Azithromycin Actavis

zobacz opinie o produkcie »
Cena
16,25 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
0,5 g
Ilość
3 tabl. (blister OPA/PVC/AL/AL)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF

Azithromycin Actavis - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Na czczo/po posiłku

Przyjęcie leku na czczo powoduje szybkie opróżnienie żołądka, co z kolei prowadzi do natychmiastowego wzrostu stężenia leku we krwi. Dzięki temu pacjent zaczyna odczuwać poprawę. Natomiast przyjęcie lekarstwa po posiłku opóźnia opróżnianie żołądka, co wydłuża czas pasażu leku. Dowiedz się więcej o znaczeniu spożywania leków na czczo lub po posiłku.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Azithromycin Actavis - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Azithromycin Actavis - opis

Azytromycyna jest wskazana w leczeniu następujących zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę (patrz punkty 4.4 i 5.1):

- ostre zapalenie zatok (właściwie rozpoznane)

- ostre zapalenie ucha środkowego (właściwie rozpoznane)

- zapalenie gardła, zapalenie migdałków

- zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (właściwie rozpoznane)

- lekkie do umiarkowanie ciężkiego pozaszpitalne zapalenie płuc

- lekkie do umiarkowanie ciężkich zakażenia skóry i tkanek miękkich, np. zapalenie mieszków włosowych, zapalenie tkanki łącznej, róża

- niepowikłane zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołane przez Chlamydia trachomatis.

Należy uwzględnić oficjalne miejscowe wytyczne dotyczące prawidłowego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

Azithromycin Actavis - skład

Azithromycin Actavis 250 mg, tabletki powlekane zawierają 250 mg azytromycyny (Azithromycinum) (w postaci azytromycyny dwuwodnej).

Azithromycin Actavis 500 mg, tabletki powlekane zawierają 500 mg azytromycyny (Azithromycinum) (w postaci azytromycyny dwuwodnej).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

250 mg: każda tabletka powlekana zawiera 60 mg laktozy bezwodnej. 500 mg: każda tabletka powlekana zawiera 120 mg laktozy bezwodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Azithromycin Actavis - dawkowanie

Produkt Azithromycin Actavis powinien być podawany jako pojedyncza dawka dobowa. Czas trwania leczenia dla poszczególnych chorób infekcyjnych podano poniżej.

Tabletki powlekane można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy przyjmować, popijając połową szklanki wody.

Dzieci i młodzież o masie ciała powyżej 45 kg, pacjenci dorośli i w podeszłym wieku

Całkowita dawka wynosi 1500 mg, podawana jako 500 mg na dobę przez 3 dni. Ewentualnie, tę samą całkowitą dawkę (1500 mg) można podawać przez okres 5 dni, 500 mg pierwszego dnia i 250 mg od 2 do 5 dnia.

W przypadku niepowikłanego zakażenia cewki moczowej i szyjki macicy wywołanego przez Chlamydia trachomatis dawka wynosi 1000 mg jako pojedyncza dawka doustna.

Dzieci i młodzież o masie ciała poniżej 45 kg

Azithromycin Actavis, tabletki powlekane nie jest właściwy do stosowania u pacjentów o masie ciała poniżej 45 kg. Dla tej grupy pacjentów dostępne są inne postacie farmaceutyczne.

Pacjenci w podeszłym wieku

Pacjentom w podeszłym wieku mogą być podawane te same dawki jak pacjentom dorosłym. Ponieważ pacjenci w podeszłym wieku mogą stanowić grupę pacjentów z ryzykiem wystąpienia arytmii, zaleca się szczególną ostrożność z powodu możliwości wystąpienia zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek Dostosowanie dawkowania nie jest wymagane u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności nerek (GFR 10-80 ml/min) (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby

Dostosowanie dawkowania nie jest wymagane u pacjentów z lekkim do umiarkowanego zaburzeniem czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Azithromycin Actavis - środki ostrożności

Podobnie, jak podczas stosowania erytromycyny i innych makrolidów, rzadko opisywano ciężkie reakcje alergiczne, w tym obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne (rzadko zakończone zgonem). Niektóre z tych reakcji na azytromycynę powodowały nawracające objawy i konieczność dłuższego okresu obserwacji i leczenia.

Ponieważ wątroba jest głównym narządem uczestniczącym w eliminacji azytromycyny, lek należy stosować z ostrożnością u pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby. Podczas stosowania azytromycyny opisywano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, które może potencjalnie prowadzić do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogły wcześniej występować choroby wątroby lub mogli oni przyjmować inne produkty lecznicze o działaniu hepatotoksycznym.

W przypadku objawów przedmiotowych i podmiotowych zaburzeń czynności wątroby, takich jak szybki rozwój astenii z występującą żółtaczką, ciemnym zabarwieniem moczu, skłonnością do krwawień lub encefalopatią wątrobową, należy niezwłocznie wykonać badania czynności wątroby. W przypadku wystąpienia zaburzeń czynności wątroby, należy przerwać podawanie azytromycyny.

U pacjentów przyjmujących pochodne alkaloidów sporyszu, jednoczesne stosowanie niektórych antybiotyków makrolidowych może powodować przyspieszenie rozwoju zatrucia sporyszem. Brak danych dotyczących możliwych interakcji pomiędzy pochodnymi ergotaminy i azytromycyny. Niemniej jednak nie należy jednocześnie stosować azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu, ze względu na teoretyczną możliwość wystąpienia zatrucia sporyszem.

Nadkażenia

Jak w przypadku każdego antybiotyku, zaleca się, aby zwrócić uwagę na objawy nadkażenia niewrażliwymi drobnoustrojami, takimi jak grzyby. Nadkażenie może wymagać przerwania leczenia azytromycyną i wdrożenia odpowiedniego postępowania.

W związku ze stosowaniem prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny obserwowano biegunkę o etiologii Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile associated diarrhoea) i ciężkości od lekkiej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Stosowanie produktów przeciwbakteryjnych zaburza prawidłową florę jelita i prowadzi do nadmiernego wzrostu Clostridium difficile.

Bakterie te wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie chorobowości i umieralności, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na leczenie przeciwbakteryjne i może być konieczne wycięcie okrężnicy. Możliwość CDAD należy rozważyć u każdego pacjenta, u którego po zastosowaniu antybiotyku wystąpiła biegunka. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, ponieważ notowano występowanie CDAD po upływie ponad dwóch miesięcy od podania produktów przeciwbakteryjnych.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR < 10 ml/min) obserwowano zwiększenie o 33% ogólnoustrojowego narażenia na azytromycynę (patrz punkt 5.2).

W trakcie leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi włączając azytromycynę, obserwowano wydłużenie czasu repolaryzacji serca i odstępu QT, co zwiększa ryzyko zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu typu torsades de pointes (patrz punkt 4.8). Ponieważ następujące sytuacje mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka komorowych zaburzeń rytmu serca (w tym typu torsade de pointes), co z kolei może spowodować zatrzymanie akcji serca, azytromycynę należy stosować z ostrożnością u pacjentów, u których występuje ryzyko arytmii (zwłaszcza u kobiet i pacjentów w podeszłym wieku) takich jak:

- z wrodzonym lub udokumentowanym wydłużeniem odstępu QT

- przyjmujących aktualnie leki zawierające inne substancje czynne wydłużające odstęp QT, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA (chinidyna i prokainamid) i klasy III (dofetylid, amodiaron i sotalol), cyzapryd i terfenadynę; leki przeciwpsychotyczne takie jak pimozyd; leki przeciwdepresyjne takie jak cytalopram; fluorochinolony takie jak moksyfloksacyna i lewofloksacyna

- z zaburzeniami elektrolitowymi, szczególnie z hipokaliemią lub hipomagnezemią z istotną klinicznie bradykardią, arytmią lub ciężką niewydolnością serca.

U pacjentów leczonych azytromycyną notowano zaostrzenia objawów miastenii oraz wystąpienie nowego zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Bezpieczeństwo i skuteczność w zapobieganiu lub leczeniu zakażenia kompleksem Mycobacterium avium (MAC) u dzieci nie zostały ustalone.

Przed przepisaniem azytromycyny należy wziąć pod uwagę

Azithromycin Actavis nie jest przeznaczony do leczenia ciężkich zakażeń, kiedy konieczne jest szybkie uzyskanie dużych stężeń we krwi.

Przy wyborze azytromycyny w leczeniu danego pacjenta należy wziąć pod uwagę zasadność stosowania antybiotyku makrolidowego, w oparciu o właściwą diagnozę, w celu upewnienia się co do bakteryjnego źródła zakażenia w zakresie zatwierdzonych wskazań i rozpowszechnienia oporności na azytromycynę lub inne makrolidy.

Na obszarach, na których oporność na erytromycynę A występuje bardzo często, szczególnie istotne jest uwzględnienie stopniowych zmian wrażliwości na azytromycynę i inne antybiotyki.

W niektórych krajach europejskich notowano duży odsetek szczepów Streptococcus pneumoniae opornych na azytromycynę (patrz punkt 5.1). Należy wziąć to pod uwagę podczas leczenia zakażeń wywołanych przez bakterie Streptococcus pneumoniae.

Stosowanie azytromycyny w leczeniu bakteryjnego zapalenia gardła jest zalecane tylko w przypadkach, gdy niemożliwe jest zastosowanie antybiotyków beta-laktamowych, jako leków pierwszego rzutu.

Zakażenia skóry i tkanek miękkich

Zakażenia tkanek miękkich są najczęściej wywołane przez Staphylococcus aureus, które są często oporne na azytromycynę. Dlatego ważne jest przeprowadzenie badania wrażliwości, jako warunek leczenia zakażeń tkanek miękkich azytromycyną.

Zakażone rany oparzeniowe

Azytromycyna nie jest wskazana w leczeniu zakażonych ran oparzeniowych.

Choroby przenoszone drogą płciową

W przypadku chorób przenoszonych drogą płciową, należy wykluczyć jednoczesne zakażenie przez T. pallidium.

Zaburzenia neurologiczne lub choroby psychiczne

Należy zachować ostrożność podczas stosowania azytromycyny u pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub chorobami psychicznymi.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, związanymi z nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego produktu.

Azithromycin Actavis - przedawkowanie

Działania niepożądane, które występowały po przyjęciu produktu w dawkach większych niż zalecane, były podobne do tych, które opisywano po podaniu zwykle stosowanych dawek.

Objawy

Charakterystyczne objawy po przedawkowaniu antybiotyków makrolidowych to: przemijająca utrata słuchu, silne nudności, wymioty i biegunka.

Leczenie

W przypadku przedawkowania zaleca się zastosowanie leczenia objawowego i podtrzymującego czynności życiowe, jeśli to konieczne.

Azithromycin Actavis - przeciwwskazania

Stosowanie produktu jest przeciwwskazane u pacjentów z nadwrażliwością na azytromycynę, erytromycynę, inne antybiotyki makrolidowe lub ketolidowe oraz na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Azithromycin Actavis - działania niepożądane

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane stwierdzone w trakcie badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu, według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu leku do obrotu zaznaczono kursywą. Częstość występowania pogrupowano według następującej klasyfikacji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Działania niepożądane prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane ze stosowaniem azytromycyny, na podstawie badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu leku do obrotu

Bardzo często ≥1/10

Często

≥1/100 do

< 1/10

Niezbyt często

≥1/1 000 do

< 1/100

 

Rzadko ≥1/10 000 do < 1/1 000

Bardzo rzadko < 10 000

Nieznana

Częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

 
 

Kandydoza, kandydoza jamy ustnej, zakażenia pochwy, zapalenie płuc, zakażenie grzybicze, zakażenie bakteryjne, zapalenie gardła, zapalenie

błony śluzowej żołądka i jelit, zaburzenie oddychania, zapalenie błony śluzowej nosa

   

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

 
 

Leukopenia, neutropenia, eozynofilia

   

Małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia układu immunologicznego

 
   

Obrzęk naczynioruchowy,

nadwrażliwość

 

Reakcja anafilaktyczna (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

 
 

Jadłowstręt

     

Zaburzenia psychiczne

 
   

Nerwowość, bezsenność

 

Pobudzenie, depersonalizacja

 

Zachowania agresywne, lęk, delirium, omamy

Zaburzenia układu nerwowego

 

Zawroty głowy, ból głowy, parestezje, zaburzenia smaku

Niedoczulica, senność

   

Omdlenia, drgawki, nadaktywność psychomotoryczna, zanik węchu, zanik smaku, zaburzenia węchu, miastenia

(patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia ucha i błędnika

 

Głuchota

Zaburzenia ucha, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, Zaburzenia słuchu, szumy uszne

     

Zaburzenia serca

Kołatanie serca Torsades de

pointes (patrz punkt 4.4), zaburzenia rytmu serca (patrz punkt 4.4) w tym tachykardia komorowa. Wydłużony odstęp QT w badaniu

EKG (patrz punkt

4.4)

Zaburzenia naczyniowe

   

Uderzenia gorąca

   

Niedociśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

   

Duszność, krwawienie z nosa

     

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia brzucha

Wymioty, objawy dyspeptyczne

Zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcie, zaburzenia połykania, wzdęcia, suchość w jamie ustnej, odbijanie, owrzodzenie w

jamie ustnej, nadmierne wydzielanie

   

Zapalenie trzustki, przebarwienia języka i zębów

   

śliny

     

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

Zapalenie wątroby

Zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka cholestatyczna

 

Niewydolność wątroby (która rzadko może powodować zgon) (patrz punkt 4.4), piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

 

Wysypka, świąd

Zespół StevensaJohnsona, nadwrażliwość na światło, pokrzywka, zapalenie skóry, suchość skóry, nadmierne pocenie się

Reakcje alergiczne w tym obrzęk naczynioruchowy

 

Toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka, rumień wielopostaciowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

 

Bóle stawów

Zapalenie kości i stawów, ból mięśni, ból pleców, ból szyi

     

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

   

Trudności w oddawaniu moczu, ból nerki

Ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

   

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Krwotok maciczny, zaburzenia jąder

     

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

 

Zmęczenie

Ból w klatce piersiowej, obrzęk twarzy,

gorączka, ból obwodowy, obrzęk, złe samopoczucie, osłabienie

     

Badania diagnostyczne

 

Zmniejszenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych, zmniejszenie stężenia

dwuwęglanów we

Zwiększona aktywność aminotransferazy asparaginianowej i alaninowej, zwiększone stężenie bilirubiny we krwi, zwiększenie

     
 

krwi, zwiększenie liczby bazofili, zwiększenie liczby monocytów, zwiększenie liczby neutrofili

stężenia mocznika we krwi, zwiększenie kreatyniny we krwi, nieprawidłowe stężenie potasu we krwi, zwiększenie fosfatazy alkalicznej, zwiększenie stężenia chlorków, zwiększenie stężenia glukozy, zwiększenie liczby płytek krwi, zmniejszenie hematokrytu, zwiększenie

stężenia

dwuwęglanów, nieprawidłowe stężenie sodu we krwi

     

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

   

Powikłania po zabiegach

     

Działania niepożądane, prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane z profilaktyką i leczeniem zakażenia kompleksem Mycobacterium Avium, oparte na danych z badań klinicznych i doświadczeniach po wprowadzeniu do obrotu. Te działania niepożądane różnią od tych raportowanych po podaniu postaci o natychmiastowym uwalnianiu lub o przedłużonym uwalnianiu rodzajem lub częstością występowania.

Klasyfikacja organów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość występowania

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Często

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy, ból głowy, parestezja, zaburzenia smaku

Często

Niedoczulica

Niezbyt często

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Często

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Często

Zaburzenie słuchu, szumy uszne

Niezbyt często

Zaburzenia serca

Palpitacje

Niezbyt często

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia, dyskomfort w jamie brzusznej, luźne stolce

Bardzo często

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Niezbyt często

Zaburzenia skóry i tkanki

Wysypka, świąd

Często

podskórnej

Zespół Stevena-Johnsona reakcje nadwrażliwości na światło

Niezbyt często

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Często

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zmęczenie

Często

Osłabienie, złe samopoczucie

Niezbyt często

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych, {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

Azithromycin Actavis - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak odpowiednich danych dotyczących stosowania azytromycyny u kobiet w ciąży. W badaniach dotyczących wpływu na reprodukcję u zwierząt wykazano, że azytromycyna przenika przez łożysko, ale nie obserwowano działania teratogennego (patrz punkt 5.3). Bezpieczeństwo azytromycyny w odniesieniu do stosowania substancji czynnej u kobiet w ciąży nie zostało określone. Dlatego też produkt Azithromycin Actavis powinien być stosowany podczas ciąży, tylko jeśli korzyści ze stosowania przewyższają ryzyko.

Karmienie piersią

Odnotowano informację, że azytromycyna przenika do mleka ludzkiego, ale brak jest odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań klinicznych prowadzonych z udziałem matek karmiących, które charakteryzowałyby farmakokinetyki wydzielania azytromycyny do mleka matek karmiących. Ponieważ nie wiadomo, czy azytromycyna może mieć negatywny wpływ na dziecko karmione piersią, należy przerwać karmienie piersią podczas leczenia azytromycyną. U karmionych piersią niemowląt poza biegunką może wystąpić grzybicze zapalenie błony śluzowej jak również uczulenie. Zaleca się, aby pozbywać się mleka podczas leczenia oraz do dwóch dni po zakończeniu leczenia azytromycyną. Następnie karmienie piersią można kontynuować.

Płodność

W badaniach płodności prowadzonych na szczurach, po podaniu azytromycyny odnotowano zmniejszenie częstości ciąż u szczurów. Znaczenie tej obserwacji u ludzi nie jest znane.

Azithromycin Actavis - prowadzenie pojazdów

Nie przeprowadzono badań nad wpływem azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jednakże podczas wykonywania powyższych czynności należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia takich działań niepożądanych, jak zawroty głowy i drgawki.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Azithromycin Actavis - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Azithromycinum

  Antybiotyk makrolidowy, który wykazuje aktywność wobec bakterii Gram(+) , Gram(-) i bakterii beztlenowych. Azitromycyna stosowana jest w zakażeniach górnych dróg oddechowych, takich jak zapalenie zatok, gardła i migdałków, zakażeniach dolnych dróg oddechowych (np. bakteryjne zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc), zakażeniach skóry i tkanek miękkich (np. rumień wędrujący), chorobach przenoszonych drogą płciową.

  Dostępne opakowania
  Azithromycin Actavis

  Azithromycin Actavis

  tabletki powlekane - 3 tabl. (blister OPA/PVC/AL/AL) - 0,5 g
  ACTAVIS GROUP PTC EHF
  16,25 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic - właściwości, stosowanie, przeciwwskazania, zamienniki

  Polvertic ma postać tabletek zawierających w swoim składzie betahistynę. Jest ona odpowiedzialna za poprawę przepływu krwi w uchu wewnętrznym. Polvertic stosowany jest w leczeniu ośrodkowego układu nerwowego. Polvertic - właściwości Polvertic stosuje...

  Laryngologia

  Budowa ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego

  Budowa ucha zewnętrznego, wewnętrznego i środkowego

  Ucho jest odpowiedzialne za to, w jaki sposób słyszymy, jak dźwiękowo odbieramy wszystko to, co nas otacza. Budowa ucha nie należy do najprostszych, ponieważ to, co jesteśmy w stanie zobaczyć to jedynie małżowina, a ucho to również to co znajduje się...

  Choroby i dolegliwości

  Czyrak ucha - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Czyrak ucha - przyczyny, objawy, leczenie i domowe sposoby

  Czyrak ucha powstaje najczęściej w obrębie ucha zewnętrznego. Przyczyną pojawienia się bolesnych zmian są infekcje bakteryjne gruczołów łojowych i mieszków włosowych. Objawami czyraka jest ból, swędzenie i podrażnienie okolic ucha, a także gorączka czy...

  Zabiegi

  Myringotomia (paracenteza)

  Paracenteza (myringotomia) jest to zabieg przeprowadzany w otolaryngologii, a polegający na nakłuciu błony bębenkowej. Jest on najczęściej wykonywany w celu ewakuacji patologicznego wysięku z jamy bębenkowej. Wskazaniami do myringotomii są więc: wysiękowe...

  Zabiegi

  Tympanoplastyka

  Tympanoplastyka jest operacją laryngologiczną w obrębie ucha środkowego, polegającą na rekonstrukcji uszkodzonej błony bębenkowej oraz odtworzeniu ciągu kosteczek słuchowych w celu poprawy słuchu pacjenta. Operacja ta ma za zadanie przywrócić przewodnictwo...

  Laryngologia

  Perforacja błony bębenkowej - objawy, przyczyny, leczenie

  Perforacja błony bębenkowej może wystąpić jako powikłanie zapalenia ucha środkowego. Najczęściej jednak powodują ją urazy mechaniczne, np. uderzenie w głowę, nieprawidłowe czyszczenie uszu patyczkami higienicznymi. Czasami przedziurawienie błony bębenkowej...

  Zabiegi

  Wziernikowanie ucha

  Wziernikowanie ucha jest badaniem, które obejmuje przegląd ucha narzędziem zwanym otoskopem. Jest ono wykonywane w celu zbadania zewnętrznego przewodu słuchowego - tunelu, który prowadzi od ucha (małżowiny) do błony bębenkowej. Kontrola błony bębenkowej...

  Zabiegi

  Drenaż jam bębenkowych

  Drenaż jam bębenkowych jest to zabieg otolaryngologiczny wykonywany w przypadku wysiękowego zapalenia ucha środkowego. Takie zapalenie szczególnie często dotyczy dzieci, polega ono na gromadzeniu się wysięku w jamie bębenkowej, którego obecność upośledza...