Finamlox

zobacz opinie o produkcie »
Cena
6,91 zł
Forma
tabletki
Dawka
5 mg
Ilość
50 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ORION CORPORATION

Finamlox - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Finamlox - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Finamlox - opis

Amlodypina jest wskazana w leczeniu:

- samoistnego nadciśnienia tętniczego

- przewlekłej stabilnej i naczynioskurczowej dławicy piersiowej.

Finamlox - skład

Każda tabletka zawiera 10 mg amlodypiny (w postaci bezylanu ).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Finamlox - dawkowanie

Podanie doustne. Tabletki należy przyjmować popijając szklanką wody, podczas posiłku lub niezależnie od posiłku. Jednoczesne spożycie grejpfruta lub soku grejpfrutowego nie ma wpływu na działanie amlodypiny.

Dorośli: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa, zarówno w leczeniu nadciśnienia tętniczego, jak i dławicy piersiowej, wynosi 5 mg amlodypiny raz na dobę; w zależności od indywidualnej reakcji pacjenta dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej, wynoszącej 10 mg.

Amlodypinę można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z lekiem przeciwdławicowym u pacjentów z dławicą piersiową.

Dzieciz nadciśnieniem tętniczym w wieku od 6 do 17 lat:

Zalecana doustna dawka w leczeniu nadciśnienia u dzieci w wieku 6-17 lat wynosi 2,5 mg raz na dobę w dawce początkowej, zwiększana do 5 mg raz na dobę, jeżeli docelowe ciśnienie krwi nie zostanie osiągnięte po 4 tygodniach. Stosowanie dawki powyżej 5 mg na dobę nie było badane u dzieci (patrz punkt 5.1 i punkt 5.2). Wpływ amlodypiny na ciśnienie krwi u pacjentów w wieku poniżej 6 lat nie jest znany.

Nie jest możliwe uzyskanie dawki 2,5 mg produktu Finamlox z tabletki 5 mg, ponieważ tabletki te nie są produkowane do przełamywania na dwie równe połowy.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku zaleca się stosowanie standardowych dawek, ale należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie określono schematu dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania amlodypiny (patrz punkt 4.4). Nie należy stosować amlodypiny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.3).

Pacjenci z niewydolnością nerek:

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania amlodypiny pacjentom dializowanym ( patrz punkt 4.4).

Finamlox - środki ostrożności

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością serca: W długotrwałym, kontrolowanym placebo badaniu obejmującym pacjentów z niewydolnością serca o etiologii innej niż niedokrwienna klasy NYHA III i IV podawanie amlodypiny wiązało się z częstszym występowaniem obrzęku płuc, pomimo braku istotnej różnicy pod względem częstości pogorszenia się niewydolności serca w porównaniu do placebo (patrz punkt 5.1). Należy zachować ostrożność w trakcie leczenia pacjentów z niewydolnością serca.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby: U pacjentów z niewydolnością wątroby okres półtrwania amlodypiny wydłuża się i nie ustalono zalecanego dawkowania. W przypadku podawania amlodypiny pacjentom z niewydolnością wątroby należy zachować ostrożność. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby nie powinni być leczeni amlodypiną (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek: W związku z faktem, że amlodypina jest niedializowana ze względu na silne powinowactwo z białkami osocza, należy zachować ostrożność u pacjentów przechodzących dializy.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku: U osób w podeszłym wieku dawkę leku należy zwiększać w sposób ostrożny (patrz punkt 5.2).

Brak jest danych potwierdzających słuszność stosowania amlodypiny w monoterapii, w trakcie zawału serca lub w ciągu jednego miesiąca od jego wystąpienia.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności amlodypiny w leczeniu przełomu nadciśnieniowego.

Finamlox - przedawkowanie

Dostępne dane wskazują, że przedawkowanie (> 100 mg) amlodypiny może prowadzić do ciężkiego rozszerzenia obwodowych naczyń krwionośnych z odruchową tachykardią i z nasilonym, długotrwałym niedociśnieniem tętniczym, mogącym prowadzić do wstrząsu, a nawet śmierci.

Badania wskazały, że podanie węgla aktywowanego bezpośrednio lub do 2 godzin po zażyciu 10 mg amlodypiny znacznie zmniejsza absorpcję amlodypiny. W niektórych przypadkach przydatne jest wykonanie płukania żołądka. W razie wystąpienia klinicznie istotnego obniżenia ciśnienia tętniczego na skutek przedawkowania amlodypiny konieczne jest wspomaganie czynności układu krążenia oraz monitorowanie czynności serca i czynności oddechowej; należy ułożyć pacjenta w pozycji

z uniesionymi kończynami dolnymi oraz prowadzić bilans płynów i moczu. W celu przywrócenia prawidłowej czynności naczyń i normalizacji ciśnienia tętniczego pomocne mogą być również środki obkurczające naczynia krwionośne w sytuacji, gdy ich zastosowanie nie jest przeciwwskazane. Korzystne może być dożylne podanie glukonianu wapnia w celu zahamowania działania blokującego kanał wapniowy. Dializa nie ma istotnego znaczenia, gdyż amlodypina wiąże się w dużym stopniu z białkami osocza.

Finamlox - przeciwwskazania

Stosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane w następujących stanach:

- Nadwrażliwość na pochodne dihydropirydyny, na amlodypinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą

- Ciężkie niedociśnienie tętnicze

- Wstrząs, w tym wstrząs kardiogenny

- Niewydolność serca po ostrym zawale serca (w ciągu pierwszych 28 dni)

- Zwężenie drogi odpływu z lewej komory (np. w przypadku ciężkiej stenozy aortalnej)

- Niestabilna dławica piersiowa

- Ciężkie zaburzenia czynności wątroby

Finamlox - działania niepożądane

Amlodypina jest ogólnie dobrze tolerowana. Działania niepożądane amlodypiny zostały poniżej podzielone na kategorie, zgodnie z klasyfikacją układów i narządówi częstością występowania.

Bardzo często (> 1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów

i narządów wg klasyfikacji

MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko

Leukopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko

Reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko

Hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Bezsenność, zmiany nastroju, drażliwość, depresja

Rzadko

Splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Senność, zawroty głowy, osłabienie, zmęczenie, bóle głowy (zwłaszcza na początku leczenia)

Niezbyt często

Drżenia mięśniowe, zaburzenia smaku, omdlenia, niedoczulica, parestezja

Bardzo rzadko

Złe samopoczucie, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Niezbyt często

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Szumy uszne

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Omdlenia, tachykardia, ból w klatce piersiowej, na początku leczenia ? pogłębienie dławicy piersiowej, pojedyncze przypadki zawału serca i zaburzeń rytmu serca (w tym skurczów dodatkowych, tachykardii komorowej i przedsionkowych zaburzeń rytmu serca) oraz ból w klatce piersiowej u pacjentów z chorobami tętnic

   

wieńcowych, jednak nie wiadomo, czy objawy te są rzeczywiście związane ze stosowaniem amlodypiny

Zaburzenia naczyniowe

Często

Uderzenia gorąca

Niezbyt często

Niedociśnienie tętnicze

Bardzo rzadko

Zapalenie naczyń

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność, nieżyt błony śluzowej nosa

Bardzo rzadko

Kaszel

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha, nudności, objawy dyspeptyczne

Niezbyt często

Wymioty, objawy dyspeptyczne, zmiany zwykłego rytmu wypróżnień, suchość w jamie ustnej

Bardzo rzadko

Zapalenie trzustki, zapalenie błony śluzowej żołądka, przerost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko

Zapalenie wątroby, żółtaczka i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych ( na ogół związane z cholestazą)

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Obrzęk kostek

Niezbyt często

Łysienie, plamica, odbarwienie skóry, zwiększone pocenie się, świąd, wysypka

Bardzo rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, rumień, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, były zgłaszane pojedyncze przypadki reakcji alergicznych w tym świąd,

wysypka z obrzękiem naczynioruchowym i rumień wielopostaciowy wysiękowy, złuszczające zapalenie skóry oraz zespół Stevensa-Johnsona i obrzęk Quinckego

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe, tkanki łącznej

Niezbyt często

Bóle stawów, bóle mięśni, skurcze mięśni, bóle pleców

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Zaburzenia w oddawaniu moczu, zmiany w oddawaniu moczu, oddawanie moczu

w nocy, zwiększenie częstotliwości oddawania moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Obrzęki, zmęczenie, rumieńce

Niezbyt często

Ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania

Niezbyt często

Wzrost lub spadek masy ciała

Finamlox - ciąża i karmienie piersią

Ciąża: Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Amlodypiny nie wolno stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja: Nie wiadomo czy amlodypina przenika do mleka kobiecego. Zaleca się przerwanie karmienia piersią podczas stosowania amlodypiny.

Finamlox - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. U pacjentów, u których wystąpiły: zawroty głowy, ból głowy, nudności lub zmęczenie zdolność do reagowania może być zaburzona.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Finamlox - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amlodipinum

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje napływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego, zmniejszając napięcie wspomnianych mięśni, dzięki czemu dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowana jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych i dzieci od 6. roku życia, a także w leczeniu dławicy naczynioskurczowej, tzw. dławicy Prinzmetala (odmiana choroby niedokrwiennej serca).

  Dostępne opakowania
  Finamlox

  Finamlox

  tabletki - 50 tabl. - 5 mg
  ORION CORPORATION
  Finamlox

  Finamlox

  tabletki - 100 tabl. - 5 mg
  ORION CORPORATION
  Finamlox

  Finamlox

  tabletki - 50 tabl. - 0,01 g
  ORION CORPORATION
  Finamlox

  Finamlox

  tabletki - 100 tabl. - 0,01 g
  ORION CORPORATION
  Finamlox

  Finamlox

  tabletki - 30 tabl. - 5 mg
  ORION CORPORATION
  6,91 zł
  Finamlox

  Finamlox

  tabletki - 30 tabl. - 0,01 g
  ORION CORPORATION
  13,99 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Newsy

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  GIF wycofuje cztery popularne leki na nadciśnienie firmy Pfizer

  Główny Inspektor Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju czterech leków na nadciśnienie firmy Pfizer. Chodzi o produkty Accupro 5, Accupro 10, Accupro 20 i Accupro 40. W sumie wycofano kilkadziesiąt serii leków. Cztery...

  Newsy

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Popularny lek na nadciśnienie i stosowany po zawale znika z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o wycofaniu tabletek polecanych na nadciśnienie, niewydolność serca lub po świeżo przebytym zawale mięśnia sercowego. Wykryto w nich wadę jakościową. Sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że problemy, które...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...