Cipropol

zobacz opinie o produkcie »
Cena
6,62 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,25 g
Ilość
10 tabl. (blister)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.

Cipropol - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Nabiał (jony wapniowe)

Podczas przyjmowaniu leków nie jest wskazane spożywanie dużych ilości produktów zawierających dużą ilość wapnia (jonów wapniowych). Tego typu produkty właśnie poprzez zawartość jonów wapnia uniemożliwiają, zmniejszają lub zwalniają wchłanianie leków, adsorbując je. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z nabiałem (jonami wapniowymi).

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Cipropol - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Cipropol - opis

Dorośli

Leczenie następujących zakażeń wywoływanych przez drobnoustroje wrażliwe na cyprofloksacynę:

? zakażenia dolnych dróg oddechowych (w tym wywołane przez bakterie z rodzaju Proteus, Pseudomonas, Legionella, Staphylococcus, Plaemophilus, Klebsiella, Enterobacter, Morctxella oraz Escherichia coli)

Cyprofloksacyna nie powinna być stosowana jako lek pierwszego rzutu w pneumokokowym zapaleniu płuc.

? zakażenia uszu, nosa i gardła, zwłaszcza wywołane przez drobnoustroje Gram-ujemne (także Pseudomonas spp.) lub Staphylococcus spp. Cyprofloksacyna nie jest wskazana w ostrym zapaleniu migdałków podniebiennych.

? zakażenia układu moczowego (w tym wywołane przez Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella spp., Acinetobacter spp.)

? zakażenia narządów płciowych, w tym rzeżączka (Neisseria gonorrhoeae)

? zakażenia skóry i tkanek miękkich (w tym wywołane przez Proteus mirabilis)

? zakażenia kości i stawów (także profilaktycznie u pacjentów z osłabioną odpornością)

? zakażenia narządów j amy brzusznej, w tym dróg żółciowych

? posocznica (w tym wywołana przez Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Staphylococcus aureuś).

Dzieci

Płucna postać wąglika (po ekspozycji) u dzieci w wieku 6 -17 lat i dorosłych

W celu zmniejszenia częstości występowania lub postępu choroby w następstwie ekspozycji na rozpylone laseczki wąglika {Bacillus anthracis).

Cipropol - skład

1 tabletka zawiera 250 mg cyprofloksacyny (Ciprofloxacinum), w postaci cyprofloksacyny chlorowodorku jednowodnego, w ilości - 291,50 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz: punkt 6.1.

Cipropol - dawkowanie

Produkt przeznaczony do stosowania doustnego.

Dorośli

Zalecane dawkowanie u dorosłych wynosi od 250 mg do 750 mg dwa razy dziennie (co 12 godzin). Szczegółowe dawkowanie w zależności od wskazań podano w poniższej tabeli:

Dawkowanie u dorosłych

Zakażenia górnych i dolnych dróg moczowych (w zależności od ciężkości)

250-500 mg 2 razy na dobę

i

Zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych (w zależności od ciężkości)

250-500 mg 2 razy na dobę

Szczególnie ciężkie nawracające zakażenia wywołane przez drobnoustroje o umiarkowanej wrażliwości na cyprofloksacynę

750 mg 2 razy na dobę

Rzeżączka (ostra postać)

250 mg pojedyncza dawka

Inne zakażenia

500 mg 2 razy na dobę

Płucna postać wąglika (po kontakcie)

500 mg 2 razy na dobę

Dzieci i młodzież (6-17 lat):

W badaniach przedklinicznych wykazano, że cyprofloksacyna wywołuje u młodocianych zwierząt doświadczalnych zmiany w obrębie chrząstek stawowych i innych struktur stawów przenoszących ciężar ciała. Opisanych zmian nie obserwowano u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia, jednak zalecane jest ograniczenie stosowania cyprofloksacyny w tej grupie wiekowej wyłącznie do wybranych wskazań. Płucna postać wąglika:

- Dzieci (6-17 lat): 15 mg/kg masy ciała 2 razy na dobę (maksymalna dawka jednorazowa: 500 mg; maksymalna dawka dobowa: 1000 mg)

Dzieci poniżej 6 roku życia

Cyprofloksacyna nie jest zalecana do stosowania u dzieci poniżej 6 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z niewydolnością nerek

Jeśli klirens kreatyniny wynosi mniej niż 20 ml/min/1,73 m2lub stężenie kreatyniny w surowicy jest równe lub większe niż 2 mg/100 ml, dawka dobowa cyprofloksacyny powinna wynosić połowę zalecanej w zależności od wskazań. Najlepszym parametrem określającym dawkowanie jest pomiar stężenia leku w surowicy.

W niewydolności nerek łagodnej do umiarkowanej zwykle nie ma konieczności modyfikacji dawkowania cyprofloksacyny.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Dostosowywanie dawki nie jest konieczne.

Przy współistniejącej niewydolności nerek i wątroby lek dawkuje się w zależności od stopnia niewydolności nerek.

Czas trwania leczenia:

Czas trwania leczenia zależy od ciężkości infekcji, odpowiedzi pacjenta i wyników badań bakteriologicznych.

Leczenie należy kontynuować przynajmniej 3 dni po ustąpieniu gorączki lub objawów klinicznych choroby. Średni czas leczenia zwykle wynosi:

? W ostrej, niepowikłanej rzeżączce oraz w zapaleniu pęcherza moczowego - 1 dzień

? W zakażeniach nerek, dróg moczowych i jamy brzusznej - do 7 dni

? W przypadku pacjentów ze zmniejszoną odpornością - przez cały czas trwania neutropenii

? W zakażeniach szpiku i kości - maksymalnie 2 miesiące

? W pozostałych zakażeniach -7-14 dni

? W zaostrzeniu niewydolności oddechowej w przebiegu mukowiscydozy wywołanym zakażeniem Pseudomonas aeruginosa u osób w wieku 6-17 lat czas leczenia powinien wynosić 10 do 14 dni.

? W przypadku wziewnej postaci wąglika leczenie należy rozpocząć jak najszybciej od wystąpienia narażenia i kontynuować przez 60 dni.

? Zakażenia wywołane przez paciorkowce lub chlamydie należy leczyć nie krócej niż 10 dni, ze względu na możliwość wystąpienia odległych powikłań

Sposób podawania:

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając wodą. Mogą one być przyjmowane niezależnie od posiłków, jednakże podanie leku przed jedzeniem powoduj e szybsze wchłanianie substancji czynnej. Należy ściśle przestrzegać zachowania przerwy między poszczególnymi dawkami wynoszącej 12 godzin.

Jeśli CIPROPOL jest przyjmowany na pusty żołądek, substancja czynna wchłania się szybciej.

Cyprofloksacyny nie należy przyjmować jednocześnie z produktami mlecznymi oraz napojami wzbogacanymi w związki mineralne (wapń). Ilości wapnia zawarte w normalnej diecie nie wpływają niekorzystnie na wchłanianie cyprofloksacyny.

Cipropol - środki ostrożności

? W czasie stosowania cyprofloksacyny rzadko może wystąpić rzekomobłoniaste zapalenie jelit, spowodowane nadmiernym rozwojem bakterii Clostridium difficile niewrażliwych na cyprofloksacynę. Należy uwzględnić to rozpoznanie w diagnostyce różnicowej ciężkich biegunek. W przypadku wystąpienia rzekomobłoniastego zapalenia jelit, lek należy odstawić. W ciężkich przypadkach stosuje się doustnie metronidazol lub wankomycynę. Przeciwwskazane jest wówczas stosowanie leków hamujących perystaltykę jelit lub innych leków działających zapierająco.

? Podczas stosowania cyprofloksacyny może wystąpić zapalenie ścięgien (w tym ścięgna Achillesa), które może doprowadzić do ich zerwania, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów jednocześnie leczonych kortykosteroidami. W przypadku podejrzenia zapalenia ścięgna (ból, obrzęk), aby nie dopuścić do jego zerwania, należy zlecić pacjentowi odstawienie cyprofloksacyny, unikanie wysiłku fizycznego i obciążania chorej kończyny.

? Cyprofloksacyna bardzo rzadko może wywołać ciężkąreakcję anafilaktyczną (wstrząs). W takich przypadkach należy natychmiast odstawić lek i zastosować odpowiednie postępowanie przeciwwstrząsowe.

? U pacjentów z alkalicznym odczynem moczu oraz u osób, które spożywają niewielkie ilości płynów, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku, może wystąpić krystaluria, czyli wytrącanie się kryształów w kanalikach nerkowych. Aby temu zapobiec, zaleca się podawanie odpowiedniej ilości płynów (z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń) i unikanie alkalizacji moczu (dieta, monitorowanie pH moczu).

? W trakcie leczenia należy unikać nadmiernego kontaktu z promieniowaniem słonecznym lub sztucznymi źródłami promieniowania UV, ponieważ cyprofloksacyna może wywoływać reakcje fototoksyczne skóry (przypominające oparzenie słoneczne).

? Podczas stosowania cyprofloksacyny mogą wystąpić nieprawidłowe wyniki badań diagnostycznych (wzrost poziomu fosfatazy zasadowej, enzymów wątrobowych) oraz żółtaczka cholestatyczna (szczególnie u pacjentów z występującym wcześniej uszkodzeniem wątroby).

Stosowanie u pacjentów z padaczką oraz z obniżonym progiem drgawkowym: U chorych na padaczkę oraz u pacjentów z obniżonym progiem drgawkowym (napady drgawek w wywiadzie, zaburzenia krążenia mózgowego lub przebyty udar mózgu) po zastosowaniu produktu CIPROPOL mogą wystąpić objawy niepożądane związane z ośrodkowym układem nerwowym. W tych przypadkach należy przed zastosowaniem leku rozważyć potencjalne ryzyko i korzyści. Lek należy odstawić, jeśli wystąpi depresja lub zaburzenia psychotyczne zagrażające pacjentowi.

Stosowanie u pacjentów z niedoborem glukozo-6-fosforann lub z grupy podwyższonego ryzyka tego

niedoboru:

U pacjentów, u których występuje niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu lub u których stwierdzono go w rodzinie, należy zachować ostrożność w leczeniu cyprofloksacyną, ponieważ chinolony mogą u tych pacjentów wywołać hemolizę.

Cipropol - przedawkowanie

Na podstawie ograniczonej ilości danych (2 opisane przypadki przyjęcia ponad 18 g cyprofloksacyny) w przypadku przyjęcia przez pacjenta znacznie wyższej niż zalecana dawki cyprofloksacyny można się spodziewać odwracalnego toksycznego działania na nerki.

W razie przedawkowania cyprofloksacyny, należy sprowokować wymioty lub zastosować płukanie żołądka. Aby zmniejszyć wchłanianie pozostającej jeszcze w przewodzie pokarmowym cyprofloksacyny, należy podać węgiel aktywowany. Nie jest znane swoiste antidotum dla cyprofloksacyny.

Stosując hemodializę lub dializę otrzewnową można usunąć jedynie niewielkie ilości cyprofloksacyny (< 10%).

Przy przedawkowaniu, niezależnie od rutynowego postępowania, zalecane jest monitorowanie czynności nerek, w tym oznaczanie pH moczu. Aby zapobiec krystalurii pacjenci powinni być odpowiednio nawadniani oraz należy im podać leki zakwaszające mocz. W przypadku uszkodzenia nerek, objawiającego się długotrwałą oligurią, należy zastosować dializę.

Cipropol - przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na cyprofloksacynę, inne chemioterapeutyki pochodne chinolonów lub pozostałe składniki leku.

? CIPROPOL jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 6 lat (u osób w wieku 6-17 lat powinien być stosowany jedynie w wybranych wskazaniach - wziewna postać wąglika i w przypadkach, kiedy spodziewane korzyści wyraźnie przeważająnad potencjalnym ryzykiem).

? Leku CIPROPOL nie należy stosować łącznie z produktami tyzanidyny (wzrasta ryzyko hipotonii spowodowanej działaniem tyzanidyny).

? Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Cipropol - działania niepożądane

Wyniki kontrolowanych badań klinicznych wskazują, że cyprofloksacyna jest lekiem na ogół dobrze tolerowanym.

Działania niepożądane, jeżeli występują zwykle są łagodne i przemijające.

Ciężkie, zagrażające życiu działania niepożądane występują bardzo rzadko (mniej niż 1/10000 pacjentów). Należą do nich: pancytopenia i aplazja szpiku, obrzęk naczynioruchowy i wstrząs anafilaktyczny, ciężkie zaburzenia psychotyczne, ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka (zespół Lyella), niewydolność wątroby. Inne ciężkie, rzadkie działania niepożądane to ostra niewydolność nerek, ostre zapalenie trzustki i skurcz oskrzeli.

Najczęściej występujące podczas leczenia objawy niepożądane to nudności i biegunka oraz wysypka (bardzo często > = 1/10).

Działania niepożądane zostały podzielone według grup układowo - narządowych (SOC - zgodnie z konwencjąMedDRA), następnie według częstości występowania (jeśli jest znana) oraz według ciężkości.

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.>

Częstość występowania działań niepożądanych podano zgodnie z następującą klasyfikacją:

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> =1/1 000 do < 1/100)

Rzadko (> =1/10 000 do < 1/1 000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000) (w tym pojedyncze przypadki)

Zaburzenia serca:

Rzadko: tachykardia;

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko: niedokrwistość;

Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna, agranulocytoza, pancytopenia (zagrażająca życiu), aplazja szpiku (zagrażająca życiu);

Badania diagnostyczne:

Niezbyt często: eozynofilia, leukopenia, hiperbilirubinemia, wzrost stężenia: ALAT, ASPAT, fosfatazy zasadowej, mocznika, kreatyniny;

Radko: wydłużenie czasu protrombinowego, hematuria, krystaluria, granulocytopenia, leukocytoza, trombocytopenia, hipertrombocytoza, hiperglikemia; Bardzo rzadko: wzrost stężenia amylazy i lipazy;

Zaburzenia układu nerwowego:

Niezbyt często: bóle głowy, zawroty głowy, spaczenie smaku (zwykle odwracalne); Radko: parestezje, drżenie rąk, drgawki, niedoczulica, zaostrzenie objawów myasthenia gravis;

Bardzo rzadko: zaburzenia chodu, ataksja, przeczulica, wzmożone napięcie mięśniowe, parosmia, anosmia (zwykle odwracalna), utrata smaku, migrena, napady padaczkowe typu grand mai, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe;

Zaburzenia oka:

Bardzo rzadko: zaburzenia widzenia, podwójne widzenie, zaburzenia widzenia barw; Zaburzenia ucha i błędnika:

Bardzo rzadko: szum uszny, przejściowa głuchota (szczególnie w zakresie tonów wysokich);

Zaburzenia żołądka i jelit::

Często: nudności, biegunka;

Niezbyt często: wymioty, niestrawność, wzdęcia, bóle brzucha;

Rzadko: dysfagia, rzekomobłoniaste zapalenie jelit, zapalenie trzustki;

Bardzo rzadko: ciężkie rzekomobłoniaste zapalenie jelit mogące prowadzić do zgonu;

Zaburzenia nerek i dróg moczowych :

Rzadko: zaburzenia fczynności nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, ostra niewydolność nerek; Bardzo rzadko: krwiomocz, krystaluria;

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Często: wysypka;

Niezbyt często: świąd, wysypka plamisto-grudkowa, pokrzywka;

Rzadko: reakcje fototoksyczne, rumień wielopostaciowy, rumień guzowaty

Bardzo rzadko: wybroczyny, zespół Stevens-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórka (zespół

Lyella);

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej:

Niezbyt często: ból stawów;

Rzadko: ból mięśni, obrzęk stawów z ich dysfunkcją ból kończyn, ból pleców, skurcze; Bardzo rzadko: osłabienie mięśni, drżenia mięśniowe (fascykulacje), zapalenie ścięgien i pochewek ścięgnistych (głównie ścięgien Achillesa), częściowe lub całkowite zerwanie ścięgien (głównie ścięgien Achillesa);

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze:

Niezbyt często: kandydoza (ogółem);

Rzadko: kandydoza jamy ustnej, kandydoza pochwy; rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego;

Bardzo rzadko: kandydoza żołądkowo-jelitowa;

Zaburzenia naczyniowe:

Rzadko: uderzenia gorąca, omdlenia, hipotonia;

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń (wybroczyny, pęcherze krwotoczne, krosty, tworzenie strupów);

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Niezbyt często: astenia;

Rzadko: ból uogólniony, ból w klatce piersiowej, nadmierna potliwość, gorączka polekowa, obrzęki obwodowe i centralne;

Zaburzenia układu immunologicznego:

Bardzo rzadko: pokrzywka, reakcje przypominające chorobę posurowiczą obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny;

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:

Rzadko: żółtaczka cholestatyczna, marskość wątroby (rzadko przechodząca w ciężką niewydolność wątroby);

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby;

Zaburzenia psychiczne:

Niezbyt często: anoreksja, bezsenność, pobudzenie, splątanie; Rzadko: senność, koszmarne sny, omamy, depresja;

Bardzo rzadko: niepokój, zaburzenia psychotyczne (mogące prowadzić do zachowań zagrażających życiu chorego);

Cipropol - ciąża i karmienie piersią

Stosowanie w ciąży

W ciąży lek należy stosować jedynie w wypadku., gdy spodziewana korzyść dla matki jest większa niż potencjalne zagrożenie dla płodu. Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania cyprofloksacyny u kobiet w ciąży, a badania na zwierzętach nie wykluczyły jej negatywnego wpływu na chrząstki stawowe u dzieci.

Stosowanie w okresie laktacji

Cyprofloksacyna przenika do mleka matki. Kobiety karmiące piersią nie powinny przyjmować cyprofloksacyny.

Cipropol - prowadzenie pojazdów

Lek może powodować istotne ograniczenie zdolności do prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Jednoczesne spożywanie alkoholu może nasilać to działanie, nawet kiedy stężenie alkoholu we krwi nie przekracza wartości dopuszczalnych prawem.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Cipropol - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Ciprofloxacinum

  Fluorochinolonowy lek przeciwbakteryjnym chemioterapeutyk, który stosuje się w zakażeniach: dolnych dróg oddechowych wywołanych przez bakterie Gram(-), zapaleniach ropnych ucha środkowego, zapaleniach skóry, odmiedniczkowym zapaleniu nerek, zapaleniu gruczołu krokowego, biegunkach, duru brzusznym, zakażeniu kości i stawów, profilaktyce i leczeniu zakażeń u chorych z neutropenią.

  Dostępne opakowania
  Cipropol

  Cipropol

  tabletki powlekane - 10 tabl. (blister) - 0,25 g
  GEDEON RICHTER POLSKA SP.Z O.O.
  6,62 zł
  Powiązane artykuły
  Zdrowie w ciąży

  Katar w ciąży - domowe sposoby, bezpieczne leki, nieżyt nosa

  Katar w ciąży - domowe sposoby, bezpieczne leki, nieżyt nosa

  Zbagatelizowany katar w ciąży może zwiastować przeziębienie. Katar to zazwyczaj infekcja wirusowa dlatego zaleca się więcej odpoczynku i wzmacnianie odporności. Nie należy sięgać od razu po znane nam krople do nosa, ponieważ nie wszystkie będą bezpieczne...

  Zdrowie w ciąży

  Leki w ciąży

  Leki w ciąży

  Ciąża to czas, w którym kobieta musi zadbać o swoje zdrowie w szczególny sposób. Jednak czasem zdarza się, że kobieta w ciąży może „złapać" jakieś przeziębienie lub zakażenie. Co wtedy zrobić? Jakich leków można używać, a jakich nie? Czy w ogóle można...

  Leki i suplementy

  Leki na przeziębienie mogą wywoływać zawał serca

  Leki na przeziębienie mogą wywoływać zawał serca

  Polacy w przypadku przeziębienia i grypy najczęściej sięgają po niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), które szybko zwalczają ból i obniżają temperaturę. Stosowanie popularnego ibuprofenu nie zawsze jest jednak bezpieczne, gdyż może zwiększać ryzyko...

  Leki i suplementy

  Bezpieczeństwo domowej apteczki

  Bezpieczeństwo domowej apteczki

  Wszyscy przechowujemy leki w domu, ale nie zawsze nasze domowe apteczki spełniają podstawowe normy bezpieczeństwa. Rzadko porządkujemy miejsca przeznaczone na leki i często przechowujemy przeterminowane lekarstwa oraz specyfiki zgromadzone przez całą...

  Leczenie farmakologiczne impotencji

  Aspiryna może leczyć zaburzenia erekcji? (WIDEO)

  Aspiryna może leczyć zaburzenia erekcji? (WIDEO)

  Aspiryna ma wiele właściwości, ale jest najczęściej używana w przypadku grypy i przeziębienia. Kupujemy ją w aptece bez recepty, każdy ją zna i wielu osobom pomogła w walce z infekcjami. Czy aspiryna to panaceum na wszystkie dolegliwości? Czy aspiryna...

  Katar - przyczyny, rodzaje i leczenie. Domowe sposoby na katar

  Sposoby na zatkany nos u dziecka

  Sposoby na zatkany nos u dziecka

  Małe dzieci bardzo szybko łapią katar i niestety źle go znoszą. Zatkany nos u dziecka utrudnia oddychanie i nie pozwala spać w nocy. Zatkany nos dokucza najbardziej niemowlakom, ponieważ nie potrafią jeszcze oddychać ustami. Co można poradzić na zatkany...