Ansyn

zobacz opinie o produkcie »
Cena
71,80 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
1 mg
Ilość
120 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ACTAVIS GROUP PTC EHF.

Ansyn - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Ansyn - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Ansyn - opis

Ansyn jest wskazany do stosowania w:

leczeniu zaawansowanego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. 

leczeniu uzupełniającym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego. 

leczeniu uzupełniającym wczesnego raka piersi u kobiet po menopauzie, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego, po 2 do 3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem. 

Ansyn - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 1 mg anastrozolu ( Anastrozolum ).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 93 mg laktozy jednowodnej.

Ansyn - dawkowanie

Dawkowanie

Zalecana dawka anastrozolu u pacjentek dorosłych, w tym w podeszłym wieku, to jedna tabletka 1 mg doustnie raz na dobę. 

U pacjentek po menopauzie z wczesnym rakiem piersi, u których stwierdzono w guzie obecność receptora estrogenowego, zaleca się hormonalne leczenie uzupełniające przez 5 lat. 

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Anastrozol nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zaburzenia czynności nerek

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodnym i umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek. W przypadku stosowania u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy zachować ostrożność.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie jest zalecana zmiana dawkowania u pacjentów z łagodną chorobą wątroby. Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku stosowania u pacjentek z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności wątroby.

Sposób podawania

Produkt leczniczy Ansyn powinien być podawany doustnie.

Ansyn - środki ostrożności

Ogólne  Anastrozol nie powinien być stosowany u pacjentek przed menopauzą. W przypadku wątpliwości dotyczących stanu hormonalnego pacjentek należy wykonać oznaczenie stężenia hormonów (hormonu luteinizującego [LH], hormonu stymulującego wydzielanie folikuliny [FSH] i (lub) estradiolu) w celu potwierdzenia menopauzy. Brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania z analogami LHRH. 

Należy unikać jednoczesnego stosowania tamoksyfenu lub leków zawierających estrogeny z anastrozolem, ponieważ zmniejsza to jego działanie farmakologiczne. 

Wpływ na gęstość mineralną kości

Anastrozol powoduje zmniejszenie zawartości estrogenów we krwi i może powodować zmniejszenie gęstości mineralnej kości z możliwym zwiększeniem ryzyka złamań kości.

Kobiety z rozpoznaną osteoporozą lub ryzykiem wystąpienia osteoporozy powinny mieć wykonane formalnie badanie densytometryczne kości przed rozpoczęciem leczenia i następnie powtarzać je regularnie podczas leczenia. Jeżeli istnieją wskazania, należy rozpocząć leczenie lub profilaktykę osteoporozy i regularnie monitorować ich skuteczność. Należy rozważyć zastosowanie leków specjalistycznych, np. bisfosfonianów, które mogą zahamować utratę minerałów spowodowaną stosowaniem anastrozolu u pacjentek po menopauzie. 

Zaburzenia czynności wątroby

Anastrozol nie był badany u pacjentek z rakiem piersi, z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentek z niewydolnością wątroby może się zwiększyć ekspozycja na anastrozol; podczas stosowania anastrozolu u pacjentek z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby należy zachować ostrożność. Leczenie powinno być oparte na ocenie korzyści i ryzyka u każdej pacjentki. 

Zaburzenia czynności nerek  

Anastrozol nie był badany u pacjentek z rakiem piersi, z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

U pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek nie zwiększa się ekspozycja na anastrozol (GRF < 30 ml/min.); u pacjentek z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy anastrozol stosować ostrożnie.

Dzieci i młodzież

Anastrozol nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności w tej grupie pacjentów.

Anastrozol nie powinien być stosowany u chłopców z niedoborem hormonu wzrostu w połączeniu z terapią hormonem wzrostu. W głównym badaniu klinicznym nie wykazano skuteczności i nie ustalono bezpieczeństwa stosowania. Ponieważ anastrozol zmniejsza stężenie estradiolu, anastrozolu nie wolno stosować u dziewcząt z niedoborem hormonu wzrostu, jako uzupełnienia leczenia hormonem wzrostu. Długoterminowe dane dotyczące bezpieczeństwa u dzieci i młodzieży nie są dostępne.

Nadwrażliwość na laktozę

Produkt zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentek z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ansyn - przedawkowanie

Dane kliniczne dotyczące przypadkowego przedawkowania anastrozolu są ograniczone. W badaniach na zwierzętach anastrozol wykazywał niewielką ostrą toksyczność. 

W badaniach klinicznych stosowano różne dawki anastrozolu, do 60 mg jednorazowo u zdrowych ochotników płci męskiej i do 10 mg na dobę u kobiet w okresie po menopauzie z zaawansowanym rakiem piersi; dawki te były dobrze tolerowane. Nie ustalono wielkości dawki jednorazowej anastrozolu, która może powodować zagrożenie życia. 

Nie istnieje specyficzne antidotum dla anastrozolu, w razie przedawkowania należy stosować leczenie objawowe.

W przypadku przedawkowania należy wziąć pod uwagę możliwość zatrucia wieloma związkami. Można wywołać wymioty, jeśli pacjent jest przytomny. Ze względu na niewielki stopień wiązania się anastrozolu z białkami skutecznym sposobem leczenia przedawkowania może być dializa. Wskazane jest ogólne leczenie podtrzymujące, w tym częste monitorowanie czynności życiowych i ścisła obserwacja pacjentki.

Ansyn - przeciwwskazania

Anastrozol jest przeciwwskazany:

u pacjentek w okresie ciąży i karmienia piersią 

u pacjentek ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ansyn - działania niepożądane

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane zgłaszane z badań klinicznych po wprowadzeniu do obrotu lub raportów spontanicznych.

Jeżeli nie podano inaczej, kategorie częstotliwości zostały ustalone na podstawie liczby zdarzeń niepożądanych w dużym badaniu III fazy [ATAC] przeprowadzonym u 9366 kobiet po menopauzie z operacyjnym rakiem piersi, leczonych uzupełniająco przez 5 lat (anastrozol, tamoksyfen w monoterapii lub stosowane jednocześnie – badanie ATAC).

Wymienione poniżej działania niepożądane są uporządkowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów (ang. System Organ Class – SOC). Częstość zdefiniowano wg następującej konwencji: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100, < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000, < 1/100), rzadko (≥1/10 000, < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000). Najczęściej zgłaszanymi działaniami niepożądanymi były: bóle głowy, uderzenia gorąca, nudności, pokrzywka, bóle i sztywność stawów, zapalenie stawów, osłabienie.

Tabela 1. Działania niepożądane według klasyfikacji układów i narządów (SOC) oraz częstości

Działania niepożądane według SOC i częstości

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często 

Jadłowstręt

Hipercholesterolemia

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często 

Często 

Ból głowy

Senność

Zespół cieśni nadgarstka*

Zaburzenia naczyniowe

Bardzo często 

Uderzenia gorąca

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często 

Często 

Nudności

Biegunka, wymioty

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych 

Często 

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności fosfatazy alkalicznej, aminotransferazy alaninowej i asparaginianowej

Zwiększenie aktywności gammaglutamylotransferazy oraz fosfatazy zasadowej Zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Bardzo często

Często 

Niezbyt często 

Rzadko 

Wysypka

Przerzedzenie włosów (łysienie)

Reakcje alergiczne

Pokrzywka

Rumień wielopostaciowy

Reakcja rzekomoanafilaktyczna

Zapalenie naczyń skórnych (w tym przypadki plamicy

Henocha-Schönleina)**

* Przypadki zespołu cieśni nadgarstka zgłaszane były u większej liczby pacjentek otrzymujących anastrozol w trakcie badań klinicznych w porównaniu z pacjentkami leczonymi tamoksyfenem. Jednak większość tych przypadków jest zgłaszana u pacjentek posiadających predyspozycje do tego schorzenia. 

** Zapalenie naczyń skórnych i przypadki plamicy Henocha-Schönleina nie były obserwowane u pacjentek w badaniu ATAC, dlatego częstość tego zdarzenia można określić jako “rzadko” (≥0,01%, < 0,1%) w oparciu o najmniej korzystną wartość estymacji punktowej. 

*** Krwawienia z pochwy obserwowano często, głównie u pacjentek z zaawansowanym rakiem piersi, podczas pierwszych kilku tygodni po zmianie z terapii hormonalnej na terapię anastrozolem. Jeśli krwawienie się przedłuża należy rozważyć zmianę leczenia.

W tabeli poniżej przedstawiono częstość występowania wstępnie określonych działań niepożądanych dla średniego okresu obserwacji wynoszącego 68 miesięcy podczas badania ATAC, niezależnie od przyczyn wystąpienia, zgłaszanych u pacjentek otrzymujących leczenie w ramach badania i do 14 dni po odstawieniu leczenia.

Tabela 2. Określone działania niepożądane w badaniu ATAC

Działanie niepożądane

Anastrozol (N=3092)

Tamoksyfen (N=3094)

Uderzenia gorąca

1104 (35,7%)

1264 (40,9%)

Ból i (lub) sztywność stawów

1100 (35,6%)

911 (29,4%)

Zaburzenia nastroju

597 (19,3%)

554 (17,9%)

Zmęczenie lub osłabienie

575 (18,6%)

544 (17,6%)

Nudności i wymioty

393 (12,7%)

384 (12,4%)

Złamania

315 (10,2%)

209 (6,8%)

Złamania kręgosłupa, stawu biodrowego lub złamania nadgarstka/Collesa

133 (4,3%)

91 (2,9%)

Złamania nadgarstka/Collesa

67 (2,2%)

50 (1,6%)

Złamania kręgosłupa

43 (1,4%)

22 (0,7%)

Złamania stawu biodrowego

28 (0,9%)

26 (0,8%)

Zaćma

182 (5,9%)

213 (6,9%)

Krwawienie z pochwy

167 (5,4%)

317(10,2%)

Choroba niedokrwienna serca

127 (4,1%)

104 (3,4%)

Dławica piersiowa

71 (2,3%)

51 (1,6%)

Zawał mięśnia sercowego

37 (1,2%)

34 (1,1%)

Choroba wieńcowa

25 (0,8%)

23 (0,7%)

Niedokrwienie mięśnia sercowego

22 (0,7%)

14 (0,5%)

Upławy z pochwy

109 (3,5%)

408 (13,2%)

Wszelkie zdarzenia zakrzepowo-zatorowe żył

87 (2,8%)

140 (4,5%)

Zakrzepica żył głębokich, w tym zatorowość płucna 

48 (1,6%)

74 (2,4%)

Incydenty niedokrwienne mózgowonaczyniowe

62 (2,0%)

88 (2,8%)

Rak endometrium

4 (0,2%)

13 (0,6%)

W grupie anastrozolu i w grupie tamoksyfenu obserwowano odsetek złamań wynoszący odpowiednio 22 na 1 000 pacjento-lat i 15 na 1 000 pacjento-lat po średnim okresie obserwacji wynoszącym do 68 miesięcy. Obserwowany odsetek złamań w grupie anastrozolu jest podobny do zakresu zgłaszanego w populacjach pacjentek po menopauzie w podobnym przedziale wiekowym. 

Częstość występowania osteoporozy wynosiła 10,5% u pacjentek leczonych anastrozolem oraz 7,3% u pacjentek leczonych tamoksyfenem.

Nie określono, czy odsetki złamań i osteoporozy, obserwowane u pacjentek podczas badania ATAC leczonych anastrozolem, odzwierciedlają działanie ochronne tamoksyfenu, swoiste działanie anastrozolu, czy działania obu tych leków.

Ansyn - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały toksyczne działanie na reprodukcję. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Brak danych dotyczących stosowania anastrozolu w okresie karmienia piersią. Anastrozol jest przeciwwskazany u kobiet w okresie karmienia piersią.

Płodność

Wpływ stosowania anastrozolu na płodność ludzi nie był badany. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ na reprodukcję.

Ansyn - prowadzenie pojazdów

Anastrozol nie wywiera wpływu lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Nie mniej jednak podczas stosowania anastrozolu może wystąpić osłabienie i senność i dlatego, jeśli takie objawy się utrzymują to należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Ansyn - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Anastrozolum

  Jest to niesteroidowy inhibitor aromatazy silny i selektywny. Stosowany jest w leczeniu raka piersi w stopniu zaawansowanym z obecnością w guzie receptorów hormonalnych u kobiet po menopauzie, a także po 2-3 latach leczenia uzupełniającego tamoksyfenem.

  Dostępne opakowania
  Ansyn

  Ansyn

  tabletki powlekane - 120 tabl. - 1 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  Ansyn

  Ansyn

  tabletki powlekane - 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) - 1 mg
  ACTAVIS GROUP PTC EHF.
  71,80 zł
  Powiązane artykuły
  Niezbędnik pacjenta

  2015 rok w służbie zdrowia

  2015 rok w służbie zdrowia

  Temat poprawy funkcjonowania polskiej służby zdrowia jest zarówno wrażliwy, jak i ważny. Z tym, że zmiany muszą nastąpić, zgadzają się niemal wszyscy. Coraz wyraźniej widać również kierunek tych zmian - co jest zjawiskiem pozytywnym. Merytoryczna dyskusja...

  Newsy

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Nowa lista leków refundowanych. Nie ma na niej Olaparybu

  Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę leków refundowanych, która będzie obowiązywała od 1 marca 2021 roku. Niestety wiele środków nie uzyskało dofinansowania, w tym Olaparyb, popularny lek stosowany w leczeniu raka jajnika, co wywołało zaskoczenie i...

  Leczenie raka piersi

  Antydepresant w terapii wspomagającej leczenie raka piersi

  Podczas Breast Cancer Symposium w San Antonio przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem leku na depresję w leczeniu raka piersi. Okazał się on skuteczny w zwalczaniu bólu wywoływanego przez lek na raka. Skutki uboczne leków na raka piersi Leczenie...

  Newsy

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Valcyte - lek dla dzieci po przeszczepach będzie refundowany

  Resort zdrowia opublikował projekt listy leków refundowanych, która będzie obowiązywała od września. Na liście znalazł się lek dla dzieci po przeszczepach. Niższa cena Valcyte to lek przeciwwirusowy stosowany po przeszczepie wielonarządowym. Projekt...

  Leczenie raka piersi

  Badania nad nowoczesnymi metodami leczenia raka piersi

  Podczas 36. Dorocznego Spotkania Naukowego w Chicago, Towarzystwo Radiologii Interwencyjnej przedstawiło wyniki badań, wskazujące, iż zablokowanie enzymu niezbędnego do wytwarzania energii dla komórek rakowych w połączeniu z podawaniem leku bezpośrednio...

  Leki i suplementy

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Nowa lista leków refundowanych - 1 września 2015 r.

  Znany jest już projekt najnowszej listy refundacyjnej, który zacznie obowiązywać od 1 września bieżącego roku. Grupę leków objętych dopłatami wzbogacono o 76 produktów. Nie wszystkie wiadomości sa jednak dobre. Na skutek zmian część leków stanie się droższa...

  Rak jajnika - objawy, leczenie

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora: hańba, że to jest lek nierefundowany (WIDEO)

  Kora, a właściwie Olga Jackowska to artystka niezwykle popularna kojarząca się nam z grupą Maanam. W 2014 roku Polskę obiegła informacja, że artystka ma raka jajników. Potwierdziła to na swoim Facebooku, kierując się z prośbą o pomoc do swoich fanów...