Norcuron

Norcuron
zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Dawka
0,01 g
Ilość
4 fiol.
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: ORGANON N.V.

Norcuron - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Norcuron - ulotka preparatu

Norcuron - opis

Norcuron znajduje zastosowanie, jako produkt pomocniczy w znieczuleniu ogólnym u dorosłych, noworodków, niemowląt, dzieci i młodzieży w celu ułatwienia intubacji dotchawiczej oraz w celu uzyskania zwiotczenia mięśni szkieletowych podczas zabiegów chirurgicznych.

Norcuron - skład

1 fiolka zawiera 10 mg bromku wekuronium (Vecuronii bromidum), co odpowiada 10 mg bromku wekuronium na 1 ml.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Norcuron - dawkowanie

Produkt leczniczy do podawania dożylnego

Dawkowanie

Tak jak inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, Norcuron powinien być podawany wyłącznie przez, lub pod nadzorem doświadczonych klinicystów, zaznajomionych z działaniem i stosowaniem tych leków.

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, dawkę produktu Norcuron należy dobierać indywidualnie u poszczególnych pacjentów. W czasie ustalania dawki należy wziąć pod uwagę metodę znieczulenia, spodziewany czas trwania zabiegu chirurgicznego, możliwe interakcje z innymi lekami podawanymi przed lub w czasie trwania znieczulenia oraz stan pacjenta.

Zalecane jest właściwe monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w celu oceny stopnia bloku nerwowo-mięśniowego oraz jego ustępowania.

Wziewne leki znieczulające nasilają działanie zwiotczające bromku wekuronium. Działanie tych leków nabiera klinicznego znaczenia wraz z trwaniem znieczulenia, kiedy osiągną one takie stężenie w tkankach, które wywoła interakcję z bromkiem wekuronium. Wobec tego, w trakcie długich znieczuleń (dłuższych niż 1 godzina) z użyciem leków wziewnych, należy modyfikować dawkowanie produktu Norcuron, podając rzadziej mniejsze dawki lub zmniejszając szybkość podawania produktu we wlewie dożylnym (patrz punkt 4.5).

Podane poniżej zalecane dawki produktu Norcuron służą jako ogólne wytyczne do intubacji dotchawiczej oraz zwiotczenia mięśni w krótko- i długotrwałych zabiegach chirurgicznych u pacjentów dorosłych.

Intubacja dotchawicza

Standardową dawką do intubacji w przebiegu rutynowego znieczulania jest 0,08 do 0,1 mg/kg mc.

bromku wekuronium. Odpowiednie warunki do wykonania intubacji osiąga się u większości pacjentów w ciągu 90 do 120 sekund od podania.

Dawkowanie produktu Norcuron w zabiegach chirurgicznych po intubacji z użyciem sukcynylocholiny

Zalecane dawki: 0,03 do 0,05 mg/kg mc. bromku wekuronium.

Jeżeli do intubacji używa się sukcynylocholiny, podanie produktu Norcuron należy opóźnić aż do czasu, gdy u pacjenta ustąpi klinicznie blokada przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołana sukcynylocholiną.

Dawki podtrzymujące

Zalecaną dawką podtrzymującą jest 0,02 do 0,03 mg/kg mc. bromku wekuronium. Dawki podtrzymujące należy podawać, gdy reakcja skurczowa na bodziec powraca do 25% wartości kontrolnej.

Infuzja ciągła

Jeżeli produkt Norcuron podawany jest w ciągłym wlewie dożylnym, zalecane jest podanie dawki początkowej bromku wekuronium (patrz „Intubacja dotchawicza”) a gdy zaczyna ustępować blokada nerwowo-mięśniowa, należy rozpocząć podawanie produktu we wlewie dożylnym.

Szybkość wlewu należy tak ustalić, aby wartość reakcji skurczowej na bodziec wynosiła 10% wartości kontrolnej lub, aby utrzymać jedną lub dwie odpowiedzi na ciąg czterech impulsów.

U dorosłych, przy znieczuleniu dożylnym, szybkość wlewu wymagana do utrzymania bloku nerwowo-mięśniowego na tym poziomie wynosi 0,8 do 1,4 µg/kg mc./min bromku wekuronium. Dawkowanie u noworodków i niemowląt patrz poniżej. Zalecane jest ciągłe monitorowanie bloku nerwowo-mięśniowego ze względu na różnice indywidualne oraz zastosowane metody znieczulenia ogólnego.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Można stosować te same dawki intubacyjne i podtrzymujące, tak jak u młodszych osób dorosłych (odpowiednio, 0,08 do 0,1 mg/kg mc. i 0,02 do 0,03 mg/kg mc.). Jednakże, u osób w podeszłym wieku, czas działania produktu jest przedłużony, w porównaniu do osób młodszych, ze względu na zmiany mechanizmów farmakokinetycznych. Czas pojawienia się działania produktu u osób w podeszłym wieku jest podobny do tego, który występuje u młodszych dorosłych.

Dawkowanie u dzieci i młodzieży

Młodzież (12 do 17 lat)

Ze względu na niewiele danych na temat dawkowania produktu u młodzieży, doradza się stosowanie tych samych dawek, co u dorosłych, w oparciu o rozwój fizjologiczny w tym wieku.

Dzieci (2 do 11 lat)

Wymagania dla dawkowania produktu u dzieci są większe niż u dorosłych i noworodków (patrz punkt 5.1 Stosowanie u dzieci). Jednakże, zwykle wystarczają te same dawki intubacyjne i podtrzymujące, co dla dorosłych (odpowiednio, 0,08 do 0,1 mg/kg mc. i 0,02 do 0,03 mg/kg mc.). Ponieważ czas trwania działania leku u dzieci jest krótszy, wymagane jest częstsze podawanie dawek podtrzymujących.

Noworodki (0 do 27 dni) i niemowlęta (28 dni do 23 miesięcy)

Z powodu możliwej zmienności wrażliwości płytki nerwowo-mięśniowej, zwłaszcza u noworodków i prawdopodobnie u niemowląt w wieku do 4 miesięcy, zaleca się podanie początkowej dawki testowej 0,01 do 0,02 mg/kg mc. bromku wekuronium, a następnie rosnących dawek, aż do uzyskania

90 do 95% stłumienia reakcji skurczowej na bodziec. Podczas zabiegów chirurgicznych u noworodków, dawka bromku wekuronium nie powinna przekraczać 0,1 mg/kg mc.

Wymagania dla dawkowania u starszych niemowląt (5 do 23 miesięcy) są takie same jak u dorosłych. Jednakże, ponieważ czas do wystąpienia działania produktu Norcuron u tych pacjentów jest znacznie krótszy niż u dorosłych i dzieci, na ogół nie jest wymagane stosowanie dużych dawek intubacyjnych, dla szybkiego wystąpienia dobrych warunków dla intubacji.

Czas działania i czas ustąpienia bloku po podaniu produktu Norcuron jest dłuższy u noworodków i niemowląt niż u dzieci i dorosłych. Dlatego dawki podtrzymujące u noworodków i niemowląt produktu Norcuron powinny być rzadziej podawane (patrz punkt 5.1 Stosowanie u dzieci).

Noworodki przedwcześnie urodzone (wcześniaki)

Brak jest danych wystarczających do potwierdzenia zaleceń dotyczących dawkowania bromku wekuronium u noworodków przedwcześnie urodzonych.

Wlew ciągły u dzieci i młodzieży

Dane dotyczące podawania wekuronium we wlewie ciągłym u dzieci i młodzieży są niewystarczające, dlatego nie można ustalić zalecanego dawkowania.

Dawkowanie u pacjentów z nadwagą i otyłych

Przy stosowaniu produktu u pacjentów z nadwagą lub otyłych (wg definicji, u których masa ciała jest o 30% lub więcej większa od należnej masy ciała) dawki produktu Norcuron należy zmniejszyć, biorąc pod uwagę beztłuszczową masę ciała.

Większe dawki

Jeżeli zaistnieje powód wyboru większych dawek dla poszczególnych pacjentów, to wówczas, podczas zabiegów chirurgicznych, zarówno w znieczuleniu halotanowym, jak i neuroleptycznym, podaje się dawki początkowe od 0,15 mg do 0,3 mg/kg mc. bromku wekuronium, bez występowania działań niepożądanych dotyczących serca i naczyń o ile utrzymuje się odpowiednią wentylację. Stosowanie tych większych dawek bromku wekuronium skraca czas wystąpienia działania i wydłuża czas jego działania.

Sposób podawania

Produkt Norcuron przed zastosowaniem należy rozpuścić. Norcuron podaje się dożylnie w pojedynczym szybkim wstrzyknięciu lub w infuzji ciągłej (patrz punkt 6.6).

Norcuron - środki ostrożności

Norcuron powoduje zwiotczenie mięśni oddechowych. U pacjentów, którym jest podawany, konieczne jest stosowanie mechanicznej wentylacji, do momentu powrotu własnej czynności oddechowej. W przypadku wystąpienia trudności związanych z intubacją powodujących kliniczną konieczność natychmiastowego zniesienia blokady nerwowo-mięśniowej po podaniu wekuronium, należy rozważyć podanie sugammadeksu.

Tak jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w przypadku produktu Norcuron opisywano resztkową kuraryzację. W celu zapobiegania powikłaniom, wynikającym z resztkowej kuraryzacji, zaleca się ekstubację pacjenta dopiero, gdy blokada nerwowomięśniowa ustąpi. Należy także uwzględnić inne czynniki mogące powodować resztkową kuraryzację po ekstubacji w fazie pooperacyjnej (takie jak interakcje lekowe lub stan pacjenta). Jeżeli lek nie jest stosowany w ramach standardowej praktyki klinicznej, należy rozważyć zastosowanie sugammadeksu lub innego leku odwracającego działanie produktu, zwłaszcza w tych przypadkach, w których resztkowa kuraryzacja jest bardziej prawdopodobna.

Po zastosowaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą wystąpić reakcje anafilaktyczne. Należy zawsze być przygotowanym do ich opanowania. Zwłaszcza w przypadku wcześniejszego występowania reakcji anafilaktycznych po podaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Szczególne środki ostrożności należy przedsięwziąć w przypadku pacjentów, u których występowały uprzednio krzyżowe reakcje anafilaktyczne na leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Bromek wekuronium w dawkach klinicznych nie wpływa na serce i naczynia. Nie łagodzi bradykardii mogącej występować w wyniku zastosowania innych leków znieczulających i opiatów, lub w wyniku odruchów z nerwu błędnego podczas zabiegu chirurgicznego. Dlatego, ponowna ocena zastosowania i (lub) dawkowania leków wagolitycznych, takich jak atropina w premedykacji lub przy wprowadzaniu do znieczulenia, może być przydatna w zabiegach chirurgicznych, podczas których możliwe jest wystąpienie reakcji ze strony nerwu błędnego (np. zabiegach chirurgicznych, w których stosuje się leki znieczulające o znanych działaniach pobudzających nerw błędny, zabiegach okulistycznych, w obrębie jamy brzusznej lub zabiegach w okolicy odbytnicy i odbytu, itp.)

Ogólnie, po długotrwałym stosowaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, odnotowywano przedłużone porażenie i (lub) osłabienie mięśni szkieletowych. Aby wykluczyć możliwe przedłużenie bloku nerwowo-mięśniowego i (lub) przedawkowanie produktu leczniczego, zaleca się monitorowanie przewodnictwa nerwowomięśniowego przez cały czas stosowania tych leków. Ponadto, pacjenci powinni otrzymać odpowiednie leki przeciwbólowe i uspokajające. Dawkę leków blokujących przewodnictwo nerwowomięśniowe należy dobierać starannie, w zależności dla poszczególnych pacjentów. Produkt powinien być stosowany przez lub pod nadzorem doświadczonych klinicystów, zaznajomionych z jego działaniem z zastosowaniem odpowiednich sposobów monitorowania przewodnictwa nerwowomięśniowego.

Po długotrwałym stosowaniu niedepolaryzujących leków blokujących przewodnictwo nerwowomięśniowe w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, w połączeniu z terapią kortykosteroidową często opisywano występowanie miopatii. Dlatego, u pacjentów otrzymujących zarówno leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, jak i kortykosteroidy, czas stosowania środka blokującego przewodnictwo nerwowo-mięśniowe powinien być ograniczony do minimum.

Poniższe warunki mogą wpływać na farmakokinetykę i (lub) farmakodynamikę produktu Norcuron:

Choroba wątroby i (lub) dróg żółciowych oraz niewydolność nerek

Bromek wekuronium jest wydalany z moczem i żółcią, Norcuron należy ostrożnie stosować u pacjentów z klinicznie istotnymi chorobami wątroby i (lub) dróg żółciowych i (lub) niewydolnością nerek. U tych pacjentów obserwowano przedłużone działanie produktu, zwłaszcza, gdy duże dawki bromku wekuronium (0,15 do 0,2 mg/kg mc.) podawano pacjentom z chorobami wątroby.

Spowolniony przepływ krwi

Stany chorobowe związane ze spowolnionym przepływem krwi takie jak: choroby serca i naczyń, podeszły wiek i stany obrzękowe powodujące zwiększenie objętości dystrybucji mogą opóźniać wystąpienie działania produktu. Czas działania także może być przedłużony, ze względu na zmniejszony klirens osoczowy.

Choroby nerwów i mięśni

Norcuron podobnie jak inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe powinien być stosowany z maksymalną ostrożnością u pacjentów z chorobami nerwowo-mięśniowymi lub po przebytym zapaleniu substancji szarej rdzenia (Poliomyelitis), ponieważ u tych pacjentów reakcja na jego podanie może być znacznie zmieniona. Natężenie i rodzaje tych zmian mogą być bardzo różne. U pacjentów z Myasthenia gravis lub zespołem miastenicznym Eatona-Lamberta nawet małe dawki bromku wekuronium mogą działać bardzo silnie, dlatego dawkowanie należy dostosować do mierzonego napięcia mięśni.

Hipotermia

Podczas wykonywania zabiegów chirurgicznych w obniżonej temperaturze działanie blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe produktu Norcuron jest nasilone i wydłużone.

Otyłość

Podobnie jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, produkt Norcuron może wydłużać działanie blokujące połączenia nerwowo-mięśniowe i czas samoistnego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego u osób otyłych, gdy podawane dawki zostały ustalone w oparciu o rzeczywistą masę ciała.

Oparzenia

Wiadomo, że u pacjentów z oparzeniami rozwija się oporność na niedepolaryzujące leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Zaleca się dostosowanie indywidualnej dawki w takich przypadkach.

Czynniki mogące zwiększać działanie produktu Norcuron

Hipokaliemia (np. po ciężkich wymiotach, biegunce i lekach moczopędnych), hipermagnezemia, hipokalcemia (po licznych przetoczeniach krwi), hipoproteinemia, odwodnienie, kwasica, hiperkapnia, wyniszczenie.

Należy, zatem, o ile jest to możliwe wyrównać poważne zaburzenia elektrolitowe, nieprawidłowe pH krwi lub odwodnienie przed zastosowaniem produktu Norcuron.

Norcuron - przedawkowanie

W przypadku przedawkowania i przedłużonego bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego u pacjenta powinno się nadal stosować oddech wspomagany i odpowiednią sedację. W takiej sytuacji są dwie opcje działania w celu zniesienia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego: (1) Sugammadeks może być stosowany w celu zniesienia intensywnego i głębokiego bloku. Dawka podanego sugammadeksu zależy od poziomu bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Podanie sugammadeksu w celu zniesienia blokady wywołanej przez wekuronium zaleca się tylko u osób dorosłych. (2) Kiedy rozpocznie się spontaniczne znoszenie bloku przewodnictwa nerwowomięśniowego należy podać odpowiednią dawkę inhibitora acetylocholinesterazy (np. neostygminę, edrofonium, pirydostygminę). Jeżeli podawanie inhibitora acetylocholinesterazy nie powoduje odwrócenia bloku nerwowo-mięśniowego należy kontynuować wentylację aż do powrotu spontanicznego oddechu. Wielokrotne podawanie inhibitora acetylocholinesterazy może być niebezpieczne.

Norcuron - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na wekuronium lub jon bromkowy lub na którąkolwiek z substancji pomocniczych produktu Norcuron.

Norcuron - działania niepożądane

Częstości występowania określa się w następujący sposób: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane leków występują rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000). Najczęściej występujące działania niepożądane obejmują zmiany w czynnościach życiowych i przedłużony blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Najczęściej opisywanymi działaniami niepożądanymi podczas obserwacji po wprowadzeniu produktu na rynek są reakcje anafilaktyczne i anafilaktoidalne i objawy z nimi związane (częstość zgłaszania < 1/100 000). Patrz także wyjaśnienia w tabeli poniżej.

Klasyfikacja układów i narządów (ang. MedDRA)

Preferowany termin1

Niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100) lub rzadko

(≥1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Zaburzenia układu immunologicznego

 

Nadwrażliwość

Reakcja anafilaktycza

Reakcja anafilaktoidalna Wstrząs anafilaktyczny

Wstrząs anafilaktoidalny

Zaburzenia układu nerwowego

 

Porażenie wiotkie

Zaburzenia serca

Tachykardia

 

Zaburzenia naczyniowe

Hipotensja

Zapaść krążeniowa i wstrząs Nagłe zaczerwienie skóry

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

 

Skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Obrzęk naczynioruchowy

Pokrzywka

Wysypka

Wysypka rumieniowa

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe, tkanki łącznej

 

Osłabienie mięśni2

Miopatia steroidowa2

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Lek nieskuteczny Zmniejszenie działania leku/odpowiedzi terapeutycznej

Zwiększenie działania leku/odpowiedzi terapeutycznej

Obrzęk twarzy

Ból w miejscu wstrzyknięcia

Reakcja w miejscu wstrzyknięcia

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Przedłużony blok nerwowo-mięśniowy Opóźnienie wychodzenia ze znieczulenia

Powikłania znieczulenia związane z drogami oddechowymi

MedDRA wersja 8.0

1

Częstości są oszacowane na podstawie raportów z obserwacji po wprowadzeniu na rynek oraz danych z piśmiennictwa ogólnego.

2

Po przewlekłym stosowaniu w oddziałach intensywnej opieki medycznej

Przedłużony blok nerwowo-mięśniowy

Bardzo często występującą reakcją niepożądaną na niedepolaryzujące leki blokujące, jako klasę leków, jest przedłużenie farmakologicznego działania leku poza potrzebny okres czasu. Może ona przejawiać się jako osłabienie mięśni szkieletowych aż do głębokiego i przedłużonego porażenia mięśni szkieletowych, skutkującego niewydolnością oddechową lub bezdechem. Po stosowaniu produktu Norcuron w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej, w połączeniu z kortykosteroidami, opisano kilka przypadków miopatii (patrz punkt 4.4).

Reakcje anafilaktyczne

Bardzo rzadko opisywano ciężkie reakcje anafilaktyczne po zastosowaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, w tym produktu Norcuron. Reakcje anafilaktyczne/anafilaktoidalne zwykle obejmują kilka objawów obiektywnych lub subiektywnych, np. skurcz oskrzeli, zaburzenia sercowo-naczyniowe (np. hipotensja, tachykardia, zapaść krążeniowa – wstrząs) i zmiany skórne (np. obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka). Reakcje te, w niektórych przypadkach, były śmiertelne. Ze względu na możliwe nasilenie tych reakcji, należy przyjąć, że mogą one wystąpić, i przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze.

Uwalnianie histaminy i odczyny histaminowe

Wiadomo, że leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe mogą powodować uwalnianie histaminy, zarówno miejscowo, w miejscu wstrzyknięcia, jak i ogólnoustrojowo. Podczas stosowania tych leków należy zawsze uwzględnić możliwe wystąpienie świądu i reakcji rumieniowych w miejscu wstrzyknięcia i (lub) uogólnionych reakcji histaminopodobnych (anafilaktoidalnych) (patrz także opis reakcji anafilaktycznych, powyżej).

Badania doświadczalne, w których Norcuron podawano śródskórnie wykazały, że produkt ten w bardzo niewielkim stopniu powoduje miejscowe uwalnianie histaminy. Kontrolowane badania u ludzi nie wykazały żadnego istotnego zwiększenia stężenia histaminy w surowicy po dożylnym podaniu produktu Norcuron. Po zastosowaniu tego produktu przypadki zwiększonego stężenia histaminy występowały bardzo rzadko.

Norcuron - ciąża i karmienie piersią

Płodność

Wyniki badań na zwierzętach nie wskazują na wpływ produktu Norcuron na płodność. Nie ma wystarczających danych dotyczących stosowania produktu Norcuron u zwierząt i kobiet w okresie ciąży umożliwiających ocenę potencjalnego zagrożenia dla płodu. Bromek wekuronium można stosować u kobiet w ciąży jedynie wówczas, gdy lekarz uzna, że potencjalne korzyści przeważają nad możliwymi zagrożeniami.

Cięcie cesarskie

Badania z produktem Norcuron, podawanym w dawkach do 0,1 mg/kg mc., wykazały bezpieczeństwo jego stosowania w cięciu cesarskim. W cięciu cesarskim, dawka nie powinna przekraczać 0,1 mg/kg mc.

W kilku badaniach klinicznych wykazano, że Norcuron nie wpływał na wynik w skali Apgar, napięcie mięśniowe ani dostosowanie układu krążenia i oddechowego płodu. Na podstawie pobieranych próbek krwi z pępowiny wyraźnie widać, że bromek wekuronium przenika przez barierę łożyskową jedynie w niewielkim stopniu, nie prowadząc do wystąpienia działań niepożądanych mających znaczenie kliniczne u noworodka.

Uwaga: odwrócenie bloku nerwowo-mięśniowego wywołane produktem Norcuron może być zahamowane lub zachodzić w niewystarczającym stopniu u pacjentek otrzymujących sole magnezu z powodu zatrucia ciążowego, ponieważ nasilają one blokadę nerwowo-mięśniową. Zatem u tych pacjentek dawki produktu Norcuron należy zmniejszyć i dostosować indywidualnie do potrzeb.

Karmienie piersią

Nie ma danych dotyczących stosowania produktu Norcuron u kobiet w czasie laktacji. Produkt można podawać matkom karmiącym piersią jedynie wówczas, gdy lekarz prowadzący uzna, że potencjalne korzyści przeważają nad możliwymi zagrożeniami.

Norcuron - prowadzenie pojazdów

Produkt wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Norcuron jest stosowany jako lek wspomagający w znieczuleniu ogólnym, u pacjentów ambulatoryjnych należy wprowadzić szczególne środki ostrożności, stosowane po znieczuleniu ogólnym.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Norcuron - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Vecuronium bromide

  Dostępne opakowania
  Norcuron

  Norcuron

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 4 fiol. - 0,01 g
  ORGANON N.V.
  Norcuron

  Norcuron

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol. - 0,01 g
  ORGANON N.V.
  Norcuron

  Norcuron

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 20 fiol. - 0,01 g
  ORGANON N.V.
  Norcuron

  Norcuron

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 amp.s.subs. - 4 mg
  ORGANON N.V.
  Norcuron

  Norcuron

  proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 amp.s.subs. (+rozp.1ml) - 4 mg
  ORGANON N.V.
  Powiązane artykuły
  Zabiegi

  Korekcja rozszczepu podniebienia

  Rozszczep podniebienia i wargi zostaje rozpoznany podczas pierwszych badań noworodka. W innych przypadkach podejrzenia występowania wady sprawiają trudność przy karmieniu (krztuszenie się i zachłystywanie niemowlęcia), rzadziej zaś utrudnienie oddychania....

  Śmierć łóżeczkowa - przyczyny, objawy, zapobieganie

  Śmierć łóżeczkowa a monitory oddechu

  Śmierć łóżeczkowa a monitory oddechu

  Kiedy w domu pojawia się dziecko, staramy się zapewnić mu jak najlepszą opiekę. Czuwamy nad jego bezpieczeństwem. Niestety nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Śmierć łóżeczkowa jest częstą przyczyną zgonów zdrowych niemowląt. Dlatego warto zaopatrzyć...

  Noworodek - cztery pierwsze tygodnie życia

  Pielęgnacja noworodka

  Pielęgnacja noworodka

  Dbanie o noworodka to wielkie wyzwanie. Aby stawić mu czoła, potrzebna jest nie tylko wiedza o zasadach pielęgnacji noworodka, ale także znajomość własnego dziecka, którą nabywa się w miarę upływu czasu. Jakkolwiek opieka nad niemowlakiem jest niezwykle...

  Sen niemowlęcia

  Samodzielne zasypianie niemowląt

  Samodzielne zasypianie niemowląt

  Samodzielne zasypianie dzieci to nie lada sztuka. Noworodek nie odróżnia jeszcze dnia od nocy, dlatego śpi niekoniecznie wtedy, kiedy życzyliby sobie tego rodzice. Niestety, nie każde niemowlę zasypia bez problemów. Jego sen różni się od snu dorosłego...

  Sen niemowlęcia

  W jakiej pozycji powinien spać noworodek?

  W jakiej pozycji powinien spać noworodek?

  Zdrowy sen naszego dziecka w dużej mierze zależy od pozycji, w jakiej ułożyliśmy malucha. Tak samo jak osoby dorosłe, noworodki mogą mieć swoje preferencje względem pozycji do spania. Jednakże niektóre ułożenia dziecka mogą być dla niego niebezpieczne,...

  Noworodek - cztery pierwsze tygodnie życia

  Niemowlak tuż po urodzeniu

  Niemowlak tuż po urodzeniu

  Noworodek po porodzie Noworodki często dopada czkawka i nadmierna produkcja gazów. Zdarza im się także pluć. Takie zachowanie często przyprawia rodziców o zawrót głowy, trzeba jednak w tych sytuacjach zaufać naturze.

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czym są banki mleka kobiecego? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czym są banki mleka kobiecego? (WIDEO)

  Banki mleka kobiecego Dr n. biol. Aleksandra Wesołowska, prezes Fundacji Bank Mleka Kobiecego, mówi o tym, jak funkcjonują banki mleka. Kobiety, które po urodzeniu dziecka mają nadmiar pokarmu, mogą oddać go innym noworodkom, przede wszystkim wcześniakom....

  Noworodek - cztery pierwsze tygodnie życia

  Dwanaście pierwszych miesięcy życia dziecka

  Niemowlę przystosowuje się do nowych warunków, a jego ciało często nie jest na to w pełni gotowe. Z tego względu normalne są drobne krostki, otarcia czy przebarwienia. Dopiero w okresie niemowlęcym owe zmiany ulegną stabilizacji, a dziecko zacznie systematycznie...