Co-amoxiclav Bluefish

zobacz opinie o produkcie »
Cena
15,02 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,5g+0,125g
Ilość
21 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB

Co-amoxiclav Bluefish - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Co-amoxiclav Bluefish - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Co-amoxiclav Bluefish - opis

Amoksycylina z kwasem klawulanowym (ko-amoksyklaw) jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych, jeśli podejrzewa się, że są one wywołane przez wytwarzające P-laktamazy szczepy oporne na działanie amoksycyliny (patrz punkt 5.1). W innych przypadkach należy rozważyć podanie samej amoksycyliny:

- zakażenia górnych dróg oddechowych (w tym ucha, nosa i gardła): zaostrzenie nawracającego zapalenia migdałków podniebiennych, ostre zapalenie zatok obocznych nosa, ostre zapalenie ucha środkowego;

- zakażenia dolnych dróg oddechowych: zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, zewnątrzszpitalne zapalenie płuc;

- zakażenia dróg moczowych: zapalenie pęcherza moczowego (szczególnie nawracające lub powikłane, nie obejmujące zapalenia gruczołu krokowego), odmiedniczkowe zapalenie nerek;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich: zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach przez zwierzęta, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej;

- inne zakażenia: poronienie septyczne, posocznica połogowa, posocznica wewnątrzbrzuszna.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Co-amoxiclav Bluefish - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 1006,25 mg amoksycyliny trójwodnej w ilości odpowiadającej 875 mg amoksycyliny (Amoxicillinum) oraz klawulanian potasu w ilości odpowiadającej 125 mg kwasu klawulanowego (Acidum clavulanicum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Co-amoxiclav Bluefish - dawkowanie

Droga podania: doustna.

Ko-amoksyklaw nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Dawkowanie zależy od wieku, masy ciała i czynności nerek oraz od ciężkości zakażenia. Dawki są wyrażone w odniesieniu zawartości amoksycyliny i kwasu klawulanowego, z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Aby zminimalizować możliwość wystąpienia niekorzystnych działań na przewód pokarmowy, produkt należy zażywać na początku posiłku. Wchłanianie amoksycyliny i kwasu klawulanowego jest optymalne, gdy produkt podaje się na początku posiłku.

Nie należy przedłużać leczenia ponad 14 dni bez powtórnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Leczenie można rozpocząć produktem do stosowania pozajelitowego, a następnie kontynuować produktem doustnym.

Zazwyczaj stosowana dawka amoksycyliny z kwasem klawulanowym u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Ciężkie zakażenie

875 mg +125 mg dwa razy na dobę.

Do leczenia u dzieci dostępne są bardziej odpowiednie, przeznaczone dla dzieci, postacie amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Pacjenci w podeszłym wieku

Modyfikacja dawkowania nie jest konieczna. U pacjentów z zaburzoną czynnością nerek dawkę należy zmienić jak u dorosłych pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia czynności nerek

Nie ma konieczności modyfikacji dawki u pacjentów z klirensem kreatyniny > 30 ml/min. Nie należy stosować tabletek 875 mg + 125 mg u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min) ani u pacjentów hemodializowanych. U pacjentów tych konieczna jest modyfikacja dawkowania; w tym celu dostępne są bardziej odpowiednie postaci produktu.

Zaburzenia czynności wątroby

Podczas dawkowania należy zachować ostrożność, kontrolując regularnie czynność wątroby. Nie ma wystarczających danych, aby zalecić odpowiedni sposób dawkowania.

Co-amoxiclav Bluefish - środki ostrożności

Przedłużone stosowanie może w pojedynczych przypadkach powodować nadmierny wzrost opornych drobnoustrojów.

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji uczuleniowych na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny.

Notowano występowanie ciężkich reakcji uczuleniowych (anafilaktoidalnych), czasami kończących się śmiercią, u pacjentów leczonych penicylinami. Możliwość wystąpienia takich reakcji jest większa u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny (patrz przeciwwskazania).

U niektórych pacjentów przyjmujących ko-amoksyklaw zaobserwowano zmiany w badaniach czynności wątroby. Znaczenie kliniczne tych zmian nie jest pewne, ale ko-amoksyklaw należy stosować z ostrożnością u pacjentów z rozpoznanymi zaburzeniami czynności wątroby.

Rzadko notowano żółtaczkę cholestatyczną, która może mieć ciężki przebieg, ale jest zazwyczaj przemijająca. Objawy podmiotowe i przedmiotowe mogą nie ujawnić się przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, należy dostosować dawkę odpowiednio do stopnia zaburzeń (patrz „Dawkowanie i sposób podawania - Zaburzenia czynności nerek").

Należy unikać stosowania ko-amoksyklawu u pacjentów, u których podejrzewa się mononukleozę zakaźną, ponieważ stwierdzono związek pomiędzy występowaniem wysypki odropodobnej, a leczeniem amoksycyliną pacjentów z mononukleozą zakaźną.

W czasie długotrwałego leczenia zaleca się okresowe badanie czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem moczu bardzo rzadko obserwowano tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu, przeważnie po podaniu pozajelitowym. Podczas podawania dużych dawek amoksycyliny zaleca się utrzymanie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wytworzenia się kryształków amoksycyliny w moczu (patrz „Przedawkowanie").

Każda tabletka powlekana 875 mg + 125 mg produktu Co-amoxiclav Bluefish zawiera 25 mg (tj. 0,64 mmol) potasu.

Co-amoxiclav Bluefish - przedawkowanie

Mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej. Zaburzenia żołądkowo-jelitowe można leczyć objawowo, ze szczególnym zwróceniem uwagi na równowagę wodno-elektrolitową. Ko-amoksyklaw można usunąć z krążenia za pomocą hemodializy. Obserwowano tworzenie się kryształków amoksycyliny w moczu, co w niekiedy prowadziło do niewydolności nerek (patrz punkt 4.4 „Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania").

Co-amoxiclav Bluefish - przeciwwskazania

Amoksycylina z kwasem klawulanowym jest przeciwwskazana:

• u pacjentów z występującą w przeszłości nadwrażliwością na antybiotyki beta-laktamowe, np. penicyliny i cefalosporyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

• u pacjentów, u których występująca w przeszłości żółtaczka lub zaburzenia czynności wątroby były związane ze stosowaniem amoksycyliny z kwasem klawulanowym.

Co-amoxiclav Bluefish - działania niepożądane

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Dane z dużych badań klinicznych zostały wykorzystane do określenia częstości działań niepożądanych od bardzo częstych do rzadkich. Określenie częstości wszystkich innych działań niepożądanych (np. występujących z częstością < 1/10 000) zostały głównie określone z wykorzystaniem danych dotyczących stosowania produktu na rynku i odnoszą się raczej do stopnia nasilenia niż do częstości. Do sporządzenia klasyfikacji częstości występowania przyjęto następujące zasady:

bardzo często > =1/10 często > =1/100 i < 1/10

niezbyt często > =1/1000 i < 1/100 rzadko > =1/10 000 i < 1/1000

bardzo rzadko < 1/10 000

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Często: kandydoza skóry i błon śluzowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: przemijająca leukopenia (w tym neutropenia), przemijająca małopłytkowość.

Bardzo rzadko: przemijająca agranulocytoza i niedokrwistość hemolityczna. Wydłużony czas

krwawienia i czas protrombinowy (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, anafilaksja, zespół choroby posurowiczej,

alergiczne zapalenie naczyń.

Zaburzenia układu nerwowego

Niezbyt często: zawroty głowy, bóle głowy.

Bardzo rzadko: przemijająca nadmierna ruchliwość i drgawki. Drgawki mogą wystąpić u

pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub otrzymujących duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często: biegunka.

Często: nudności, wymioty.

Niezbyt często: niestrawność.

Bardzo rzadko: związane ze stosowaniem antybiotyku zapalenie jelit (w tym

rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie jelita grubego), czarny język włochaty.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często: u pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi odnotowano przypadki

umiarkowanego podwyższenia aktywności AspAT i (lub) AlAT, ale znaczenie tego nie jest znane.

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby i żółtaczka zastoinowa. Te objawy odnotowano podczas

stosowania innych penicylin i cefalosporyn. Objawy ze strony wątroby opisywano przede wszystkim u mężczyzn i osób w podeszłym wieku i mogą być one związane z długotrwałym leczeniem.

Objawy przedmiotowe i podmiotowe zwykle pojawiają się w czasie lub tuż po zakończeniu leczenia, ale niekiedy mogą wystąpić po kilku tygodniach po ukończeniu leczenia. Są one zwykle przemijające. Objawy te mogą być ciężkie, w pojedynczych przypadkach opisywano zgony.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypki, świąd, pokrzywka.

Rzadko: rumień wielopostaciowy.

Bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, złuszczające

zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy uczulenia, należy przerwać leczenie.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, krystaluria (patrz punkt 4.9).

Co-amoxiclav Bluefish - ciąża i karmienie piersią

Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy lekarz uzna jego zastosowanie za bezwzględnie konieczne.

W badaniach amoksycyliny z kwasem klawulanowym, podawanych doustnie i parenteralnie, dotyczących wpływu na procesy rozrodu u zwierząt (myszy i szczurów, otrzymujących dawki do 10-krotnie przewyższające dawki terapeutyczne u ludzi), nie wykazano działania teratogennego.

W pojedynczym badaniu u kobiet z przedterminowym, przedwczesnym pęknięciem pęcherza płodowego, stwierdzono, że zapobiegawcze stosowanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym może się wiązać ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelit u noworodków.

Ko-amoksyklaw można stosować w okresie karmienia piersią. Nie są znane szkodliwe następstwa stosowania produktu u karmionych piersią niemowląt, z wyjątkiem ryzyka wywołania uczulenia niemowlęcia przez śladowe ilości leku, wydzielane do mleka.

Co-amoxiclav Bluefish - prowadzenie pojazdów

Ko-amoksyklaw nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Co-amoxiclav Bluefish - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amoxicillinum, Acidum clavulanicum

  Jest to antybiotyk betalaktamowy, połączenie penicyliny-amoksycyliny o szerokim spektrum działania z inhibitrem betalaktamazy – kwasem klawulanowym. Stosowany w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych (zapalenia ucha środkowego, zatok, migdałków, oskrzeli, płuc), zakażeniach układu moczowo-płciowego (wyjątek stanowi zapalenie gruczołu krokowego), zakażeniach w obrębie jamy brzusznej, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (po ukąszeniach owadów, przy ropniach okołozębowych).

  Dostępne opakowania
  Co-amoxiclav Bluefish

  Co-amoxiclav Bluefish

  tabletki powlekane - 21 tabl. - 0,5g+0,125g
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  Co-amoxiclav Bluefish

  Co-amoxiclav Bluefish

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,5g+0,125g
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  15,02 zł
  Co-amoxiclav Bluefish

  Co-amoxiclav Bluefish

  tabletki powlekane - 14 tabl. - 0,875g+0,125g
  BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB
  24,02 zł
  Powiązane artykuły
  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Czego szukamy w badaniu osadu moczu?

  Czego szukamy w badaniu osadu moczu?

  Badanie osadu moczu należy do podstawowych badań medycznych, które pozwala wykryć chorobę jeszcze w stanie bezobjawowym. Jest to badanie niezwykle proste, nieinwazyjne, łatwe do wykonania, a jego wyniki pozwalają na zdiagnozowanie wielu poważnych chorób....

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu

  Interpretacja wyniku badania ogólnego moczu

  Badanie moczu jest niezwykle powszechnym badaniem. Przeprowadza się je przez pobranie od pacjenta próbki moczu zebranej w niewielkim pojemniku. Już niewielka ilość moczu może dać potrzebne wyniki. Badanie moczu może pomóc wykryć choroby zanim dadzą one...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie ogólne moczu - wyniki, test paskowy, badanie mikroskopowe moczu

  Badanie ogólne moczu - wyniki, test paskowy, badanie mikroskopowe moczu

  Badanie ogólne moczu jest jednym z najczęściej wykonywanych badań. Wykonywane jest w różnych dolegliwościach. Jest skuteczne, bezbolesne, tanie i szybkie. Wyniki badania ogólnego moczu dostępne są najczęśćiej w dzień wykonania badania. U osoby zdrowej...

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Badanie moczu jest jednym z podstawowych badań laboratoryjnych, którego wyniki umożliwiają wykrycie wielu chorób. Mocz może zawierać setki różnych substancji, które są efektem końcowym procesu przemiany materii. Podwyższony bądź obniżony poziom niektórych...

  Urologia i nefrologia

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz - czym jest, przyczyny

  Krwiomocz, czyli występowanie krwi w moczu, to dosyć częsta przypadłość, której nigdy nie należy lekceważyć. Może być bowiem objawem wielu poważnych chorób, które wymagają dokładnej diagnostyki i leczenia u specjalisty. Sprawdź, czym jest krwiomocz i...

  Urologia i nefrologia

  Uretrotomia - rozcięcie zwężenia cewki moczowej

  Uretrotomia - rozcięcie zwężenia cewki moczowej

  Uretrotomia optyczna wewnętrzna (urethrotomia optica interna) jest obecnie najczęściej stosowanym zabiegiem w leczeniu zwężenia cewki moczowej (łac. Strictura urethrae). Polega ona na endoskopowym (poprzez cewkę moczową) rozcięciu jej zwężenia za pomocą...

  Zapalenie pęcherza moczowego - przyczyny, objawy, leczenie

  Objawy zapalenia pęcherza - charakterystyczne symptomy, przyczyny

  Objawy zapalenia pęcherza - charakterystyczne symptomy, przyczyny

  Objawy zapalenia pęcherza bywają niezwykle uciążliwe. Najczęściej na zapalenie pęcherza zapadają kobiety. Dlaczego tak się dzieje? Uzależnione jest to od specyfiki kobiecej anatomii ciała. Objawy zapalenia pęcherza powinny być za kazdym razem komsultowane...

  Urologia i nefrologia

  Zakażenie układu moczowego (WIDEO)

  Zakażenie układu moczowego (WIDEO)

  Zakażenie układu moczowego Zakażenie układu moczowego (ZUM) jest spowodowane obecnością drobnoustrojów w drogach moczowych. Dolegliwości znacznie częściej występują u kobiet - ze względu na budowę anatomiczną cewki moczowej (jest krótsza, a więc bardziej...