Biodroxil

zobacz opinie o produkcie »
Cena
11,02 zł
Forma
granulat do przygotowania zawiesiny doustnej
Dawka
0,125 g/5ml
Ilość
100 ml (75 g)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: SANDOZ GMBH

Biodroxil - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Biodroxil - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Biodroxil - opis

Biodroxil jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na cefadroksyl, takich jak:

- zakażenia górnych dróg oddechowych, szczególnie zapalenie gardła i migdałków podniebiennych wywoływane przez paciorkowce beta-hemolizujące grupy A;

- niepowikłane zakażenia dróg moczowych wywołane przez Escherichia coli, Proteus mirabilis i Klebsiella pneumoniae;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich wywołane przez gronkowce i (lub) paciorkowce.

Biodroxil skutecznie eradykuje paciorkowce beta-hemolizujące grupy A z gardła, ale stosowanie produktu leczniczego w zapobieganiu gorączce reumatycznej nie jest wskazane.

Produktu Biodroxil nie należy stosować w ciężkich zakażeniach ogólnoustrojowych, w których skuteczniejsze są cefalosporyny oporne na działanie beta-laktamaz.

Biodroxil - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 1049 mg cefadroksylu jednowodzianu, co odpowiada 1000 mg cefadroksylu (Cefadroxilum).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Biodroxil - dawkowanie

Pokarm nie wpływa na biodostępność i w konsekwencji na skuteczność chemioterapeutyczną produktu Biodroxil, dlatego można go przyjmować niezależnie od posiłków.

W leczeniu zakażeń wywołanych przez paciorkowce beta-hemolizujące Biodroxil należy stosować przez co najmniej 10 dni.

Jeśli konieczne jest zastosowanie dawek mniejszych niż 1000 mg, należy podawać Biodroxil w postaci kapsułek 500 mg lub w postaci zawiesiny doustnej.

Dawkowanie u dorosłych i u dzieci o masie ciała większej niż 40 kg

Od 500 mg do 1000 mg dwa razy na dobę co 12 godzin, w zależności od ciężkości zakażenia. W zakażeniach skóry i tkanek miękkich oraz w niepowikłanych zakażeniach układu moczowego stosuje się 1000 mg jeden raz na dobę.

Dawkowanie u dzieci w wieku powyżej 6 lat, o masie ciała mniejszej niż 40 kg 500 mg dwa razy na dobę.

U młodszych dzieci należy stosować cefadroksyl w postaci zawiesiny doustnej. Szczegółowe informacje znajdują się w Charakterystyce Produktu Leczniczego Biodroxil w postaci proszku do sporządzania zawiesiny doustnej.

Dawkowanie u osób w podeszłym wieku

U osób w podeszłym wieku z prawidłową czynnością nerek dostosowanie dawki lub zachowanie specjalnych środków ostrożności nie jest konieczne.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

W celu uniknięcia kumulacji leku w organizmie dawkę produktu leczniczego dla pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy ustalać na podstawie klirensu kreatyniny. Należy również kontrolować stężenie cefadroksylu w surowicy.

U pacjentów z klirensem kreatyniny większym niż 50 ml/min zmiana dawkowania nie jest konieczna. U pacjentów z klirensem kreatyniny 50 ml/min lub mniejszym zaleca się dawkowanie na podstawie klirensu kreatyniny wyrażonego w ml/min/1,73 m² pc.

Pacjenci z niewydolnością nerek mogą otrzymywać cefadroksyl w początkowej dawce od 500 mg do 1000 mg. Kolejne dawki mogą być podawane zgodnie z następującym schematem:

Klirens kreatyniny [ml/min/1,73 m²]

Dawka

Przerwa między dawkami

0 - 10

500 - 1000 mg

36 godzin

11 - 25

500 - 1000 mg

24 godziny

26 - 50

500 - 1000 mg

12 godzin

Cefadroksyl można usunąć z organizmu metodą hemodializy.

Sposób podawania

Tabletki połykać w całości, popijając dużą ilością płynu.

Biodroxil - środki ostrożności

Biodroxil należy stosować ostrożnie u pacjentów z reakcją nadwrażliwości na penicylinę w wywiadzie. Istnieją dowody na częściową krzyżową reakcję nadwrażliwości między penicylinami a cefalosporynami. W razie wystąpienia reakcji nadwrażliwości na Biodroxil (tj. pokrzywka, wysypka, świąd, zmniejszenie ciśnienia tętniczego, przyspieszenie czynności serca, trudności w oddychaniu, omdlenie) leczenie należy przerwać i, w zależności od ciężkości reakcji, rozpocząć terapię powszechnie stosowanymi w takich przypadkach lekami (katecholaminy, kortykosteroidy i (lub) leki przeciwhistaminowe).

Ponieważ doświadczenie w stosowaniu produktu Biodroxil u wcześniaków i noworodków jest ograniczone, należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z tej grupy.

Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków, przedłużone stosowanie produktu Biodroxil może spowodować namnożenie się opornych drobnoustrojów (np. drożdżaków).

Podobnie jak podczas stosowania innych antybiotyków o szerokim spektrum działania, obserwowano wystąpienie rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy, czasami o przebiegu zagrażającym życiu. Należy o tym pamiętać, jeśli u pacjenta wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu leczenia produktem Biodroxil. Jeśli wystąpi takie działanie niepożądane, należy natychmiast przerwać leczenie produktem leczniczym Biodroxil i wdrożyć odpowiednie postępowanie lecznicze (np. podać doustnie wankomycynę w dawce 250 mg cztery razy na dobę). Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność. W przypadku ciężkiej niewydolności nerek należy wydłużyć przerwy między kolejnymi dawkami (patrz punkt 4.2). Tak jak w przypadku wszystkich antybiotyków (szczególnie podczas dłuższego leczenia) należy kontrolować czynność nerek, wątroby oraz obraz krwi.

W trakcie przedłużonego leczenia produktem Biodroxil mogą wystąpić objawy niedoboru witaminy K (tj. krwawienia) lub witaminy B (tj. zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, języka, zapalenie nerwów obwodowych, zmniejszenie łaknienia).

Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi nie powinni przyjmować cefadroksylu. Biegunka może zmniejszać wchłanianie leków i w rezultacie osłabiać ich skuteczność.

Ciężkie, zagrażające życiu zakażenia należy leczyć początkowo cefalosporynami w postaci dożylnej.

Biodroxil - przedawkowanie

Brak badań klinicznych dotyczących przedawkowania cefadroksylu. Biorąc pod uwagę dane dotyczące przedawkowania innych cefalosporyn, można spodziewać się następujących objawów związanych z przedawkowaniem: nudności, omamy, nadreaktywność, objawy pozapiramidowe, stany pomroczne lub nawet śpiączka oraz osłabienie czynności nerek.

Pierwsza pomoc po przyjęciu dawki toksycznej polega na natychmiastowym wywołaniu wymiotów lub płukaniu żołądka oraz, jeśli to konieczne, hemodializie. Należy kontrolować czynność nerek, bilans wodno-elektrolitowy i w razie konieczności podjąć działania w celu jego normalizacji.

Biodroxil - przeciwwskazania

  Nadwrażliwość na substancją czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą (wymienione w punkcie 6.1).

  Stwierdzona lub podejrzewana nadwrażliwość na cefalosporyny.

Biodroxil - działania niepożądane

Częstość działań niepożądanych określono następująco:

bardzo często: (1/10) często: (1/100 do < 1/10) niezbyt często: (1/1000 do < 1/100) rzadko: (1/10 000 do < 1/1000) bardzo rzadko: (< 1/10 000), z pojedynczymi przypadkami włącznie.

Zaburzenia układu immunologicznego

Często: reakcje nadwrażliwości, świąd, wysypka, pokrzywka, gorączka polekowa

Rzadko: obrzęk naczynioruchowy, choroba posurowicza, rumień wielopostaciowy, anafilaksja, zespół Stevensa-Johnsona

Bardzo rzadko: wstrząs anafilaktyczny

Zaburzenia żołądka i jelit, zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często: nudności, biegunka, wymioty, bóle brzucha

Rzadko: zapalenia okrężnicy, w tym rzekomobłoniaste zapalenie okrężnicy Bardzo rzadko: zapalenie języka

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo rzadko: nerwowość, zawroty głowy, bóle głowy, bezsenność

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko: niewielkie zwiększenie aktywności aminotransferaz

Bardzo rzadko: cholestaza, idiosynkratyczna niewydolność wątroby

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko: neutropenia, leukopenia, małopłytkowość, eozynofilia i agranulocytoza (ustępująca po odstawieniu leku)

Bardzo rzadko: niedokrwistość hemolityczna o podłożu immunologicznym

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Bardzo rzadko: kandydoza narządów płciowych

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: bóle stawowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek

Inne

Bardzo rzadko: gorączka

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww.

Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl

Biodroxil - ciąża i karmienie piersią

Mimo że badania na zwierzętach i doświadczenia kliniczne nie dowiodły działania teratogennego, bezpieczeństwo stosowania produktu Biodroxil podczas ciąży nie zostało udowodnione.

Biodroxil przenika do mleka kobiecego. Kobiety karmiące piersią i leczone produktem leczniczym Biodroxil powinny w trakcie leczenia i przez dwa dni po jego zakończeniu odciągać pokarm, a następnie go usunąć.

Biodroxil - prowadzenie pojazdów

Nie jest znany.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Biodroxil - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Cefadroxilum

  Substancja ta jest cefalosporyną I generacji wykazującą działanie bakteriobójcze. Blokuje syntezy ściany komórkowej bakterii. Stosuje się w zakażeniach górnych i dolnych dróg oddechowych, zakażeniach układu moczowego, zakażeniach szpiku w terapii sekwencyjnej i bakteryjnym zapalenie stawów, zakażeniach skóry i tkanek miękkich wywołanych przez gronkowce i/lub paciorkowce.

  Dostępne opakowania
  Biodroxil

  Biodroxil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 100 ml (75 g) - 0,125 g/5ml
  SANDOZ GMBH
  Biodroxil

  Biodroxil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 100 ml (75 g) - 0,25 g/5ml
  SANDOZ GMBH
  Biodroxil

  Biodroxil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 100 ml (75 g) - 0,5 g/5ml
  SANDOZ GMBH
  Biodroxil

  Biodroxil

  kapsułki - 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) - 0,5 g
  SANDOZ GMBH
  Biodroxil

  Biodroxil

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 1 g
  SANDOZ GMBH
  Biodroxil

  Biodroxil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 60 ml (45 g) - 0,25 g/5ml
  SANDOZ GMBH
  11,02 zł
  Biodroxil

  Biodroxil

  granulat do przygotowania zawiesiny doustnej - 60 ml (45 g) - 0,5 g/5ml
  SANDOZ GMBH
  17,87 zł
  Biodroxil

  Biodroxil

  kapsułki - 12 kaps. - 0,5 g
  SANDOZ GMBH
  15,30 zł
  Biodroxil

  Biodroxil

  tabletki powlekane - 12 tabl. - 1 g
  SANDOZ GMBH
  25,26 zł
  Powiązane artykuły
  Koronawirus

  Odynofagia u chorych na COVID-19. Jak leczyć to powikłanie?

  Odynofagia u chorych na COVID-19. Jak leczyć to powikłanie?

  Naukowcy alarmują, że ostra odynofagia stała się jednym z najczęstszych objawów COVID-19. Osoby zakażone wariantem Omikron odczuwają silny ból podczas przełykania. Eksperci radzą, by nie lekceważyć tego na pozór niegroźnego objawu. Omikron powoduje...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Infekcja wirusowa a bakteryjna - jak je odróżnić?

  Infekcja wirusowa a bakteryjna - jak je odróżnić?

  Infekcje wirusowe i bakteryjne mogą dawać podobne objawy, przez co łatwo je pomylić. Czasem rozróżnienie ich bywa trudne nie tylko dla pacjenta, ale i lekarza. Jednak ustalenie przyczyny infekcji jest kluczowe dla skutecznego leczenia, gdyż w każdym przypadku...

  Zdrowe gardło

  Ból gardła - dlaczego nie warto go lekceważyć?

  Ból gardła - dlaczego nie warto go lekceważyć?

  Artykuł powstał we współpracy z M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o. **Ból gardła to jedna z częstszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do lekarza pierwszego kontaktu. I choć zdarza się, że próbujmy leczyć go domowymi sposobami, niekiedy dolegliwość...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Ból gardła (WIDEO)

  Ból gardła (WIDEO)

  Leczenie bólu gardła Ból gardła to bardzo częsta dolegliwość, raz na jakiś czas dotykająca niemal każdego. Jak sobie z nią radzić? Na to pytanie odpowiada lekarz Łukasz Dubielecki. Najważniejszą rzeczą w zwalczaniu bólu gardła jest zadecydowanie, czy...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Jak walczyć z bólem gardła? (WIDEO)

  Jak walczyć z bólem gardła? (WIDEO)

  Ból gardła Ból gardła występuje najczęściej w okresie jesienno-zimowym i jest spowodowany infekcją wirusową górnych dróg oddechowych. Jest objawem poważniejszych dolegliwości, m.in. zapalenia gardła. Zapalenie gardła to rodzaj infekcji wirusowej, która...

  Leki i suplementy

  GIF wycofuje serię leku na ból gardła Inovox Express

  GIF wycofuje serię leku na ból gardła Inovox Express

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju serię leku na ból gardła Inovox Express o smaku miodowo-cytrynowy. Tym razem nie chodzi jednak o problemy ze składem. Pomyłka w ulotkach GIF dostał informację od podmiotu...

  Laryngologia

  Biały nalot na gardle - przyczyny, rozpoznanie i leczenie

  Biały nalot na gardle - przyczyny, rozpoznanie i leczenie

  Biały nalot na gardle i migdałkach może się pojawić z wielu różnych przyczyn. Najczęściej to objaw infekcji bakteryjnej, wirusowej lub grzybiczej. Zdarza się, że to nie choroba, a niegroźne kamienie migdałowe. Ustalenie podłoża problemu jest ważne, ponieważ...

  Zapalenie gardła - przyczyny, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła. Rodzaje, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła. Rodzaje, objawy, leczenie

  Zapalenie gardła występuje jako samodzielna jednostka chorobowa lub towarzyszy innym ogólnoustrojowym dolegliwościom. Stan zapalny gardła może przybrać formę ostrą lub przewlekłą. W zależności od tego, czy zapalenie gardła spowodowały wirusy czy bakterie...