Olopatadine Zentiva

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
krople do oczu, roztwór
Dawka
1 mg/ml
Ilość
1 but.a 5ml
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ZENTIVA K.S.

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Olopatadine Zentiva - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Olopatadine Zentiva - opis

Leczenie ocznych objawów przedmiotowych i podmiotowych sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Olopatadine Zentiva - skład

Jeden ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 1 ml roztworu zawiera 0,045 mg benzalkoniowego chlorku.

Jedna kropla roztworu (36 mg) zawiera 0,0357 mg olopatadyny.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Olopatadine Zentiva - dawkowanie

Dawką leku jest jedna kropla Olopatadine Zentiva podana do worka spojówkowego chorego oka (oczu) dwa razy na dobę (z zachowaniem 8 godzin przerwy pomiędzy zakropleniem kolejnych dawek). O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy.

Aby zapobiec zanieczyszczeniu końcówki kroplomierza i roztworu zawartego w butelce, należy postępować ostrożnie, by nie dotknąć końcówką kroplomierza powiek, okolic sąsiadujących z okiem lub innych powierzchni. Gdy produkt nie jest używany, butelkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą.

W przypadku jednoczesnego leczenia innymi lekami okulistycznymi podawanymi miejscowo, należy zachować pięć do dziesięciu minut przerwy pomiędzy podaniem kolejnych leków.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby wprowadzania zmian dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.

Dzieci i młodzież

Olopatadine Zentiva może być stosowany u pacjentów pediatrycznych (w wieku trzech lat i starszych) w takiej samej dawce jak u dorosłych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i nerek

Olopatadyny w postaci kropli do oczu Olopatadine Zentiva nie badano u pacjentów z chorobami nerek lub wątroby. Nie należy jednak spodziewać się, aby u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek istniała konieczność zmiany dawkowania (patrz punkt 5.2).

Olopatadine Zentiva - środki ostrożności

Olopatadine Zentiva jest produktem przeciwalergicznym/przeciwhistaminowym, który mimo podawania miejscowego ulega wchłanianiu ogólnoustrojowemu. W razie wystąpienia objawów ciężkich reakcji niepożądanych lub nadwrażliwości lek należy odstawić.

Opisywano przypadki wywoływania przez chlorek benzalkoniowy, środek konserwujący powszechnie stosowany w preparatach okulistycznych, punkcikowatych i (lub) toksycznych, wrzodziejących ubytków rogówki. Ponieważ Olopatadine Zentiva zawiera chlorek benzalkoniowy, wymagane jest ścisłe monitorowanie pacjentów, którzy często lub długotrwale stosują ten produkt i u których występuje suchość oka lub choroby, w których czynność rogówki jest zaburzona.

Soczewki kontaktowe

Pacjentów należy poinformować o konieczności odczekania 10-15 minut od momentu zakroplenia produktu Olopatadine Zentiva do założenia soczewek kontaktowych. Nie należy zakraplać produktu Olopatadine Zentiva podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Olopatadine Zentiva - przedawkowanie

Nie ma dostępnych danych na temat przypadkowego lub umyślnego przedawkowania olopatadyny u ludzi po przyjęciu drogą doustną. Olopatadyna wykazuje małą toksyczność ostrą dla zwierząt. Przypadkowe połknięcie całej zawartości butelki produktu Olopatadine Zentiva może spowodować ogólnoustrojowe narażenie pacjenta na maksymalnie 5 mg olopatadyny. Zakładając 100% wchłanianie, taka ekspozycja w przypadku dziecka o masie ciała 10 kg odpowiadałaby przyjęciu dawki 0,5 mg/kg mc.

U psów obserwowano wydłużenie odstępu QTc tylko w przypadku ekspozycji na olopatadynę znacznie przekraczającej maksymalną ekspozycję uzyskiwaną u ludzi, co wskazuje na niewielkie znaczenie tych obserwacji dla stosowania leku w warunkach klinicznych. Olopatadynę podawano doustnie w dawce 5 mg dwa razy na dobę przez 2,5 dnia grupie 102 młodych i starszych zdrowych ochotników obu płci; nie zanotowano przy tym znaczącego wydłużenia odstępu QTc w porównaniu z placebo. Zakres stężeń maksymalnych olopatadyny w osoczu w stanie stacjonarnym obserwowany w tym badaniu (35 do 127 ng/ml) wyznacza co najmniej 70-krotny przedział bezpieczeństwa dla olopatadyny stosowanej miejscowo z punktu widzenia wpływu na repolaryzację serca.

W razie przedawkowania należy wdrożyć odpowiednie monitorowanie i postępowanie lecznicze wobec pacjenta.

Olopatadine Zentiva - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Olopatadine Zentiva - działania niepożądane

W badaniach klinicznych prowadzonych z udziałem ponad 1680 pacjentów, olopatadynę podawano jeden do czterech razy na dobę do obu oczu, przez okres do czterech miesięcy. Lek stosowano w monoterapii lub jako leczenie uzupełniające do stosowania loratadyny w dawce 10 mg. Można przyjąć, że u około 4,5% pacjentów wystąpiły działania niepożądane związane ze stosowaniem olopatadyny; jednak tylko 1,6% pacjentów przerwało udział w badaniach klinicznych z powodu działań niepożądanych. W badaniach klinicznych nie odnotowano żadnych, okulistycznych ani ogólnoustrojowych, ciężkich działań niepożądanych, związanych ze stosowaniem olopatadyny. Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym związanym z leczeniem był ból oka, notowany z ogólną częstością 0,7%.

Poniższe działania niepożądane określono jako zależne od leczenia i pogrupowano według następującej konwencji: bardzo często (?1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do ?1/100), rzadko (> 1/10 000 do ?1/1000) lub bardzo rzadko (?1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy częstości, działania niepożądane wymieniono w kolejności malejącej ciężkości.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Niezbyt często: nieżyt nosa.

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: bóle głowy, zaburzenia smaku.

Niezbyt często: zawroty głowy, osłabienie czucia.

Zaburzenia oka: 

Często: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia w oczach.

Niezbyt często: nadżerki rogówki, nieprawidłowości nabłonka rogówki, choroby nabłonka rogówki, punktowe zapalenie rogówki, zapalenie rogówki, plamki na rogówce, wydzielina z oka, światłowstręt, niewyraźne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, kurcz powiek, dyskomfort w oku, świąd oka, grudki na spojówkach, uczucie obecności ciała obcego w oczach, zwiększone łzawienie, świąd powiek, zaczerwienienie powiek, obrzęk powiek, choroba powiek, przekrwienie spojówek, przekrwienie oka.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: suchość nosa.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: kontaktowe zapalenie skóry, uczucie pieczenia skóry, suchość skóry.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Często: zmęczenie.

Poniżej wymieniono reakcje niepożądane rozpoznane w okresie po wprowadzeniu do obrotu, których nie zgłaszano w badaniach klinicznych olopatadyny. W przeciwieństwie do danych z badań klinicznych, ze względu na charakter monitoringu po wprowadzeniu leku do obrotu, częstość, przy której te zdarzenia pojawiają się nie jest znana i nie może być określona w oparciu o dostępne dane.

Działania dotyczące oka: obrzęk rogówki, zapalenie spojówek, obrzęk oka, obrzmienie oka, rozszerzenie źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek.

Działania ogólnoustrojowe: nadwrażliwość, duszność, senność, obrzęk twarzy, zapalenie skóry, rumień, nudności, wymioty, zapalenie zatok, osłabienie mięśni, złe samopoczucie.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Olopatadine Zentiva - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak dostępnych danych klinicznych na temat kobiet w ciąży narażonych na olopatadynę.

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania leku kobietom w ciąży.

Karmienie piersią

Nie zaleca się stosowania produktu Olopatadine Zentiva przez matki karmiące piersią.

Obecność olopatadyny stwierdzano w mleku karmiących samic szczurów, którym olopatadynę podawano doustnie. Badania na zwierzętach wykazały zmniejszenie wzrostu potomstwa karmionego przez matki otrzymujące olopatadynę ogólnoustrojowo w dawkach znacznie przekraczających maksymalne zalecane dawki, stosowane do oczu u ludzi. Nie wiadomo, czy miejscowe podawanie leku u ludzi może powodować wchłanianie ogólnoustrojowe wystarczające do wystąpienia wykrywalnych stężeń olopatadyny w mleku.

Olopatadine Zentiva - prowadzenie pojazdów

Podobnie jak w przypadku stosowania wszystkich kropli do oczu, przemijające niewyraźne widzenie lub inne zaburzenia widzenia mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn. Jeżeli po zakropleniu produktu wystąpi niewyraźne widzenie, pacjent przed rozpoczęciem jazdy lub obsługi maszyny musi odczekać aż powróci ostrość widzenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Olopatadine Zentiva - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Olopatadinum

  Dostępne opakowania
  Olopatadine Zentiva

  Olopatadine Zentiva

  krople do oczu, roztwór - 1 but.a 5ml - 1 mg/ml
  ZENTIVA K.S.
  Powiązane artykuły
  Jakie są najczęstsze przyczyny zapalenia rogówki?

  "Cząsteczkowa chusteczka" na zapalenie rogówki i spojówki

  Naukowcy ogłosili odkrycie nowego leku na zapalenie rogówki i spojówki. Ta zakaźna choroba oczu w samych Stanach Zjednoczonych dotyka rocznie około 15-20 milionów osób. Nowym lekiem jest produkt, określany jako tzw. „cząsteczkowa chusteczka" usuwająca...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Bakteryjne zapalenie spojówek (WIDEO)

  Bakteryjne zapalenie spojówek (WIDEO)

  Przyczyny bakteryjnego zapalenia spojówek Bakteryjne zapalenie spojówek wywoływane jest najczęściej przez gronkowce lub paciorkowce. Charakterystycznym objawem wszystkich zapaleń spojówek o podłożu bakteryjnym jest obecność wydzieliny ropnej lub śluzowo-ropnej...

  Cationorm - przynieś ulgę swoim oczom

  6 czynników, które negatywnie wpływają na kondycję oczu

  6 czynników, które negatywnie wpływają na kondycję oczu

  Wzrok jest niezwykle cenny, dlaczego więc nie oszczędzamy go na co dzień? Zapominamy o podstawowych zasadach profilaktyki, narażając w ten sposób swoje oczy na poważne problemy. Co najbardziej im szkodzi? Praca przy komputerze Dzisiaj dla wielu...

  Okulistyka

  Jaglica

  Jaglica, inaczej zwana egipskim zapaleniem spojówek lub przewlekłym pęcherzykowym zapaleniem rogówki, to zakaźna choroba oczu, która występuje u osób starszych lub przebywających w Afryce lub Azji. Odpowiedzialny jest za nią drobnoustrój Chlamydia trachomatis....

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Leczenie zapalenia spojówek (WIDEO)

  Leczenie zapalenia spojówek (WIDEO)

  Postępowanie w przypadku zapalenia spojówek Zapalenie spojówek to bardzo często występująca choroba oczu, szczególnie u osób noszących szkła kontaktowe, bądź długo pracujących przy monitorach. Zapalenie spojówek może występować jako zakażenia bakteryjne...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Infekcyjne zapalenie spojówek

  Zapalenia spojówek są jednymi z częstszych dolegliwości oczu jakie nas spotykają. Większość z nas na pewno miała okazję przekonać się na własnej skórze, a właściwie na własnych oczach, jak objawia się takie zapalenie. Najczęściej przebiega ono z silnym...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Powikłania bakteryjnego zapalenia spojówek - przyczyny, leczenie, rodzaje (WIDEO)

  Powikłania bakteryjnego zapalenia spojówek - przyczyny, leczenie, rodzaje (WIDEO)

  Bakteryjne zapalenie spojówek Bakteryjne zapalenie spojówek to jedna z najczęstszych przyczyn wizyt u lekarza okulisty. Bakteryjnego zapalenia spojówek można się nabawić np. w konsekwencji powikłań po przebytym przeziębieniu. Zapalenie spojówek może...

  Zapalenie spojówek - objawy, przyczyny, leczenie, łagodzenie objawów, profilaktyka

  Zapalenie spojówek - zdjęcie

  Zapalenie spojówek - zdjęcie

  Objawy zapalenia spojówek Wynikiem zapalenia spojówek jest wypełnienie naczyń krwionośnych krwią, czego skutkiem jest obrzęk oka.