Donethon

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: SYNTHON B.V.

Donethon - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Donethon - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Donethon - opis

Produkt leczniczy Donethon jest wskazany do objawowego leczenia łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Donethon - skład

Donethon, 5 mg.

Każda tabletka powlekana zawiera 5,22 mg donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 5 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Donethon, 10 mg

Każda tabletka powlekana zawiera 10,44 mg donepezylu chlorowodorku jednowodnego, co odpowiada 10 mg donepezylu chlorowodorku (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Donethon, 5 mg

Każda tabletka zawiera 91 mg laktozy jednowodnej. Donethon, 10 mg

Każda tabletka zawiera 182 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Donethon - dawkowanie

Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg na dobę (podawana raz na dobę). Tabletki produktu leczniczego Donethon należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem. Dawkę 5 mg na dobę należy stosować przez co najmniej miesiąc, co pozwoli ocenić najwcześniejszą odpowiedź kliniczną na leczenie i umożliwi osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia donepezylu chlorowodorku. Po ocenie klinicznej takiego leczenia przez miesiąc, dawkę donepezylu chlorowodorku można zwiększyć do 10 mg na dobę (podawana raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

Leczenie powinno być rozpoczęte i prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być stawiane zgodnie z przyjętymi wytycznymi (np. kryteria rozpoznawania otępienia wg DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylu chlorowodorkiem można rozpocząć jedynie wtedy, gdy pacjent ma opiekuna,

który będzie regularnie kontrolował przyjmowanie produktu leczniczego. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo, jak utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie produktu leczniczego. Dlatego należy regularnie oceniać korzyści terapeutyczne ze stosowania donepezylu chlorowodorku. W wypadku ustania korzystnego działania terapeutycznego należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi pacjenta na leczenie donepezylu chlorowodorkiem.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków działania donepezylu chlorowodorku.

Niewydolność nerek i wątroby

U pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania jak u pacjentów zdrowych, ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens donepezylu chlorowodorku.

Ze względu na możliwą zwiększoną ekspozycję na donepezylu chlorowodorek u pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną odpowiedzią kliniczną pacjenta na leczenie. Brak danych dotyczących stosowania donepezylu chlorowodorku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosować produktu leczniczego Donethon u dzieci i młodzieży.

Donethon - środki ostrożności

Stosowanie donepezylu chlorowodorku u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie zostało zbadane.

Znieczulenie

Donepezylu chlorowodorek, jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny w czasie znieczulenia.

Choroby sercowo-naczyniowe

Ze względu na działanie farmakologiczne, inhibitory cholinesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). Działanie to może być szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub blok przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania takich pacjentów należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Pacjenci o zwiększonym ryzyku rozwoju wrzodów trawiennych, np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani w kierunku wystąpienia objawów choroby wrzodowej. Jednak, badania kliniczne donepezylu chlorowodorku nie wykazały zwiększonej, w porównaniu do placebo, częstości występowania choroby wrzodowej ani krwawienia żołądkowo-jelitowego.

Zaburzenia układu moczowo-płciowego

Cholinomimetyki mogą powodować niedrożność ujścia pęcherza, chociaż nie było to obserwowane w badaniach klinicznych donepezylu chlorowodorku.

Zaburzenia neurologiczne

Napady drgawkowe: cholinomimetyki mogą wywoływać napady drgawkowe uogólnione. Jednak napady drgawkowe mogą być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby płuc

Ze względu na działanie cholinomimetyczne, należy zachować ostrożność przepisując inhibitory cholinesterazy pacjentom z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Nie należy podawać donepezylu chlorowodorku jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących stosowania donepezylu chlorowodorku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Śmiertelność w badaniach klinicznych dotyczących otępienia naczyniopochodnego

Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy z udziałem pacjentów spełniających kryteria NINDS-AIREN prawdopodobnego otępienia naczyniopochodnego. Kryteria NINDS-AIREN

zostały opracowane w celu identyfikacji pacjentów, u których otępienie wydaje się spowodowane wyłącznie przyczynami naczyniowymi oraz w celu wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu częstość zgonów wynosiła 2/198 (1,0%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg, 5/206 (2,4%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce

10 mg i 7/199 (3,5%) podczas stosowania placebo. W drugim badaniu częstość zgonów wynosiła 4/208 (1,9%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg, 3/215 (1,4%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 10 mg i 1/193 (0,5%) podczas stosowania placebo. W trzecim badaniu częstość zgonów wynosiła 11/648 (1,7%) podczas stosowania donepezylu chlorowodorku w dawce 5 mg i 0/326 (0%) podczas stosowania placebo. Łączny odsetek zgonów w trzech badaniach dotyczących otępienia naczyniopochodnego, w grupie otrzymującej donepezylu chlorowodorek (1,7%) był liczbowo większy niż w grupie placebo (1,1%), jednak różnica ta nie była istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących donepezylu chlorowodorek lub placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn naczyniowych, których można się spodziewać w tej populacji pacjentów w podeszłym wieku z chorobą naczyniową, jako chorobą podstawową. Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych niezakończonych i zakończonych śmiercią nie wykazała różnic w częstości występowania w grupie przyjmującej donepezylu chlorowodorek w porównaniu z grupą placebo.

W łącznej analizie badań dotyczących choroby Alzheimera (n=4146) oraz łącznej analizie badań dotyczących choroby Alzheimera i innych badań dotyczących otępienia, w tym badań dotyczących otępienia naczyniopochodnego (całkowite n=6888), częstość zgonów w grupach placebo była liczbowo wyższa niż częstość zgonów w grupach przyjmujących donepezylu chlorowodorek.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu leczniczego.

Donethon - przedawkowanie

Szacowana mediana dawki śmiertelnej donepezylu chlorowodorku po podaniu pojedynczej dawki doustnej u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg mc. lub około 225 i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki oznaki pobudzenia cholinergicznego, w tym zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zahamowanie funkcji oddechowych, ślinienie, zwężenie źrenic, drgania pęczkowe mięśni raz obniżoną temperaturę ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może prowadzić do przełomu cholinergicznego, charakteryzującego się nasilonymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem się, bradykardią, niedociśnieniem, zahamowaniem funkcji oddechowych, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest narastające osłabienie mięśni, które może prowadzić do śmierci, gdy dojdzie do osłabienia mięśni oddechowych.

Podobnie jak w każdym wypadku przedawkowania, należy zastosować ogólne leczenie podtrzymujące. Jako odtrutkę po przedawkowaniu donepezylu chlorowodorku można zastosować trzeciorzędowe leki antycholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny, zwiększając dawkę, aż do uzyskania działania: dawka początkowa to 1,0 do 2,0 mg dożylnie, kolejne dawki należy stosować w zależności od odpowiedzi klinicznej. Obserwowano nietypowe zmiany ciśnienia tętniczego krwi i częstości pracy serca w przypadku innych cholinomimetyków zastosowanych jednocześnie z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie określono, czy donepezylu chlorowodorek i (lub) jego metabolity mogą zostać usunięte przez dializę (hemodializę, dializę otrzewnową lub hemofiltrację).

Donethon - przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Donethon - działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych należą biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane występujące częściej niż jako pojedyncze przypadki zostały wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstości określono w następujący sposób: bardzo często (1/10), często (1/100 do < 1/10), niezbyt często (1/1 000 do < 1/100), rzadko (1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana

(częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

- przeziębienie

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

- jadłowstręt

Zaburzenia psychiczne

- omamy**

- pobudzenie** - agresywne zachowanie** - dziwne sny i koszmary senne**

Zaburzenia układu nerwowego

- omdlenia* - zawroty głowy

- bezsenność

- drgawki*

- objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca

- bradykardia

- blok zatokowoprzedsionkowy

- blok przedsionkowokomorowy

Zaburzenia żołądka

i jelit

- biegunka

- nudności

- wymioty

- zaburzenia żołądkowe

- krwotok

żołądkowojelitowy - choroba wrzodowa

żołądka i dwunastnicy

Zaburzenia

wątroby i dróg żółciowych

- zaburzenia

czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

- wysypka

- świąd

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe, tkanki łącznej i kości

- kurcze mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

- nietrzymanie moczu

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- bóle głowy

- zmęczenie

- bóle

Badania diagnostyczne

- niewielkie

zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy

     

kreatynowej w surowicy

 

Urazy i zatrucia

- urazy

* U pacjentów badanych z powodu omdleń lub napadów drgawkowych należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

** Zgłaszane przypadki omamów, dziwnych snów, koszmarów sennych, pobudzenia i agresywnego zachowania ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

*** W razie niewyjaśnionych zaburzeń czynności wątroby należy rozważyć odstawienie donepezylu chlorowodorku.

Donethon - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania donepezylu chlorowodorku u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, stwierdzono jednak toksyczność około- i poporodową (patrz punkt 5.3). Ryzyko stosowania u ludzi nie zostało określone.

Nie należy stosować donepezylu chlorowodorku w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Laktacja

Donepezylu chlorowodorek przenika do mleka karmiących samic szczurów. Nie określono, czy donepezylu chlorowodorek przenika do mleka kobiecego, nie przeprowadzono badań z udziałem kobiet w okresie laktacji. W związku z tym kobiety przyjmujące donepezylu chlorowodorek nie powinny karmić piersią.

Donethon - prowadzenie pojazdów

Donepezylu chlorowodorek ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto, donepezylu chlorowodorek może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy i kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać możliwość dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów stosujących donepezylu chlorowodorek.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Donethon - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Donepezili hydrochloridum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera. Hamuje enzym esterazę acetylocholinową odpowiedzialną za rozkład acetylocholiny - związku biologicznie czynnego usprawniającego funkcje poznawcze organizmu. Substancja lecznicza łagodzi objawy otępienne w przebiegu choroby Alzheimera.

  Dostępne opakowania
  Donethon

  Donethon

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 5 mg
  SYNTHON B.V.
  Donethon

  Donethon

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,01 g
  SYNTHON B.V.
  Powiązane artykuły
  Newsy - zdrowie

  Czy brak ruchu wpływa na rozwój demencji?

  Ryzyko wystąpienia demencji wzrasta wraz z wiekiem. Dla wielu z nas, otępienie starcze ma głównie związek z chorobą Alzheimera. Warto jednak wspomnieć o innych chorobach, takich jak choroba Parkinsona, czy też** otępienie z ciałkami Levego**. Według...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Demencja Demencja, nazywana też otępieniem, to choroba, która dotyka głównie ludzi starszych. Czy można zauważyć jej objawy w początkowej fazie? Trudno je rozpoznać. Czasem są bowiem niepozorne i wielu z nas nie zwraca na nie uwagi. Problemy z pamięcią,...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Czynnik, który zwiększa ryzyko alzheimera. Narażasz się codziennie (WIDEO)

  Czynnik, który zwiększa ryzyko alzheimera. Narażasz się codziennie (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest jednym z bardziej zagadkowych schorzeń. Jest najczęściej występującym otępieniem, a mimo to jest nieuleczalna. Naukowcy, na podstawie badań wyodrębniają kolejne czynniki, które mogą przyczyniać się do postępu choroby. Zobacz...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Choroby demencyjne

  Choroba Alzheimera, jak inne choroby demencyjne, stają się wyzwaniem współczesnego świata. Wydłużanie się długości życia sprzyja zwiększaniu występowania tego typu chorób. Niestety do tej pory nie opracowano skutecznych metod leczenia. Jednak wielu specjalistów...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  Nowoczesne technologie w medycynie Telemedycyna jest dziedziną łączącą nowoczesne technologie z medycyną. Daje możliwość zdalnej pomocy medycznej osobom, które tego potrzebują. Za pomocą telefonu czy komputera możliwy jest monitoring stanu zdrowia lub...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Badanie oczu pozwala wcześnie wykryć demencję (WIDEO)

  Badanie oczu pozwala wcześnie wykryć demencję (WIDEO)

  Czy demencja może być widoczna w oczach? Najnowsze badania wykazały, że proste badanie wzroku może być bardzo pomocne w diagnostyce demencji. W University College London Institute of Ophthalmology badano przez 3 lata ponad 30 tys. pacjentów w wieku...

  Newsy

  Jaki wpływ mają błędy medyczne na mieszkańców domów opieki?

  Nowa analiza wskazuje zaskakująco niskie wskaźniki poważnych konsekwencji wynikających z błędów medycznych wpływających na życie i zdrowie mieszkańców domów opieki, pomimo faktu, że błędy te pozostają dość powszechne. Badacze zauważają, że nie jest jasne,...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia starczego. Niestety, wciąż jest nieuleczalna. Zmiany w mózgu prowadzą do pogorszenia jakości życia pacjenta, utraty sprawności i wreszcie do nieuchronnej śmierci. Rozpoznano to schorzenie na początku...