Donesyn

zobacz opinie o produkcie »
Cena
22,52 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: VIPHARM S.A.

Donesyn - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Donesyn - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Donesyn - opis

Chlorowodorek donepezylu jest wskazany do objawowego leczenia łagodnej do umiarkowanie ciężkiej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Donesyn - skład

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 5,22 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 5 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 10,44 mg chlorowodorku donepezylu jednowodnego, co odpowiada 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 mg donepezylu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Donesyn, 5 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 91 mg laktozy.

Donesyn, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 182 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Donesyn - dawkowanie

Dorośli/osoby w podeszłym wieku

Leczenie jest rozpoczynane od dawki 5 mg na dobę (dawkowanie raz na dobę). Tabletki chlorowodorku donepezylu powinny być przyjmowane doustnie, wieczorem, tuż przed położeniem się spać. Dawka 5 mg na dobę powinna być utrzymywana przez co najmniej miesiąc w celu umożliwienia oceny najwcześniejszej odpowiedzi klinicznej na leczenie i umożliwienia osiągnięcia stężeń chlorowodorku donepezylu w stanie stacjonarnym. Po dokonaniu klinicznej oceny leczenia w dawce 5 mg na dobę po miesiącu, dawka chlorowodorku donepezylu może być zwiększona do 10 mg na

dobę (dawkowanie raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe od 10 mg/dobę nie były badane w badaniach klinicznych.

W przypadku dawek, które nie mogą być zrealizowane/nie są praktyczne przy użyciu tej mocy tabletki, dostępne są inne moce tego produktu leczniczego.

Leczenie powinno być rozpoczynane i nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Diagnoza powinna być stawiana zgodnie z przyjętymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie chlorowodorkiem donepezylu powinno być rozpoczynane jedynie wtedy, gdy dostępny jest opiekun, który będzie regularnie nadzorował przyjmowanie produktu leczniczego przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące może być kontynuowane tak długo, jak długo istnieje korzyść terapeutyczna dla pacjenta. Dlatego korzyść kliniczna stosowania chlorowodorku donepezylu powinna być regularnie weryfikowana. W przypadku braku dowodów na dalsze działanie terapeutyczne leku należy rozważyć jego odstawienie. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na chlorowodorek donepezylu.

W czasie odstawiania leku widoczne jest stopniowe zanikanie korzystnego działania chlorowodorku donepezylu.

Niewydolność nerek i wątroby

Podobny shemat dawkowania może być zastosowany u pacjentów z niewydolnością nerek, ponieważ ten stan chorobowy nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezylu.

Z uwagi na możliwe większe stężenia w przypadku łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno się odbywać zgodnie z indywidualną tolerancją. Nie ma danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Chlorowodorek donepezylu nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży.

Donesyn - środki ostrożności

Stosowanie chlorowodorku donepezylu u pacjentów z ciężką postacią otępienia w chorobie Alzheimera, innymi typami otępienia lub innymi typami zaburzeń pamięci (np. związane z wiekiem pogorszenie funkcji poznawczych) nie było badane.

Znieczulenie

Chlorowodorek donepezylu, jako inhibitor cholinoesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni wywołane przez pochodne sukcynylocholiny w czasie znieczulenia.

Choroby układu krążenia

Z uwagi na swoje działanie farmakologiczne, inhibitory cholinoesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). Możliwość takiego działania może być szczególnie ważna w przypadku pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodnictwa, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub blok przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia na temat występowania omdlenia i drgawek. W wypadku badania takich pacjentów, należy brać pod uwagę możliwość bloku serca lub długich pauz wynikających z zahamowania zatokowego.

Zaburzenia żołądkowo-jelitowe

Pacjenci ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wrzodów, np. pacjenci z chorobą wrzodową w wywiadzie lub pacjenci otrzymujący jednocześnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani odnośnie wystąpienia objawów. Jednakże badania kliniczne z zastosowaniem chlorowodorku donepezylu nie wykazały zwiększenia częstości występowania choroby wrzodowej ani krwawienia żołądkowo-jelitowego w porównaniu do placebo.

Układ moczowo-płciowy

Cholinomimetyki mogą powodować zablokowanie odpływu moczu z pęcherza, chociaż nie obserwowano tego w badaniach klinicznych z chlorowodorkiem donepezylu.

Zaburzenia neurologiczne

Drgawki: uważa się, że cholinomimetyki mają pewien potencjał wywoływania drgawek uogólnionych. Jednakże aktywność drgawkowa może być także objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą mieć potencjał nasilania lub indukowania objawów pozapiramidowych.

Choroby płuc

Z uwagi na działania cholinomimetyczne, należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania inhibitorów cholinoesterazy pacjentom z astmą oskrzelową lub obturacyjną chorobą płuc w wywiadzie.

Należy unikać podawania chlorowodorku donepezylu w skojarzeniu z innymi inhibitorami acetylocholinoesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Śmiertelność w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniowym

Trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy zostały przeprowadzone z udziałem osób spełniających kryteria NINDS-AIREN odnośnie prawdopodobnego lub możliwego otępienia naczyniowego. Kryteria NINDS-AIREN zostały opracowane w celu identyfikacji pacjentów, u których otępienie wydaje się mieć wyłącznie przyczyny naczyniowe i wyłączenia pacjentów z chorobą Alzheimera. W pierwszym badaniu częstość zgonów wynosiła 2/198 (1,0%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg, 5/206 (2,4%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce

10 mg i 7/199 (3,5%) podczas stosowania placebo. W drugim badaniu częstość zgonów wynosiła 4/208 (1,9%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg, 3/215 (1,4%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 10 mg i 1/193 (0,5%) podczas stosowania placebo. W trzecim badaniu częstość zgonów wynosiła 11/648 (1,7%) podczas stosowania chlorowodorku donepezylu w dawce 5 mg i 0/326 (0%) podczas stosowania placebo. Częstość zgonów w trzech badaniach dotyczących otępienia naczyniowego w połączonej grupie chlorowodorku donepezylu (1,7%) była liczbowo większa niż w grupie placebo (1,1%), jednakże ta różnica nie była istotna statystycznie. Większość zgonów pacjentów przyjmujących chlorowodorek donepezylu lub placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn naczyniowych, których można się spodziewać w tej populacji osób w podeszłym wieku z podstawową chorobą naczyniową. Analiza wszystkich poważnych zdarzeń naczyniowych nie zakończonych i zakończonych zgonem nie wykazała różnic w częstości ich występowania w grupie chlorowodorku donepezylu w porównaniu do grupy placebo.

W zebranych badaniach dotyczących choroby Alzheimera (n=4146) i po połączeniu tych badań nad chorobą Alzheimera z innymi badaniami dotyczącymi otępienia, w tym z badaniami nad otępieniem naczyniowym (ogółem n=6888), częstość zgonów w grupach placebo liczbowo była większa niż częstość zgonów w grupach chlorowodorku donepezylu.

Substancje pomocnicze

Ten produkt leczniczy zawiera laktozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi problemami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Donesyn - przedawkowanie

Szacowana średnia dawka śmiertelna chlorowodorku donepezylu po podaniu pojedynczej dawki doustnej u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 i 32 mg/kg mc. lub około 225 i 160 razy więcej niż maksymalna zalecana dawka u człowieka, wynosząca 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano związane z dawką oznaki stymulacji cholinergicznej, do których należały zmniejszenie ruchów spontanicznych, pozycja leżąca na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, depresja oddechowa, ślinienie, zwężenie źrenic, drgania pęczkowe mięśni i obniżona temperatura powłok ciała.

Przedawkowanie inhibitorów cholinoesterazy może powodować przełom cholinergiczny, charakteryzujący się nasilonymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem się, bradykardią, niedociśnieniem, depresją oddechową, zapaścią i drgawkami. Możliwe jest nasilone osłabienie mięśni i może to spowodować zgon, jeśli dotyczy mięśni oddechowych.

Jak w przypadku każdego przedawkowania, należy zastosować ogólne środki wspomagające. Trzeciorzędowe leki antycholinergiczne, takie jak atropina, mogą być zastosowane jako antidotum dla chlorowodorku donepezylu. Zalecane jest dożylne podawanie siarczanu atropiny w dawce dostosowanej do efektu: dawka początkowa to 1,0 do 2,0 mg i.v., kolejne dawki zależnie od odpowiedzi klinicznej. Atypowe odpowiedzi dotyczące ciśnienia krwi i częstości akcji serca opisywano w przypadku innych cholinomimetyków, gdy były podawane w skojarzeniu z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu i (lub) jego metabolity mogą być usuwane drogą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

Donesyn - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Donesyn - działania niepożądane

Do najczęstszych działań niepożądanych należą biegunka, skurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane częstsze niż pojedyncze przypadki są wymienione poniżej według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania.

Częstości są definiowane w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 

-przeziębienie

   

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 

-anoreksja

   
   

- omamy**

- pobudzenie**-agresywne zachowanie** -nietypowe sny i koszmary senne**

   

Zaburzenia układu nerwowego

 

- omdlenie*

- zawroty głowy

- bezsenność

-drgawki*

-objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca

   

- bradykardia

- blok zatokowoprzedsionkowy

- blokprzedsionkowokomorowy

Zaburzenia

żołądka i jelit

- biegunka

- nudności

- wymioty - zaburzenia brzuszne

- krwotokżołądkowojelitowy

- wrzody żołądka i dwunastnicy

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

     

-zaburzenia wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry

i tkanki podskórnej

 

- wysypka

-świąd

   

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

 

- skurcze mięśni

   

Zaburzenia nerek

i dróg

moczowych

 

- nietrzymanie moczu

   

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

- bóle głowy

- zmęczenie

- ból

   

Badania diagnostyczne

   

-niewielkie zwiększenie aktywności

 
     

mięśniowej kinazy kreatynowej

 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

 

- wypadki

   

* W przypadku badania pacjentów pod kątem omdlenia lub drgawek należy brak pod uwagę możliwość bloku serca lub długich pauz spowodowanych zahamowaniem zatokowym (patrz punkt 4.4).

** Zgłaszano przypadki omamów, nietypowych snów, koszmarów sennych, pobudzenia i agresywnego zachowania ustępującego po zmniejszeniu dawki lub odstawieniu leku.

*** W razie niewyjaśnionej dysfunkcji wątroby należy rozważyć odstawienie chlorowodorku donepezylu.

Donesyn - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich danych odnośnie stosowania chlorowodorku donepezylu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego, lecz wykazały toksyczność okołoi poporodową (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi jest nieznane.

Chlorowodorku donepezylu nie powinno się stosować w okresie ciąży, chyba że jest to bezwzględnie konieczne.

Karmienie piersią

Chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem szczurów. Nie wiadomo, czy chlorowodorek donepezylu jest wydzielany z mlekiem kobiet i nie przeprowadzono badań u kobiet w okresie laktacji. Dlatego kobiety otrzymujące chlorowodorek donepezylu nie powinny karmić piersią.

Donesyn - prowadzenie pojazdów

Chlorowodorek donepezylu wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Otępienie może spowodować zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Ponadto, chlorowodorek donepezylu może powodować zmęczenie, zawroty głowy i skurcze mięśni, głównie w przypadku rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki. Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania złożonych urządzeń mechanicznych przez pacjentów otrzymujących chlorowodorek donepezylu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Donesyn - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Donepezili hydrochloridum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera. Hamuje enzym esterazę acetylocholinową odpowiedzialną za rozkład acetylocholiny - związku biologicznie czynnego usprawniającego funkcje poznawcze organizmu. Substancja lecznicza łagodzi objawy otępienne w przebiegu choroby Alzheimera.

  Dostępne opakowania
  Donesyn

  Donesyn

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 5 mg
  VIPHARM S.A.
  22,52 zł
  Donesyn

  Donesyn

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,01 g
  VIPHARM S.A.
  39,49 zł
  Powiązane artykuły
  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Demencja Demencja, nazywana też otępieniem, to choroba, która dotyka głównie ludzi starszych. Czy można zauważyć jej objawy w początkowej fazie? Trudno je rozpoznać. Czasem są bowiem niepozorne i wielu z nas nie zwraca na nie uwagi. Problemy z pamięcią,...

  Newsy - zdrowie

  Czy brak ruchu wpływa na rozwój demencji?

  Ryzyko wystąpienia demencji wzrasta wraz z wiekiem. Dla wielu z nas, otępienie starcze ma głównie związek z chorobą Alzheimera. Warto jednak wspomnieć o innych chorobach, takich jak choroba Parkinsona, czy też** otępienie z ciałkami Levego**. Według...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Choroby demencyjne

  Choroba Alzheimera, jak inne choroby demencyjne, stają się wyzwaniem współczesnego świata. Wydłużanie się długości życia sprzyja zwiększaniu występowania tego typu chorób. Niestety do tej pory nie opracowano skutecznych metod leczenia. Jednak wielu specjalistów...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia starczego. Niestety, wciąż jest nieuleczalna. Zmiany w mózgu prowadzą do pogorszenia jakości życia pacjenta, utraty sprawności i wreszcie do nieuchronnej śmierci. Rozpoznano to schorzenie na początku...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  Nowoczesne technologie w medycynie Telemedycyna jest dziedziną łączącą nowoczesne technologie z medycyną. Daje możliwość zdalnej pomocy medycznej osobom, które tego potrzebują. Za pomocą telefonu czy komputera możliwy jest monitoring stanu zdrowia lub...

  Newsy

  Jaki wpływ mają błędy medyczne na mieszkańców domów opieki?

  Nowa analiza wskazuje zaskakująco niskie wskaźniki poważnych konsekwencji wynikających z błędów medycznych wpływających na życie i zdrowie mieszkańców domów opieki, pomimo faktu, że błędy te pozostają dość powszechne. Badacze zauważają, że nie jest jasne,...

  Newsy

  Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera?

  W Polsce choroba Alzheimera dotyczy blisko 250 tysięcy seniorów. Biorąc pod uwagę zaawansowanie zmian i praktyczną nieodwracalność demencji, opieka nad takimi pacjentami jest bardzo skomplikowana. Większość chorych na alzheimera żyje w domach i opiekę...