Limfocept

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
kapsułki twarde
Dawka
0,25 g
Ilość
100 kaps. (10 blist.po 10 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SERVICE-PHARMA SP. Z O.O.

Limfocept - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Limfocept - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Limfocept - opis

Wskazania do stosowania:
Mykofenolan mofetylu jest wskazany do stosowania w skojarzeniu z cykiosporyną i kortykosteroidami w profilaktyce ostrego odrzucania przeszczepów u pacjentów, którzy otrzymali alogeniczne przeszczepy nerki, serca lub wątroby.

Limfocept - skład

Każda kapsułka zawiera 250 mg mofetylu mykofenolanu (Mofetili mycofenolas). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

Limfocept - dawkowanie

Leczenie lekiem Limfocept powinno być rozpoczynane i kontynuowane przez odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy specjalistów w dziedzinie transplantologii.

Stosowanie po przeszczepieniu nerki:

Dorośli:

Doustne podawanie produktu leczniczego Limfocept należy rozpocząć w ciągu 72 godzin po przeszczepieniu. Zalecana dawka u pacjentów po przeszczepieniu nerki wynosi 1 g i podawana jest dwa razy na dobę (dawka dobowa 2 g).

Dzieci i młodzież (w wieku od 2 do 18 lat):

Zalecana dawka produktu leczniczego Limfocept wynosi 600 mg/m2, podawana doustnie dwa razy na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g). Limfocept może być przepisany tylko pacjentom, któtych powierzchnia ciała wynosi co najmniej 1,25 m2. Pacjentom o powierzchni ciała od 1,25 do 1,5 m2, można przepisać Limfocept w dawce 750 mg dwa razy na dobę (dawka dobowa 1,5 g). Pacjentom o powierzchni ciała powyżej 1,5 m2można przepisać kapsułki Limfocept w dawce 1 g dwa razy na dobę (dawka dobowa 2 g).

Z uwagi na to, że w tej grupie wiekowej ,w porównaniu z dorosłymi, niektóre działania niepożądane występują częściej (patrz punkt 4.8), może być potrzebne czasowe zmniejszenie dawki lub przerwanie podawania leku; należy wziąć pod uwagę istotne czynniki kliniczne, włączając w to nasilenie reakcji.

Dzieci (< 2 lat):

Dostępne są ograniczone dane dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Dane te są niewystarczające do określenia zalecanego dawkowania, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie wiekowej.

Stosowanie po przeszczepieniu serca: Dorośli:

Doustne podawanie produktu leczniczego Limfocept powinno być rozpoczęte w ciągu 5 dni po przeszczepieniu. Zalecana dawka u pacjentów po przeszczepieniu serca wynosi 1,5 g dwa razy na dobę (dawka dobowa 3 g).

Dzieci i młodzież:

Brak dostępnych danych dotyczących stosowania leku u dzieci po przeszczepieniu serca, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów, do czasu, aż odpowiednie dane uzasadniające stosowanie będą dostępne.

Stosowanie po przeszczepieniu wątroby:

Dorośli:

Mofetylu mykofenolan należy podawać dożylnie w ciągu pierwszych 4 dni po przeszczepieniu wątroby, podczas gdy doustne podawanie produktu leczniczego Limfocept należy rozpocząć, gdy tylko może być tolerowane. Zalecana dawka u pacjentów po przeszczepieniu wątroby wynosi 1,5 g dwa razy na dobę (dawka dobowa 3 g).

Dzieci i młodzież:

Brak jest dostępnych danych dotyczących stosowania leku u dzieci po przeszczepieniu wątroby, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów, aż odpowiednie dane uzasadniające stosowanie będą dostępne.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku (> = 65 lat):

Zalecana dawka to 1 g, podawana dwa razy na dobę po przeszczepieniu nerki i 1,5 g dwa razy na dobę po przeszczepieniu serca lub wątroby odpowiednia jest dla pacjentów w podeszłym wieku .

Stosowanie w niewydolności nerek:

U pacjentów po przeszczepieniu nerki z ciężką, przewlekłą niewydolnością nerek (przesączanie kłębuszkowe < 25 mt/min/1,73 m2), poza okresem bezpośrednio następującym po przeszczepieniu nerki, należy unikać dawki większej niż 1 g podawanej dwa razy na dobę. Pacjentów tych należy także uważnie obserwować. U pacjentów, u których występuje opóźnienie w podjęciu czynności przez przeszczepiony narząd, nie jest wymagana zmiana dawkowania (patrz punkt 5.2). Brak dostępnych danych dotyczących pacjentów po przeszczepieniu serca lub wątroby z ciężką, przewlekłą niewydolnością nerek.

Stosowanie w ciężkiej niewydolności wątroby:

Nie jest konieczna zmiana dawkowania u pacjentów po przeszczepieniu nerki z ciężkim uszkodzeniem miąższu wątroby. Brak dostępnych danych dotyczących pacjentów po przeszczepieniu serca z ciężkim uszkodzeniem miąższu wątroby.

Stosowanie podczas epizodu odrzucania przeszczepu: MPA (kwas mykofenolowy) jest aktywnym metabolitem mofetylu mykofenolanu. Odrzucanie przeszczepionej nerki nie prowadzi do zmian farmakokinetyki MPA; nie jest wymagane zmniejszenie dawki lub przerwanie stosowania mofetylu mykofenolanu. Nie ma podstaw do dostosowania dawki mofetylu mykofenolanu po wystąpieniu odrzucenia przeszczepionego serca. Brak dostępnych danych dotyczących farmakokinetyki podczas odrzucania przeszczepionej wątroby.

Limfocept - środki ostrożności

Pacjenci, u których stosuje się leczenie immunosupresyjne w postaci terapii skojarzonej, w tym mofetylu mykofenolanem, narażeni są na zwiększone ryzyko rozwoju chloniaków i innych nowotworów, szczególnie skóry (patrz punkt 4.8). Ryzyko choroby nowotworowej wydaje się być bardziej związane z intensywnością i czasem trwania immunosupresji niż z podawaniem jakiegokolwiek określonego leku. Głównym zaleceniem, aby zmniejszyć ryzyko nowotworu skóry, jest ograniczenie narażenia skóry na działanie promieni słonecznych i ultrafioletowych (UV) przez stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej oraz filtrów przeciwsłonecznych o wysokim wskaźniku ochrony.

Pacjentów otrzymujących Limfocept należy poinformować o konieczności niezwłocznego zgłoszenia wszelkich objawów zakażenia, niespodziewanego wystąpienia siniaków, krwawienia lub jakichkolwiek innych objawów zahamowania czynności szpiku.

U pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi, w tym mofetylu mykofenolanem, występuje zwiększone ryzyko zakażeń oportunistycznych (bakteryjnych, grzybiczych, wirusowych i pierwotniakowych), zakażeń zakończonych zgonem i sepsy (patrz punkt 4.8). Wśród zakażeń oportunistycznych należy wymienić związaną z wirusem nefropatię oraz związaną z wirusem JC postępującą wieloogniskową leukoencefalopatię (PML). Zakażenia te związane są często z dużym całkowitym obciążeniem immunosupresyjnym i mogą prowadzić do ciężkich lub zagrażających życiu stanów, które lekarz powinien uwzględnić w diagnostyce różnicowej u pacjentów leczonych immunosupresyjnie z pogarszającą się czynnością nerek lub objawami neurologicznymi.

Pacjentów otrzymujących mofetylu mykofenolan należy monitorować w kierunku neutropenii, która może być związana ze stosowaniem samego mofetylu mykofenolanu, leczeniem towarzyszącym, zakażeniami wirusowymi lub wynikać z współistnienia tych czynników. Pacjenci przyjmujący mofetylu mykofenolan powinni mieć wykonywane pełne badanie morfologii krwi raz w tygodniu w ciągu pierwszego miesiąca, dwa razy na miesiąc w drugim i trzecim miesiącu leczenia, następnie raz w miesiącu, aż do końca pierwszego roku. W przypadku wystąpienia neutropenii (bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych < 1,3x103/mcl), może być właściwe przerwanie podawania bądź całkowite odstawienie mofetylu mykofenolanu.

Pacjenci powinni zostać poinformowani o możliwości zmniejszonej skuteczności szczepień w trakcie leczenia mofetylu mykofenolanem. Należy unikać stosowania żywych atenuowanych szczepionek (patrz punkt 4.5). Korzystne może być szczepienie przeciwko wirusowi grypy. Należy wziąć pod uwagę krajowe wytyczne dotyczące szczepień przeciwko wirusowi grypy.

Z uwagi na to, że stosowanie mofetylu mykofenolanu było związane ze zwiększoną częstością występowania objawów niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego, w tym niezbyt częstych przypadków owrzodzeń, krwawień i perforacji, u pacjentów z czynną, poważną chorobą przewodu pokarmowego, Limfocept należy stosować z ostrożnością.

Mofetylu mykofenolan jest inhibitorem IMPDH (dehydrogenazy inozynomonofosforanu). Na podstawie teoretycznych przesłanek należy go unikać u pacjentów z rzadkim, wrodzonym niedoborem

transferazy hipoksantynowo-guaninowo-fosforybozylowej (HGPRT), czyli w zespole Lesch-Nyhana lub Kelley-Seegmi 1 lera.

Nie zaleca się podawania mofetylu mykofenolanu jednocześnie z azatiopryną, gdyż nie przeprowadzono badań dotyczących podawania leków w takim skojarzeniu.

Ze względu na znamienne zmniejszenie wartości AUC (pole pod krzywą) dla MPA pod wpływem cholestyraminy, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania mofetylu mykofenolanu z produktami leczniczymi, które wpływają na krążenie jelitowo-wątrobowe, z powodu możliwości zmniejszenia skuteczności działania mofetylu mykofenolanu.

Nie określono stosunku ryzyka do korzyści skojarzonego stosowania mofetylu mykofenolanu z takrolimusem lub syrolimusem (patrz punkt 4.5).

Limfocept - przedawkowanie

Z badań klinicznych i po wprowadzeniu produktu do obrotu otrzymano zgłoszenia przedawkowania mofetylu mykofenolanu. W wielu z tych przypadkach nie raportowano zdarzeń niepożądanych. W tych przypadkach przedawkowania, w których zgłoszono wystąpienie zdarzeń niepożądanych, zdarzenia te były zgodne ze znanym profilem bezpieczeństwa produktu leczniczego.

Należy spodziewać się, że przedawkowanie mofetylu mykofenolanu może prawdopodobnie prowadzić do nadmiernego hamowania czynności układu immunologicznego oraz zwiększać wrażliwość na zakażenia i powodować hamowanie czynności szpiku kostnego (patrz punkt 4.4). Jeśli rozwinie się neutropenia, należy przerwać podawanie lub zmniejszyć dawkę mofetylu mykofenolanu (patrz punkt 4.4).

Nie należy się spodziewać możliwości usunięcia klinicznie znaczących ilości MPA i MPAG za pomocą hemodializy. Leki wiążące kwasy żółciowe, takie jak cholestyramina, mogą usunąć MPA przez zmniejszanie krążenia jelitowo-wątrobowego leku (patrz punkt 5.2).

Limfocept - przeciwwskazania

Obserwowano występowanie reakcji nadwrażliwości na mofetylu mykofenolan (patrz punkt 4.8), dlatego produkt leczniczy Limfocept jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na mofetylu mykofenolan lub kwas mykofenolowy.

Stosowanie produktu leczniczego Limfocept jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6).

Informacje na temat stosowania leku podczas ciąży i zaleceń dotyczących antykoncepcji (patrz punkt 4.6).

Limfocept - działania niepożądane

Następujące działania niepożądane pokrywają się z niepożądanymi reakcjami na lek w badaniach klinicznych:

Do najważniejszych reakcji niepożądanych związanych z podawaniem mofetylu mykofenolanu w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami należą biegunka, leukopenia, posocznica i wymioty oraz dowiedziono też częstszego występowania niektórych typów zakażeń (patrz punkt 4.4).

Nowotwory:

Pacjenci, u których stosuje się leczenie immunosupresyjne w postaci terapii skojarzonej produktów leczniczych, w tym mofetylu mykofenolan, narażeni są na zwiększone ryzyko rozwoju chłoniaków i innych nowotworów, szczególnie skóry (patrz punkt 4.4). W kontrolowanych badaniach klinicznych po przeszczepieniu nerki (dane dotyczące 2 g), serca lub wątroby, prowadzonych przez co najmniej rok, u 0,6% pacjentów, którym podawano mofetylu mykofenolan (2 g lub 3 g na dobę) w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi rozwinęła się choroba limfoproliferacyjna lub chłoniak. Rak skóry inny niż czerniak wystąpił u 3,6% pacjentów; inne nowotwory u 1,1 % pacjentów. Trzyletnie dane na temat bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów po przeszczepieniu nerki lub serca nie wykazały żadnych nieoczekiwanych zmian w częstości występowania nowotworów w stosunku do wyników badań jednorocznych. Pacjenci po przeszczepieniu wątroby obserwowani byli, przez co najmniej rok, lecz krócej niż trzy lata.

Zakażenia oportun i styczne:

U wszystkich pacjentów po przeszczepieniu występuje zwiększone ryzyko zakażeń oportunistycznych, które zwiększa się w miarę zwiększania całkowitego działania immunosupresyjnego (patrz punkt 4.4). W kontrolowanych badaniach klinicznych po przeszczepieniu nerki (dane dotyczące 2 g), serca lub wątroby u pacjentów, otrzymujących mofetylu mykofenolan (2 g lub 3 g na dobę) w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi, w czasie co najmniej jednorocznej obserwacji, najczęstszymi zakażeniami oportun i stycznym i były zakażenie skóry i śluzówek Cartdida, wiremia i objawowe zakażenie wirusem cytomegalii (CMV), zakażenie wirusem Herpes simplex. Wiremia i objawowe zakażenie wirusem CMV wystąpiły u 13,5% pacjentów.

Dzieci i młodzież (w wieku od 2 do 18 lat):

W badaniu klinicznym, do którego włączono 92 pacjentów pediatrycznych w wieku od 2 do 18 lat, którym podawano mofetylu mykofenolan doustnie w dawce 600 mg/m2dwa razy na dobę, typ i częstość występowania działań niepożądanych były zazwyczaj podobne do obserwowanych u dorosłych pacjentów, którym podawano 1 g mofetylu mykofenolanu dwa razy na dobę. Jednakże, następujące działania niepożądane obserwowane podczas leczenia były częstsze w populacji pediatrycznej, szczególnie u dzieci w wieku poniżej 6 lat, w porównaniu z dorosłymi: biegunka, posocznica, leukopenia, niedokrwistość i zakażenia.

Pacjenci w podeszłym wieku (> = 65 lat):

Pacjenci w podeszłym wieku (> = 65 lat) zazwyczaj są narażeni na zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych z powodu immunosupresji. Pacjenci w podeszłym wieku, którym podawano mofetylu mykofenolan jako część składową schematu skojarzonego leczenia immunosupresyjnego, mogą być narażeni na zwiększone ryzyko pewnych zakażeń (w tym narządowej postaci zakażenia wirusem cytomegalii), ewentualnie krwawienia z przewodu pokarmowego oraz obrzęku płuc, w porównaniu z pacjentami młodszymi.

Inne działania niepożądane:

W poniższej tabeli zebrano informacje o działaniach niepożądanych prawdopodobnie lub możliwie związanych z mofetylu mykofenolanem, opisywane u > =1/10 lub u > =1/100 do < 1/10 pacjentów leczonych mofetylu mykofenolanem w kontrolowanych badaniach klinicznych po przeszczepieniu nerki (dane dotyczące 2 g), serca lub wątroby.

Działania niepożądane, prawdopodobnie lub możliwie związane z przyjmowaniem mykofenolanu, zgłoszone w badaniach klinicznych u pacjentów po przeszczepieniu nerki, serca lub wątroby, leczonych mykofenolanem w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami.

W poszczególnych układach narządów działania niepożądane wymieniono w zależności od częstości ich występowania i uporządkowano według następujących kategorii: bardzo często (> =1/10); często (> =1/100 do < 1/10); niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100); rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000); bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są przedstawione według malejącej ciężkości.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane spowodowane lekiem

Badania diagnostyczne

Bardzo często

-

Często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej we krwi, zmniejszenie masy ciała

Zaburzenia serca

Bardzo często

-

Często

Tachykardia

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo często

Leukopenia, trombocytopenia, niedokrwistość

Często

Pancytopenia, leukocytoza

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

-

Często

Drgawki, wzmożone napięcie mięśni, drżenie, senność, zespół miasteniczny, zawroty głowy, ból głowy, parestezje, zaburzenie smaku

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Bardzo często

-

Często

Wysięk opłucnowy, duszności, kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często

Wymioty, ból brzucha, biegunka, nudności

Często

Krwawienie z przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej, niedrożność, zapalenie okrężnicy, wrzód żołądka, wrzód dwunastnicy, zapalenie żołądka, zapalenie przełyku, zapalenie jamy ustnej, zaparcie, dyspepsja, wzdęcie, odbijanie

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo często

-

Często

Niewydolność nerek

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

-

Często

Przerost skóry, wysypka, trądzik, łysienie

Zaburzenia mięśniowo -szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często

-

Często

Bóle stawów

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo często

-

Często

Kwasica, hiperkalemia, hipokalemia, hiperglikemia, hipomagnezemia, hipokalcemia, hipercholesteroiem ia, h iperl ipidem ia, hipofosfatemia, hiperurykemia, dna moczanowa, anoreksja

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo często

Posocznica, kandydoza przewodu pokarmowego, zakażenie dróg moczowych, zakażenie wirusem opryszczki pospolitej, półpasiec

Często

Zapalenie płuc, grypa, zakażenie dróg oddechowych, moniliaza układu oddechowego, zakażenie przewodu pokarmowego, kandydoza, zapalenie żołądka i jelit, zakażenie, zapalenie oskrzeli, zapalenie gardła, zapalenie zatok, grzybicze zakażenie skóry, kandydoza skóry, kandydoza pochwy, zapalenie błony śluzowej nosa

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Bardzo często

-

Często

Rak skóry, łagodne nowotwory skóry

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często

-

Często

Niedociśnienie, nadciśnienie, rozszerzenie naczyń

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

-

Często

Obrzęk, gorączka, dreszcze, ból, złe samopoczucie, osłabienie

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo często

-

Często

Zapalenie wątroby, żółtaczka, hiperbilirubinemia

Zaburzenia psychiczne

Bardzo często

-

Często

Pobudzenie, stany splątania, depresja, lęk, zaburzenia myślenia, bezsenność

Uwaga: w badaniach III fazy oceniających profilaktykę odrzucania przeszczepu nerki, serca lub wątroby leczonych było, odpowiednio, 501 pacjentów (2 g mofetylu mykofenolanu na dobę), 289 pacjentów (3 g mofetylu mykofenolanu na dobę) oraz 277 pacjentów (2 g dożylnie / 3 g doustnie mofetylu mykofenolanu na dobę).

Po wprowadzeniu leku do obrotu opisywano następujące działania niepożądane: Typy reakcji niepożądanych zgłoszone u pacjentów przyjmujących mofetylu mykofenolan po wprowadzeniu leku do obrotu są podobne do objawów obserwowanych w kontrolowanych badaniach klinicznych dotyczących pacjentów po przeszczepieniu nerki, serca lub wątroby. Dodatkowe działania niepożądane obserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu opisano poniżej, z uwzględnieniem częstości podanej w nawiasach, jeśli była znana.

Układ pokarmowy:

Zapalenie okrężnicy w tym zapalenie okrężnicy wywołane przez wirus CMV, (> =1/100 do < 1/10), zapalenie trzustki, (> =l/100 do < 1/10) i atrofia kosmków jelitowych.

Zaburzenia związane z immunosupresja:

Ciężkie, zagrażające życiu zakażenia, w tym zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zakaźne zapalenie wsierdzia, gruźlica i zakażenie wywołane przez atypowe Mycobacterium. U pacjentów leczonych lekami immunosupresyjnymi, w tym również mofetylu mykofenolanem, zgłaszano przypadki nefropatii związanej z wirusem BK jak również przypadki postępującej wieloogniskowej leukoencefalopatii (PML) związanej z wirusem JC. Zgłaszano przypadki występowania agranulocytozy (> = 1/1000 do < 1/100) i neutropenii; dlatego też zaleca się regularne monitorowanie pacjentów przyjmujących mofetylu mykofenolan (patrz punkt 4.4). U pacjentów leczonych mofetylu mykofenolanem raportowano również przypadki niedokrwistości aplastycznej i hamowania czynności szpiku kostnego, niektóre zakończone zgonem.

Nadwrażliwość:

Zgłoszono występowanie reakcji nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne.

Zaburzenia wrodzone: szczegółowe informacje, patrz punkt 4.6.

Limfocept - ciąża i karmienie piersią

Zaleca się, by nie rozpoczynać leczenia produktem leczniczym Limfocept do czasu uzyskania negatywnego wyniku testu ciążowego. Przed rozpoczęciem leczenia produktem leczniczym Limfocept, w trakcie leczenia i przez sześć tygodni po jego zakończeniu należy stosować skuteczną antykoncepcję (patrz punkt 4.5). Pacjentki należy poinformować aby zasięgnęły porady lekarza niezwłocznie po zauważeniu objawów ciąży.

Stosowanie produktu Limfocept nie jest wskazane w czasie ciąży i powinno zostać ograniczone do przypadków, kiedy nie jest możliwy inny sposób leczenia. Limfocept może być stosowany u kobiet w ciąży tylko, jeśli spodziewane korzyści ze stosowania leku przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu. Dane dotyczące stosowania mofetylu mykofenolanu u kobiet w ciąży są ograniczone. Jednak, u dzieci pacjentek, które były narażone na mofetylu mykofenolan w skojarzeniu z innymi lekami immunosupresyjnymi podczas ciąży, zgłaszano przypadki wrodzonych wad rozwojowych, w tym wady rozwojowe uszu, np. nieprawidłowo uformowane ucho zewnętrzne i (lub) środkowe lub ich brak. Zgłaszano przypadki samoistnych poronień u pacjentek przyjmujących mofetylu mykofenolan. Badania na zwierzętach wykazały reprodukcyjną toksyczność (patrz punkt 5.3).

Wykazano, że mofetylu mykofenolan jest wydzielany do mleka samic szczurów w okresie laktacji. Nie wiadomo, czy substancja ta jest wydzielana do mleka ludzkiego. Z powodu możliwości wywołania przez mofetylu mykofenolan poważnych działań niepożądanych u dzieci karmionych piersią Limfocept jest przeciwwskazany u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Limfocept - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Właściwości farmakodynamiczne i obserwowane działania niepożądane wskazują na małe prawdopodobieństwo istnienia takiego wpływu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Limfocept - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Mycophenolas mofetil

  Ester, który wykazuje działanie cytostatyczne wobec limfocytów T i B. Stosowany jest w zapobieganiu odrzucania przeszczepów narządów takich jak: nerka, serce, wątroba. Leczenie prowadzi się w skojarzeniu z cyklosporyną i kortykosteroidami u biorców przeszczepów alogenicznych.

  Dostępne opakowania
  Limfocept

  Limfocept

  kapsułki twarde - 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  SERVICE-PHARMA SP. Z O.O.
  Limfocept

  Limfocept

  kapsułki twarde - 300 kaps. (30 blist.po 10 szt.) - 0,25 g
  SERVICE-PHARMA SP. Z O.O.
  Limfocept

  Limfocept

  tabletki powlekane - 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) - 0,5 g
  SERVICE-PHARMA SP. Z O.O.
  Limfocept

  Limfocept

  tabletki powlekane - 150 tabl. (15 blist.po 10 szt.) - 0,5 g
  SERVICE-PHARMA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Choroby i dolegliwości

  Urologia i nefrologia

  Urolog jest specjalistą, który zajmuje się chorobami związanymi z układem moczowo-płciowym. Do wizyty u urologa warto się przygotować, gdyż z reguły wiąże się ona z dużym stresem u pacjenta. Sprawdź, jakie objawy powinny skłonić cię do zgłoszenia się...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Czego szukamy w badaniu osadu moczu?

  Czego szukamy w badaniu osadu moczu?

  Badanie osadu moczu należy do podstawowych badań medycznych, które pozwala wykryć chorobę jeszcze w stanie bezobjawowym. Jest to badanie niezwykle proste, nieinwazyjne, łatwe do wykonania, a jego wyniki pozwalają na zdiagnozowanie wielu poważnych chorób....

  Badania

  Badanie urodynamiczne z pomiarem przepływu moczu

  Badanie urodynamiczne z pomiarem przepływu moczu

  Badanie urodynamiczne z pomiarem przepływu moczu (inaczej uroflowmetria) to badanie diagnostyczne w zaburzeniach oddawania moczu. Można dzięki niemu ocenić funkcjonowanie mięśni odpowiedzialnych za oddawanie moczu, zmierzyć pojemność pęcherza moczowego,...

  Urologia i nefrologia

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz, czyli występowanie krwi w moczu, to dosyć częsta przypadłość, której nigdy nie należy lekceważyć. Może być bowiem objawem wielu poważnych chorób, które wymagają dokładnej diagnostyki i leczenia u specjalisty. Sprawdź, czym jest krwiomocz i...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu

  Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu

  Badanie moczu jest niezwykle powszechnym badaniem. Przeprowadza się je przez pobranie od pacjenta próbki moczu zebranej w niewielkim pojemniku. Już niewielka ilość moczu może dać potrzebne wyniki. Badanie moczu może pomóc wykryć choroby zanim dadzą one...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych, którego wyniki umożliwiają wykrycie wielu chorób. Mocz może zawierać setki różnych substancji, które są efektem końcowym procesu przemiany materii. Podwyższony bądź obniżony poziom niektórych...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie ogólne moczu - wyniki, test paskowy, badanie mikroskopowe moczu

  Badanie ogólne moczu - wyniki, test paskowy, badanie mikroskopowe moczu

  Badanie ogólne moczu jest jednym z najczęściej wykonywanych badań. Wykonywane jest w różnych dolegliwościach. Jest skuteczne, bezbolesne, tanie i szybkie. Wyniki badania ogólnego moczu dostępne są najczęśćiej w dzień wykonania badania. U osoby zdrowej...

  Urologia i nefrologia

  Nefrolog - opis, wizyta lekarska, badania

  Nefrolog - opis, wizyta lekarska, badania

  Nefrolog to lekarz specjalizujący się we leczeniu chorób nerek oraz pozostałych elementów układu moczowodowo-pęcherzowego. Wizyta u nefrologa jest wskazana między innymi wtedy, gdy pojawią się zaburzenia w oddawaniu moczu lub duże problemy z nadciśnieniem....

  Zapalenie cewki moczowej - przyczyny, objawy, leczenie

  Zakażenie układu moczowego (WIDEO)

  Zakażenie układu moczowego (WIDEO)

  Zakażenie układu moczowego Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest spowodowane obecnością drobnoustrojów w drogach moczowych. Dolegliwości znacznie częściej występują u kobiet - ze względu na budowę anatomiczną cewki moczowej (jest krótsza, a więc bardziej...