Donepezil Polfarmex

zobacz opinie o produkcie »
Cena
21,17 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
28 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: POLFARMEX S.A.

Donepezil Polfarmex - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Donepezil Polfarmex - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Donepezil Polfarmex - opis

Wskazania do stosowania:

Donepezil Polfarmex jest wskazany w leczeniu objawowym łagodnej do średnio ciężkiej postaci
otępienia w chorobie Alzheimera.

Donepezil Polfarmex - skład

Każda tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku donepezilu (Donepezili hydrochloridum).

 

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera 50 mg laktozy jednowodnej.

Donepezil Polfarmex - dawkowanie

Dorośli/pacjenci w podeszłym wieku:

Dawka początkowa wynosi 5 mg na dobę (podawana raz na dobę). Tabletki należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed snem. Podawanie dawki 5 mg na dobę należy kontynuować przez co najmniej jeden miesiąc, co pozwoli na kliniczną ocenę skuteczności leczenia i osiągnięcie stanu stacjonarnego stężenia chlorowodorku donepezilu. Po ocenie klinicznej leczenia przez miesiąc dawką 5 mg na dobę, dawkę leku można zwiększyć do 10 mg na dobę (podawaną raz na dobę). Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg . Dawki powyżej 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

 

Po przerwaniu leczenia obserwowano stopniowe zmniejszanie się korzystnych skutków leczenia produktem Donepezil Polfarmex. Nie stwierdzono efektu z odbicia po nagłym odstawieniu leczenia.

 

Pacjenci z niewydolnością nerek

Ponieważ niewydolność nerek nie wpływa na klirens chlorowodorku donepezilu, u pacjentów z niewydolnością nerek można stosować podobny schemat dawkowania, jak w przypadku pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

 

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Z uwagi na możliwą zwiększoną ekspozycją na lek u pacjentów z łagodną i umiarkowaną niewydolnością wątroby (patrz punkt 5.2), zwiększanie dawki powinno odbywać się zgodnie z indywidualną tolerancją pacjenta. Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

 

Dzieci

Produkt Donepezil Polfarmex nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Donepezil Polfarmex - środki ostrożności

Leczenie powinno być prowadzone przez lekarza mającego doświadczenie w rozpoznawaniu i
leczeniu otępienia w chorobie Alzheimera. Rozpoznanie powinno być dokonane zgodnie z
zatwierdzonymi wytycznymi (np. kryteria rozpoznawania otępienia wg DSM IV, ICD 10).
Leczenie donepezilem należy podejmować tylko wówczas, gdy możliwa jest regularna kontrola
przyjmowania leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące należy kontynuować tak długo jak
utrzymuje się korzystne dla pacjenta działanie preparatu. Ocena korzyści terapeutycznych
donepezilu powinna być wykonywana regularnie. W przypadku ustania korzystnego działania
należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie jest możliwe przewidzenie indywidualnej wrażliwości
pacjenta na terapię donepezilem. Stosowanie produktu Donepezil Polfarmex u pacjentów z
ciężkim otępieniem w chorobie Alzheimera, innymi rodzajami otępienia lub innymi rodzajami
zaburzeń pamięci (np. pogorszenie funkcji poznawczych związane z wiekiem) nie zostało
zbadane.

Znieczulenie: Donepezil, jako inhibitor cholinesterazy, może nasilać zwiotczenie mięśni
wywołane przez pochodne sukcynylocholiny podczas znieczulenia.

Choroby sercowo-naczyniowe: Z uwagi na działanie farmakologiczne, inhibitory cholinesterazy
mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia).
Powyższe działanie może być szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła
zatokowego lub zaburzeniami przewodnictwa nadkomorowego, takimi jak blok zatokowo-
przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. Podczas badania pacjentów należy wziąć pod
uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego.

Choroby przewodu pokarmowego: Pacjenci o zwiększonym ryzyku rozwoju wrzodów
trawiennych np. z chorobą wrzodową w wywiadzie lub przyjmujący jednocześnie niesteroidowe
leki przeciwzapalne (NLPZ), powinni być monitorowani w kierunku objawów choroby
wrzodowej. Badania kliniczne z produktem Donepezil Polfarmex nie wykazały jednak
zwiększenia, w porównaniu z placebo, częstotliwości zapadania na chorobę wrzodową przewodu
pokarmowego lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

Choroby układu moczowo-płciowego: Mimo że nie było to obserwowane w badaniach
klinicznych z produktem Donepezil Polfarmex, cholinomimetyki mogą powodować niedrożność
ujścia pęcherza moczowego.

Choroby neurologiczne: Napady drgawkowe: cholinomimetyki uważane są za możliwą
przyczynę wywoływania uogólnionych drgawek. Jednak występowanie napadów drgawkowych
może być również objawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Choroby płuc: Z uwagi na działanie cholinomimetyczne należy zachować ostrożność w
przypadku przepisywania inhibitorów cholinesterazy pacjentom z astmą lub obturacyjną chorobą
płuc w wywiadzie.

Nie należy podawać produktu Donepezil Polfarmex jednocześnie z innymi inhibitorami
acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby: Brak danych dotyczących stosowania leku u pacjentów z ciężką
niewydolnością wątroby.

Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu
Lapp lub złym wchłanianiem glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

Donepezil Polfarmex - przedawkowanie

Szacowana średnia dawka śmiertelna chlorowodorku donepezilu po jednokrotnym podaniu
doustnym u myszy i szczurów wynosi odpowiednio 45 mg/kg i 32 mg/kg masy ciała lub około
225- i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki u ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U
zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego, obejmujące
zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki
kloniczne, zapaść oddechową, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni oraz
obniżoną temperaturę powierzchni ciała. Przedawkowanie inhibitorów cholinesterazy może
prowadzić do przełomu cholinergicznego objawiającego się silnymi nudnościami, wymiotami,
ślinieniem, poceniem, bradykardią, niedociśnieniem, depresją oddechową, zapaścią i
drgawkami. Możliwe jest również postępujące osłabienie mięśni, mogące prowadzić do śmierci
w przypadku osłabienia mięśni oddechowych. Podobnie jak w każdym przypadku
przedawkowania należy podjąć leczenie podtrzymujące. Jako antidotum na przedawkowanie
produktu Donepezil Polfarmex można podać leki antycholinergiczne - aminy trzeciorzędowe, takie
jak atropina. Zaleca się stopniowe dożylne podawanie siarczanu atropiny aż do osiągnięcia
działania: dawka początkowa 1,0 do 2,0 mg dożylnie oraz kolejne dawki w zależności od reakcji
klinicznej. Obserwowano atypowe zmiany ciśnienia tętniczego krwi oraz częstości pracy serca
w przypadku podawania innych leków cholinomimetycznych w skojarzeniu z
czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Możliwość usuwania
donepezilu i (lub) jego metabolitów przez dializę (hemodializę, dializę otrzewnową lub
hemofiltrację) nie została zbadana.

Donepezil Polfarmex - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Produkt Donepezil Polfarmex jest przeciwwskazany do stosowania w ciąży.

Donepezil Polfarmex - działania niepożądane

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi są: biegunka, kurcze mięśni, zmęczenie, nudności, wymioty i bezsenność.

Działania niepożądane przedstawiono poniżej według klasyfikacji układów narządowych oraz częstości występowania. Częstość występowania działań niepożądanych określono następująco: częste (> 1/100, < 1/10), niezbyt częste (> 1/1000, < 1/100) oraz rzadkie

(> 1/10000, < 1/1000).

 

Klasyfikacja układów i narządów

Częste

Niezbyt częste

Rzadkie

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Przeziębienie

 

 

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

 

 

Zaburzenia psychiczne

Halucynacje**

Pobudzenie**

Agresywne zachowanie**

 

 

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia*

Zawroty głowy

Bezsenność

Drgawki*

Objawy pozapiramidowe

Zaburzenia serca

 

Bradykardia

Blok zatokowo-przedsionkowy

Blok przedsionkowo-komorowy

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka

Wymioty

Nudności

Zaburzenia żołądkowe

Krwotok żołądkowo-jelitowy

Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

 

 

Zaburzenia czynności wątroby, w tym zapalenie wątroby***

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka

Świąd

 

 

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Kurcze mięśni

 

 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie moczu

 

 

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból głowy

Zmęczenie

Bóle

 

 

Badania diagnostyczne

 

Niewielkie zwiększenie aktywności mięśniowej kinazy kreatynowej we krwi

 

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadki

 

 

*U pacjentów badanych w kierunku omdleń lub napadów padaczkowych należy wziąć pod uwagę możliwość bloku serca lub zahamowania zatokowego (patrz punkt 4.4).

**Halucynacje, pobudzenie oraz zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub przerwaniu leczenia.

*** W przypadku niewyjaśnionego zaburzenia czynności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu Donepezil Polfarmex.

Donepezil Polfarmex - ciąża i karmienie piersią

Ciąża: badania teratologiczne, prowadzone na ciężarnych szczurach otrzymujących dawki około
80-krotnie większe niż dawki podawane ludziom oraz na królikach otrzymujących dawki 50-
krotnie większe niż dawki dla ludzi, nie wykazały działania teratogennego. Jednakże w
badaniu, w którym ciężarnym szczurom podawano dawki 50-krotnie większe niż dawki dla ludzi
od 17. dnia ciąży do 20. dnia po porodzie, obserwowano niewielkie zwiększenie częstości
urodzeń martwych płodów i niewielkie zmniejszenie przeżywalności młodych do 4. dnia po
porodzie. Podobnego działania nie obserwowano po mniejszej badanej dawce, około 15-krotnie
większej niż dawki dla ludzi. Stosowanie produktu Donepezil Polfarmex podczas ciąży jest
przeciwwskazane. Brak danych klinicznych dotyczących ekspozycji na donepezil w ciąży.
Laktacja:Donepezil jest wydzielany do mleka u szczurów. Brak danych dotyczących
wydzielania chlorowodorku donepezilu do ludzkiego mleka, nie prowadzono również badań z
udziałem karmiących kobiet. Kobiety przyjmujące donepezil nie powinny karmić piersią.

Donepezil Polfarmex - prowadzenie pojazdów

Donepezil ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub
obsługiwania maszyn.

Otępienie w chorobie Alzheimera może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów lub
obsługiwania maszyn. Ponadto donepezil może powodować uczucie zmęczenia, zawroty głowy
oraz kurcze mięśni, szczególnie na początku leczenia lub po zwiększeniu dawki. Możliwość
dalszego prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn przez pacjentów z chorobą
Alzheimera przyjmujących donepezil powinna być rutynowo oceniana przez lekarza
prowadzącego.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Donepezil Polfarmex - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Donepezili hydrochloridum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera. Hamuje enzym esterazę acetylocholinową odpowiedzialną za rozkład acetylocholiny - związku biologicznie czynnego usprawniającego funkcje poznawcze organizmu. Substancja lecznicza łagodzi objawy otępienne w przebiegu choroby Alzheimera.

  Dostępne opakowania
  Donepezil Polfarmex

  Donepezil Polfarmex

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 5 mg
  POLFARMEX S.A.
  21,17 zł
  Donepezil Polfarmex

  Donepezil Polfarmex

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 0,01 g
  POLFARMEX S.A.
  39,48 zł
  Powiązane artykuły
  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Demencja Demencja, nazywana też otępieniem, to choroba, która dotyka głównie ludzi starszych. Czy można zauważyć jej objawy w początkowej fazie? Trudno je rozpoznać. Czasem są bowiem niepozorne i wielu z nas nie zwraca na nie uwagi. Problemy z pamięcią,...

  Newsy - zdrowie

  Czy brak ruchu wpływa na rozwój demencji?

  Ryzyko wystąpienia demencji wzrasta wraz z wiekiem. Dla wielu z nas, otępienie starcze ma głównie związek z chorobą Alzheimera. Warto jednak wspomnieć o innych chorobach, takich jak choroba Parkinsona, czy też** otępienie z ciałkami Levego**. Według...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Choroby demencyjne

  Choroba Alzheimera, jak inne choroby demencyjne, stają się wyzwaniem współczesnego świata. Wydłużanie się długości życia sprzyja zwiększaniu występowania tego typu chorób. Niestety do tej pory nie opracowano skutecznych metod leczenia. Jednak wielu specjalistów...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia starczego. Niestety, wciąż jest nieuleczalna. Zmiany w mózgu prowadzą do pogorszenia jakości życia pacjenta, utraty sprawności i wreszcie do nieuchronnej śmierci. Rozpoznano to schorzenie na początku...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  Nowoczesne technologie w medycynie Telemedycyna jest dziedziną łączącą nowoczesne technologie z medycyną. Daje możliwość zdalnej pomocy medycznej osobom, które tego potrzebują. Za pomocą telefonu czy komputera możliwy jest monitoring stanu zdrowia lub...

  Newsy

  Jaki wpływ mają błędy medyczne na mieszkańców domów opieki?

  Nowa analiza wskazuje zaskakująco niskie wskaźniki poważnych konsekwencji wynikających z błędów medycznych wpływających na życie i zdrowie mieszkańców domów opieki, pomimo faktu, że błędy te pozostają dość powszechne. Badacze zauważają, że nie jest jasne,...

  Newsy

  Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera?

  W Polsce choroba Alzheimera dotyczy blisko 250 tysięcy seniorów. Biorąc pod uwagę zaawansowanie zmian i praktyczną nieodwracalność demencji, opieka nad takimi pacjentami jest bardzo skomplikowana. Większość chorych na alzheimera żyje w domach i opiekę...