Apap Fast (Paracetamol Accord)

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki musujące
Dawka
0,5 g
Ilość
60 tabl. (tuba)
Typ
Bez recepty
Refundacja
Nie
Producent: US PHARMACIA SP. Z O.O.

Apap Fast (Paracetamol Accord) - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Inne produkty spożywcze

Przyjmując leki, należy pamiętać, by zwrócić szczególną uwagę na produkty, które mogą przyczynić się do powstania niebezpiecznych interakcji z medykamentami. Przeczytaj pełny opis interakcji leków z innymi produktami żywnościowymi.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Apap Fast (Paracetamol Accord) - ulotka preparatu

Apap Fast (Paracetamol Accord) - opis

Leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu i/lub gorączki.

Apap Fast (Paracetamol Accord) - skład

Każda tabletka musująca zawiera 500 mg paracetamolu.

Substancje pomocnicze: każda tabletka zawiera około 503 mg sodu oraz 131 mg sorbitolu (E420). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Apap Fast (Paracetamol Accord) - dawkowanie

Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i powyżej.

Dawkę ustala się według masy ciała i wieku. Dawka pojedyncza wynosi od 10 od 15 mg/kg masy ciała ( mc.). Maksymalna dawka dobowa nie może przekroczyć 60 mg/kg mc.

Pacjenci pediatryczni:

• Dzieci w wieku poniżej 12 lat: nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

• Młodzież w wieku od 12 do 15 lat o masie ciała od 41 do 50 kg: dawka jednorazowa to jedna tabletka, podawana co 4-6 godzin. Nie wolno przekraczać dawki czterech tabletek na dobę.

• Młodzież w wieku od 16 do 18 lat o masie ciała powyżej 50 kg: dawkowanie takie samo jak u dorosłych.

Dorośli:

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych to 1 do 2 tabletek 500 mg. W razie konieczności dawkę można powtarzać co 4 godziny, nie przekraczając dawki 3 g leku Paracetamol Accord na dobę (tj. 6 tabletek).

Zalecana maksymalna dawka dobowa:

• Maksymalna dawka dobowa leku Paracetamol Accord nie powinna być większa niż 3 g.

• Maksymalna dawka pojedyncza to 1 g (2 tabletki musujące).

Paracetamol Accord jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletki należy rozpuścić w pełnej szklance wody, pozwolić na całkowite rozpuszczenie, po czym wypić przygotowany roztwór.

Częstość podawania:

Odstęp między kolejnymi dawkami zależy od rodzaju objawów i wielkości maksymalnej dawki dobowej. Systematyczne stosowanie zapobiega bólowi lub wahaniom temperatury. W razie nawrotu objawów (gorączka i/lub ból) dawkowanie można powtórzyć. Leku nie powinno się jednak stosować częściej niż co 6 godzin, a w żadnym wypadku nie częściej niż co 4 godziny. U młodzieży lek należy podawać w regularnych odstępach, również w nocy; najlepiej co 6 godzin, poza tym nie częściej niż co 4 godziny. Jeśli ból utrzymuje się dłużej niż 5 dni lub gorączka występuje przez czas dłuższy niż 3 dni, ulega nasileniu lub pojawiają się inne objawy, należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza.

Niewydolność nerek:

W przypadku niewydolności nerek dawkę należy zmniejszyć:

Współczynnik przesączania kłębuszkowego

Dawka

10 – 50 ml/min

500 mg co 6 godzin

< 10 ml/min

500 mg co 8 godzin

Zaburzenia czynności wątroby:

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta należy zmniejszyć dawkę leku lub wydłużyć odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami.

Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg/kg na dobę (maksymalna dawka dobowa wynosi 2 g) w poniżej wymienionych okolicznościach:

• jeśli masa ciała u dorosłych jest mniejsza niż 50 kg,

• występowanie łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespołu Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna),

• odwodnienie,

• długotrwałe niedożywienie,

• przewlekły alkoholizm.

Stosowanie paracetamolu z jedzeniem i piciem nie wpływa na skuteczność produktu leczniczego.

Apap Fast (Paracetamol Accord) - środki ostrożności

Nie zaleca się długotrwałego lub częstego stosowania leku. Pacjentów należy poinformować, aby nie przyjmowali leku jednocześnie z innymi produktami zawierającymi w składzie paracetamol. Przyjęcie jednorazowo wielokrotnej dawki dobowej paracetamolu może prowadzić do ciężkiego uszkodzenia wątroby; w takich przypadkach nie występuje utrata przytomności. Należy jednak natychmiast zasięgnąć porady medycznej. Długotrwałe stosowanie może mieć szkodliwy wpływ, chyba że odbywa się pod nadzorem lekarskim. U młodzieży leczonej paracetamolem w dawce 60 mg/kg na dobę, nie należy jednocześnie stosować innych leków przeciwgorączkowych, chyba że paracetamol okaże się nieskuteczny.

U pacjentów z umiarkowanym i ciężkim zaburzeniem czynności nerek, łagodną do umiarkowanej niewydolnością wątroby (w tym zespół Gilberta), ciężką niewydolnością wątroby (child-pugh> 9), ostrym zapaleniem wątroby, u pacjentów jednocześnie leczonych innymi produktami leczniczymi, które mają wpływ na czynność wątroby, u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, chorobą alkoholową, odwodnieniem lub w przypadku długotrwałego niedożywienia należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Paracetamol Accord (patrz punkt 4.2).

Niebezpieczeństwo przedawkowania jest większe u pacjentów z poalkoholową niewydolnością wątroby przebiegającą bez marskości. Należy zachować szczególną ostrożność podczas leczenia pacjentów z przewlekłym alkoholizmem. W takich przypadkach nie powinno się stosować dawki większej niż 2 g na dobę. Nie powinno się spożywać alkoholu podczas stosowania leku Paracetamol Accord.

U pacjentów astmatycznych, wrażliwych na aspirynę należy zachować ostrożność podczas stosowania paracetamolu, gdyż u mniej niż 5% badanych pacjentów zgłoszono niewielki skurcz oskrzeli po podaniu paracetamolu (reakcja krzyżowa).

Produkt leczniczy zawiera sorbitol. Pacjenci, cierpiący na rzadkie dziedziczne schorzenia, związane z nietolerancją fruktozy nie powinni przyjmować leku.

Każda tabletka musująca produktu leczniczego zawiera 503 mg sodu. Należy to wziąć pod uwagę w przypadku pacjentów stosujących dietę z kontrolowaną zawartością sodu.

W razie wystąpienia wysokiej temperatury lub objawów wtórnego zakażenia, lub w przypadku utrzymywania się objawów, należy zgłosić się do lekarza.

W razie przedawkowania należy bezzwłocznie zasięgnąć porady medycznej, nawet jeśli samopoczucie pacjenta jest dobre, ze względu na ryzyko wystąpienia nieodwracalnego uszkodzenia wątroby (patrz punkt 4.9).

Apap Fast (Paracetamol Accord) - przedawkowanie

Istnieje ryzyko zatrucia, w szczególności u osób w podeszłym wieku, młodzieży, u pacjentów z chorobami wątroby, przewlekłym alkoholizmem oraz z chronicznym niedożywieniem. Przedawkowanie może prowadzić do zgonu.

Objawy przedawkowania zwykle występują w ciągu pierwszych 24 godzin i obejmują: nudności, wymioty, jadłowstręt, bladość i ból brzucha. W przypadku przedawkowania paracetamolu, konieczne jest natychmiastowe podjęcie środków zaradczych, nawet jeśli objawy nie są widoczne.

Podanie paracetamolu w jednorazowej dawce 10 g lub większej osobie dorosłej, lub podanie 150 mg paracetamolu na kg masy ciała może doprowadzi do martwicy komórek wątrobowych, w wyniku czego może dojść do całkowitej i nieodwracalnej martwicy wątroby, niewydolności wątroby, kwasicy metabolicznej i encefalopatii, co może być z kolei przyczyną śpiączki i zgonu. Jednocześnie w okresie od 12 do 48 godzin od momentu zażycia toksycznej dawki paracetamolu obserwuje się zwiększenie aktywności aminotransaminaz wątrobowych (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej, bilirubiny oraz zwiększenie stężenia protrombiny.

Sposób postępowania przy przedawkowaniu:

• Natychmiastowe przewiezienie chorego do szpitala.

• Pobranie próbki krwi w celu oznaczenia stężenia paracetamolu w osoczu.

• Dożylne podanie antidotum, N-acetylocysteiny, tak szybko jak to możliwe lub w ciągu pierwszych 8 godzin od przedawkowania.

• Podanie węgla aktywowanego, jeśli zażyta dawka paracetamolu przekracza 12 g lub 150 mg/kg; należy go podać w ciągu godziny od przedawkowania.

• Skuteczne jest również doustne podanie metioniny, pod warunkiem, że nastąpi to w okresie od 10 do 12 godzin od momentu zażycia toksycznej dawki.

• Należy rozpocząć leczenie objawowe.

• W przypadku silnego zatrucia można zastosować hemodializę lub hemoperfuzję.

Apap Fast (Paracetamol Accord) - przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na paracetamol lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Apap Fast (Paracetamol Accord) - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych opisano według następującej konwencji: bardzo często

(> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), w tym pojedyncze przypadki. W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania objawy niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem.

Częstość

Układ

Objawy

Rzadko

> 1/10 000 - < 1/1000

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Zaburzenia związane z płytkami krwi, zaburzenia związane z komórkami macierzystymi

Zaburzenia układu immunologicznego

Reakcje alergiczne (wykluczając obrzęk naczynioruchowy)

Zaburzenia psychiczne

Depresja (nieokreślona), splątanie, halucynacje

Zaburzenia układu nerwowego

Drżenie (nieokreślone), ból głowy (nieokreślony)

Zaburzenia oka

Zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

Obrzęk

Zaburzenia żołądka i jelit

Krwotok (nieokreślony), ból brzucha (nieokreślony), biegunka (nieokreślona), nudności, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Zawroty głowy (wykluczając zawroty pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie polekowe, interakcje z lekami (nieokreślone)

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Przedawkowanie i zatrucie

Bardzo rzadko

(< 10 000)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Hepatotoksyczność

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Reakcja nadwrażliwości (wymagająca przerwania leczenia)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Małopłytkowość, leukopenia, neutropenia,

niedokrwistość hemolityczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Hipoglikemia

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ropomocz jałowy (zmętnienie moczu) i działania niepożądane pochodzenia nerkowego

Zgłoszono również przypadki występowania nekrolizy naskórka, zespołu Stevensa-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, bezmocz), działań niepożądanych ze strony układu żołądkowo-jelitowego oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

Apap Fast (Paracetamol Accord) - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Dane epidemiologiczne dotyczące doustnego stosowania dawek terapeutycznych paracetamolu nie wskazują na szkodliwe działanie leku na przebieg ciąży lub stan zdrowia płodu/noworodka. Dane prospektywne dotyczące przedawkowania leku w czasie ciąży nie wykazały zwiększonego ryzyka powstania wad rozwojowych płodu. Badania wpływu doustnego podawania leku na rozrodczość nie wykazały żadnych objawów wad rozwojowych płodu ani toksycznego wpływu na płód (patrz punkt 5.3).

Uważa się, że paracetamol podawany w zazwyczaj stosowanych dawkach terapeutycznych jest bezpieczny u kobiet w ciąży, jeśli stosuje się go krótkoterminowo w leczeniu niewielkich bólów lub gorączki.

Karmienie piersią:

Po podaniu doustnym, paracetamol przenika do mleka ludzkiego w niewielkich ilościach. Dotychczas nie doniesiono o występowaniu działań niepożądanych związanych z karmieniem piersią. Produkt Paracetamol Accord może być stosowany w dawkach terapeutycznych podczas karmienia piersią.

Apap Fast (Paracetamol Accord) - prowadzenie pojazdów

Paracetamol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Paracetamolum

  Substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. W ośrodkowym układzie nerwowym hamuje działanie prostaglandyn - związków biologicznie czynnych odpowiedzialnych m.in. za podwyższenie ciepłoty ciała i zwiększenie wrażliwości na bodźce bólowe. Substancja lecznicza stosowana jest w przypadku bólów o słabym i umiarkowanym nasileniu.

  Dostępne opakowania
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 60 tabl. (tuba) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 10 tabl. (tuba) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 16 tabl. (tuba) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 100 tabl. (tuba) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 24 tabl. (tuba) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 30 tabl. (tuba) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 20 tabl. (tuba) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 60 tabl. (blister) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  Apap Fast (Paracetamol Accord)

  tabletki musujące - 30 tabl. (blister) - 0,5 g
  US PHARMACIA SP. Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Paracetamol nie zawsze bezpieczny

  Paracetamol nie zawsze bezpieczny

  W ostatnich dniach Polską wstrząsnęła wiadomość o śmierci 60-letniego mężczyzny, który zmarł z powodu przedawkowania paracetamolu. Polacy niestety przodują w przyjmowaniu leków bez recepty. Swoją codzienną dietę uzupełniają lekami przeciwbólowymi, a rocznie...

  Leki i suplementy

  Zażywasz paracetamol? Musisz to wiedzieć

  Zażywasz paracetamol? Musisz to wiedzieć

  Bardziej niebezpieczny, niż myślimy Paracetamol to jeden z najbardziej popularnych w naszym kraju środków o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Polacy chętnie sięgają po niego od lat 90. To właśnie wtedy paracetamol wyparł szeroko stosowany...

  Leki i suplementy

  Uważaj na paracetamol - zdarzają się ostre zatrucia!

  Uważaj na paracetamol - zdarzają się ostre zatrucia!

  W warszawskim szpitalu Praskim w ubiegłym roku leczono 49 osób, które zatruły się paracetamolem. U 16 osób doszło do uszkodzenia wątroby. W USA blisko połowa przypadków ostrej niewydolności wątroby jest wynikiem zatrucia lub przewlekłego stosowania właśnie...

  Leki i suplementy

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Objawy przedawkowania ibuprofenu

  Mieszkańcy Polski coraz częściej sięgają po żele przeciwbólowe i leki doustne z ibuprofenem w składzie. W samym tylko lipcu br. sprzedano ponad 1,5 mln tubek i ponad 3,5 mln opakowań leków. Jakie preparaty są najpopularniejsze? To m.in. Nurofen Express,...