Amoksiklav

zobacz opinie o produkcie »
Cena
11,12 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25g+0,125g
Ilość
15 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SANDOZ GMBH

Amoksiklav - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Amoksiklav - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amoksiklav - opis

Amoksiklav jest wskazany w leczeniu następujących zakażeń bakteryjnych u dorosłych i u dzieci: 

- ostre bakteryjne zapalenie zatok (właściwie rozpoznane);

- ostre zapalenie ucha środkowego;

- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane);

- pozaszpitalne zapalenie płuc;

- zapalenie pęcherza moczowego;

- odmiedniczkowe zapalenie nerek;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich, zwłaszcza zapalenie tkanki łącznej, zakażenia po ukąszeniach zwierząt, ciężki ropień okołozębowy z szerzącym się zapaleniem tkanki łącznej; 

- zakażenia kości i stawów, zwłaszcza zapalenie kości i szpiku.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Amoksiklav - skład

1 tabletka zawiera 500 mg amoksycyliny ( Amoxicillinum ) w postaci amoksycyliny trójwodnej oraz 125 mg kwasu klawulanowego ( Acidum clavulanicum ) w postaci klawulanianu potasu. Stosunek substancji czynnych wynosi 4:1. 

Amoksiklav - dawkowanie

Dawki są wyrażone w odniesieniu do zawartości amoksycyliny z kwasem klawulanowym, z wyjątkiem określenia dawek w odniesieniu do pojedynczego składnika.

Wybór dawki produktu Amoksiklav stosowanej w leczeniu poszczególnych zakażeń powinien uwzględniać:

- przewidywane patogeny i ich prawdopodobną wrażliwość na leki przeciwbakteryjne;

- ciężkość i umiejscowienie zakażenia;

- wiek, masę ciała oraz czynność nerek pacjenta, jak podano niżej. 

W razie konieczności należy rozważyć zastosowanie innych postaci lub mocy produktu Amoksiklav, tj. takich, które zawierają większe dawki amoksycyliny i (lub) zawierają amoksycylinę i kwas klawulanowy w innej proporcji.

Ta postać produktu Amoksiklav, stosowana u dorosłych i u dzieci o masie ciała ≥40 kg w sposób zalecony niżej, zapewnia całkowitą dawkę dobową 1500 mg amoksycyliny i 375 mg kwasu klawulanowego, a stosowana u dzieci o masie ciała < 40 kg zapewnia całkowitą dawkę dobową 2400 mg amoksycyliny i 600 mg kwasu klawulanowego. W razie stwierdzenia, że konieczne jest zastosowanie większej dobowej dawki amoksycyliny, zaleca się zastosowanie innej postaci produktu Amoksiklav, aby uniknąć niepotrzebnego podawania dużych dawek dobowych kwasu klawulanowego.

Czas trwania leczenia należy ustalić na podstawie reakcji pacjenta na lek. Niektóre zakażenia (np. szpiku i kości) wymagają dłuższego leczenia. Leczenia nie należy przedłużać ponad 14 dni bez powtórnej kontroli stanu zdrowia pacjenta.

Dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg

Jedna tabletka Amoksiklav (500 mg + 125 mg) podawana trzy razy na dobę. 

Dzieci o masie ciała < 40 kg

Od (20 mg + 5 mg)/kg mc./dobę do (60 mg + 15 mg)/kg mc./dobę w trzech dawkach podzielonych. 

Dzieci mogą otrzymywać produkt Amoksiklav w postaci tabletek, zawiesiny lub saszetek dla dzieci. Preferowanymi postaciami dla dzieci w wieku 6 lat i młodszych są zawiesina lub saszetki. 

Nie są dostępne dane kliniczne dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat dawek większych niż (40 mg + 10 mg)/kg mc./dobę produktów Amoksiklav zawierających amoksycylinę i kwas klawulanowy w proporcji 4:1.

Pacjenci w podeszłym wieku

Modyfikacja dawki nie jest konieczna.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Dawkowanie ustala się na podstawie maksymalnego zalecanego stężenia amoksycyliny.

U pacjentów z klirensem kreatyniny (CrCl) większym niż 30 ml/min zmiana dawki nie jest konieczna.

Dorośli i dzieci o masie ciała ≥40 kg

CrCl 10-30 ml/min 

Jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana dwa razy na dobę 

CrCl < 10 ml /min 

Jedna dawka 500 mg + 125 mg podawana raz na dobę 

Hemodializa 

Jedna dawka 500 mg + 125 mg co 24 godziny, dodatkowo jedna dawka 500 mg + 125 mg w czasie dializy, powtórzone na koniec dializy (ze względu na zmniejszenie się w surowicy stężeń zarówno amoksycyliny, jak i kwasu klawulanowego)

Dzieci o masie ciała < 40 kg

CrCl 10-30 ml/min 

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana dwa razy na dobę (maksymalnie 500 mg+125 mg dwa razy na dobę) 

CrCl < 10 ml /min 

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana raz na dobę (maksymalnie 500 mg + 125 mg) 

Hemodializa 

Jedna dawka (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. podawana raz na dobę. 

Przed hemodializą należy podać jedną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. W celu przywrócenia odpowiedniego stężenia leku we krwi, po zakończeniu hemodializy należy podać następną dawkę (15 mg + 3,75 mg)/kg mc. 

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Zaleca się zachowanie ostrożności i regularne kontrolowanie czynności wątroby.

Sposób podawania

Tabletki Amoksiklav przeznaczone są do podawania doustnego.

Aby zminimalizować występowanie możliwej nietolerancji ze strony przewodu pokarmowego i zoptymalizować wchłanianie amoksycyliny z kwasem klawulanowym, Amoksiklav należy podawać na początku posiłku.

Leczenie można rozpocząć produktem w postaci do stosowania pozajelitowego (zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego postaci dożylnej) i kontynuować postacią doustną.

Amoksiklav - środki ostrożności

Przed rozpoczęciem leczenia amoksycyliną z kwasem klawulanowym należy zebrać dokładny wywiad dotyczący uprzednio występujących reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne leki beta-laktamowe. 

U pacjentów leczonych penicylinami notowano występowanie ciężkich i sporadycznie zakończonych zgonem reakcji nadwrażliwości (anafilaktoidalnych). Ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne u osób, u których w przeszłości wystąpiła nadwrażliwość na penicyliny i u osób z chorobami atopowymi. Jeśli wystąpi reakcja alergiczna, leczenie amoksycyliną z kwasem klawulanowym trzeba przerwać i wdrożyć alternatywny sposób leczenia.

Jeśli ustalono, że zakażenie zostało wywołane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, należy rozważyć zmianę stosowanego połączenia amoksycyliny z kwasem klawulanowym na samą amoksycylinę, zgodnie z oficjalnymi wytycznymi.

Zastosowanie tej postaci produktu Amoksiklav nie jest właściwe, jeśli istnieje duże ryzyko, że zmniejszona wrażliwość lub oporność przypuszczalnego patogenu na antybiotyki beta-laktamowe nie jest wywołana przez beta-laktamazy wrażliwe na hamujące działanie kwasu klawulanowego. Produktu Amoksiklav w tej postaci nie należy stosować w leczeniu zakażeń wywołanych przez S. pneumoniae oporny na penicylinę.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki.

Należy unikać stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym, jeśli u pacjenta podejrzewa się mononukleozę zakaźną, gdyż u pacjentów z mononukleozą zakaźną stwierdzono związek między występowaniem wysypki odropodobnej a zastosowaniem amoksycyliny. 

Stosowanie allopurynolu podczas leczenia amoksycyliną może zwiększyć prawdopodobieństwo wystąpienia skórnych reakcji alergicznych.

Długotrwałe stosowanie może czasami powodować nadmierny wzrost drobnoustrojów niewrażliwych na lek.

Uogólniony rumień z krostkami i gorączką, występujący na początku leczenia, może być objawem ostrej uogólnionej osutki krostkowej (AGEP, ang. acute generalised exanthemous pustulosis). Jeśli taka reakcja wystąpi, konieczne jest odstawienie produktu Amoksiklav, a wszelkie dalsze podawanie amoksycyliny jest przeciwwskazane.

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy stosować ostrożnie u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby.

Zdarzenia dotyczące wątroby opisywano głównie u mężczyzn i u pacjentów w podeszłym wieku. Mogą się one wiązać z długotrwałym leczeniem. Działania takie rzadko notowano u dzieci. We wszystkich grupach pacjentów objawy przedmiotowe i podmiotowe występują zwykle podczas trwania lub wkrótce po zakończeniu leczenia, ale w niektórych przypadkach mogą nie być widoczne przez kilka tygodni po zakończeniu leczenia. Objawy te są na ogół przemijające. Zdarzenia dotyczące wątroby mogą być ciężkie, a w krańcowo rzadkich przypadkach notowano zgony. Niemal zawsze występowały one u pacjentów z ciężką chorobą podstawową lub przyjmujących jednocześnie leki o znanym możliwym działaniu na wątrobę.

Podczas stosowania niemal każdego z leków przeciwbakteryjnych (w tym amoksycyliny) opisywano występowanie związanego z tym zapalenia okrężnicy, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest wzięcie pod uwagę tego rozpoznania u pacjentów, u których wystąpi biegunka w trakcie lub po zakończeniu stosowania jakiegokolwiek antybiotyku. Jeśli wystąpi zapalenie okrężnicy w związku ze stosowaniem antybiotyku, należy natychmiast odstawić amoksycylinę z kwasem klawulanowym, zbadać pacjenta i wdrożyć odpowiednie leczenie. W takiej sytuacji przeciwwskazane jest stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit. 

Podczas długotrwałego leczenia zaleca sie okresową ocenę czynności narządów wewnętrznych, w tym nerek, wątroby i układu krwiotwórczego.

U pacjentów otrzymujacych amoksycylinę z kwasem klawulanowym rzadko notowano wydłużenie czasu protrombinowego. Podczas jednoczesnego stosowania z lekami przeciwzakrzepowymi należy prowadzić odpowiednie kontrole. Może być konieczna modyfikacja dawek doustnych leków przeciwzakrzepowych w celu utrzymania właściwego zmniejszenia krzepliwości krwi.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować do stopnia niewydolności.

U pacjentów ze zmniejszonym wydalaniem moczu bardzo rzadko obserwowano krystalurię, przeważnie podczas leczenia pozajelitowego. Podczas stosowania dużych dawek amoksycyliny zaleca się zapewnienie odpowiedniej podaży płynów i wydalania moczu, aby zmniejszyć możliwość wytrącania się kryształków amoksycyliny w moczu. U pacjentów z cewnikiem dopęcherzowym należy systematycznie kontrolować drożność cewnika.

Podczas leczenia amoksycyliną należy stosować enzymatyczne metody z glukooksydazą do oznaczania stężenia glukozy w moczu, ze względu na możliwość fałszywie dodatnich wyników testów nieenzymatycznych.

Kwas klawulanowy znajdujący się w produkcie Amoksiklav może powodować niespecyficzne wiązanie IgG i albumin przez błony komórkowe krwinek czerwonych, prowadzące do fałszywie dodatnich wyników testu Coombsa.

Odnotowano dodatnie wyniki testu Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym, u których nie stwierdzono później zakażenia grzybami z rodzaju kropidlaków ( Aspergillus ). Stwierdzono reakcje krzyżowe z polisacharydami i polifuranozami niepochodzącymi od grzybów kropidlakowatych z testem Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA. Z tego względu dodatnie wyniki testu u pacjentów otrzymujących amoksycylinę z kwasem klawulanowym należy interpretować ostrożnie i potwierdzić innymi metodami diagnostycznymi.

Amoksiklav - przedawkowanie

Objawy podmiotowe i przedmiotowe przedawkowania

Mogą wystąpić objawy ze strony przewodu pokarmowego i zaburzenia równowagi wodnoelektrolitowej. Obserwowano wytrącanie się kryształków amoksycyliny w moczu, w niektórych przypadkach prowadzące do niewydolności nerek.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub otrzymujących duże dawki leku mogą wystąpić drgawki.

Notowano wytrącanie się amoksycyliny w cewnikach dopęcherzowych, przeważnie po dożylnym podaniu dużych dawek leku. Należy regularnie kontrolować drożność cewnika.

Leczenie zatrucia

Objawy ze strony przewodu pokarmowego można leczyć objawowo, zwracajac uwagę na równowagę wodno-elektrolitową. 

Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można usunąć z krążenia metodą hemodializy.

Amoksiklav - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne, na którąkolwiek z penicylin lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Wystąpienie w przeszłości ciężkiej natychmiastowej reakcji nadwrażliwości (tj. anafilaksji) na inny lek beta-laktamowy (np. cefalosporynę, karbapenem lub monobaktam).

Wystąpienie w przeszłości żółtaczki lub zaburzeń czynności wątroby spowodowanych przez amoksycylinę lub kwas klawulanowy.

Amoksiklav - działania niepożądane

Najczęściej notowanymi polekowymi działaniami niepożądanymi są biegunka, nudności i wymioty. Niżej podano działania niepożądane opisane w trakcie badań klinicznych i w okresie po wprowadzeniu produktu do obrotu, uszeregowane według klasyfikacji układów i narządów MedDRA.

Do określenia częstości występowania działań niepożądanych zastosowano następującą klasyfikację:

bardzo często (≥1/10) często (≥1/100 do < 1/10) niezbyt często (≥1/1000 do < 1/100) rzadko (≥1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko (< 1/10 000) częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze 

 

Kandydoza skóry i błon śluzowych 

Często 

Nadmierny wzrost niewrażliwych bakterii

Częstość nieznana 

Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

 

Przemijająca leukopenia (w tym neutropenia)

Rzadko 

Małopłytkowość 

Przemijająca agranulocytoza

Częstość nieznana

Niedokrwistość hemolityczna

Wydłużenie czasu krwawienia i czasu protrombinowego 1

Zaburzenia układu immunologicznego 10

 

Obrzęk naczynioruchowy 

Częstość nieznana

Anafilaksja 

Zespół choroby posurowiczej 

Alergiczne zapalenie naczyń 

Zaburzenia układu nerwowego 

 

Zawroty głowy 

Niezbyt często

Ból głowy 

Przemijająca nadmierna aktywność ruchowa 

Częstość nieznana

Drgawki 2

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Zaburzenia żołądka i jelit 

 

Biegunka 

Bardzo często 

Nudności 3

Często

Wymioty 

Niestrawność 

Niezbyt często 

Zapalenie jelita grubego związane ze stosowaniem antybiotyku 4

Częstość nieznana

Czarny język włochaty

 

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

 

Zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT 5

Niezbyt często 

Zapalenie wątroby 6

Częstość nieznana

Żółtaczka cholestatyczna 6

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 7

 

Wysypka skórna 

Niezbyt często

Świąd 

Pokrzywka 

 

Rumień wielopostaciowy 

Rzadko 

Zespół Stevensa-Johnsona 

Częstość nieznana

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka 

Pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry 

Ostra uogólniona osutka krostkowa (AGEP) 9

Zaburzenia nerek i dróg moczowych 

Śródmiąższowe zapalenie nerek 

Częstość nieznana

Krystaluria 8

1  Patrz "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

2  Patrz "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

3 Nudności są częściej związane ze stosowaniem większych dawek doustnych. Jeśli występują objawy ze strony przewodu pokarmowego, można je zmniejszyć, przyjmując amoksycylinę z kwasem klawulanowym na początku posiłku. 

4  W tym rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego i krwotoczne zapalenie okrężnicy.

5 U pacjentów leczonych antybiotykami beta-laktamowymi notowano umiarkowane zwiększenie aktywności AspAT i (lub) AlAT, ale znaczenie tej obserwacji nie jest znane. 

6  Takie zdarzenia notowano podczas stosowania innych penicylin i cefalosporyn.

7  Jeśli wystąpią objawy alergicznego zapalenia skóry, leczenie należy przerwać.

8  Patrz "Przedawkowanie"

9  Patrz "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

10  Patrz "Przeciwwskazania" oraz "Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania".

 

Amoksiklav - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Badania na zwierzętach nie wykazują bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na ciążę, rozwój zarodka lub płodu, przebieg porodu lub na rozwój pourodzeniowy.

Ograniczone dane dotyczące stosowania amoksycyliny z kwasem klawulanowym u kobiet w ciąży nie wskazują na zwiększone ryzyko wrodzonych wad rozwojowych. W pojedynczym badaniu u kobiet z przedwczesnym pęknięciem błon płodowych w ciąży niedonoszonej wykazano, że zapobiegawcze podanie amoksycyliny z kwasem klawulanowym może wiązać się ze zwiększonym ryzykiem martwiczego zapalenia jelita cienkiego i okrężnicy u noworodków. Należy unikać stosowania produktu Amoksiklav w okresie ciąży, chyba że lekarz uzna to za konieczne.

Karmienie piersią

Obie substancje czynne przenikają do mleka kobiecego (nieznany jest wpływ kwasu klawulanowego na karmione piersią niemowlę). Ze względu na możliwość wystąpienia biegunki i zakażenia grzybiczego błon śluzowych oseska, może być konieczne przerwanie karmienia piersią. Należy brać pod uwagę możliwość uczulenia. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym można stosować w czasie karmienia piersią jedynie po dokonaniu przez lekarza prowadzącego oceny stosunku korzyści do ryzyka. 

Amoksiklav - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. reakcje alergiczne, zawroty głowy, drgawki), mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Amoksiklav - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amoxicillinum, Acidum clavulanicum

  Jest to antybiotyk betalaktamowy, połączenie penicyliny-amoksycyliny o szerokim spektrum działania z inhibitrem betalaktamazy – kwasem klawulanowym. Stosowany w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych (zapalenia ucha środkowego, zatok, migdałków, oskrzeli, płuc), zakażeniach układu moczowo-płciowego (wyjątek stanowi zapalenie gruczołu krokowego), zakażeniach w obrębie jamy brzusznej, zakażeniach skóry i tkanek miękkich (po ukąszeniach owadów, przy ropniach okołozębowych).

  Dostępne opakowania
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  tabletki powlekane - 15 tabl. - 0,25g+0,125g
  SANDOZ GMBH
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  tabletki powlekane - 21 tabl. - 0,25g+0,125g
  SANDOZ GMBH
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  tabletki powlekane - 21 tabl. (butel.) - 0,5g+0,125g
  SANDOZ GMBH
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol. - 0,5g+0,1g
  SANDOZ GMBH
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 5 fiol. - 1g+0,2g
  SANDOZ GMBH
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań - 10 fiol. - 1g+0,2g
  SANDOZ GMBH
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej - 12 sasz. - 0,875g+0,125g
  SANDOZ GMBH
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej - 14 sasz. - 0,875g+0,125g
  SANDOZ GMBH
  Amoksiklav

  Amoksiklav

  granulat do sporządzania zawiesiny doustnej - 20 sasz. - 0,875g+0,125g
  SANDOZ GMBH
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Dostępność leków w aptekach

  Dostępność leków w aptekach

  Często zdarza się, że chory nie może zrealizować recepty, gdyż farmaceuta zamawia dany lek dopiero, gdy ktoś się po niego zgłasza, co oznacza, że aby móc go wykupić, trzeba ponownie odwiedzić aptekę. W związku z tym problemem Główny Inspektor Farmaceutyczny...

  Newsy

  Jak działa e-recepta? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

  Jak działa e-recepta? Odpowiadamy na najważniejsze pytania

  Od 8 stycznia 2020 roku we wszystkich placówkach medycznych w kraju tradycyjne recepty papierowe nie będą już wypisywane. Zamiast nich pacjent otrzyma e-receptę. Jak wygląda? Jak ją zrealizować? Jakie są jej zalety? Jak wygląda e-recepta? E-recepty...

  Leki i suplementy

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Cukier jako sposób na zwiększenie skuteczności leków

  Powierzchnie komórek oraz niektórych związków biologicznie czynnych otoczone są związkami cukru, który uczestniczy w komunikacji, podczas odpowiedzi odpornościowej organizmu i w stanach zapalnych. Dlatego niektóre cukry mogą zwiększyć, zmienić lub neutralizować...

  Newsy - zdrowie

  Antybiotyki mogą spowodować zwiększone rozmnażanie się bakterii

  Antybiotyki mogą spowodować zwiększone rozmnażanie się bakterii

  Wzrost bakterii E.coli może być stymulowany przez antybiotyki, jak twierdzą naukowcy z University of Exeter. W badaniu naukowcy przeprowadzili osiem serii leczenia antybiotykami w ciągu czterech dni i okazało się, że w każdym przypadku wzrosła** oporność...

  Niezbędnik pacjenta

  Jak długo ważna jest recepta?

  Jak długo ważna jest recepta?

  Wychodząc z gabinetu lekarskiego, często trzymamy w ręku otrzymaną od specjalisty receptę. Nie zawsze od razu idziemy do apteki ją zrealizować. Warto jednak pamiętać, że nie jest ona ważna bezterminowo. W zdecydowanej większości przypadków recepta...