Kamiren

zobacz opinie o produkcie »
Cena
23,00 zł
Forma
tabletki
Dawka
1 mg
Ilość
30 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: KRKA D.D. NOVO MESTO

Kamiren - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Kamiren - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Kamiren - opis

Kamiren jest wskazany w leczeniu:

- samoistnego nadciśnienia tętniczego,

- objawów klinicznych łagodnego rozrostu gruczołu krokowego (BPH).

Kamiren - skład

Każda tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg doksazosyny (Doxazosinum), w postaci doksazosyny mezylanu.

Kamiren, 1 mg, 2 mg, 4 mg, tabletki

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Kamiren - dawkowanie

Dawkowanie

Dawkę należy określić indywidualnie u każdego pacjenta, w zależności od osiągniętych efektów i ewentualnych działań niepożądanych.

Tabletki należy połykać w całości, popijając wystarczającą ilością wody.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie należy rozpocząć od 1 mg raz na dobę. W indywidualnych przypadkach po 1 do 2 tygodni dawkę można zwiększyć do 2 mg doksazosyny raz na dobę, a następnie do 4 mg doksazosyny raz na dobę, wreszcie do 8 mg doksazosyny raz na dobę. Średnia dawka podtrzymująca wynosi 2 do 4 mg doksazosyny raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka to 16 mg doksazosyny na dobę.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Leczenie należy rozpocząć od dawki 1 mg raz na dobę (patrz punkt 4.4). W razie potrzeby po 1 do 2 tygodni dawkę można zwiększyć do 2 mg doksazosyny raz na dobę, a następnie do 4 mg raz na dobę, w zależności od reakcji pacjenta.

Maksymalna zalecana dawka dobowa to 8 mg.

Lekarz określa czas trwania terapii.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma potrzeby modyfikowania dawki doksazosyny u pacjentów w podeszłym wieku. Jednak dawka produktu leczniczego powinna być możliwie jak najmniejsza a zwiększanie dawki powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Ponieważ farmakokinetyka doksazosyny nie zmienia się u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek oraz nie wykazano, że doksazosyna nasila istniejącą niewydolność nerek, w tej grupie pacjentów można stosować standardowe dawki. Jednakże dawka produktu leczniczego powinna być możliwie jak najmniejsza, a zwiększanie dawki powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą. Doksazosyna wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza i nie może być usuwana metodą dializoterapii.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Podczas podawania doksazosyny pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Brak doświadczenia klinicznego w stosowaniu produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci

Ponieważ brak wystarczającego doświadczenia, nie zaleca się stosowania doksazosyny u dzieci.

Sposób podawania Podanie doustne.

Kamiren - środki ostrożności

Rozpoczęcie leczenia

W związku z blokowaniem receptorów alfa przez doksazosynę u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne objawiające się zawrotami głowy i osłabieniem, a także, rzadko, utratą przytomności (omdlenie), w szczególności na początku leczenia. Dlatego też na początku leczenia należy monitorować ciśnienie tętnicze w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia objawów ortostatycznych. Należy poinformować pacjenta, żeby unikał sytuacji grożących urazem, jeśli na początku leczenia doksazosyną pojawią się zawroty głowy lub osłabienie.

Zastosowanie u pacjentów z ostrymi zaburzeniami serca

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia krwionośne, należy zachować ostrożność podczas podawania doksazosyny pacjentom z następującymi ostrymi zaburzeniami serca:

- obrzęk płuc na skutek zwężenia zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej,

- niewydolność serca z dużą pojemnością minutową,

- niewydolność prawokomorowa na skutek zatoru płucnego lub wysięku osierdziowego,

- niewydolność lewokomorowa z niskim ciśnieniem napełniania.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Tak jak w przypadku innych leków w pełni metabolizowanych przez wątrobę, u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, doksazosynę należy podawać bardzo ostrożnie. Ponieważ brak doświadczenia klinicznego, nie zaleca się stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5

Należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego podawania doksazosyny z inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 (np. syldenafil, tadalafil i wardenafil), gdyż obie substancje mają działanie rozszerzające naczynia krwionośne i mogą powodować niedociśnienie objawowe u niektórych pacjentów. Aby zmniejszyć ryzyko niedociśnienia ortostatycznego, zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorami fosfodiesterazy typu 5 wyłącznie, jeśli pacjent jest stabilny hemodynamicznie w trakcie leczenia alfa-adrenolitykami. Ponadto zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorem fosfodiesterazy typu 5 od najmniejszej możliwej dawki oraz zachowanie 6-godzinnej przerwy od podania doksazosyny. Nie przeprowadzono badań z produktami doksazosyny o przedłużonym uwalnianiu.

Stosownie u pacjentów poddawanych operacji zaćmy

Śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (IFIS, rodzaj zespołu małej źrenicy) obserwowano podczas operacji zaćmy u niektórych pacjentów leczonych obecnie lub wcześniej tamsulosyną. Zgłaszano również pojedyncze przypadki występowania śródoperacyjnego zespołu wiotkiej tęczówki podczas leczenia innymi lekami alfa1-adrenolitycznymi, dlatego nie można wykluczyć możliwości wystąpienia tego działania niepożądanego w przypadku stosowania tej grupy produktów leczniczych. Ponieważ IFIS może prowadzić do zwiększenia liczby powikłań proceduralnych podczas operacji zaćmy, należy pouczyć pacjenta, aby poinformował chirurga operującego zaćmę o aktualnym lub wcześniejszym stosowaniu leków alfa1-adrenolitycznych.

Kamiren zawiera laktozę jednowodną. Nie należy go stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Kamiren - przedawkowanie

Jeśli przedawkowanie spowoduje niedociśnienie, pacjenta należy natychmiast ułożyć w pozycji na wznak z głową w dół. W poszczególnych przypadkach można też zastosować inne środki podtrzymujące. Ze względu na fakt, że doksazosyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, nie zaleca się dializowania.

Jeśli ta metoda nie jest właściwa, wstrząs należy zwalczać z użyciem płynów zwiększających objętość osocza. Jeśli to konieczne, następnie należy zastosować lek obkurczający naczynia. W razie konieczności należy monitorować czynność nerek.

Kamiren - przeciwwskazania

Doksazosyna jest przeciwwskazana:

- u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na chinazoliny (np. prazosyna, terazosyna, doksazosyna) lub którąkolwiek z substancji pomocniczych, - u pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

- u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i jednoczesnym przekrwieniem górnej części dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamieniami w pęcherzu moczowym,

- w czasie karmienia piersią (patrz punkt 4.6)[1], - u pacjentów z niedociśnieniem[2].

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z inkontynencją z przepełnienia lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez.

Kamiren - działania niepożądane

Działania niepożądane podzielono według następującego schematu:

- bardzo często (≥1/10)

- często (≥1/100 do < 1/10)

- niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100)

- rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) - bardzo rzadko (< 1/10 000)

- nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

 

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenia układu oddechowego, zakażenia dróg moczowych

       

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

     

leukopenia, małopłytkowość

 

Zaburzenia układu immunologicznego

 

reakcje alergiczne na lek

     

Zaburzenia

 

dna

     

metabolizmu i odżywiania

 

moczanowa, zwiększone łaknienie, jadłowstręt

     

Zaburzenia psychiczne

 

pobudzenie,

depresja, lęk, bezsenność, nerwowość

     

Zaburzenia układu nerwowego

senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy

incydent naczyniowo - mózgowy,

niedoczulica, omdlenie, drżenie

 

zawroty głowy związane z postawą ciała, parestezja

 

Zaburzenia oka

     

niewyraźne widzenie

śródoperacyjny

zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt

4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy pochodzenia obwodowego (błędnikowego)

szum uszny

     

Zaburzenia serca

kołatanie serca, tachykardia

dusznica bolesna, zawał mięśnia sercowego

 

bradykardia, zaburzenia rytmu serca

 

Zaburzenia naczyniowe

niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

   

uderzenia gorąca

 

Zaburzenia układu oddechowego,

klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie oskrzeli, kaszel,

duszność, zapalenie błony śluzowej nosa

krwawienie z nosa

 

skurcz oskrzeli

 

Zaburzenia

żołądka i jelit

ból brzucha,

niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nudności

zaparcie,

wzdęcie z oddawaniem wiatrów, wymioty, zapalenie

żołądka i jelit, biegunka

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

 

cholestaza, zapalenie wątroby, żółtaczka

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd

wysypka skórna

 

pokrzywka, łysienie, plamica

 

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, ból mięśni

ból stawów

kurcze

mięśni, osłabienie

siły

mięśniowej

   

Zaburzenia nerek i

zapalenie

bolesne

wielomocz

zwiększenie

 

dróg moczowych

pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu

oddawanie moczu, częste oddawanie moczu, krwiomocz,

 

diurezy, zaburzenia mikcji, oddawanie moczu w nocy

 

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

 

impotencja

 

ginekomastia, priapizm

wytrysk wsteczny

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypodobne, obrzęki

obwodowe

ból, obrzęk twarzy

 

zmęczenie, złe samopoczucie

 

Badania diagnostyczne

 

zwiększenie masy ciała

     
Kamiren - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Wskazanie dotyczące nadciśnienia

Ponieważ brak odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań z udziałem kobiet w ciąży, nie ustalono bezpieczeństwa stosowania doksazosyny w ciąży. Z tego powodu w ciąży wolno stosować doksazosynę wyłącznie, jeśli potencjalne korzyści są większe niż ryzyko. Mimo, że nie obserwowano działania teratogennego w badaniach na zwierzętach, stwierdzono zmniejszone przeżycie płodów u zwierząt w przypadku zastosowania bardzo dużych dawek (patrz punkt 5.3).

Karmienie piersią

Należy zaprzestać karmienia piersią, jeśli leczenie doksazosyną jest konieczne (patrz punkt 5.3).

Stosowanie doksazosyny w czasie karmienia piersią jest przeciwwskazane, gdyż ulega ona kumulacji w mleku samic szczurów, natomiast brak danych odnośnie przenikania doksazosyny do mleka kobiet karmiących piersią.

Wskazanie dotyczące łagodnego rozrostu gruczołu krokowego Nie dotyczy.

Kamiren - prowadzenie pojazdów

Mogą wystąpić zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn, zwłaszcza na początku leczenia.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Kamiren - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Doxazosinum

  Selektywny i kompetycyjny bloker postsynaptycznych receptorów α1-adrenergicznych, który powoduje obniżenie ciśnienia tętniczego, a także pozytywnie wpływa na profil lipidowy, obniża poziom trójglicerydów i cholesterolu całkowitego, hamuje agregację płytek krwi, a u pacjentów z łagodnym przerostem gruczołu krokowego zmniejsza dolegliwości. Stosowany jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego i łagodnym przeroście gruczołu krokowego.

  Dostępne opakowania
  Kamiren

  Kamiren

  tabletki - 30 tabl. - 1 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  Kamiren

  Kamiren

  tabletki - 30 tabl. - 2 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  23,00 zł
  Kamiren

  Kamiren

  tabletki - 30 tabl. - 4 mg
  KRKA D.D. NOVO MESTO
  26,91 zł
  Powiązane artykuły
  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...

  Leki i suplementy

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Kolejne leki na nadciśnienie wycofane

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu ze sprzedaży na terenie całego kraju dwóch leków na nadciśnienie. Informacja dotyczy: Apo-Lozart 50 mg, Apo-Lozart 100 mg oraz Loreblok 50 mg, Loreblok HCT 50 mg + 12,5 mg. Przyczyny wycofania...

  Leki i suplementy

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Kolejne wycofania leków na nadciśnienie. Nie tylko w Polsce

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu kolejnych serii leków Co-Bespres i Bespres. Tym razem chodzi o serie leków sprowadzane z Portugalii. Globalne wycofanie GIF uzasadnia swoją decyzję otrzymaniem informacji w systemie...

  Leki i suplementy

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Wycofanie leków na nadciśnienie. Kolejne serie znikają z aptek

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje kolejne partie leków na nadciśnienie. Tym razem z aptek znikają serie leków Valsartan i Valsargen. Podmiot opdowiedzialny za te leki to Mylan S.A.S. i Mylan Healthcare Sp. z o.o. Kolejne wycofanie Główny Inspektorat...

  Udar - rodzaje, przyczyny, objawy, diagnostyka, profilaktyka

  Nowy lek przeciwzakrzepowy w profilaktyce udaru mózgu

  Na udar mózgu najbardziej narażone są osoby z migotaniem przedsionków. To właśnie dla nich przeznaczony jest nowy lek przeciwzakrzepowy, którego dotyczą wyniki badań przedstawione ostatnio na kongresie American Heart Association w Chicago. Leczenie...