Oxaliplatin CSC

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
5 mg/ml
Ilość
1 fiol.a 0,05g
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH

Oxaliplatin CSC - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Oxaliplatin CSC - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Oxaliplatin CSC - opis

Oksaliplatyna w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (5-FU) i kwasem folinowym ( ang. FA - folinic acid) jest wskazana do stosowania u dorosłych w:

• leczeniu adjuwantowym raka okrężnicy stopnia III (Duke C) po całkowitej resekcji guza pierwotnego,

• leczeniu raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami.

Oxaliplatin CSC - dawkowanie

Dawkowanie

DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE U DOROSŁYCH

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu uzupełniającym raka okrężnicy wynosi 85 mg/m2powierzchni ciała (pc.) dożylnie, powtarzana co dwa tygodnie, przez 12 cykli (6 miesięcy).

Zalecana dawka oksaliplatyny w leczeniu raka jelita grubego z przerzutami wynosi 85 mg/m2pc. dożylnie, powtarzana co 2 tygodnie do czasu progresji choroby lub toksyczności nie do przyjęcia.

Dawkę należy dostosować w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta (patrz punkt 4.4).

Oksaliplatynę należy zawsze podawać przed pochodnymi fluoropirymidynowymi, tj. 5-fluorouracylem (5-FU).

Oksaliplatynę podaje się w infuzji dożylnej trwającej od 2 do 6 godzin, w 250 do 500 ml 5% roztworu glukozy (50 mg/ml), co daje stężenie w zakresie od 0,2 mg/ml do 0,7 mg/ml; stężenie 0,7 mg/ml jest największym stężeniem stosowanym w praktyce klinicznej dla dawki oksaliplatyny wynoszącej 85 mg/m2pc.

Oksaliplatyna była stosowana głównie w schematach zawierających 5- fluorouracyl (5-FU), podawany w ciągłym wlewie dożylnym. W schematach stosowanych co dwa tygodnie, oksaliplatynę

łączono z 5-fluorouracylem (5 FU), podawanym zarówno w bolusie, jak i w ciągłym wlewie dożylnym.

Szczególne grupy pacjentów:

Zaburzenia czynności nerek:

Oksaliplatyny nie wolno stosować u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (patrz punkt 4.3 i 5.2.). U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek można rozpocząć leczenie z zastosowaniem zwykle zalecanej dawki 85 mg/ m2pc. (patrz punkt 4.4 i 5.2).

Zaburzenia czynności wątroby:

W badaniu I fazy, z udziałem pacjentów z rożnego stopnia zaburzeniami czynności wątroby, okazało się, że stopień ciężkości i częstość występowania zaburzeń wątroby i dróg żółciowych były związane z progresją choroby i stopniem pogorszenia wyników testów czynnościowych wątroby na początku leczenia. W trakcie badań klinicznych u pacjentów z nieprawidłowymi wynikami testów czynnościowych wątroby nie dostosowywano specjalnie dawki leku.

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w wieku powyżej 65 lat, u których zastosowano oksaliplatynę w monoterapii lub w leczeniu skojarzonym z 5-fluorouracylem, nie zaobserwowano zwiększonej częstości występowania ciężkiego działania toksycznego. Oznacza to, że nie ma potrzeby szczególnego dostosowywania dawki u pacjentów w wieku podeszłym.

Dzieci:

Brak wskazań do stosowania oksaliplatyny u dzieci. Skuteczność oksaliplatyny w monoterapii w populacjach pediatrycznych z guzami litymi nie została ustalona (patrz punkt 5.1.)

Sposób podawania

Oksaliplatynę podaje się w postaci infuzji dożylnej.

Podawanie oksaliplatyny nie wymaga dodatkowego nawodnienia pacjenta.

Oksaliplatynę należy podawać rozcieńczoną w 250 ml do 500 ml roztworu 5% glukozy, do uzyskania stężenia nie mniejszego niż 0,2 mg/ml, w trwającej od 2 do 6 godzin infuzji dożylnej, do żyły głównej lub obwodowej. Wlew oksaliplatyny należy podawać zawsze przed podaniem 5-fluorouracylu.

W przypadku wynaczynienia, należy natychmiast przerwać podawanie produktu leczniczego. Instrukcja stosowania:

Przed użyciem produkt zawierający oksaliplatynę należy odtworzyć i dodatkowo rozcieńczyć. Instrukcja dotycząca odtworzenia i rozcieńczenia produktu leczniczego przed użyciem zawarta jest w punkcie 6.6.

Oxaliplatin CSC - środki ostrożności

Oksaliplatynę należy stosować wyłącznie w wyspecjalizowanych oddziałach onkologicznych i powinna ona być podawana pod nadzorem doświadczonego lekarza onkologa.

Zaburzenia czynności nerek

Pacjenci z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek powinni być ściśle monitorowani czy nie występują u nich działania niepożądane i dostosować dawkę odpowiednio do działania toksycznego (patrz punkt 5.2.)

Reakcje nadwrażliwości

Należy zapewnić szczególny nadzór pacjentom z objawami alergii na inne produkty zawierające platynę w wywiadzie. W przypadku wystąpienia objawów reakcji anafilaktycznej, należy natychmiast przerwać infuzję i rozpocząć odpowiednie leczenie objawowe. U tych pacjentów ponowne podanie oksaliplatyny jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3). Obserwowano krzyżowe reakcje alergiczne, czasami kończące się zgonem, podczas stosowania wszystkich związków platyny.

W razie wynaczynienia roztworu oksaliplatyny, należy natychmiast przerwać wykonywanie infuzji i rozpocząć zwykle stosowane miejscowe leczenie objawowe.

Zespół odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (ang. RPLS- Reversible Posterior Leukoencephalopathy Syndrome)

Przypadki zespołu odwracalnej tylnej leukoencefalopatii (RPLS znany również jako PRES, Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome) odnotowano u pacjentów otrzymujących oksaliplatynę w chemioterapii skojarzonej. RPLS jest rzadkim, odwracalnym, szybko rozwijającą się stanem neurologicznym, który może obejmować drgawki, nadciśnienie tętnicze, bóle głowy, splątanie, utratę wzroku i inne zaburzenia widzenia oraz zaburzenia neurologiczne (patrz punkt 4.8). Rozpoznanie RPLS stwierdza się poprzez obrazowania mózgu (rezonans magnetyczny), najlepiej MRI (ang. Magnetic Resonance Imaging).

Objawy neurologiczne

Należy ściśle monitorować neurotoksyczne działanie oksaliplatyny, szczególnie w przypadku jednoczesnego podawania innych produktów leczniczych, wykazujących swoiste działanie toksyczne na układ nerwowy. Należy przeprowadzić badanie neurologiczne każdorazowo przed podaniem kolejnej dawki leku oraz okresowo po jej podaniu.

Pacjentom, u których podczas 2-godzinnej infuzji lub kilka godzin po jej zakończeniu wystąpiły ostre zaburzenia czucia w gardle i krtani (patrz punkt 4.8), kolejną dawkę oksaliplatyny należy podać w infuzji trwającej przez 6 godzin.

Neuropatia obwodowa

W razie wystąpienia objawów ze strony układu nerwowego (parestezja, zaburzenia czucia), należy dostosować dawkę oksaliplatyny z uwzględnieniem czasu trwania i nasilenia tych objawów przestrzegając następujących zaleceń:

• Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż siedem dni i są uciążliwe, należy zmniejszyć kolejną dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub podać dawkę wynoszącą 75 mg/m2pc. (w leczeniu uzupełniającym).

• W przypadku, gdy parestezja bez zaburzenia czynnościowego utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, kolejną dawkę oksaliplatyny należy zmniejszyć z 85 do 65 mg/m2pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub podać dawkę wynoszącą 75 mg/m2pc. (w leczeniu uzupełniającym).

• W przypadku, gdy parestezja z zaburzeniem czynnościowym utrzymuje się do następnego cyklu leczenia, należy przerwać podawanie oksaliplatyny.

• Jeśli objawy te ustąpią po przerwaniu leczenia oksaliplatyną, można rozważyć wznowienie leczenia.

Pacjentów należy poinformować o możliwości utrzymywania się objawów obwodowej neuropatii czuciowej po zakończeniu leczenia. Miejscowe umiarkowane parestezje lub parestezje, które niekiedy wpływają na aktywność czynnościową, mogą utrzymywać się nawet do trzech lat po zaprzestaniu leczenia uzupełniającego.

Nudności, wymioty, biegunka, odwodnienie i zmiany hematologiczne

Działanie toksyczne na układ żołądkowo-jelitowy, objawiające się nudnościami i wymiotami, wymaga profilaktycznego i (lub) terapeutycznego podawania leków przeciwwymiotnych (patrz punkt 4.8.).

Ciężka biegunka lub wymioty, w szczególności, gdy oksaliplatyna podawana jest w skojarzeniu z 5-fluorouracylem, mogą być przyczyną odwodnienia, porażennej niedrożności jelit, innego rodzaju niedrożności jelit, niedoboru potasu we krwi, kwasicy metabolicznej i zaburzenia czynności nerek.

Jeżeli wystąpią objawy toksycznego działania na krew i układ krwiotwórczy (liczba neutrofilów

< 1,5x109/l lub liczba płytek krwi < 50x109/l), należy opóźnić zastosowanie kolejnego cyklu leczenia do czasu, gdy parametry hematologiczne powrócą do wartości, które można uznać za odpowiednie. Przed rozpoczęciem podawania produktu leczniczego oraz przed każdym kolejnym cyklem leczenia należy wykonać pełne badanie morfologii krwi z rozmazem.

Pacjentów należy odpowiednio poinformować o ryzyku wystąpienia biegunki/wymiotów, zapalenia błon śluzowych/zapalenia jamy ustnej oraz neutropenii po podaniu oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem tak, aby mogli oni natychmiast zgłosić się do lekarza prowadzącego w celu otrzymania właściwego leczenia.

W przypadku wystąpienia zapalenia błon śluzowych/zapalenia jamy ustnej z neutropenią lub bez, należy opóźnić podanie kolejnego cyklu leczenia, do częściowego ustąpienia objawów zapalenia błon śluzowych/zapalenia jamy ustnej do stopnia 1 lub poniżej i (lub) do czasu, gdy liczba neutrofilów wyniesie ≥ 1,5 x 109/l.

Podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem (z kwasem folinowym lub bez), należy zastosować zwykłe zasady dostosowania dawki w zależności od objawów toksycznego działania 5-fluorouracylu.

W przypadku wystąpienia biegunki stopnia 4., neutropenii stopnia 3. do 4. (liczba neutrofilów

< 1,0x109/l) lub małopłytkowości stopnia 3. do 4. (liczba płytek krwi < 50x109/l), należy zmniejszyć dawkę oksaliplatyny z 85 do 65 mg/m2pc. (w leczeniu raka z przerzutami) lub zastosować dawkę 75 mg/m2pc. (w leczeniu uzupełniającym), dodatkowo do wymaganego zmniejszenia dawki 5-fluorouracylu.

Układ oddechowy

W przypadku wystąpienia niewyjaśnionych objawów ze strony układu oddechowego, takich jak kaszel bez wydzieliny, duszność, trzeszczenia lub nacieki płucne w badaniu radiologicznym, należy przerwać podawanie oksaliplatyny do czasu przeprowadzenia dalszych badań płuc, które wykluczą obecność choroby środmiąższowej lub zwłóknienia płuc (patrz punkt 4.8).

Wątroba

W razie nieprawidłowych wyników testów czynnościowych wątroby lub nadciśnienia wrotnego, które ewidentnie nie jest zależne od przerzutów w wątrobie, należy rozważyć bardzo rzadko występujące zaburzenia naczyń wątrobowych wywołane przez produkt leczniczy.

Ciąża

Stosowanie u kobiet w ciąży, patrz punkt 4.6.

Płodność

Kobiety nie powinny zachodzić w ciążę w trakcie leczenia oksaliplatyną i powinny stosować skuteczną antykoncepcję (patrz punkt 4.6).

W badaniach nieklinicznych z oksaliplatyną zaobserwowano działanie genotoksyczne. Dlatego zaleca się, aby mężczyźni leczeni oksaliplatyną nie planowali mieć dzieci podczas i do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Powinni też rozważyć możliwość zasięgnięcia porady dotyczącej przechowywania nasienia zebranego przed leczeniem, z uwagi na to, że oksaliplatyna może wpływać na płodność w sposób nieodwracalny.

Oxaliplatin CSC - przedawkowanie

Nie jest znane antidotum na oksaliplatynę. Jeśli nastąpi przedawkowanie, można się spodziewać nasilenia działań niepożądanych. Należy rozpocząć przeprowadzanie regularnych kontroli parametrów hematologicznych i zastosować leczenie objawowe.

Oxaliplatin CSC - przeciwwskazania

Oksaliplatyna jest przeciwwskazana:

• u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na oksaliplatynę lub substancję pomocniczą;

• w okresie karmienia piersią;

• u pacjentów, u których przed pierwszym cyklem leczenia wystąpiły objawy zahamowania czynności szpiku kostnego, liczba neutrofilów wynosi < 2x109/l i (lub) liczba płytek krwi wynosi < 100x109l;

• u pacjentów z obwodową neuropatią czuciową z zaburzeniem czynnościowym przed pierwszym cyklem leczenia;

• u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 30 ml/min) (patrz punkt 5.2.).

Oxaliplatin CSC - działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-fluorouracylem/kwasem folinowym (5-FU/FA) były zaburzenia ze strony żołądka i jelit (biegunka, nudności, wymioty i zapalenie błon śluzowych), zaburzenia ze strony krwi i układu krwiotwórczego (neutropenia, małopłytkowość) oraz zaburzenia ze strony układu nerwowego (ostra i zależna od kumulacji dawki obwodowa neuropatia czuciowa). Ogólnie te działania niepożądane występowały częściej i z większym nasileniem podczas podawania oksaliplatyny w skojarzeniu z 5-FU/FA niż podczas stosowania jedynie 5-FU/FA.

Dane dotyczące częstości występowania działań niepożądanych, przedstawione w tabeli poniżej , pochodzą z badań klinicznych z udziałem pacjentów leczonych na raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami oraz pacjentów poddanych leczeniu uzupełniającemu raka okrężnicy (w tym 416 pacjentów oraz 1108 pacjentów, odpowiednio w grupach otrzymujących oksaliplatynę + 5-FU/FA) oraz z doniesień zebranych po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu.

Częstości występowania działań niepożądanych przedstawione w tabeli opisano według następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Dodatkowe szczegóły przedstawiono pod tabelą.

Tabela 1: Działania niepożądane wg klasyfikacji układów i narządów

Klasyfikacja układów i narządów wg MedDRA

Bardzo często

Często

Niezbyt czesto

Rzadko (≥1/10 000, < 1/1000)

(≥1/10)

(≥1/100, < 1/10)

(≥1/1000, < 1/100)

Zakażenia i

zarażenia

pasożytnicze*

- zakażenie

- zapalenie błony śluzowej nosa

- zakażenie górnych dróg oddechowych

- posocznica z

neutropenią

Zaburzenia krwi i układu chłonnego*

- niedokrwistość

- neutropenia

- małopłytkowość

- leukopenia

- limfopenia*

-gorączka neutropeniczna

- małopłytkowość immunoalergiczna

- niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego*

- alergia/reakcje alergiczne1

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

- anoreksja

- hiperglikemia

- hipokaliemia

- hipernatremia

- odwodnienie

- kwasica metaboliczna

Zaburzenia psychiczne

- depresja

- bezsenność

- nerwowość

Zaburzenia układu nerwowego*

- obwodowa neuropatia czuciowa

- zaburzenia czucia

- zaburzenia smaku

- ból głowy

- zawroty głowy

- zapalenie nerwów ruchowych

- odczyn oponowy

- dyzartria

- (RPLS,

znane również jako PRES)** (patrz punkt 4.4.)

Zaburzenia oka

- zapalenie spojówek

- zaburzenia widzenia

- przemijające pogorszenie się ostrości wzroku

- zaburzenia pola widzenia

- zapalenie nerwu wzrokowego

- tymczasowa utrata wzroku (odwracalna po zaprzestaniu leczenia)

Zaburzenia ucha i błędnika

ototoksyczność

- głuchota

Zaburzenia naczyniowe

- krwotok

- nagłe

zaczerwienienie twarzy

- zakrzepica żył głębokich

- nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

- duszność

- kaszel

- krwawienie z nosa

- czkawka

- zatorowość płucna

- śródmiąższowa choroba płuc, niekiedy prowadząca do zgonu

- zwłóknienie płuc**

Zaburzenia żołądka i jelit*

- nudności

- biegunka

- wymioty

- zapalenie jamy ustnej/ zapalenie błon

śluzowych

- ból brzucha

- zaparcie

- niestrawność

- refluks żołądkowo-przełykowy

- krwawienie z odbytnicy

- krwawienie z układu

pokarmowego

- niedrożność jelit

- zwężenie jelit

- zapalenie okrężnicy, w tym biegunka wywołana przez Clostridium difficile

- zapalenie trzustki

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- zaburzenia skóry

- łysienie

- złuszczanie się skóry (tj. zespół dłoniowo-podeszwowy)

- wysypka rumieniowata

- wysypka

- nadmierne pocenie się

- zmiany w obrębie paznokci

Zaburzenia Mięśniowo szkieletowe i tkanki łącznej

- ból pleców

- ból stawów

- ból kości

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

- bolesne, utrudnione oddawanie moczu

- zaburzenia częstości

oddawania moczu

- krwiomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- uczucie zmęczenia

- gorączka2

- osłabienie

- ból

- reakcja w miejscu wstrzyknięcia3

Badania diagnostyczne

- zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

- zwiększenie aktywności fosfatazy

zasadowej we krwi

- zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi

- zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

- zwiększenie masy ciała (w leczeniu uzupełniającym)

- zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi

- zmniejszenie masy ciała (w leczeniu raka z przerzutami)

* Patrz opis szczegółowy poniżej

** Patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania"

1 Bardzo często reakcje uczuleniowe, występujące głównie w trakcie infuzji, niekiedy kończące się zgonem (częste reakcje alergiczne takie jak wysypka skórna (szczególnie pokrzywka)), zapalenie spojówek, zapalenie błony śluzowej nosa.

Częste reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne, w tym skurcz oskrzeli, uczucie bólu w klatce piersiowej, obrzęk naczynioruchowy, niedociśnienie, uczucie bólu w klatce piersiowej i wstrząs anafilaktyczny.

2 Bardzo często gorączka, dreszcze (drżenia), będące wynikiem zakażenia (z neutropenią lub bez) lub ewentualnie mechanizmu immunologicznego.

3 Zgłaszano reakcje w miejscu podania, w tym ból miejscowy, zaczerwienienie, obrzęk i zakrzepicę. Wynaczynienie może również prowadzić do miejscowego bólu i zapalenia, które może

być ciężkie i prowadzić do powikłań, w tym martwicy, szczególnie po podaniu oksaliplatyny w postaci infuzji dożylnej do żyły obwodowej (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Zespół niedrożności zatok naczyniowych wątroby, znany także jako choroba choroba okluzyjna żylnych naczyń wątrobowych (z ang. VOD - veno-occlusive disease) lub objawy patologiczne związane z takimi zaburzeniami wątroby, w tym plamica wątrobowa, regeneracyjny przerost guzkowy i zwłóknienie okołozatokowe. Objawami klinicznymi mogą być nadciśnienie wrotne i (lub) zwiększona aktywności aminotransferaz.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko (< 1/10 000):

Ostra nefropatia cewkowo-śródmiąższowa, prowadząca do ostrej niewydolności nerek.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Tabela 2: Częstość występowania według pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5 FU/FA

85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Niedokrwistość

82,2

3

< 1

75,6

0,7

0,1

Neutropenia

71,4

28

14

78,9

28,8

12,3

Małopłytkowość

71,6

4

< 1

77,4

1,5

0,2

Gorączka neutropeniczna

5,0

3,6

1,4

0,7

0,7

0,0

Posocznica z neutropenią

1,1

0,7

0,4

1,1

0,6

0,4

Objawy obserwowane po dopuszczeniu leku do obrotu o nieznanej częstości Zespół hemolityczno-mocznicowy

Zaburzenia żołądka i jelit:

Tabela 3: Częstość występowania według pacjentów (%), według stopnia nasilenia

Oksaliplatyna/5 FU/FA

85 mg/m2 pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Nudności

69,9

8

< 1

73,7

4,8

0,3

Biegunka

60,8

9

2

56,3

8,3

2,5

Wymioty

49,0

6

1

47,2

5,3

0,5

Zapalenie błon

śluzowych/zapalenie

39,9

4

< 1

42,1

2,8

0,1

jamy

ustnej

Wskazane jest podawanie profilaktyczne i (lub) terapeutyczne silnie działających leków przeciwwymiotnych.

Odwodnienie, niedrożność jelita porażenna, niedrożność jelit mechaniczna, hipokaliemia, kwasica metaboliczna oraz zaburzenia czynności nerek mogą być spowodowane przez ciężką biegunkę i (lub) ciężkie wymioty, zwłaszcza w leczeniu skojarzonym oksaliplatyną z 5-fluorouracylem (patrz punkt 4.4).

Układ nerwowy:

Działanie toksyczne oksaliplatyny na układ nerwowy jest czynnikiem ograniczającym dawkę. Działanie to obejmuje czuciową neuropatię obwodową, która charakteryzuje się zaburzeniami czucia i (lub) parestezją kończyn z występowaniem skurczów mięśni lub bez, często wyzwalanymi przez zimno.

Powyższe objawy występują u nie więcej niż 95% leczonych pacjentów. Okres występowania tych objawów, które zazwyczaj ustępują pomiędzy cyklami leczenia, wydłuża się wraz ze wzrostem liczby cykli leczenia.

Wystąpienie bólu i (lub) zaburzeń czynnościowych, w zależności od czasu trwania tych objawów, są wskazaniami do dostosowania dawki lub nawet przerwania leczenia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenie czynnościowe obejmuj e trudności przy wykonywaniu precyzyjnych ruchów i jest prawdopodobnym skutkiem upośledzenia czucia. Ryzyko wystąpienia utrzymujących się objawów po podaniu dawki skumulowanej 850 mg/m2pc. (10 cykli leczenia) wynosi około 10%, a po podaniu dawki skumulowanej 1020 mg/m2pc. (12 cykli leczenia) wynosi 20%.

W większości przypadków, po przerwaniu leczenia neurologiczne objawy podmiotowe i przedmiotowe ulegają złagodzeniu lub całkowicie ustępują. Po sześciu miesiącach po zakończeniu leczenia u 87% pacjentów, u których zastosowano leczenie uzupełniające raka okrężnicy, nie stwierdzono występowania objawów lub były one łagodne. Nawet do trzech lat po zaprzestaniu leczenia u około 3% pacjentów występowały utrzymujące się miejscowe parestezje o umiarkowanym nasileniu (2,3%) lub parestezje, które mogą zakłócać aktywność czynnościową pacjenta (0,5%).

Zgłaszano przypadki występowania ostrych objawów zaburzeń czucia (patrz punkt 5.3). Pojawiają się one w okresie kilku godzin od podania produktu leczniczego i często występują, gdy pacjent jest narażony na zimno. Zazwyczaj występują w postaci przemijających parestezji, zaburzeń czucia i niedoczulicy. Ostry zespół zaburzeń czucia w gardle i krtani występował u 1% do 2% pacjentów i charakteryzuje go subiektywne uczucie zaburzeń połykania lub duszenia się, bez obiektywnych cech zaburzeń oddychania (sinicy lub hipoksji), skurczu krtani lub skurczu oskrzeli (świstu krtaniowego lub sapania). Chociaż podawano pacjentom w takich wypadkach leki przeciwhistaminowe i leki rozszerzające oskrzela, objawy szybko ustępowały nawet bez stosowania tego typu leczenia. Wydłużenie podawania infuzji dożylnej pomaga zmniejszyć częstość występowania tego zespołu (patrz punkt 4.4).

Sporadycznie obserwowano inne objawy, w tym skurcze szczęki, skurcze mięśni - mimowolne skurcze mięśni, drżenie mięśni, nieprawidłową koordynację i chód, bezład, zaburzenia równowagi, ucisk, ból i dyskomfort w gardle i w klatce piersiowej. Dodatkowo, w połączeniu z opisanymi wyżej

zaburzeniami lub osobno, mogą wystąpić zaburzenia nerwów czaszkowych, takie jak opadanie powieki, podwójne widzenie, utrata głosu, dysfonia, ochrypnięcie, czasami opisywane jako porażenie strun głosowych, nieprawidłowe czucie ze strony języka lub dyzartria, czasami opisywane jako afazja, neuralgia nerwu trójdzielnego, ból twarzy, ból oka, zmniejszenie ostrości wzroku, zaburzenia pola widzenia.

Podczas leczenia oksaliplatyną zgłaszano także inne objawy neurologiczne, takie jak dyzartria, brak odruchu głębokiego (ścięgnistego) oraz objaw Lhermitte'a. Zgłaszano pojedyncze przypadki zapalenia nerwu wzrokowego.

Objawy obserwowane po dopuszczeniu leku do obrotu o nieznanej częstości Drgawki

Reakcje alergiczne:

Oksaliplatyna/5 FU/FA 85 mg/m pc., co dwa tygodnie

Leczenie raka odbytnicy i okrężnicy z przerzutami

Leczenie uzupełniające raka okrężnicy

Wszystkie stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Wszystkie stopnie

Stopień 3

Stopień 4

Reakcje alergiczne/ alergia

9,1

1

< 1

10,3

2,3

0,6

Oxaliplatin CSC - ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u kobiet w ciąży. W badaniach na zwierzętach zaobserwowano toksyczne działanie na reprodukcję. Dlatego u kobiet w ciąży oraz kobiet w wieku rozrodczym, u których istnieje możliwość zajścia w ciążę, a które nie stosują środków antykoncepcyjnych, nie zaleca się stosowania oksaliplatyny.

Podanie oksaliplatyny należy rozważyć wyłącznie po odpowiednim przedstawieniu pacjentce ryzyka dla płodu i za zgodą pacjentki.

Należy stosować odpowiednie metody zapobiegania ciąży podczas leczenia i przez 4 miesiące po zakończeniu leczenia u kobiet i przez 6 miesięcy u mężczyzn.

Nie przeprowadzono badań dotyczących wydzielania oksaliplatyny do mleka kobiecego. W okresie podawania oksaliplatyny przeciwwskazane jest karmienie piersią.

Oksaliplatyna może mieć niekorzystny wpływ na płodność (patrz punkt 4.4).

Oxaliplatin CSC - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów

i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Niemniej jednak, podczas leczenia oksaliplatyną zwiększa się ryzyko wystąpienia zawrotów głowy, nudności i wymiotów, a także innych objawów neurologicznych, które wpływają na chód oraz zachowanie równowagi i mogą prowadzić do słabego lub umiarkowanego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Zaburzenia widzenia, w szczególności przemijająca utrata wzroku (odwracalne po zaprzestaniu leczenia), mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych. Pacjent powinien zostać ostrzeżony o potencjalnym wpływie na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Oxaliplatin CSC - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Oxaliplatinum

  Oksaplatyna to kompleksowy związek platyny o działaniu przeciwnowotworowym. Stosowana jest w leczeniu raka jelita grubego w skojarzeniu z fluorouracylem. Jest mniej toksyczna od cysplatyny, jednak mimo to ma wiele działań ubocznych, toteż jej stosowanie w lecznictwie jest ograniczone.

  Dostępne opakowania
  Oxaliplatin CSC

  Oxaliplatin CSC

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 0,05g - 5 mg/ml
  CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH
  Oxaliplatin CSC

  Oxaliplatin CSC

  proszek do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 0,1g - 5 mg/ml
  CSC PHARMACEUTICALS HANDELS GMBH
  Powiązane artykuły
  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Newsy

  Zmiany od 1 września. Ten lek zdrożeje najbardziej

  Zmiany od 1 września. Ten lek zdrożeje najbardziej

  Blisko 150 nowych produktów pojawi się na nowej liście refundacyjnej, która będzie obowiązywać od września. To jednak nie koniec zmian. Podczas gdy ceny niektórych leków spadną, innych wzrosną - nawet o blisko 500 zł. Których pacjentów to dotyczy? Nowa...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych

  Nowa lista leków refundowanych weszła w życie z opóźnieniem, przez co aptekarze mieli poważny problem z wprowadzeniem na czas nowych cen leków. W konsekwencji zapanował chaos - w niektórych aptekach wciąż obowiązują stare ceny, a inne trzeba było zamknąć...

  Newsy - leki i suplementy

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Czy popularny lek kardiologiczny znajdzie zastosowanie w onkologii?

  Coraz częściej pojawiają się doniesienia o skuteczności leku stosowanego w danej dziedzinie medycznej i możliwościach jego zastosowania w terapii chorób, specyficznych dla innych specjalności. Według badań przeprowadzonych przez naukowców, wynika, że...