Nolicin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
14,71 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,4 g
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Nolicin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Nabiał (jony wapniowe)

Podczas przyjmowaniu leków nie jest wskazane spożywanie dużych ilości produktów zawierających dużą ilość wapnia (jonów wapniowych). Tego typu produkty właśnie poprzez zawartość jonów wapnia uniemożliwiają, zmniejszają lub zwalniają wchłanianie leków, adsorbując je. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z nabiałem (jonami wapniowymi).

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Nolicin - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Nolicin - opis

Produkt leczniczy Nolicin stosuje się w leczeniu następujących zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na norfloksacynę:

- powikłane lub niepowikłane, ostre lub przewlekłe zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych obejmujące: zapalenie pęcherza, zapalenie miedniczek nerkowych, przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego, zakażenie dróg moczowych związane z chirurgicznymi zabiegami urologicznymi, pęcherz neurogenny lub kamica nerkowa.

Należy sprawdzić, jeżeli jest to możliwe, wrażliwość drobnoustroju, wywołującego zakażenie, na norfloksacynę. Jednakże terapię norfloksacyną można rozpocząć jeszcze przed otrzymaniem wyników testu wrażliwości.

Nolicin - skład

1 tabletka powlekana zawiera 400 mg norfloksacyny (Norfloxacinum). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Nolicin - dawkowanie

Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody przynajmniej 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku lub po przyjęciu pokarmu mlecznego.

W ciągu 2 godzin od zażycia norfloksayny nie należy przyjmować preparatów wielowitaminowych, suplementów minerałów (np. żelaza, cynku, glinu lub magnezu), leków zobojętniających sok żołądkowy zawierających magnez lub glin, sukralfatu lub didanozyny.

Należy sprawdzić, jeżeli jest to możliwe, wrażliwość drobnoustroju, wywołującego chorobę, na norfloksacynę. Jednakże terapię norfloksacyną można rozpocząć jeszcze przed otrzymaniem wyników testu wrażliwości.

Wskazania

Dawkowanie

Czas trwania leczenia

Niepowikłane zakażenia dolnych dróg moczowych (np. zapalenie miedniczek nerkowych)

400 mg dwa razy na dobę

3 dni

Zakażenia dróg moczowych

400 mg dwa razy na dobę

7 do 10 dni

Przewlekłe, powracające zakażenia dróg moczowych*

400 mg dwa razy na dobę

do 12 tygodni

* jeżeli w ciągu pierwszych 4 tygodni leczenie przyniosło odpowiedni efekt terapeutyczny, można zmniejszyć dawkę produktu leczniczego Nolicin.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Norfloksacyna może być stosowana u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. U pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 30 ml/ min/ 1,73 m2, niewymagających hemodializy, średni okres półtrwania norfloksacyny w surowicy wynosił w przybliżeniu 8 godzin. Badania kliniczne wykazały brak różnic w średnim okresie półtrwania norfloksacyny u pacjentów z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/ min/1,73 m2w porównaniu do pacjentów z klirensem kreatyniny 10-30 ml/min/1,73 m2. W związku tym, w tej grupie pacjentów zalecana dawka norfloksacyny wynosi 400 mg raz na dobę. Przy takiej dawce stężenie norfloksacyny w odpowiednich tkankach i płynach ustrojowych przekracza wartości MIC (najmniejsze stężenie leku hamujące wzrost drobnoustrojów) określone dla większości drobnoustrojów wrażliwych na tę substancję czynną.

Dawkowanie u pacjentów w wieku podeszłym

Badania farmakokinetyczne nie wykazały znaczących zmian w farmakokinetyce norfloksacyny u pacjentów w wieku podeszłym w porównaniu do pacjentów młodszych, z wyjątkiem nieznacznego wydłużenia średniego okresu półtrwania. U pacjentów w wieku podeszłym z prawidłową czynnością nerek nie ma konieczności dostosowania dawki. Ograniczone badania kliniczne wykazały, że norfloksacyna jest dobrze tolerowana.

Nolicin - środki ostrożności

U pacjentów z zaburzeniami czynności ośrodkowego układu nerwowego (zwłaszcza z padaczką i innymi stanami, mogącymi wywoływać drgawki), produkt leczniczy Nolicin należy podawać ostrożnie.

W przypadku wystąpienia ciężkiej i długotrwałej biegunki w trakcie lub po leczeniu norfloksacyną lub innymi chinolonami należy wziąć pod uwagę możliwość wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelita grubego (zagrażające życiu, potencjalnie kończące się zgonem). W tym przypadku należy niezwłocznie przerwać leczenie norfloksacyną i wdrożyć odpowiednie leczenie. Leki hamujące perystaltykę jelit są przeciwwskazane.

Wykazano, że norfloksacyna, podobnie jak i inne chinolony wywołuje reakcje o typie fotowrażliwości. W czasie leczenia pacjent powinien unikać nadmiernego narażenia na światło słoneczne lub promieniowanie ultrafioletowe. W przypadku wystąpienia nadwrażliwości na światło, należy przerwać leczenie.

Należy dbać o prawidłowe nawodnienie pacjenta. U pacjentów z niewydolnością nerek należy odpowiednio zmniejszyć dawkę norfloksacyny.

W piśmiennictwie donoszono o pojedynczych przypadkach zapalenia, a nawet częściowego lub całkowitego zerwania ścięgien (zwłaszcza ścięgna Achillesa) w czasie leczenia chinolonami. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów w wieku podeszłym i pacjentów leczonych jednocześnie kortykosteroidami. Zaleca się przerwanie leczenia w przypadku wystąpienia bólów ścięgien lub pierwszych objawów zapalenia ścięgien. W czasie leczenia i bezpośrednio po jego zakończeniu pacjent powinien unikać nadmiernego wysiłku fizycznego.

Chinlolony, w tym również norfloksacyna, mogą spowodować nasilenie objawów miastenii (Myasthenia gravis), co może wywołać zagrażającą życiu niewydolność mięśni oddechowych. Produkt leczniczy Nolicin należy podawać ostrożnie u pacjentów z miastenią (patrz punkt 4.8).

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, zarówno w postaci utajonej jaki i czynnej, przyjmujących chinoliny, w tym norfloksacynę, bardzo rzadko odnotowywano występowanie reakcji hemolitycznych (patrz punkt 4.8).

Bardzo rzadko stosowanie niektórych leków z grupy chinolonów może powodować wydłużenie odstępu QT w obrazie EKG. Bardzo rzadko obserwowano również występowanie arytmii (włącznie z niezwykle rzadkimi przypadkami zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes). Podobnie jak w przypadku innych leków powodujących wydłużenie odstępu QT, należy zachować ostrożność przy podawaniu produktu leczniczego Nolicin pacjentom z hipokaliemią, znaczną bradykardią lub przyjmujących leki przeciwarytmiczne klasy Ia lub klasy III. Należy zachować ostrożność stosując niektóre chinlolony, w tym norfloksacynę, u pacjentów przyjmujących cyzapryd, erytromycynę, leki przeciwpsychotyczne, trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub u pacjentów z wydłużeniem odstępu QT oraz pacjentów z wydłużeniem odstępu QT w wywiadzie.

Barwnik azowy (E 110) może powodować reakcje nadwrażliwości, z astmą oskrzelową włącznie. Reakcje nadwrażliwości są częstsze u osób nadwrażliwych na kwas acetylosalicylowy.

Nolicin - przedawkowanie

Zbyt duże dawki norfloksacyny mogą przede wszystkim wywoływać nudności, wymioty, biegunkę, a w cięższych przypadkach również zawroty głowy, uczucie zmęczenia, dezorientację i drgawki. Jeśli pacjent zażył zbyt dużą ilość tabletek, należy wykonać płukanie żołądka, uważnie go obserwować i w razie potrzeby zastosować leczenie objawowe. Bardzo ważne jest dobre nawodnienie pacjenta, w celu utrzymania odpowiedniej diurezy.

Nolicin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na norfloksacynę, inne składniki produktu leczniczego lub inne leki z grupy chinolonów.

Produktu leczniczego Nolicin nie należy podawać dzieciom i młodzieży w okresie rozwoju. Nie należy stosować produktu leczniczego Nolicin u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Nolicin - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych wymienionych poniżej określono następująco:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10000), w tym pojedyncze przypadki Działania niepożądane związane ze stosowaniem norfloksacyny:

Badania diagnostyczne:

Niezbyt często: zwiększona aktywność aminotransferaz, zasadowej fosfatazy, dehydrogenazy mleczanowej (LDH)

Rzadko: zwiększone stężenie mocznika i kreatyniny w surowicy, zmniejszona wartość hematokrytu

Zaburzenia serca:

Bardzo rzadko: w czasie leczenia niektórymi chinlolonami, w tym norfloksacyną, może bardzo rzadko dojść do wydłużenie odstępu QT i arytmii komorowych (w tym typu torsade depointes)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Niezbyt często: eozynofilia i leukopenia

Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna, czasami związana z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej

Zburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy, depresja Rzadko: zmęczenie

Bardzo rzadko: senność, dezorientacja, niepokój (zwł. ruchowy), pobudliwość, strach, omamy, szum w uszach

Zaburzenia żołądka i jelit:

Często: mdłości

Niezbyt często: anoreksja, biegunka

Bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Bardzo rzadko: częściowe lub całkowite zerwanie ścięgien (szczególnie w połączeniu z innymi szkodliwymi czynnikami), zaostrzenie objawów myasthenia gravis

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, świąd, anafilaksja), ciężkie alergiczne reakcje skórne

Nolicin - ciąża i karmienie piersią

Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego lub mutagennego norfloksacyny. Po zastosowaniu dużych dawek leku u ciężarnych samic królików obserwowano toksyczne działanie norfloksacyny na płód, wtórne do toksycznego działania norfloksacyny na matkę. U małp cynomolgus obserwowano wczesne poronienia bez występowania działania teratogennego. Znaczenie tych badań dla ludzi nie jest jasne.

Bezpieczeństwo stosowania norfloksacyny w czasie ciąży nie zostało zbadane. Jednakże badania na zwierzętach wykazały, że norfloksacyna, podobnie jak i inne chinoliny, powoduje uszkodzenie tkanki chrzęstnej u niedojrzałych osobników. Z tego względu nie należy stosować produktu leczniczego Nolicin w okresie ciąży.

Nie wiadomo czy norfloksacyna przenika do mleka ludzkiego, dlatego też nie należy stosować produktu leczniczego Nolicin w okresie karmienia piersią.

Nolicin - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Nolicin wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń w ruchu. Produkt leczniczy Nolicin może czasami powodować wystąpienie działań niepożądanych (ból głowy, zawroty głowy), które mogą zmniejszać zdolność szybkiego reagowania, szczególnie jeśli pacjent pije jednocześnie napoje alkoholowe.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Nolicin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Norfloxacinum

  Dostępne opakowania
  Nolicin

  Nolicin

  tabletki powlekane - 10 tabl. - 0,4 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Nolicin

  Nolicin

  tabletki powlekane - 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) - 0,4 g
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  14,71 zł
  Powiązane artykuły
  Infekcje intymne

  Pieczenie przy oddawaniu moczu - charakterystyka, przyczyny, leczenie

  Pieczenie przy oddawaniu moczu - charakterystyka, przyczyny, leczenie

  Pieczenie przy oddawaniu moczu, a także inne dolegliwości w postaci bólu, czy ogólnego dyskomfortu zwykle powodowane są zakażeniem dróg moczowych. Dolegliwości te mogą także zwiastować zapalenie pęcherza. Pieczenie przy oddawaniu moczu - charakterystyka Pieczeniu...

  USG - rodzaje, przygotowanie, przebieg

  USG układu moczowego - wskazania, przebieg, usg pęcherza moczowego

  USG układu moczowego - wskazania, przebieg, usg pęcherza moczowego

  USG jest badaniem ultrasonograficznym, dzięki któremu istnieje możliwość wykrycia nieprawidłowości w układzie moczowym. Badanie jest bezbolesne i szybkie, można jest wykonać u każdego. USG nie wywołuje żadnych działań niepożądanych, a wyniki są wiarygodne,...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Infekcje dróg moczowych

  Infekcje dróg moczowych

  Zakażenia dróg moczowych częściej dotykają kobiety niż mężczyzn. U kobiety drogi moczowe są inaczej zbudowane. Cewka moczowa u kobiet jest znacznie krótsza i przez to bakterie mają do niej łatwiejszy dostęp. Budowa i funkcje układu moczowego Układ...

  Urologia i nefrologia

  Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek - objawy, przyczyny i leczenie

  Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek - objawy, przyczyny i leczenie

  Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek to postać bakteryjnego zakażenia układu moczowego z zajęciem jego górnego odcinka i miąższu nerek. Jakie są główne przyczyny ostrego odmiedniczkowego zapalenia nerek? Czy schorzenie o charakterze przewlekłym jest wskazaniem...

  Normy laboratoryjne

  Białko w moczu (białkomocz) - przyczyny, badania, wyniki proteinurii

  Białko w moczu (białkomocz) - przyczyny, badania, wyniki proteinurii

  Białko w moczu (białkomocz) zwykle jest kojarzone z chorobami nerek, dlatego budzi niepokój pacjentów. Jednak obecność białka w moczu może mieć różne przyczyny i nie zawsze oznacza poważną chorobę. Niekiedy jest jedynym odchyleniem od normy w badaniu...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Mocznik w moczu - wskazania, opis badania, norma

  Mocznik w moczu - wskazania, opis badania, norma

  Badanie mocznika w moczu jest jednym z oznaczeń podczas wykonywania badań moczu.** Mocznik w moczu** jest zazwyczaj stosowany do określenia chorób nerek i zawartości białka w organizmie. Kto powinien wykonywać badanie mocznika w moczu? Jak przebiega badanie...

  Urologia i nefrologia

  Zapalenie miedniczek nerkowych - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie miedniczek nerkowych - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie miedniczek nerkowych, inaczej nazywane odmiedniczkowym zapaleniem nerek, jest to stan zapalny występujący w jednej lub dwóch nerkach. Może mieć postać ostrą lub przewlekłą. Powstaje najczęściej w wyniku rozprzestrzeniania się zakażenia dolnych...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie pęcherza a częste oddawanie moczu

  Zapalenie pęcherza a częste oddawanie moczu

  Częste oddawanie moczu jest jednym z objawów zapalenia pęcherza. W przypadkach zapalenia bakteryjnego, a więc obecności w moczu drobnoustrojów (infekcji dróg moczowych) może brać początek od nieleczonego zapalenia cewki. Nasilone ryzyko zachorowań na...

  Badania

  Cystografia - charakterystyka, wskazania, opis badania

  Cystografia - charakterystyka, wskazania, opis badania

  Cystografia ma za zadanie zdiagnozować funkcjonowanie i zmiany w pęcherzu moczowym. Cystografia to badanie radiologiczne z użyciem kontrastu. Na czym polega badanie? Jakie są wskazania i przeciwwskazania do wykonania cystografii? Cystografia - charakterystyka Badanie...