczenia) mogą wpływać na zdolność pacjenta do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Dlatego należy ostrzec pacjentów o możliwym wpływie tych działań niepożądanych na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Oxaliplatin Stada - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Oxaliplatinum

  Oksaplatyna to kompleksowy związek platyny o działaniu przeciwnowotworowym. Stosowana jest w leczeniu raka jelita grubego w skojarzeniu z fluorouracylem. Jest mniej toksyczna od cysplatyny, jednak mimo to ma wiele działań ubocznych, toteż jej stosowanie w lecznictwie jest ograniczone.

  Dostępne opakowania
  Oxaliplatin Stada

  Oxaliplatin Stada

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 0,05g - 5 mg/ml
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Oxaliplatin Stada

  Oxaliplatin Stada

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 0,1g - 5 mg/ml
  STADA ARZNEIMITTEL AG