Gembin

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji
Dawka
0,04 g/ml
Ilość
1 fiol.a 5ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Gembin - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Gembin - ulotka preparatu

Gembin - opis

Gemcytabina jest wskazana do stosowania w skojarzeniu z cisplatyną w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem pęcherza moczowego. Gemcytabina jest wskazana do stosowania w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym gruczolakiem trzustki. Gemcytabina w skojarzeniu z cisplatyną jest wskazana jako leczenie pierwszego rzutu u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym niedrobnokomórkowym rakiem płuc (NDRP). Stosowanie gemcytabiny w monoterapii można rozważać u pacjentów w podeszłym wieku lub pacjentów w stanie sprawności stopnia 2. Gemcytabina jest wskazana w leczeniu pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym nabłonkowym rakiem jajnika, w skojarzeniu z karboplatyną u pacjentek z nawrotem choroby, po okresie wolnym od nawrotu trwającym co najmniej 6 miesięcy, po leczeniu pierwszego rzutu opartym na związkach platyny. W połączeniu z paklitakselem, gemcytabina jest wskazana w leczeniu wznowy miejscowej raka piersi lub przerzutowego raka piersi niekwalifikującego się do leczenia operacyjnego po niepowodzeniu chemioterapii uzupełniającej/przedoperacyjnej. Wcześniejsza chemioterapia powinna zawierać antracykliny, chyba że były przeciwwskazania kliniczne do ich stosowania.

Gembin - skład

Każdy 1 ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 40 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka o pojemności 5 ml zawiera 200 mg gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka o pojemności 25 ml zawiera 1 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Każda fiolka o pojemności 50 ml zawiera 2 g gemcytabiny (w postaci gemcytabiny chlorowodorku). Substancje pomocnicze: 3,95 mg/ml sodu i 395 mg/ml bezwodnego etanolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Gembin - dawkowanie

Gemcytabina powinna być przepisywana przez lekarza posiadającego kompetencje do stosowania chemioterapii przeciwrakowej. Zalecane dawkowanie Rak pęcherza moczowego Leczenie skojarzone Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawana w postaci 30-minutowej infuzji. Dawkę należy podawać w 1., 8. i 15. dniu 28-dniowego cyklu leczenia skojarzonego z cisplatyną. Cisplatynę podaje się w zalecanej dawce wynoszącej 70 mg/m2 pc. w dniu 1. po podaniu gemcytabiny lub w dniu 2. każdego 28-dniowego cyklu. Ten 4-tygodniowy cykl jest następnie powtarzany. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Rak trzustki Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawana w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej. Leczenie należy powtarzać raz na tydzień przez okres do 7 tygodni, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. Kolejne cykle leczenia składają się z infuzji podawanych raz na tydzień przez 3 z 4 kolejnych tygodni. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Niedrobnokomórkowy rak płuca Monoterapia Zalecana dawka gemcytabiny wynosi 1000 mg/m2 pc., podawana w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej. Leczenie należy powtarzać raz na tydzień przez okres 3 tygodni, po czym następuje tygodniowa przerwa w leczeniu. Ten 4-tygodniowy cykl leczenia następnie powtarza się. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Leczenie skojarzone Zalecana dawka gemcytabiny to 1250 mg/m2 pc., podawana w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej w 1. i 8. dniu cyklu leczenia (21 dni). W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Cisplatynę stosuje się w dawkach między 75-100 mg/m2 pc. raz na 3 tygodnie. Rak piersi Leczenie skojarzone W leczeniu skojarzonym gemcytabiny z paklitakselem zaleca się podawanie paklitakselu (175 mg/m2 pc.) w 1. dniu w infuzji dożylnej trwającej około 3-godziny, a następnie podawanie gemcytabiny (1250 mg/m2 pc.) w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentek, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Przed rozpoczęciem leczenia skojarzonego gemcytabiną z paklitakselem bezwzględna liczba granulocytów u pacjentki powinna wynosić co najmniej 1500 (x 106/l) komórek. Rak jajnika Leczenie skojarzone W leczeniu skojarzonym gemcytabiną z karboplatyną zaleca się podawanie gemcytabiny w dawce 1000 mg/m2 pc. w 1. i 8. dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia w postaci 30-minutowej infuzji dożylnej. Po podaniu gemcytabiny w dniu 1. podaje się karboplatynę, aż do uzyskania wartości pola pod krzywą (AUC) równej 4,0 mg/ml x min. W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentek, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Monitorowanie toksyczności i dostosowanie dawkowania w zależności od występujących objawów toksyczności Dostosowanie dawkowania w przypadku wystąpienia objawów toksyczności niehematologicznej W celu wykrycia toksyczności niehematologicznej należy przeprowadzać okresowe badanie stanu fizycznego pacjenta oraz badania czynności nerek i wątroby. Produkt leczniczy Gembin zawiera 395 mg etanolu na 1 ml koncentratu. Należy wziąć to pod uwagę podczas stosowania u osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby lub z padaczką (patrz punkt 4.4). W zależności od stopnia toksyczności występującego u pacjentów, przed każdym cyklem lub w trakcie cyklu można dokonać zmniejszenia dawki. Na ogół, w przypadku ciężkiej toksyczności niehematologicznej (stopnia 3 lub 4), z wyjątkiem nudności/wymiotów, leczenie gemcytabiną należy wstrzymać lub zmniejszyć dawkę, w zależności od oceny lekarza prowadzącego. Podawanie dawek należy wstrzymać do momentu, aż w ocenie lekarza prowadzącego objawy toksyczności ustąpią. Dostosowanie dawki cisplatyny, karboplatyny i paklitakselu w leczeniu skojarzonym, patrz odpowiednie Charakterystyki Produktów Leczniczych. Dostosowanie dawkowania w przypadku wystąpienia objawów toksyczności hematologicznej Rozpoczęcie cyklu We wszystkich wskazaniach przed podaniem każdej dawki pacjenta należy obserwować pod kątem liczby płytek krwi i granulocytów. Przed rozpoczęciem cyklu leczenia bezwzględna liczba granulocytów powinna wynosić co najmniej 1500 (x 106/l) komórek, a płytek krwi 100 000 (x 106/l). W trakcie trwania cyklu Dostosowanie dawki gemcytabiny w trakcie trwania cyklu należy przeprowadzać zgodnie z poniższymi tabelami: Dostosowanie dawki gemcytabiny w trakcie trwania cyklu leczenia raka pęcherza moczowego, NDRP i raka trzustki, podawanej w monoterapii lub w skojarzeniu z cisplatyną Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l) Liczba płytek krwi (x 106/l) Procent standardowej dawki gemcytabiny (%) > 1000 i > 100 000 100 500 - 1000 lub 50 000 - 100 000 75 < 500 lub < 50 000 Pominąć dawkę* * Pominiętego leczenia nie należy wznawiać w trakcie trwania cyklu zanim bezwzględna liczba granulocytów nie osiągnie wartości co najmniej 500 (x 106/l), a liczba płytek krwi 50 000 (x 106/l). Dostosowanie dawki gemcytabiny w trakcie trwania cyklu leczenia raka piersi, podawanej w skojarzeniu z paklitakselem Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l) Liczba płytek krwi (x 106/l) Procent standardowej dawki gemcytabiny (%) ? 1 200 i > 75 000 100 1000 - < 1 200 lub 50 000 - 75 000 75 700 - < 1000 i ? 50 000 50 < 700 lub < 50 000 Pominąć dawkę* * Pominiętego leczenia nie należy wznawiać w trakcie trwania cyklu. Leczenie rozpocznie się w dniu 1. kolejnego cyklu, gdy bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartość co najmniej 1 500 (x 106/l), a liczba płytek krwi osiągnie wartość 100 000 (x 106/l). Dostosowanie dawki gemcytabiny w trakcie trwania cyklu leczenia raka jajnika, podawanej w skojarzeniu z karboplatyną Bezwzględna liczba granulocytów (x 106/l) Liczba płytek krwi (x 106/l) Procent standardowej dawki gemcytabiny (%) > 1 500 i ? 100 000 100 1000 - 1 500 lub 75 000 - 100 000 50 < 1000 lub < 75 000 Pominąć dawkę* * Pominiętego leczenia nie należy wznawiać w trakcie trwania cyklu. Leczenie rozpocznie się w dniu 1. kolejnego cyklu, gdy bezwzględna liczba granulocytów osiągnie wartość co najmniej 1 500 (x 106/l), a liczba płytek krwi osiągnie wartość 100 000 (x 106/l). Dostosowanie dawki w przypadku wystąpienia toksyczności hematologicznej w kolejnych cyklach leczenia, we wszystkich wskazaniach W razie wystąpienia następujących objawów toksyczności hematologicznej, dawkę gemcytabiny należy zmniejszyć do 75% pierwotnej dawki początkowej cyklu: ? bezwzględna liczba granulocytów < 500 x 106/lprzez okres dłuższy niż 5 dni, ? bezwzględna liczba granulocytów < 100 x 106/lprzez okres dłuższy niż 3 dni, ? gorączka neutropeniczna, ? liczba płytek krwi < 25 000 x 106/l, ? opóźnienie cyklu dłużej niż o 1 tydzień, z powodu toksyczności. Sposób podawania Produkt leczniczy jest dobrze tolerowany w trakcie infuzji i może być podawany w warunkach ambulatoryjnych. W razie wystąpienia wynaczynienia, na ogół infuzję należy natychmiast przerwać i rozpocząć ponownie w innym naczyniu krwionośnym. Po podaniu leku stan pacjenta należy starannie obserwować. Instrukcje dotyczące rozcieńczania, patrz punkt 6.6. Szczególne grupy pacjentów Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek lub wątroby Gemcytabinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek z uwagi na niewystarczającą ilość danych z badań klinicznych umożliwiających dokładne ustalenie zaleceń dla tych populacji pacjentów (patrz punkty 4.4 i 5.2). Pacjenci w podeszłym wieku (> 65 lat) Gemcytabina jest dobrze tolerowana u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Poza innymi ogólnymi zaleceniami dla wszystkich pacjentów, nie ma danych wskazujących na konieczność dostosowania dawki u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 5.2). Pacjenci pediatryczni (< 18 lat) Gemcytabina nie jest zalecana do stosowania u dzieci poniżej 18 lat ze względu na niewystarczającą ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Gembin - środki ostrożności

Wykazano, że wydłużenie czasu infuzji oraz zwiększenie częstotliwości podawania dawek wiąże się ze zwiększeniem toksyczności gemcytabiny. Toksyczność hematologiczna Gemcytabina może powodować zahamowanie czynności szpiku kostnego objawiającego się leukopenią, trombocytopenią i niedokrwistością. U pacjentów otrzymujących gemcytabinę przed podaniem każdej dawki należy skontrolować liczbę płytek krwi, leukocytów i granulocytów. W razie zahamowania czynności szpiku kostnego wywołanego leczeniem (patrz punkt 4.2), należy rozważyć przerwanie lub zmodyfikowanie leczenia. Jednak zahamowanie czynności szpiku kostnego jest krótkotrwałe i na ogół nie powoduje konieczności zmniejszenia dawki i rzadko prowadzi do przerwania leczenia. Liczba krwinek w krwi obwodowej może nadal się zmniejszać po zaprzestaniu podawania gemcytabiny. U pacjentów z zaburzeniem czynności szpiku kostnego, leczenie należy rozpoczynać z zachowaniem ostrożności. Podobnie jak w przypadku podawania innych leków cytotoksycznych, należy wziąć pod uwagę ryzyko kumulacji zahamowania czynności szpiku kostnego, gdy gemcytabina jest podawana w skojarzeniu z inną chemioterapią. Zaburzenie czynności wątroby Podawanie gemcytabiny u pacjentów ze współistniejącymi przerzutami do wątroby lub zapaleniem wątroby, alkoholizmem lub marskością wątroby w wywiadzie może prowadzić do zaostrzenia zaburzenia czynności wątroby. Ocenę wyników badań laboratoryjnych czynności nerek i wątroby (w tym badania wirusologiczne) należy przeprowadzać okresowo. Gemcytabinę należy stosować z zachowaniem ostrożności u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek z uwagi na niewystarczającą ilość danych z badań klinicznych, która pozwoliłaby na określenie wyraźnych zaleceń dawkowania w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.2). Jednoczesne stosowanie radioterapii Radioterapia skojarzona (podawana jednocześnie lub w odstępie ? 7-dniowym): istnieją doniesienia o występowaniu toksyczności (patrz punkt 4.5, dane dotyczące zaleceń do stosowania). Żywe szczepionki Szczepionka żółtej febry i inne żywe atenuowane szczepionki są przeciwwskazane u pacjentów leczonych gemcytabiną (patrz punkt 4.5). Zaburzenia sercowo-naczyniowe Z uwagi na ryzyko zaburzeń serca i (lub) naczyń związanych ze stosowaniem gemcytabiny, należy zachować szczególną ostrożność u pacjentów ze zdarzeniami sercowo-naczyniowymi w wywiadzie. Płuca Zaburzenia ze strony płuc, czasem ciężkie (w tym obrzęk płuc, śródmiąższowe zapalenie płuc lub zespół niewydolności oddechowej dorosłych) obserwowano w związku z leczeniem gemcytabiną. Pochodzenie tych objawów nie jest znane. W razie ich wystąpienia, należy rozważyć odstawienie leczenia gemcytabiną. Wczesne wprowadzenie postępowania wspomagającego może pomóc w załagodzeniu tego stanu. Nerki U pacjentów otrzymujących gemcytabinę odnotowano rzadkie przypadki kliniczne zespołu hemolityczno-mocznicowego (ang. HUS) (patrz punkt 4.8). Podawanie gemcytabiny należy przerwać w razie wystąpienia pierwszych objawów mikroangiopatycznej niedokrwistości hemolitycznej, takich jak nagłe zmniejszenie stężenia hemoglobiny z towarzyszącą trombocytopenią, podwyższenie stężenia bilirubiny w surowicy, kreatyniny w surowicy, azotu mocznikowego we krwi lub LDH. Niewydolność nerek może nie ustąpić po odstawieniu leczenia i konieczna może być dializa. Płodność W badaniach dotyczących płodności gemcytabina spowodowała hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyznom leczonym gemcytabiną nie zaleca się, aby planowali posiadanie potomstwa w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Przed podjęciem leczenia zaleca się zasięgnięcie porady w kwestii zamrożenia nasienia w ciekłym azocie z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności na skutek leczenia gemcytabiną (patrz punkt 4.6). Sód Produkt leczniczy Gembin zawiera 3,95 mg (< 1 mmol) sodu w każdym 1 ml koncentratu. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu. Etanol Produkt leczniczy Gembin zawiera 395 mg etanolu na 1 ml koncentratu. W przypadku nieprawidłowego rozcieńczenia produktu obecność alkoholu może być przyczyną wystąpienia działań niepożądanych z nim związanych. Należy ściśle przestrzegać instrukcji dotyczącej rozcieńczania produktu (patrz punkt 6.6). Może być on szkodliwy dla pacjentów z chorobą alkoholową. Zawartość alkoholu w preparacie należy wziąć pod uwagę również u pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobami wątroby lub padaczką. Należy wziąć pod uwagę możliwy wpływ na ośrodkowy układ nerwowy i inne działania.

Gembin - przedawkowanie

Nie jest znana odtrutka w przypadku przedawkowania gemcytabiny. Dawki sięgające 5700 mg/m2 pc. podawane w postaci infuzji dożylnej trwającej ponad 30 minut, co 2 tygodnie powodowały toksyczność w stopniu akceptowalnym klinicznie. W razie podejrzenia przedawkowania należy obserwować pacjenta, oznaczając liczbę krwinek i zastosować leczenie wspomagające, gdy jest to konieczne.

Gembin - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1. Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

Gembin - działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane związane ze stosowaniem leczenia gemcytabiną to: nudności z wymiotami lub bez wymiotów, podwyższona aktywność aminotransferaz wątrobowych (AspAT/AlAT) oraz fosfatazy alkalicznej, występujące u około 60% pacjentów; białko i krew w moczu występujące u około 50% pacjentów; duszność występująca u 10-40% pacjentów (największa częstość występowania u pacjentów z rakiem płuc); alergiczne reakcje skórne występujące u około 25% pacjentów z towarzyszącym świądem u 10% pacjentów. Częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych są zależne od dawki, częstości podawania infuzji i odstępów między dawkami (patrz punkt 4.4). Działania niepożądane, które powodują konieczność ograniczenia dawki to zmniejszenie liczby trombocytów, leukocytów i granulocytów (patrz punkt 4.2). Dane z badań klinicznych Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (?1/10), często (?1/100 do < 1/10), niezbyt często (?1/1 000 do < 1/100), rzadko (?1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000). Poniższą tabelę, przedstawiającą działania niepożądane i częstość ich występowania, sporządzono w oparciu o dane z badań klinicznych. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania, objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Klasyfikacja układów i narządów Częstość występowania Zaburzenia krwi i układu Bardzo często Klasyfikacja układów i narządów Częstość występowania chłonnego ? leukopenia (neutropenia stopnia 3. = 19.3 %; stopnia 4. = 6 %). Zahamowanie czynności szpiku kostnego jest zazwyczaj łagodne do umiarkowanego i w większości przypadków wpływa na liczbę granulocytów (patrz punkt 4.2). ? trombocytopenia ? niedokrwistość Często ? gorączka neutropeniczna Bardzo rzadko ? trombocytoza Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko ? reakcje rzekomoanafilaktyczne Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Często ? jadłowstręt Zaburzenia układu nerwowego Często ? ból głowy ? bezsenność ? ospałość Niezbyt często ? udar naczyniowy mózgu Zaburzenia serca Niezbyt często ? arytmia, głównie nadkomorowa ? niewydolność serca Rzadko ? zawał mięśnia sercowego Zaburzenia naczyniowe Rzadko ? objawy kliniczne zapalenia naczyń obwodowych i zgorzel ? niedociśnienie tętnicze Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Bardzo często ? duszność ? zazwyczaj łagodna i ustępująca nagle bez leczenia Często ? kaszel ? nieżyt nosa Niezbyt często ? śródmiąższowe zapalenie płuc (patrz punkt 4.4) ? skurcz oskrzeli ? zazwyczaj łagodny i przemijający, ale może wymagać leczenia pozajelitowego Rzadko ? obrzęk płuc ? zespół niewydolności oddechowej dorosłych (patrz punkt 4.4) Klasyfikacja układów i narządów Częstość występowania Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często ? wymioty ? nudności Często ? biegunka ? zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i owrzodzenie jamy ustnej ? zaparcia Bardzo rzadko ? niedokrwienne zapalenie okrężnicy Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych Bardzo często ? zwiększenie aktywności aminotransferaz wątrobowych (AspAT i AlAT) i fosfatazy alkalicznej Często ? zwiększone stężenie bilirubiny Niezbyt często ? ciężka hepatotoksyczność, w tym niewydolność wątroby i zgon Rzadko ? zwiększone stężenie transferazy gamma-glutamylowej (GGT) Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Bardzo często ? alergiczne reakcje skórne często z towarzyszeniem świądu ? łysienie Często ? świąd ? wzmożona potliwość Rzadko ? ciężkie reakcje skórne, w tym łuszczenie się skóry i pęcherzowa wysypka skórna ? owrzodzenie ? powstawanie pęcherzy i ran otwartych ? łuszczenie się skóry Bardzo rzadko ? martwica toksyczno-rozpływna naskórka ? zespół Stevensa-Johnsona Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej Często ? ból pleców ? ból mięśni Zaburzenia nerek i dróg moczowych Bardzo często ? krwiomocz ? łagodna postać białkomoczu Klasyfikacja układów i narządów Częstość występowania Niezbyt często ? niewydolność nerek (patrz punkt 4.4) ? zespół hemolityczno-mocznicowy (patrz punkt 4.4) Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często ? objawy przypominające grypę ? najczęściej występujące objawy to: gorączka, ból głowy, dreszcze, bóle mięśni, astenia i jadłowstręt. Odnotowano również kaszel, nieżyt nosa, ogólne złe samopoczucie, nadmierne pocenie i zaburzenia snu. ? obrzęk/obrzęk obwodowy, w tym obrzęk twarzy. Obrzęk zazwyczaj ustępuje po zakończeniu leczenia. Często ? gorączka ? astenia ? dreszcze Rzadko ? reakcje w miejscu wstrzyknięcia ? głównie o łagodnym nasileniu Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach Rzadko ? toksyczność radioterapii (patrz punkt 4.5) ? nawrót objawów popromiennych. Leczenie skojarzone w raku piersi Częstość występowania toksyczności hematologicznej stopnia 3. i 4., w szczególności neutropenii, wzrasta, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Jednak wzrost występowania tych działań niepożądanych nie wiąże się ze wzrostem częstości występowania zakażeń lub zdarzeń krwotocznych. Zmęczenie i gorączka neutropeniczna występują częściej, gdy gemcytabina jest stosowana w skojarzeniu z paklitakselem. Zmęczenie, któremu nie towarzyszy niedokrwistość, zazwyczaj ustępuje po pierwszym cyklu leczenia. Działania niepożądane stopnia 3 i 4 Leczenie paklitakselem względem leczenia skojarzonego gemcytabiną i paklitakselem Liczba pacjentów (%) Ramię paklitakselu (N=259) Ramię leczenia skojarzonego gemcytabiną i paklitakselem (N=262) Stopień 3 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 4 Laboratoryjne Niedokrwistość 5 (1,9) 1 (0,4) 15 (5,7) 3 (1,1) Trombocytopenia 0 0 14 (5,3) 1 (0,4) Neutropenia 11 (4,2) 17 (6,6)* 82 (31,3) 45 (17,2)* Inne niż laboratoryjne Gorączka neutropeniczna 3 (1,2) 0 12 (4,6) 1 (0,4) Zmęczenie 3 (1,2) 1 (0,4) 15 (5,7) 2 (0,8) Biegunka 5 (1,9) 0 8 (3,1) 0 Neuropatia motoryczna 2 (0,8) 0 6 (2,3) 1 (0,4) Neuropatia czuciowa 9 (3,5) 0 14 (5,3) 1 (0,4) * Neutropenia stopnia 4. trwająca ponad 7 dni wystąpiła u 12,6% pacjentów z ramienia leczenia skojarzonego i 5,0% pacjentów z ramienia leczenia paklitakselem. Leczenie skojarzone w raku pęcherza moczowego Działania niepożądane stopnia 3 i 4 Leczenie MWAC względem leczenia skojarzonego gemcytabiną i cisplatyną Liczba pacjentów (%) Ramię MWAC (metotreksat, winblastyna, doksorubicyna i cisplatyna) (N=196) Ramię leczenia skojarzonego gemcytabiną i cisplatyną (N=200) Stopień 3 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 4 Laboratoryjne Niedokrwistość 30 (16) 4 (2) 47 (24) 7 (4) Trombocytopenia 15 (8) 25 (13) 57 (29) 57 (29) Inne niż laboratoryjne Nudności i wymioty 37 (19) 3 (2) 44 (22) 0 (0) Biegunka 15 (8) 1 (1) 6 (3) 0 (0) Zakażenie 19 (10) 10 (5) 4 (2) 1 (1) Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 34 (18) 8 (4) 2 (1) 0 (0) Leczenie skojarzone w raku jajnika Działania niepożądane stopnia 3 i 4 Leczenie karboplatyną względem leczenia skojarzonego gemcytabiną z karboplatyną Liczba pacjentów (%) Ramię karboplatyny (N=174) Ramię leczenia skojarzonego gemcytabiną i karboplatyną (N=175) Stopień 3 Stopień 4 Stopień 3 Stopień 4 Laboratoryjne Niedokrwistość 10 (5,7) 4 (2,3) 39 (22,3) 9 (5,1) Neutropenia 19 (10,9) 2 (1,1) 73 (41,7) 50 (28,6) Trombocytopenia 18 (10,3) 2 (1,1) 53 (30,3) 8 (4,6) Leukopenia 11 (6,3) 1 (0,6) 84 (48,0) 9 (5,1) Inne niż laboratoryjne Krwotok 0 (0,0) 0 (0,0) 3 (1,8) (0,0) Gorączka neutropeniczna 0 (0,0) 0 (0,0) 2 (1,1) (0,0) Zakażenie bez towarzyszącej neutropenii 0 (0) 0 (0,0) (0,0) 1 (0,6) Neuropatia czuciowa również występowała częściej w ramieniu leczenia skojarzonego niż w ramieniu leczenia karboplatyną podawaną w monoterapii.

Gembin - ciąża i karmienie piersią

Brak wystarczających danych na temat stosowania gemcytabiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). W oparciu o dane z badań przeprowadzonych na zwierzętach oraz dane dotyczące mechanizmu działania gemcytabiny, substancję należy stosować w czasie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności. Kobietom należy poradzić, aby nie planowały ciąży w trakcie leczenia gemcytabiną, a jeśli pomimo tego zajdą w ciążę, aby natychmiast zasięgnęły porady lekarza prowadzącego. Karmienie piersią Nie wiadomo, czy gemcytabina przenika do mleka matki i nie można wykluczyć wystąpienia działań niepożądanych u karmionego piersią dziecka. W trakcie leczenia gemcytabiną należy przerwać karmienie piersią. Płodność W badaniach dotyczących płodności gemcytabina spowodowała hipospermatogenezę u samców myszy (patrz punkt 5.3). Dlatego też mężczyznom leczonym gemcytabiną zaleca się, aby nie planowali posiadania potomstwa w trakcie leczenia oraz do 6 miesięcy po zakończeniu leczenia. Zaleca się przed podjęciem leczenia zasięgnięcie porady w kwestii zamrożenia nasienia w ciekłym azocie z uwagi na możliwość wystąpienia bezpłodności na skutek leczenia gemcytabiną.

Gembin - prowadzenie pojazdów

Zawartość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednakże odnotowano przypadki łagodnej do średnio nasilonej senności, w szczególności w połączeniu ze spożywanym alkoholem. Pacjentów należy przestrzec przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem maszyn do czasu stwierdzenia, że ich czujność nie jest zaburzona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Gembin - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Gemcitabinum

  Substancja będąca analogiem nukleozydu pirymidynowego – deoksycytydynym, antymetabolitem – stosowana jest w monoterapii lub w połączeniu z cisplatyną w leczeniu raka niedrobnokomórkowego płuca (zaawansowanego lub z przerzutami), w leczeniu raka trzustki, z karboplatyną w leczeniu raka jajnika, z paklitakselem w leczeniu nawrotu raka piersi.

  Dostępne opakowania
  Gembin

  Gembin

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 5ml - 0,04 g/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Gembin

  Gembin

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 25ml - 0,04 g/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Gembin

  Gembin

  koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji - 1 fiol.a 50ml - 0,04 g/ml
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.