Dalacin C

zobacz opinie o produkcie »
Cena
20,66 zł
Forma
kapsułki
Dawka
0,15 g
Ilość
20 kaps.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: PFIZER EUROPE MA EEIG

Dalacin C - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Odpowiednik leku Dalacin C

Proszę o podanie jakiejś nazwy antybiotyku mającego zastosowanie w takich przypadkach jak antybiotyk Dalacin C ale prosze podać jakiś mniej toksyczny niż Dalacin, którego stosowanie niesie mniejsze ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

POKAŻ WIĘCEJ

Dalacin C - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Dalacin C - opis

Wykazano, że klindamycyna jest skuteczna w leczeniu zakażeń bakteryjnych wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na klindamycynę, takie jak:

zakażenia kości i stawów wywołane przez: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Peptococcus spp., Actinomyces spp., Bacteroides spp. (zwłaszcza Bacteroides melaninogenicus), Fusobacteriwn spp.;

zapalenie ucha środkowego, gardła, zatok wywołane przez : Streptococciis spp., Bacteroides spp. (zwłaszcza Bacteroidesfragilis). Fusobacteriwn spp., Peptostreptococcus spp., Staphylococcus aureus; zakażenia zębów i jamy ustnej wywołane przez: Peptococcus spp., Peptostreptococcus, Actinomyces spp., Propionibacterium spp., Eubacterium spp., Bacteroides spp. (zwłaszcza Bacteroides melaninogenicus), Fusobacterium spp.;

zakażenia dolnych dróg oddechowych wywołane przez : Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Bacteroides spp., Fusobacterium spp., Peptostreptococcus spp., Peptococcus spp., Actinomyces spp.;

zakażenia w obrębie miednicy i jamy brzusznej wywołane przez: Bacteroides spp. (zwłaszcza Bacteroides fragilis i Bacteroides melaninogenicus), Peptostreptococcus spp., Fusobacterium spp., Eubacterium spp., Peptococcus spp., Actinomyces spp., Clostridium perfringens; zakażenia żeńskich narządów płciowych wywołane przez: Peptostreptococcus spp., Bacteroides spp., Gardnerella vaginalis, Mobiluncus spp., Mycoplasma hominis;

zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez: Staphylococcus aureus, Bacteroides fragilis, Clostridium perfringens;

płonica wywołana przez: Streptococcus pyogenes grupa A;

posocznica i zapalenie wsierdzia wywołane przez: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Bacteroides spp.

W przypadku ciężkiego przebiegu choroby wskazane jest zastosowanie produktu w postaci dożylnej. U chorych na zapalenie wsierdzia lub posocznicę zasadniczo zaleca się rozpoczynanie leczenia od dożylnego podania klindamycyny.

Dalacin C należy stosować wyłącznie w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych. Planując zastosowanie produktu Dalacin C lekarz powinien wziąć pod uwagę rodzaj zakażenia oraz rozważyć ryzyko biegunki. Notowano bowiem przypadki zapalenia okrężnicy, występującego nawet 2 lub 3 tygodnie po podaniu produktu (patrz punkt 4.4).

Dalacin C - skład

1 kapsułka zawiera 150 mg klindamycyny (Clindamycinum) w postaci chlorowodorku. Produkt zawiera laktozę jednowodną- 200,58 mg. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Dalacin C - dawkowanie

Dorośli

Zależnie od miejsca i stopnia nasilenia zakażenia, u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat stosuje się klindamycynę w dawce od 600 mg do 1,8 g na dobę (czyli od 4 do 12 kapsułek po 150 mg). Produkt należy podawać w 3 lub 4 dawkach podzielonych w ciągu doby.

Jeśli konieczne jest stosowanie większych dawek, np. u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat, dostępny jest produkt Dalacin C o większej zawartości substancji czynnej (kapsułki 300 mg). Ponadto produkt Dalacin C dostępny jest również w postaci roztworu do wstrzykiwali i infuzji 150 mg/ml.

Dzieci

Zależnie od miejsca i stopnia nasilenia zakażenia, u dzieci w wieku powyżej 4 tygodni do 14 lat stosuje się od 8 mg do 25 mg klindamycyny/kg mc./dobę.

Zaleca się podawanie produktu w 3 lub 4 dawkach podzielonych w ciągu doby.

U małych dzieci, które mogą mieć trudności z połknięciem kapsułki zaleca się stosowanie klindamycyny w postaci granulatu.

Jeśli konieczne jest stosowanie mniejszych dawek, dostępne są produkty Dalacin C o mniejszej zawartości substancji czynnej (kapsułki 75 mg lub granulat 75 mg/5 ml).

W przypadku zakażeń wywołanych przez paciorkowce p-hemolizujące leczenie należy kontynuować przez co najmniej 10 dni.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby o średnim i znacznym stopniu ciężkości okres półtrwania klindamycyny wydłuża się. Nie jest wymagane zmniejszenie dawki, gdy produkt Dalacin C podaje się co 8 godzin. Jednakże u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością wątroby należy monitorować stężenie klindamycyny w osoczu. Zależnie od wyników tych badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów między dawkami.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U osób z niewydolnością nerek dochodzi do niewielkiego wydłużenia okresu półtrwania klindamycyny, nie powodującego konieczności zmniejszenia dawki. Również u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek nie jest konieczne zmniejszenie dawki, gdy produkt Dalacin C podaje się co 8 godzin. Jednakże u pacjentów z ciężką niewydolnością lub bezmoczem należy monitorować stężenie produktu w osoczu. Zależnie od wyników tych badań może być konieczne zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępów między dawkami do 8 lub nawet 12 godzin.

Dawkowanie u pacjentów poddawanych hemodializie

Klindamycyna nie jest eliminowana z organizmu podczas hemodializy. Dlatego nie ma konieczności podawania dodatkowej dawki leku przed dializą ani po dializie.

Sposób podawania

Kapsułki należy popić pełną szklanką płynu.

Dalacin C - środki ostrożności

Produkt należy stosować ostrożnie w następujących przypadkach: zaburzenia czynności wątroby,

zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (miastenia, choroba Parkinsona),

choroby żołądka i jelit w wywiadzie (np. przebyte zapalenie jelita grubego).

W trakcie długotrwałego stosowania produktu (przez ponad 3 tygodnie) należy regularnie kontrolować morfologię krwi oraz wskaźniki czynności wątroby i nerek.

Długotrwałe lub powtarzane stosowanie klindamycyny może prowadzić do nadkażeń lub do nadmiernego rozwoju opornych na produkt bakterii lub drożdżaków.

Klindamycyny nie należy stosować w leczeniu zakażeń dróg oddechowych wywołanych przez wirusy. Dalacin C, 150 mg, kapsułki nie nadaje się do leczenia zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych ze względu na za małe stężenie antybiotyku osiągalne w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Klindamycynę można na ogół stosować u pacjentów uczulonych na penicylinę. Mało prawdopodobne jest wystąpienie reakcji alergicznej na klindamycynę u osób uczulonych na penicylinę, ze względu na różnice w budowie cząsteczkowej tych antybiotyków. Istnieją jednakże pojedyncze doniesienia o występowaniu reakcji anafilaktycznych po zastosowaniu klindamycyny u osób ze stwierdzoną alergią na penicylinę. Należy, więc zachować ostrożność podczas podawania klindamycyny pacjentom uczulonym na penicylinę.

Jeżeli w trakcie leczenia lub w ciągu kilku tygodni od jego zakończenia pojawi się biegunka, zwłaszcza ciężka i uporczywa, należy natychmiast odstawić lek. Biegunka może być bowiem objawem rzekomobłoniastego zapalenia jelit. Ta choroba, będąca powikłaniem antybiotykoterapii, może mieć przebieg zagrażający życiu. Natychmiast po ustaleniu rozpoznania rzekomobłoniastego zapalenia jelit należy wdrożyć odpowiednie leczenie (podaje się doustnie metronidazol, a w ciężkich przypadkach -wankomycynę). Nie należy podawać środków hamujących perystaltykę jelit ani innych działających zapierając o.

Stwierdzono, że przyczyną rzekomobłoniastego zapalenia jelit są enterotoksyny bakterii Clostridium difficile. Rozpoznanie tej choroby opiera się przede wszystkim na objawach klinicznych. Można je potwierdzić endoskopowo, bakteriologicznym badaniem kału oraz wykryciem enterotoksyn. U osób w podeszłym wieku lub osłabionych rzekomobłoniaste zapalenie jelit może mieć ciężki przebieg. Możliwe są nawroty pomimo zastosowania właściwego leczenia.

Produkt zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Dalacin C - przedawkowanie

Bardzo rzadko obserwowane są ciężkie reakcje alergiczne (odczyny surowicze, obrzęk naczynioruchowy, reakcje anafilaktyczne aż do wstrząsu anafilaktycznego).

W razie wystąpienia tego typu powikłań należy przerwać podawanie produktu Dalacin C i zastosować środki stosowane na ogół w takich przypadkach (np. podanie leków przeciwhistaminowych, kortykosteroidów, leków sympatykomimetycznych lub zastosowanie wspomaganego oddychania).

Dotychczas nie obserwowano objawów przedawkowania produktu. Po ewentualnym przedawkowaniu zaleca się płukanie żołądka.

Hemodializa i dializa otrzewnowa nie są skuteczne. Swoista odtrutka nie jest znana.

Dalacin C - przeciwwskazania

Produktu nie należy stosować u osób uczulonych na klindamycynę lub linkomycynę (dochodzi do alergicznych reakcji krzyżowych na te substancje) oraz którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dalacin C - działania niepożądane

Działania niepożądane zostały uporządkowane w poniższej tabeli wg klasyfikacji układów i narządów:

Klasyfikacja układów i narządów (wg MedDRA)

Działania niepożądane

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Przemijająca neutropenia, leukopenia, eozynofilia, agranulocytoza, trombocytopenia, granulocytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje anafilaktoidalne, ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości, zapalenie wielostawowe

Zaburzenia układu nerwowego

Zaburzenie smaku, gorączka polekowa, hamowanie przewodzenia nerwowo-mięśniowego

Zaburzenia żołądka i jelit

Ból brzucha, nudności, wymioty, biegunka, zapalenie błony śluzowej przełyku, owrzodzenie przełyku, rzekomobłoniaste zapalenie jelit

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Żółtaczka, zaburzenia czynności wątroby, zapalenie wątroby z żółtaczką cholestatyczną

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka grudkowo-plamista, pokrzywka, odropodobna wysypka, rumień wielopostaciowy, objawy przypominające zespół Stevensa-Johnsona, świąd, zapalenie pochwy, złuszczające i pęcherzowe zapalenie skóry, zespół Lyella

Badania diagnostyczne

Przemijające zwiększenie aktywności aminotranferaz w osoczu

Zaburzenia żołądka i jelit, takie jak nudności, wymioty, bóle brzucha lub biegunka, są na ogół lekkie i często ustępują w trakcie kontynuowania terapii lub po odstawieniu produktu. Działania te zależą od sposobu podania i od dawki. Reakcje anafilaktoidalne oraz ciężkie, ostre reakcje nadwrażliwości mogą czasem wystąpić już po pierwszym podaniu klindamycyny.

Dalacin C - ciąża i karmienie piersią

Klindamycyna przenika przez barierę łożyskową u ludzi. Po podaniu wielokrotnych dawek stężenie antybiotyku w płynie owodniowym wynosiło ok. 30% stężenia we krwi matki. Produkt może być stosowany w okresie ciąży jedynie w razie zdecydowanej konieczności.

Klindamycyna przenika do mleka matki. U niemowlęcia karmionego piersią nie można wykluczyć wystąpienia uczuleń, biegunki i nadkażenia błon śluzowych drożdżakatni. Dlatego podczas leczenia klindamycyną nie należy karmić piersią.

Dalacin C - prowadzenie pojazdów

Nie badano wpływu produktu Dalacin C na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Dalacin C - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Clindamycinum

  Jest to antybiotyk należący do grupy linkozamidów, wykazuje działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze zależnie od wrażliwości drobnoustrojów oraz stężenia w miejscu zakażenia. Stosuje się go w zakażeniach spowodowanych szczepami wrażliwymi na klindamycynę: zakażeniach kości i stawów, nosa, gardła i ucha, zakażeniach w obrębie zębów, kości szczęki i żuchwy, zakażeniach dolnych dróg oddechowych, zakażeniach w obrębie miednicy i żeńskich narządów płciowych, zakażeniach skóry i tkanek miękkich.

  Dostępne opakowania
  Dalacin C

  Dalacin C

  kapsułki - 20 kaps. - 0,15 g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dalacin C

  Dalacin C

  kapsułki - 20 kaps. - 0,075 g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dalacin C

  Dalacin C

  kapsułki - 100 kaps. - 0,15 g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dalacin C

  Dalacin C

  kapsułki - 20 kaps. - 0,3 g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dalacin C

  Dalacin C

  granulat do sporządzania syropu - 80 ml - 0,075 g/5ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dalacin C

  Dalacin C

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 2ml - 0,3 g/2ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dalacin C

  Dalacin C

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 4ml - 0,6 g/4ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dalacin C

  Dalacin C

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 6ml - 0,9 g/6ml
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  Dalacin C

  Dalacin C

  kapsułki - 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) - 0,3 g
  PFIZER EUROPE MA EEIG
  20,66 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Zdrowie

  Trąbka słuchowa (Eustiachiusza) - funkcje, badanie, choroby, leczenie

  Trąbka słuchowa (Eustiachiusza) - funkcje, badanie, choroby, leczenie

  Trąbka słuchowa, inaczej trąbka lub przewód Eustachiusza, to część łącząca ucho środkowe z gardłem. Ma około 3-4 centymetry długości i pełni bardzo ważne role w funkcjonowaniu narządu słuchu. Co warto wiedzieć o trąbce słuchowej? Co robi trąbka słuchowa?...

  Laryngologia

  Budowa ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego

  Budowa ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego

  Ucho jest odpowiedzialne za to, w jaki sposób słyszymy, jak dźwiękowo odbieramy wszystko to, co nas otacza. Budowa ucha nie należy do najprostszych, ponieważ to, co jesteśmy w stanie zobaczyć to jedynie małżowina, a ucho to również to co znajduje się...

  Choroby i dolegliwości

  Czyrak ucha - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Czyrak ucha - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Czyrak ucha powstaje najczęściej w obrębie ucha zewnętrznego. Przyczyną pojawienia się bolesnych zmian są infekcje bakteryjne gruczołów łojowych i mieszków włosowych. Objawami czyraka jest ból, swędzenie i podrażnienie okolic ucha, a także gorączka czy...

  Zabiegi

  Drenaż jam bębenkowych

  Drenaż jam bębenkowych

  Drenaż jam bębenkowych jest to zabieg otolaryngologiczny wykonywany w przypadku wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Wysiękowe zapalenie ucha środkowego często dotyczy dzieci, polega ono na gromadzeniu się wysięku w jamie bębenkowej, którego obecność...

  Laryngologia

  Perforacja błony bębenkowej - objawy, przyczyny, leczenie

  Perforacja błony bębenkowej - objawy, przyczyny, leczenie

  Perforacja błony bębenkowej może wystąpić jako powikłanie zapalenia ucha środkowego. Najczęściej jednak powodują ją urazy mechaniczne, np. uderzenie w głowę, nieprawidłowe czyszczenie uszu patyczkami higienicznymi. Czasami przedziurawienie błony bębenkowej...

  Zabiegi

  Antromastoidektomia

  Antromastoidektomia

  Antromastoidektomia jest zabiegiem wykonywanym w celu ochrony słuchu przy zapaleniu wyrostka sutkowatego lub w powikłaniach ostrego zapalenia ucha wewnętrznego. Jest to zabieg laryngologiczny, podczas którego lekarz otwiera wyrostek sutkowaty i usuwa...