Cisatracurium Kabi

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Dawka
2 mg/ml
Ilość
1 amp.a 2,5ml
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.

Cisatracurium Kabi - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Cisatracurium Kabi - ulotka preparatu

Cisatracurium Kabi - opis

Cisatracurium Kabi jest wskazany do stosowania w zabiegach chirurgicznych i innych rodzajach zabiegów oraz intensywnej terapii u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 1 miesiąca. Może być stosowany w terapii uzupełniającej podczas znieczulenia ogólnego lub z lekami uspokajającymi w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) w celu zwiotczenia mięśni szkieletowych oraz ułatwienia stosowania intubacji dotchawiczej i wentylacji kontrolowanej.

Cisatracurium Kabi - skład

1 ml roztworu do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 2 mg cisatrakurium, w postaci 2,68 mg cisatrakuriowego bezylanu.

Jedna ampułka z 2,5 ml roztworu do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 5 mg cisatrakurium w postaci 6,7 mg cisatrakuriowego bezylanu.

Jedna ampułka z 5 ml roztworu do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 10 mg cisatrakurium w postaci 13,4 mg cisatrakuriowego bezylanu.

Jedna ampułka z 10 ml roztworu do wstrzykiwań/do infuzji zawiera 20 mg cisatrakurium w postaci 26,8 mg cisatrakuriowego bezylanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Cisatracurium Kabi - dawkowanie

Cisatracurium Kabi może być podawany wyłącznie przez anestezjologa lub lekarza maj ącego doświadczenie w stosowaniu leków wywołujących blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego lub pod ich nadzorem, w warunkach umożliwiających wykonanie intubacji dotchawiczej, zastosowanie wentylacji kontrolowanej oraz odpowiednie wysycenie krwi tętniczej tlenem. Podczas podawania produktu leczniczego Cisatracurium Kabi zaleca się monitorowanie przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w celu indywidualnego dostosowania dawki.

Dawkowanie

- Podanie we wstrzyknięciach dożylnych

Dawkowanie u dorosłych

Intubacja dotchawicza

Zalecana dawka produktu leczniczego Cisatracurium Kabi stosowanego podczas intubacji u dorosłych pacjentów wynosi 0,15 mg/kg mc. Ta dawka stwarza bardzo dobre warunki do intubacji dotchawiczej

po upływie 120 sekund od podania produktu leczniczego Cisatracurium Kabi, po indukcji znieczulenia propofolem.

Większe dawki skracają czas rozpoczęcia bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Poniższa tabela przedstawia średnie wartości danych farmakodynamicznych dla cisatrakurium podanego w dawkach 0,1-0,4 mg/kg mc. zdrowym, dorosłym pacjentom podczas znieczulenia opioidami (tiopental/fentanyl/midazolam) lub propofolem.

Początkowa dawka cisatrakurium (mg/kg mc.)

Rodzaj znieczulenia

Czas do 90%o zniesienia T1 * (min)

Czas do maksymalnego zniesienia T1 * (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1 * (min)

0,1

Opioid

3,4

4,8

45

0,15

Propofol

2,6

3,5

55

0,2

Opioid

2,4

2,9

65

0,4

Opioid

1,5

1,9

91

* T1Pojedyncza odpowiedź skurczowa, a także pierwsza sk

ładowa odpowiedzi mięśnia przywodziciela

kciuka na ciąg czterech bodźców wywołana supramaksymalną stymulacją elektryczną nerwu łokciowego.

Znieczulenie enfluranem lub izofluranem może wydłużyć czas skutecznego klinicznie działania początkowej dawki produktu leczniczego Cisatracurium Kabi nawet o 15%.

Podtrzymanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przedłużyć stosując podtrzymujące dawki cisatrakurium. Dawka 0,03 mg/kg mc. podana podczas znieczulania opioidami lub propofolem przedłuża

o około 20 minut klinicznie skuteczny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego. Stosowanie kolejnych dawek podtrzymujących nie wydłuża czasu ich działania.

Samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

Szybkość samoistnego ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego jest niezależna od wielkości podanej dawki produktu leczniczego Cisatracurium Kabi. Podczas znieczulania opioidami lub propofolem średni czas ustępowania od 25% do 75% i od 5% do 95% bloku wynosi odpowiednio 13 i 30 minut.

Odwracanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wywołany przez cisatrakurium można łatwo odwrócić podając standardowe dawki inhibitorów acetylocholinoesterazy. Po podaniu leku powodującego odwrócenie bloku w momencie powrotu średnio 10% odpowiedzi T1, średni czas ustępowania od 25% do 75% bloku oraz do pełnego ustąpienia klinicznych objawów bloku (T4: Ti > = 0,7) wynosi odpowiednio 4 i 9 minut.

Dawkowanie u dzieci

Intubacja dotchawicza (dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat)

Podobnie jak u dorosłych, zalecana dawka intubacyjna cisatrakurium wynosi 0,15 mg/kg mc. podawana w szybkim wstrzyknięciu trwającym 5 do 10 sekund. Dawka ta stwarza bardzo dobre warunki do intubacji dotchawiczej po upływie 120 sekund od podania cisatrakurium. Dane farmakodynamiczne dotyczące tej dawki przedstawiono w poniższych tabelach.

Nie badano zastosowania cisatrakurium do intubacji u dzieci w klasie ASA III-IV. Dostępne są ograniczone dane dotyczące stosowania cisatrakurium u dzieci w wieku poniżej 2 lat, poddawanych długotrwałym lub rozległym zabiegom chirurgicznym.

U dzieci w wieku od 1 miesiąca do 12 lat, cisatrakurium wykazuje krótszy czas efektywnego zwiotczenia

1 szybsze spontaniczne ustępowanie bloku, w porównaniu z obserwowanymi u dorosłych w podobnych warunkach znieczulenia ogólnego. Zaobserwowano niewielkie różnice w profilu farmakodynamicznym

między dziećmi w wieku 1 do 11 miesięcy i 1 do 12 lat. Różnice te zostały zestawione w poniższych tabelach:

Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 11 miesięcy

Dawka cisatrakurium (mg/kg mc.)

Rodzaj znieczulenia

Czas do 90% zniesienia T1 (min)

Czas do maksymalnego zniesienia T1 (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1 (min)

0,15

Halotan

1,4

2,0

52

0,15

Opioid

1,4

1,9

47

 

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat

Dawka cisatrakurium (mg/kg mc.)

Rodzaj znieczulenia

Czas do 90% zniesienia T1 (min)

Czas do maksymalnego zniesienia T1 (min)

Czas do 25% samoistnego powrotu T1 (min)

0,15

Halotan

2,3

3,0

43

0,15

Opioid

2,6

3,6

38

W przypadku gdy cisatrakurium nie jest wymagany do intubacji: można zastosować dawkę mniejszą niż 0,15 mg/kg mc. Dane farmakodynamiczne dotyczące dawek 0,08 i 0,1 mg/kg mc. u dzieci w wieku 2 do 12 lat zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Dawka

Rodzaj

Czas do 90%

Czas do

Czas do 25%

cisatrakurium

znieczulenia

zniesienia

maksymalnego

samoistnego

(mg/kg mc.)

 

T1

zniesienia T1

powrotu T1

   

(min)

(min)

(min)

0,08

Halotan

1,7

2,5

31

0,1

Opioid

1,7

2,8

28

Podawanie cisatrakurium po zastosowaniu suksametonium nie było badane u dzieci (patrz punkt 4.5).

Podczas stosowania halotanu można spodziewać się przedłużenia klinicznie skutecznego działania cisatrakurium o 20%.

Nie są dostępne informacje dotyczące stosowania cisatrakurium u dzieci podczas znieczulenia innymi środkami znieczulającymi z grupy chlorowcowanych węglowodorów, ale można się spodziewać, że środki te również przedłużają klinicznie skuteczne działanie dawki cisatrakurium.

Podtrzymanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego (dzieci w wieku od 2 do 12 lat)

Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego można przedłużyć stosując dawki podtrzymujące produktu leczniczego Cisatracurium Kabi. U dzieci w wieku od 2 do 12 lat, dawka 0,02 mg/kg mc., podana podczas znieczulenia halotanem, przedłuża klinicznie skuteczny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego o około 9 minut.

Podawanie kolejnych dawek podtrzymujących nie wydłuża czasu ich działania.

Nie ma wystarczających danych, aby przedstawić specyficzne zalecenia dotyczące podtrzymującego dawkowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. Niemniej jednak, bardzo ograniczone dane z badań klinicznych u dzieci w wieku poniżej 2 lat sugerują, że dawka podtrzymująca 0,03 mg/kg mc., może przedłużać klinicznie skuteczny blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego do 25 minut, podczas opioidowego znieczulenia ogólnego.

Samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

Szybkość samoistnego ustępowania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego jest niezależna od wielkości podanej dawki cisatrakurium. Podczas znieczulenia opioidami lub halotanem średni czas ustępowania od 25% do 75% i od 5% do 95% bloku wynosi odpowiednio około 11 i 28 minut.

Odwracanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego

Blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po podaniu cisatrakurium można łatwo odwrócić podając standardowe dawki inhibitorów acetylocholinoesterazy. Po podaniu środka powodującego odwrócenie bloku w momencie powrotu średnio 13% odpowiedzi T1, średni czas ustępowania od 25% do 75% bloku oraz do pełnego ustąpienia klinicznych objawów bloku (T4: T > = 0,7) wynosi odpowiednio około 2 i 5 minut.

- Podanie w postaci infuzji Dawkowanie u dorosłych i dzieci w wieku od 2 do 12 lat

W celu podtrzymania bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego Cisatracurium Kabi można podać w infuzji. Po wystąpieniu objawów samoistnego ustępowania bloku zaleca się początkową szybkość infuzji 3 mcg/kg mc./min (0,18 mg/kg mc./godz.), aby przywrócić zahamowanie 89-99% odpowiedzi Tj. Po początkowym okresie, potrzebnym do ustabilizowania się bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, szybkość infuzji od 1 do 2 mcg/kg mc./min (od 0,06 do 0,12 mg/kg mc./godz.) powinna być wystarczająca, by utrzymać blok przewodnictwa nerwowo-mięśniowego w podanym zakresie u większości pacjentów.

Zmniejszenie szybkości infuzji nawet o 40% może być konieczne, jeśli cisatrakurium jest podawany podczas znieczulenia izofluranem lub enfluranem (patrz punkt 4.5).

Szybkość infuzji zależy od stężenia cisatrakurium w roztworze do infuzji, od niezbędnego stopnia zablokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego oraz od masy ciała pacjenta. W tabeli poniżej podane są zalecenia co do szybkości wlewu nierozcieńczonego produktu leczniczego Cisatracurium Kabi.

Szybkość podawania produktu leczniczego Cisatracurium Kabi (2 mg/ml) w postaci infuzji

Masa ciała pacjenta (kg)

Dawka (mcg/kg mc./min)

Szybkość infuzji

1,0

1,5

2,0

3,0

20

0,6

0,9

1,2

1,8

ml/godz.

70

2,1

3,2

4,2

6,3

ml/godz.

100

3,0

4,5

6,0

9,0

ml/godz.

Podawanie cisatrakurium w infuzji ciągłej o stałej szybkości nie wiąże się z postępującym zwiększeniem lub zmniejszeniem stopnia zablokowania przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

Po zaprzestaniu infuzji cisatrakurium, samoistne ustępowanie bloku przewodnictwa nerwowo-mięśniowego zachodzi z szybkością porównywalną do jego ustępowania po podaniu w pojedynczym wstrzyknięciu dożylnym.

- Podanie we wstrzyknięciach dożylnych i (lub) w postaci infuzji

Dawkowanie u dorosłych

Dawkowanie u pacjentów w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM)

Cisatracurium Kabi może być podawany we wstrzyknięciach dożylnych i (lub) w infuzji dorosłym pacjentom przebywającym w OIOM.

W przypadku dorosłych pacjentów hospitalizowanych w OIOM, początkowo zaleca się podawanie w postaci infuzji z szybkością 3 pg/kg mc./min (0,18 mg/kg mc./godz.). U pacjentów mogą wystąpić duże różnice osobnicze w wielkości niezbędnej dawki i mogą one ulegać zwiększeniu lub zmniejszeniu w miarę upływu czasu. Szybkość infuzji w badaniach klinicznych wynosiła średnio 3 pg/kg mc./min [zakres 0,5 do 10,2 pg/kg mc./min (0,03 do 0,6 mg/kg mc./godz.)].

Średni czas samoistnego całkowitego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po długotrwałym (do 6 dni) podawaniu cisatrakurium w postaci infuzji u pacjentów w OIOM wynosił około 50 minut.

Profil samoistnego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego po podaniu cisatrakurium u pacjentów w OIOM jest niezależny od czasu trwania infuzji.

Szczególne grupy pacjentów

Dawkowanie u noworodków (w wieku poniżej 1 miesiąca)

Stosowanie cisatracurium u noworodków nie jest zalecane, ponieważ nie przeprowadzono badań w tej populacji pacjentów.

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku

W przypadku pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagana zmiana dawkowania. U pacjentów tych, profil farmakodynamiczny cisatrakurium jest podobny do obserwowanego u osób młodszych, chociaż tak jak w przypadku innych leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, początek działania może wystąpić nieco później.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

U pacjentów tych, profil farmakodynamiczny cisatrakurium jest podobny do obserwowanego

u pacjentów z prawidłową czynnością nerek, jednakże początek działania może wystąpić nieco później.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów w krańcowych stadiach niewydolności wątroby. U tych pacjentów, profil farmakodynamiczny cisatrakurium jest podobny do obserwowanego u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby, jednakże początek działania może wystąpić nieco wcześniej.

Dawkowanie u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi

Podawanie cisatrakurium w szybkim pojedynczym wstrzyknięciu (trwającym 5 do 10 sekund) dorosłym pacjentom z ciężkimi chorobami sercowo-naczyniowymi (klasa I-III wg NYHA) poddawanym zabiegowi pomostowania aortalno-wieńcowego, nie było związane z klinicznie istotnymi zmianami parametrów sercowo-naczyniowych dla żadnej z badanych dawek (do 0,4 mg/kg mc. włącznie (8 x ED95)). Jednakże, dostępne są jedynie ograniczone dane dotyczące stosowania dawek przekraczających 0,3 mg/kg mc. w tej populacji pacjentów.

Cisatrakurium nie był badany u dzieci poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym.

Sposób podawania

Cisatracurium Kabi jest lekiem blokującym przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, o średnio długim czasie działania, wywołującym blok niedepolaryzacyjny, przeznaczonym do podawania dożylnego.

Cisatracurium Kabi nie zawiera środków konserwujących i jest przeznaczony do jednokrotnego stosowania.

Produkt leczniczy należy obejrzeć przed podaniem. Należy stosować wyłącznie roztwory przezroczyste, bezbarwne lub prawie bezbarwne do jasnożółtego lub zielonożółtego, niezawierające widocznych cząstek stałych oraz gdy opakowanie nie jest uszkodzone. Jeżeli wygląd roztworu uległ zmianie albo jego opakowanie jest uszkodzone, produkt należy usunąć.

Cisatracurium Kabi - środki ostrożności

Ostrzeżenia związane specyficznie z produktem

Cisatrakurium poraża mięśnie oddechowe podobnie jak inne mięśnie szkieletowe, nie wpływając, według obecnego stanu wiedzy, na świadomość i próg odczuwania bólu.

Należy zachować ostrożność podczas podawania cisatrakurium pacjentom, u których wystąpiła nadwrażliwość na inne leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe, ponieważ istnieją doniesienia o dużej częstości nadwrażliwości krzyżowej (większej niż 50%) między lekami blokującymi przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Cisatrakurium nie wykazuje istotnych właściwości wagolitycznych ani właściwości blokowania zwojów nerwowych. Z tego powodu cisatrakurium nie wywiera klinicznie istotnego wpływu na częstość akcji serca i nie przeciwdziała bradykardii wywoływanej przez wiele leków stosowanych w celu wywołania znieczulenia ogólnego lub przez pobudzenie nerwu błędnego w czasie zabiegu chirurgicznego. Chorzy na miastenię lub inne zaburzenia przewodnictwa nerwowo-mięśniowego wykazują znacznie większą wrażliwość na działanie leków wywołujących blok niedepolaryzacyjny. U pacjentów tych zaleca się podawanie dawki początkowej nie większej niż 0,02 mg/kg mc.

Ciężkie zaburzenia kwasowo-zasadowe i (lub) elektrolitowe w surowicy mogą zwiększać lub zmniejszać wrażliwość pacjentów na działanie środków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe.

Nie są dostępne informacje na temat stosowania cisatrakurium u noworodków w wieku poniżej

1 miesiąca, ponieważ nie był on badany w tej populacji pacjentów.

Nie badano działania cisatrakurium u pacjentów z hipertermią złośliwą w wywiadzie. Badania przeprowadzone u świń z predyspozycją do wystąpienia hipertermii złośliwej wykazują, że cisatrakurium nie wyzwala tego zespołu.

Brak badań dotyczących stosowania cisatrakurium u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym w warunkach indukowanej hipotermii (25 do 28°C). Można spodziewać się, że szybkość infuzji niezbędna do utrzymania odpowiedniego zwiotczenia będzie w tych warunkach znacznie mniejsza.

Nie badano działania cisatrakurium u pacjentów z oparzeniami, jednakże należy wziąć pod uwagę, że czas działania produktu może być krótszy, a dawki niezbędne do zastosowania większe, jeśli tym pacjentom podaje się cisatrakurium we wstrzyknięciach.

Cisatracurium Kabi jest roztworem hipotonicznym i nie wolno podawać go łącznie z przetaczaną krwią w jednym cewniku dożylnym.

Pacjenci w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM)

Podczas podawania zwierzętom laboratoryjnym laudanozyny, metabolitu cisatrakurium i atrakurium, w dużych dawkach obserwowano przemijający spadek ciśnienia krwi, a u niektórych gatunków wzmożenie efektów pobudzeniowych w mózgu. U najbardziej wrażliwych gatunków, działania te występowały podczas stężeń laudanozyny w osoczu zbliżonych do obserwowanych u niektórych pacjentów w oddziałach OIOM po długotrwałym podawaniu atrakurium w postaci infuzji.

W związku z mniejszą szybkością infuzji cisatrakurium, stężenia laudanozyny w osoczu wynoszą około 1/3 stężeń obserwowanych po infuzji atrakurium.

Pojawiły się nieliczne doniesienia, że obserwowano drgawki u pacjentów w OIOM, którym podawano atrakurium i inne środki. Pacjenci ci mieli zwykle jedno lub więcej schorzeń predysponujących do drgawek (np. uraz czaszki, hipoksyjna encefalopatia, obrzęk mózgu, wirusowe zapalenie mózgu, mocznica). Nie ustalono związku przyczynowego tych obserwacji z laudanozyną.

Cisatracurium Kabi - przedawkowanie

Objawy przedmiotowe i podmiotowe

Przedłużające się porażenie mięśni i jego następstwa są przypuszczalnie głównymi objawami przedawkowania cisatrakurium.

Leczenie

Do chwili powrotu samoistnej, wydolnej czynności oddechowej niezbędne jest utrzymywanie wentylacji płuc i odpowiedniego wysycenia krwi tętniczej tlenem. Należy stosować środki wywołujące pełną sedację, ponieważ cisatrakurium nie powoduje zniesienia świadomości. Po wystąpieniu objawów samoistnego powrotu przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, podanie inhibitorów acetylocholinesterazy może przyspieszyć powrót przewodnictwa.

Cisatracurium Kabi - przeciwwskazania

Cisatracurium Kabi jest przeciwwskazany u pacjentów o stwierdzonej nadwrażliwości na cisatrakurium, atrakurium lub kwas benzenosulfonowy.

Cisatracurium Kabi - działania niepożądane

Opisywano poniższe działania niepożądane występujące z następującą częstością:

bardzo często (> =1/10)

często (> =1/100 do < 1/10)

niezbyt często (> =1/1000 do < 1/100)

rzadko (> =1/10 000 do < 1/1000)

bardzo rzadko (< 1/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko: reakcja anafilaktyczna

Po podaniu leków blokujących przewodnictwo nerwowo-mięśniowe obserwowano występowanie reakcji anafilaktycznych o różnym stopniu ciężkości. W bardzo rzadkich przypadkach donoszono o występowaniu ciężkich reakcji anafilaktycznych u pacjentów otrzymujących cisatrakurium w połączeniu z jednym lub kilkoma innymi lekami anestetycznymi.

Zaburzenia serca

Często: bradykardia

Zaburzenia naczyniowe

Często: hipotensja

Niezbyt często: zaczerwienienie skóry

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często: skurcz oskrzeli

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka

Istnieją nieliczne doniesienia o występowaniu u ciężko chorych pacjentów w Oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej osłabienia siły mięśniowej i (lub) miopatii po przedłużonym podawaniu leków zwiotczających mięśnie szkieletowe. Większość pacjentów otrzymywała jednocześnie leki kortykosteroidowe. Donoszono o nielicznych zdarzeniach tego rodzaju podczas stosowania cisatrakurium, jednakże związek przyczynowy nie został potwierdzony.

Cisatracurium Kabi - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania cisatrakurium u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Cisatracurium Kabi w czasie ciąży.

Laktacja

Nie wiadomo, czy cisatrakurium lub jego metabolity przenikają do mleka kobiecego. Nie można wykluczyć ryzyka dla karmionego dziecka. Ze względu na krótki okres półtrwania, wpływ na karmione dziecko nie jest przewidywany, jeśli karmienie piersią zostanie wznowione po ustąpieniu działania substancji. Jako środek ostrożności, należy zaprzestać karmienia piersią podczas podawania produktu leczniczego Cisatracurium Kabi i nie wznawiać karmienia piersią przed upływem 12 godzin od podania.

Cisatracurium Kabi - prowadzenie pojazdów

Cisatracurium Kabi, tak jak inne leki anestetyczne, ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentowi nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn po znieczuleniu ogólnym wywołanym cisatrakurium.

Czas powinien być indywidualnie określony przez lekarza.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Cisatracurium Kabi - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cisatracurium

  Cisatrakurium to lek zwiotczający mięśnie szkieletowe. Stosowany do zwiotczania mięśni podczas znieczulenia ogólnego przed zabiegami chirurgicznymi i diagnostyczno-terapeutycznymi oraz do zwiotczania mięśni dla ułatwienia intubacji dotchawiczej oraz wentylacji kontrolowanej na OIOM.

  Dostępne opakowania
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 2,5ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 5ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 1 amp.a 10ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 amp.a 2,5ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 amp.a 5ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 5 amp.a 10ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 2,5ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 5ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Cisatracurium Kabi

  Cisatracurium Kabi

  roztwór do wstrzykiwań i infuzji - 10 amp.a 10ml - 2 mg/ml
  FRESENIUS KABI POLSKA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Imiona dla dzieci - znaczenie, tradycja, inspiracje

  Imiona dla chłopca - inspiracja, znaczenie

  Imiona dla chłopca - inspiracja, znaczenie

  Wszyscy rodzice w swoim życiu muszą dokonać wyboru imienia dla dziecka. Nie jest to proste zadanie. Dla młodych rodziców nadanie imienia potomkowi to jedna z pierwszych odpowiedzialnych decyzji, dotyczących rozpoczynającego się rodzicielstwa. Często przyszli...

  Ślub

  Rozdzielność majątkowa - podpisanie umowy, działanie

  Rozdzielność majątkowa - podpisanie umowy, działanie

  Intercyza przed ślubem lub po zawarciu małżeństwa może dotyczyć rozdzielności majątkowej między partnerami. Rozdzielność majątkową zawiera się, kiedy para chce, aby ich stosunki majątkowe odbiegały od tych „domyślnie" stosowanych przy zawieraniu związku...

  Relacje z przyjaciółmi

  Przyjaciel z dzieciństwa - czy naprawdę go potrzebujesz?

  Przyjaciel z dzieciństwa - czy naprawdę go potrzebujesz?

  Każdy z nas ma swoje marzenia i mniej lub bardziej skrywaną listę życzeń - wiele pozycji na takiej liście to rzeczy materialne: luksusowe auto (kto choć raz nie marzył o lexusie?), dom w górach, najnowsza kolekcja Chanel lub pokaźne konto w banku, które...

  Koronawirus

  Nie trzeba golić brody w obawie przed koronawirusem. To fake news

  Nie trzeba golić brody w obawie przed koronawirusem. To fake news

  W sieci pojawiła się grafika, która sugeruje, że maseczki nie są skuteczną ochroną przed kornawirusem dla brodaczy. Zarost miał tworzyć przestrzeń między maseczką ochronną a skórą. To fake news. Koronawirus a broda Grafika udostępniona w lutym 2020...

  Rozstanie

  Dziecko po separacji rodziców

  Dziecko po separacji rodziców

  Dziecko wymaga dużej uwagi, gdy rodzice się rozwodzą Dziecko wcale nie musi bardzo cierpieć po separacji, mając kontakt z obojgiem rodziców, nie utraci poczucia bezpieczeństwa.

  Masturbacja - charakterystyka, wpływ na organizm. Masturbacja u dzieci

  Intymność

  Intymność

  Intymność w związku jest bardzo ważna Jeżeli ma się psychiczne opory przed tą formą przyjemności, lepiej z niej zrezygnować, zamiast wprowadzać do sypialni nerwową atmosferę.

  Randki

  Poznaj sekret szczęśliwego związku

  Poznaj sekret szczęśliwego związku

  Realny obraz stałego związku Musisz zdawać sobie sprawę, że zauroczenie, którego doświadcza się na początku nowego związku nie będzie trwało wiecznie. Zastąpi je głębszy, bogatszy związek, który jednak wciąż będzie pełen romantyczności. Stały związek...

  Jak osiągnąć rozkosz?

  6 znaków, które świadczą o tym, że jesteś świetnym kochankiem

  6 znaków, które świadczą o tym, że jesteś świetnym kochankiem

  Namiętność w związku Każdy chciałby, aby miłosne igraszki kończyły się udanym orgazmem. Niestety, nie zawsze jest to możliwe. Stres, głowa zaprzątnięta innymi myślami czy... partner, którego możliwości i zdolności seksualne są wątpliwe. Skąd jednak...