Fluconazole

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
0,05 g
Ilość
14 tabl. (fiol.szkl.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: POLFARMEX S.A.

Fluconazole - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Czy lek Telfast 180 oraz Fluconazole można stosować razem?

Witam serdecznie, dostałam od lekarza do stosowania Telfast 180 oraz Fluconazole. W wyszukiwarce leków wychodzi interakcja pomiędzy lekami, nie powinno się ich stosować razem. Czy to pomyłka lekarza? Mam również wcześniejszy lek, który stosowałam Bilaxten, który nie powoduje interakcji (zgodnie z internetową wyszukiwarką). Czy mogę stosować zalecone przez lekarza: TELFAST i FLUCONAZOLE czy lepiej nie lub czy połączenie BILAXTEN i FLUCONAZOLE jest bezpiecznym i lepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam

POKAŻ WIĘCEJ

Fluconazole - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Fluconazole - opis

- Kandydoza pochwy, kandydoza jamy ustnej i przełyku, kandydoza otrzewnej, kandydoza dróg moczowych.

- Kandydozy układowe: kandydemia, kandydoza rozsiana, kandydoza płuc. - Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

- Zapobieganie kandydozie u pacjentów po przeszczepieniu szpiku kostnego oraz u pacjentów poddawanych chemioterapii i (lub) radioterapii.

- Grzybice skóry, w tym stóp, tułowia, podudzi, łupież pstry, zakażenia drożdżakowe skóry właściwej, gdy zalecane jest podjęcie leczenia ogólnoustrojowego.

- Grzybica paznokci (onychomikoza), gdy uzna się, że inne leki są nieodpowiednie.

Fluconazole - skład

Jedna tabletka zawiera 50 mg, 100 mg lub 150 mg flukonazolu (Fluconazolum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: jedna tabletka 50 mg zawiera 84 mg laktozy; jedna tabletka 100 mg zawiera 80 mg laktozy; jedna tabletka 150 mg zawiera 120 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Fluconazole - dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 13 lat

Stosowanie lecznicze

- Kandydoza pochwy: 150 mg flukonazolu jednorazowo.

- Kandydoza jamy ustnej: zazwyczaj zalecana dawka to 50 mg flukonazolu raz na dobę, przez 7-14 dni. Leczenie trwa zazwyczaj nie dłużej niż 14 dni, z wyjątkiem pacjentów z obniżoną odpornością. W ciężkich przypadkach dawkę można zwiększyć do 100 mg flukonazolu raz na dobę.

- Kandydoza przełyku: zazwyczaj zalecana dawka to 50 mg flukonazolu na dobę, w ciężkich przypadkach dawkę można zwiększyć do 100 mg flukonazolu na dobę. Zazwyczaj leczenie trwa 14 do 30 dni.

- Kandydozy układowe, w tym kandydemia, kandydoza rozsiana i inne formy kandydozy inwazyjnej (kandydoza płuc, kandydoza otrzewnej, kandydoza dróg moczowych): pierwszego dnia 400 mg flukonazolu, a następnie 200 mg flukonazolu na dobę. W zależności od odpowiedzi klinicznej dawkę można zwiększyć do 400 mg flukonazolu na dobę. Czas trwania leczenia zależy od odpowiedzi klinicznej.

- Kryptokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych: pierwszego dnia 400 mg flukonazolu, a następnie 200 do 400 mg flukonazolu raz na dobę. Czas trwania leczenia zależy od efektów klinicznych oraz od uzyskania negatywnych wyników badań mykologicznych płynu mózgowordzeniowego, zwykle wynosi co najmniej 6 do 8 tygodni.

- Zapobieganie nawrotowi kryptokokowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: u chorych na AIDS, po przeprowadzonym leczeniu wstępnym zaleca się stosowanie 100 do 200 mg flukonazolu na dobę.

- Grzybica stóp, tułowia, podudzi, drożdżyca skóry: 150 mg raz na tydzień lub 50 mg raz na dobę przez 2 do 4 tygodni; w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni.

- Łupież pstry: 300 mg do 400 mg raz na tydzień przez 1 do 3 tygodni lub 50 mg raz na dobę przez 2 do 4 tygodni.

- Grzybica paznokci (onychomikoza): 150 mg raz na tydzień. Leczenie należy kontynuować aż do zastąpienia zakażonego paznokcia przez nowy, niezakażony. Czas potrzebny do odrostu nowego paznokcia dłoni lub stopy wynosi odpowiednio 3 do 6 i 6 do 12 miesięcy. Szybkość odrostu może jednak różnić się u poszczególnych pacjentów, także w zależności od wieku. Po wyleczeniu przewlekłego zakażenia paznokcie czasami mogą pozostać zniekształcone.

Stosowanie zapobiegawcze

- Zapobieganie występowaniu kandydoz u osób o wysokim ryzyku zakażenia (pacjentów o obniżonej odporności wynikającej z neutropenii, będącej wynikiem chemioterapii z użyciem leków cytotoksycznych lub radioterapii): zaleca się podawanie 50 do 400 mg flukonazolu raz na dobę, w zależności od stopnia ryzyka wystąpienia zakażenia. Jeśli istnieje ryzyko wystąpienia długotrwałej neutropenii (np. w przypadku transplantacji szpiku kostnego), zaleca się podawanie 400 mg flukonazolu raz na dobę a leczenie należy rozpocząć na kilka dni przed spodziewanym wystąpieniem neutropenii i kontynuować przez 7 dni po osiągnięciu liczby neutrofili we krwi obwodowej powyżej 1000 w mm3.

Dzieci od 6 miesięcy do ukończenia 13 lat

Nie określono jednoznacznie skuteczności i bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci do 13 lat. Produkt stosuje się tylko w przypadkach bezwzględnej konieczności i prawidłowej czynności nerek. W razie konieczności zastosowania flukonazolu u młodszych dzieci, należy podawać go w postaci odpowiedniej dla tej grupy pacjentów (syrop, zawiesina doustna).

Nie przekraczać u dzieci dziennej dawki 400 mg flukonazolu.

Z powodu ograniczonej ilości danych dotyczących stosowania flukonazolu w leczeniu kandydozy pochwy u dzieci poniżej 16 lat, nie zaleca się jego stosowania w tych przypadkach, chyba że brak alternatywnego sposobu leczenia.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

Jeżeli sprawność wydalnicza nerek nie jest obniżona (klirens kreatyniny przekracza 50 ml/min), nie jest konieczna modyfikacja dawkowania flukonazolu u osób w podeszłym wieku.

Dawkowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

W przypadku leczenia kandydozy pochwy nie ma konieczności zmiany dawki produktu. W innych przypadkach zalecane jest podanie dawki nasycającej (50-400 mg) pierwszego dnia, natomiast wielkość kolejnych dawek zależy od klirensu kreatyniny:

Klirens kreatyniny

% dobowej dawki stosowanej u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, zalecanej dla pacjentów z niewydolnością nerek

> 50 ml/min

 50 ml/min

pacjenci stale poddawani dializie

100%

50%

100% zalecanej dawki po każdej dializie

Fluconazole - środki ostrożności

U niektórych osób, zwłaszcza z ciężkimi chorobami, takimi jak AIDS albo choroby nowotworowe, odnotowano przypadki wystąpienia zmian parametrów czynności wątroby i nerek oraz wskaźników hematologicznych i biochemicznych, jednak ich znaczenie kliniczne i związek z podawaniem flukonazolu pozostają niejasne.

Bardzo rzadko, u zmarłych w wyniku ciężkich chorób osób leczonych uprzednio wielokrotnymi dawkami flukonazolu, obserwowano podczas badań pośmiertnych zmiany morfologiczne wskazujące na działanie hepatotoksyczne, włącznie z martwicą wątroby. Jednak osoby te otrzymywały równocześnie wiele różnych leków o działaniu hepatotoksycznym i (lub) cierpiały na schorzenia, w wyniku których mogła wystąpić martwica wątroby.

Nie zauważono związku pomiędzy wystąpieniem przypadków działania hepatotoksycznego, a wielkością dawki dobowej flukonazolu, czasem trwania leczenia, płcią lub wiekiem pacjentów. Zauważone efekty hepatotoksyczne zwykle przemijały po przerwaniu podawania flukonazolu.

Dla ograniczenia ryzyka wystąpienia poważniejszych zaburzeń czynności wątroby, u chorych otrzymujących flukonazol, u których stwierdza się zaburzenia czynności, konieczna jest regularna kontrola parametrów biochemicznych charakteryzujących stan tego narządu, a w przypadku pojawienia się objawów niewydolności wątroby należy przerwać podawanie flukonazolu.

Podczas leczenia flukonazolem rzadko obserwowano wystąpienie reakcji skórnych takich jak zespół

Stevensa-Johnsona (odmiana rumienia wielopostaciowego) i martwica toksyczno-rozpływna naskórka

(zespół Lyella). Chorzy na AIDS są bardziej podatni na wystąpienie odczynów skórnych podczas terapii różnymi lekami.

Jeśli w trakcie leczenia flukonazolem chorych na grzybicę powierzchniową pojawi się wysypka, należy przerwać podawanie flukonazolu.

Jeśli podczas leczenia flukonazolem chorych na kandydozy układowe lub ich postacie inwazyjne pojawi się wysypka, można kontynuować leczenie flukonazolem, pod warunkiem regularnego kontrolowania stanu chorego.

W przypadku wystąpienia zmian pęcherzykowych lub rumienia wielopostaciowego należy przerwać podawanie flukonazolu.

Odnotowano również rzadkie przypadki anafilaksji po podaniu pochodnych azolu.

Leczenie niektórymi pochodnymi azolu, w tym flukonazolem, może rzadko prowadzić do wydłużenia odcinka QT lub nawet do pojawienia się „torsade de pointes”. Mimo, że związek leczenia flukonazolem i wystąpienia przypadków wydłużenia odcinka QT nie jest całkowicie jednoznaczny, można oczekiwać, że podawanie pochodnych azolu może sprzyjać wystąpieniu arytmii w przypadkach:

- wrodzonego lub udokumentowanego wydłużenia odcinka QT;

- kardiomiopatii, zwłaszcza u chorych z niewydolnością serca;

- rzadkoskurczu zatokowego;

- zaburzeń rytmu serca;

- równoczesnego podawania leków nie metabolizowanych przez układ CYP3A4 cytochromu P 450, lecz wydłużających odcinek QT;

- zaburzeń elektrolitowych jak hipokaliemia, hipomagnezemia, hipokalcemia (patrz punkt 4.5). Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozygalaktozy.

Fluconazole - przedawkowanie

Opisano jeden przypadek przedawkowania flukonazolu: u 42-letniego pacjenta zakażonego wirusem

HIV po przyjęciu 8200 mg flukonazolu wystąpiły halucynacje i zachowanie paranoidalne, które po 48 godzinach hospitalizacji ustąpiły.

W przypadku przedawkowania flukonazolu zaleca się leczenie objawowe (w razie potrzeby wspomagane płukaniem żołądka) i forsowaną diurezę. Trzygodzinna hemodializa obniża stężenie leku w osoczu o 50%.

Fluconazole - przeciwwskazania

- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

- Nadwrażliwość na inne pochodne azolowe.

- Jednoczesne przyjmowanie terfenadyny, pimozydu, astemizolu, cyzaprydu (patrz punkt 4.5).

Fluconazole - działania niepożądane

Flukonazol jest zwykle dobrze tolerowany.

Podczas stosowania flukonazolu obserwowano i raportowano następujące działania niepożądane z częstotliwością ich występowania: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Agranulocytoza, leukopenia, neutropenia, trombocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Anafilaksja (włącznie z obrzękiem naczynioworuchowym, obrzękiem twarzy, świądem)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Hipokaliemia

Rzadko

Hipertriglicerydemia, hipercholesterolemia

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Ból głowy

Niezbyt często

Drgawki, zawroty głowy, zmiany smaku

Zaburzenia serca

Rzadko

Zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes, wydłużenie odstępu QT

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty

Niezbyt często

Niestrawność, wzdęcia

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Zwiększenie aktywności alkalicznej fosfatazy, dehydrogenazy asparaginowej, dehydrogenazy alaninowej

Niezbyt często

Żółtaczka, zwiększenie stężenia bilirubiny

Rzadko

Niewydolność wątroby, zapalenie wątroby, przypadki śmierci

Bardzo rzadko

Działanie hepatotoksyczne, martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Często

Wysypka

Niezbyt często

Pokrzywka

Rzadko

Wypadanie włosów, nadmierne złuszczanie skóry włącznie z zespołem Stevensa-Johnsona

   

oraz martwicą toksycznorozpływną naskórka (zespołem Lyella)

Fluconazole - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych pozwalających na pełną ocenę bezpieczeństwa stosowania flukonazolu u kobiet ciężarnych.

Odnotowano przypadki wystąpienia wielu wad wrodzonych u niemowląt, których matki były leczone w związku z kokcydiomykozą (wskazanie nieudokumentowane) i przez 3 lub więcej miesięcy otrzymywały wysokie dawki flukonazolu (400-800 mg na dobę). Jednak związek między przyjmowaniem flukonazolu i tymi przypadkami jest niejasny.

Dlatego nie należy podawać flukonazolu kobietom ciężarnym lub kobietom w wieku rozrodczym nie stosujących skutecznej antykoncepcji.

Laktacja

Flukonazol przenika do mleka kobiecego i osiąga w nim stężenia niewiele niższe niż w osoczu, dlatego nie zaleca się stosowania flukonazolu u kobiet karmiących piersią. Kobiety przyjmujące flukonazol podczas laktacji nie powinny karmić piersią ze względu na bezpieczeństwo dziecka.

Fluconazole - prowadzenie pojazdów

Produkt leczniczy Fluconazole Polfarmex nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Fluconazole - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Fluconazolum

  Substancja o działaniu przeciwgrzybiczym. Hamuje wytwarzanie steroli, związków niezbędnych dla życia patogennych grzybów. Substancja lecznicza stosowana jest w leczeniu grzybic (tzw. kandydoz) pochwy, żołędzi i jamy ustnej wywołanych drożdżakiem Candida. Substancja wykazuje również skuteczność w leczeniu grzybiczego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez grzyby Cryptococcus. W przypadku nieskuteczności dotychczasowego leczenia substancję stosuje się również w terapii grzybicy skóry i paznokci.

  Dostępne opakowania
  Fluconazole

  Fluconazole

  tabletki - 14 tabl. (fiol.szkl.) - 0,05 g
  POLFARMEX S.A.
  Fluconazole

  Fluconazole

  tabletki - 3 tabl. (fiol.szkl.) - 0,05 g
  POLFARMEX S.A.
  Fluconazole

  Fluconazole

  tabletki - 7 tabl. (pojemn.) - 0,1 g
  POLFARMEX S.A.
  Fluconazole

  Fluconazole

  tabletki - 7 tabl. (fiol.szkl.) - 0,05 g
  POLFARMEX S.A.
  Powiązane artykuły
  Łupież pstry - przyczyny i objawy, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

  Przyczyny i leczenie łupieżu pstrego

  Łupież pstry to zakażenie grzybicze skóry, objawiające się niewielkimi plamkami na plecach, klatce piersiowej, szyi, tułowiu i owłosionej skórze głowy. Pojawia się w okresie dojrzewania lub u dorosłych, na skórze tłustej, raczej nie występuje u dzieci....

  Łupież pstry - przyczyny i objawy, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

  Objawy łupieżu pstrego

  Objawy łupieżu pstrego to najczęściej kilkumilimetrowe żółtobrunatne plamy, które występują w okolicach karku, klatki piersiowej i pleców. To powierzchniowe zakażenie naskórka jest mało estetyczne, nie podlega działaniu promieni słonecznych i - jak każda...

  Dermatologia

  Budowa skóry - warstwy, funkcje, choroby

  Budowa skóry - warstwy, funkcje, choroby

  Skóra to największy organ ciała, odgrywający niezwykle ważną rolę w funkcjonowaniu organizmu. Chroni przed wpływem środowiska zewnętrznego, bierze udział w termoregulacji oraz odpowiada za odbieranie bodźców. Co warto wiedzieć o budowie skóry? Budowa...

  Rodzaje grzybicy

  Grzybica skóry - przyczyny, objawy, zapobieganie, diagnostyka, leczenie

  Grzybica skóry - przyczyny, objawy, zapobieganie, diagnostyka, leczenie

  Grzybica skóry wywoływana jest przez grzyby chorobotwórcze - dermatofity lub drożdżaki. Najczęściej spotykane postacie choroby to grzybica stóp i paznokci. Może ona również występować na włosach (łupież), naskórku, w jamie ustnej, sromie i pochwie. Należy...

  Łupież pstry - przyczyny i objawy, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

  Diagnostyka łupieżu pstrego

  Łupież pstry to powierzchniowe zakażenie naskórka, wywołane kontaktem z drożdżakami z gatunku Pityrosporum ovale. Do zarażenie łupieżem pstrym najczęściej dochodzi w gabinetach i salonach kosmetycznych, gdzie nie zachowano podstawowych środków higieny....

  Łupież - objawy, przyczyny, profilaktyka, leczenie

  Przyczyny i leczenie łupieżu

  Łupież to bardzo kłopotliwa dolegliwość, która dotyka wielu ludzi. Białe płatki są widoczne na niemal każdym kolorze ubrań, a na czarnym wyglądają jak śnieg. Dolegliwość ta może spowodować spadek poczucia własnej wartości. Osoby mające tłustą skórę głowy...

  Łupież - objawy, przyczyny, profilaktyka, leczenie

  Płat łupieżu

  Płat łupieżu

  Płatek łupieżu w powiększeniu Na zdjęciu widoczny jest powiększony płatek łupieżu.

  Łupież pstry - przyczyny i objawy, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

  Mydła i szampony w profilaktyce łupieżu pstrego

  Profilaktyka łupieżu pstrego jest niezwykle istotna i należy o niej pamiętać w wielu codziennych sytuacjach, ponieważ późniejsze leczenie plam na skórze jest uciążliwe i długotrwałe. Jak każda bowiem grzybica skóry, tak też i łupież pstry, ma tendencję...

  Łupież pstry - przyczyny i objawy, diagnostyka, profilaktyka i leczenie

  Łupież pstry - przyczyny, objawy, leczenie

  Łupież pstry - przyczyny, objawy, leczenie

  Łupież pstry to powierzchniowe zakażenie naskórka, którego objawami są żółtobrunatne plamy, znajdujące się w okolicach szyi, karku i klatki piersiowej. Wykrycie tej odmiany grzybicy skóry następuje, gdy zmienione okolice zostaną posmarowane jodyną. Wtedy...