Amotaks Dis

zobacz opinie o produkcie »
Cena
8,20 zł
Forma
tabletki
Dawka
0,5 g
Ilość
16 tabl.
Typ
Na receptę RpPielęgniarkaPołożna
Refundacja
Tak
Producent: TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.

Amotaks Dis - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

POKAŻ WIĘCEJ

Amotaks Dis - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amotaks Dis - opis

Zakażenia spowodowane przez drobnoustroje wrażliwe na amoksycylinę, tj.:

- zakażenia górnych dróg oddechowych;

- zakażenia dolnych dróg oddechowych;

- zakażenia układu moczowego;

- zakażenia skóry i tkanek miękkich;

- ostra, niepowikłana rzeżączka;

- zapobieganie zapaleniu wsierdzia; 

- wczesna postać boreliozy;

- eradykacja Helicobacter pylori - jako element złożonej terapii wielolekowej.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące stosowania antybiotyków leków przeciwbakteryjnych.

Amotaks Dis - skład

Jedna tabletka zawiera 1 g amoksycyliny(Amoxicillinum) w postaci amoksycylinytrójwodnej.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: aspartam:

1 tabletka 1 g zawiera 6,80 mg aspartamu. 

Amotaks Dis - dawkowanie

Wielkość dawki zależy od stopnia ciężkości zakażenia, wrażliwości drobnoustroju wywołującego zakażenie, stanu pacjenta, wieku i masy ciała.

Produkt leczniczy Amotaks dostępny jest również w postaci tabletek o mocy 1 g, kapsułek o mocy 500 mg oraz w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml. 

Dorośli i dzieci o masie ciała powyżej 40 kg

Zwykle stosuje się dawkę 750 mg do 3 g na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. W ciężkich zakażeniach dawkę można zwiększyć do 6 g na dobę.

Zakażenia dróg oddechowych: od 1,5 do 2 g dwa razy na dobę lub 1 g trzy razy na dobę.

Rzeżączka: jednorazowo 3 g.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 2 g przy zabiegach stomatologicznych 30 do 60 minut przed zabiegiem. W celu uzyskania dalszych szczegółowych informacji i opisu postępowania u pacjentów obciążonych ryzykiem również przy innych zabiegach chirurgicznych, należy zapoznać się z lokalnymi, oficjalnymi wytycznymi dotyczącymi zapobiegania zapaleniu wsierdzia.

Wczesne stadium boreliozy: 500 mg do 1 g trzy razy na dobę przez 10 do 21 dni.

Eradykacja Helicobacter pylori: w zakażeniach wywołanych przez H. pylori Amotaks Dis stosuje się w schemacie wielolekowej terapii skojarzeniowej.

Dzieci o masie ciała do 40 kg

Dawka dobowa u dzieci wynosi od 40 do 90 mg/kg mc. w dwóch lub trzech dawkach podzielonych*. Nie należy przekraczać dawki 3 g amoksycyliny na dobę.

* Dane z badań farmakokinetyki i farmakodynamiki wskazują większą skuteczność amoksycyliny, jeśli podawana jest 3 razy na dobę, dlatego dawkowanie dwa razy na dobę zaleca się jedynie podczas stosowania większych dobowych dawek. 

Wczesne stadium boreliozy: 25 do 50 mg/kg mc./dobę przez 10 do 21 dni.

Zapobieganie zapaleniu wsierdzia: 50 mg/kg mc. podaje się na godzinę przed planowanym zabiegiem chirurgicznym.

Dzieciom o masie ciała większej niż 40 kg należy podawać zwykłą dawkę dla dorosłych.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z lekką niewydolnością nerek zmiana schematu dawkowania nie jest konieczna. Jeżeli klirens nerkowy jest mniejszy niż 30 ml/min, zaleca się wydłużenie odstępu między dawkami lub zmniejszenie kolejnych dawek produktu (patrz punkt 4.4).

Dorośli

Klirens kreatyniny(ml/min)

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Dostosowanie dawki nie jest konieczne

 

30-10

500 mg

12 godzin

< 10

500 mg

24 godziny

Hemodializa

500 mg na dobę i 500 mg podczas i po zakończeniu dializy.

Dzieci

Klirens kreatyniny(ml/min)

Dawka

Odstęp między dawkami

> 30

Dostosowanie dawki nie jest konieczne

 

30-10

Dawka zwykle stosowana

12 godzin

< 10

Dawka zwykle stosowana

24 godziny

Czas leczenia

Zwykle leczenie należy kontynuować przez 2 do 3 dni od chwili ustąpienia objawów klinicznych. W zakażeniach paciorkowcowych leczenie należy prowadzić przez co najmniej 10 dni. W zakażeniach ciężkich lub przewlekłych czas leczenia zależy od obrazu klinicznego. 

Sposób podawania

Tabletki Amotaks Dis można podzielić na dwie równe części, w miejscu widocznego wgłębienia. 

Amotaks Dis można przyjmować przed posiłkiem, w trakcie lub po posiłku. 

Tabletki można połykać w całości lub po rozkruszeniu popijając szklanką wody, ssać lub wypić po przygotowaniu zawiesiny.

Sposób przygotowania zawiesiny

Do szklanki z niewielką ilością przegotowanej, chłodnej wody wrzucić odpowiednią liczbę tabletek, wymieszać i wypić.

Amotaks Dis - środki ostrożności

Przed podaniem pacjentowi amoksycyliny należy przeprowadzić dokładny wywiad dotyczący skłonności do reakcji nadwrażliwości na penicyliny, cefalosporyny lub inne alergeny. 

Bardzo rzadko w czasie leczenia amoksycyliną mogą wystąpić ciężkie objawy nadwrażliwości w postaci reakcji anafilaktycznej. Większe prawdopodobieństwo takiej reakcji występuje po podaniu antybiotyku drogą parenteralną. Prawdopodobieństwo reakcji nadwrażliwości jest większe u osób ze skłonnością do reakcji alergicznych na wiele różnych substancji. Reakcje takie opisywano u osób z alergią na penicylinę. 

W przypadku wstrząsu anafilaktycznego lub obrzęku naczynioruchowego w pierwszej kolejności należy podać adrenalinę, następnie lek przeciwhistaminowy, a jako ostatni - kortykosteroid. Należy również monitorować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie tętnicze krwi).

Wysypki częściej pojawiają się u pacjentów z mononukleozą oraz u pacjentów z zaburzeniami limfatycznymi, w tym z białaczką limfatyczną.

Amoksycylinę należy ostrożnie podawać pacjentom z ciężką niewydolnością nerek. W dawkowaniu należy uwzględnić klirens kreatyniny.

Antybiotyk należy ostrożnie podawać pacjentom ze stwierdzonymi w wywiadzie chorobami przewodu pokarmowego, szczególnie zapaleniem okrężnicy.

Długotrwałe podawanie antybiotyków może być przyczyną nadmiernego rozwoju niewrażliwych bakterii lub grzybów. W przypadku pojawienia się nowych zakażeń grzybiczych lub bakteryjnych podczas leczenia amoksycyliną, antybiotyk należy natychmiast odstawić i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Jeśli wystąpi ciężka, uporczywa biegunka, należy wziąć pod uwagę możliwość rzekomobłoniastego zapalenia okrężnicy (w większości przypadków wywołanego przez Clostridium difficile). W takim przypadku należy przerwać podawanie amoksycyliny i rozpocząć odpowiednie leczenie. Stosowanie środków hamujących perystaltykę jest przeciwwskazane.

Produkt zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

Amotaks Dis - przedawkowanie

Po przedawkowaniu amoksycyliny mogą pojawić się takie objawy, jak: nudności, wymioty, biegunka, zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej, krystaluria. 

W razie przedawkowania amoksycyliny należy natychmiast odstawić lek i wprowadzić leczenie objawowe oraz kontrolować podstawowe czynności życiowe (oddech, tętno, ciśnienie krwi). Należy zwrócić szczególną uwagę na równowagę wodno-elektrolitową.

Amoksycylina może być usuwana z organizmu przez hemodializę.

Amotaks Dis - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na amoksycylinę lub jakikolwiek antybiotyk beta-laktamowy (penicyliny, cefalosporyny) lub którąkolwiek substancję pomocniczą.

Amotaks Dis - działania niepożądane

Działania niepożądane po zastosowaniu produktu leczniczego możnasklasyfikować jako: bardzo często (≥1/10), często (≥1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥1/1 000 do < 1/100), rzadko (≥1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

bardzo rzadko: kandydoza skóry i błon śluzowych.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

bardzo rzadko: przemijająca małopłytkowość, leukopenia, niedokrwistość hemolityczna, wydłużony czas krwawienia i czas protrombinowy.

Reakcje nadwrażliwości

Zaburzenia układu immunologicznego 

bardzo rzadko: ciężkie reakcje nadwrażliwości, w tym obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, zespół choroby posurowiczej.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
często: wysypki;

niezbyt często: świąd, pokrzywka; 

rzadko: rumień wielopostaciowy; 

bardzo rzadko: zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka,pęcherzowe złuszczające zapalenie skóry, ostra uogólniona osutka krostkowa.

Wysypki częściej pojawiają się u pacjentów z mononukleozą oraz u pacjentów z zaburzeniami limfatycznymi, w tym z białaczką limfatyczną.

Ciężkie reakcje nadwrażliwości dotyczą z reguły pacjentów uczulonych na wiele alergenów, którym podaje się duże dawki leku, zwłaszcza parenteralnie. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowych należy natychmiast odstawić antybiotyk.

Zaburzenia układu nerwowego

bardzo rzadko: przemijająca nadmierna ruchliwość, pobudzenie, niepokój, senność, stan dezorientacji, zawroty głowy - ustępują po odstawieniu antybiotyku. Drgawki mogą pojawić się u pacjentów z niewydolnością nerek lub przyjmujących duże dawki leku.

Zaburzenia żołądka i jelit

często: biegunka, nudności; 

niezbyt często: wymioty; 

bardzo rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego - może pojawić się podczas trwania lub po zakończeniu terapii.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niezbyt często: niewielkie, przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz asparaginianowej i alaninowej; 

bardzo rzadko: zapalenie wątroby i żółtaczka cholestatyczna. 

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

bardzo rzadko: śródmiąższowe zapalenie nerek, bezmocz, krystaluria występują w pojedynczych przypadkach, z reguły u pacjentów otrzymujących duże dawki antybiotyku lub u pacjentów z już istniejącymi zaburzeniami czynności nerek.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

bardzo rzadko: ból głowy, zmęczenie.

Amotaks Dis - ciąża i karmienie piersią
Ciąża

Z uwagi na brak odpowiednio liczebnych, dobrze kontrolowanych badań u kobiet ciężarnych, lek może być stosowany w ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, po rozważeniu stosunku korzyści do ryzyka.

Karmienie piersią

Amoksycylina w niewielkich ilościach przenika do mleka matki. Ryzyko wpływu na dziecko jest znikome, z wyjątkiem możliwości działania uczulającego.

Płodność

Badania przeprowadzone na myszach i szczurach, otrzymujących amoksycylinę w dawkach do 10krotnie większych od przeciętnych dawek stosowanych u ludzi, nie wykazały teratogennego działania leku. Antybiotyk nie wpływał na płodność, ani nie powodował uszkodzenia płodu.

Amotaks Dis - prowadzenie pojazdów
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Amotaks Dis - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amoxicillinum

  Jest to penicylina półsyntetyczna o szerokim spektrum zastosowania. Mechanizm działania bakteriobójczego polega na hamowaniu syntezy ściany komórkowej bakterii. Stosuje się w leczeniu zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych, układu moczowego, rzeżączce, zakażeniach skóry i tkanek miękkich, stomatologicznych, zapobieganiu zapalenia wsierdzia, wczesnej postaci boreliozy oraz jako składową złożonej terapii w eradykacji H. pylori.

  Dostępne opakowania
  Amotaks Dis

  Amotaks Dis

  tabletki - 16 tabl. - 0,5 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  8,20 zł
  Amotaks Dis

  Amotaks Dis

  tabletki - 20 tabl. - 0,5 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  8,91 zł
  Amotaks Dis

  Amotaks Dis

  tabletki - 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) - 0,75 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  11,90 zł
  Amotaks Dis

  Amotaks Dis

  tabletki - 20 tabl. - 0,75 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  13,40 zł
  Amotaks Dis

  Amotaks Dis

  tabletki - 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) - 1 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  14,68 zł
  Amotaks Dis

  Amotaks Dis

  tabletki - 20 tabl. - 1 g
  TARCHOMIŃSKIE ZAKŁADY FARM. POLFA S.A.
  17,81 zł
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Biofuroksym - czym jest, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biofuroksym - czym jest, wskazania, przeciwwskazania, skutki uboczne

  Biofuroksym to środek stosowany w leczeniu wszelkiego rodzaju infekcji bakteryjnych. Wykorzystuje się go także zapobiegawczo po operacjach, szczególnie tych obejmujących układ pokarmowy. Jest to stosunkowo bezpieczny lek, niemniej nie należy go stosować...

  Badania

  Ocena zdolności zagęszczania moczu

  Ocena zdolności zagęszczania moczu

  Ocena zdolności zagęszczania moczu, inaczej tzw. sucha próba, to badanie należące do szeroko pojętych badań moczu. Badanie przeprowadzane jest, gdy u pacjenta występują choroby cewkowo-śródmiąższowe nerek lub gdy istnieje podejrzenie niewydolności nerek....

  Badanie moczu - wskazania, wyniki, posiew moczu

  Bakterie w moczu w ciąży - przyczyny, objawy, diagnoza, powikłania

  Bakterie w moczu w ciąży - przyczyny, objawy, diagnoza, powikłania

  W czasie ciąży dochodzi częściej do zakażenia układu moczowego. Najczęściej infekcje te wykrywa się podczas rutynowego badania moczu. U kobiet w ciąży u których wykryto bakterie w moczy wdraża się odpowiednie leczenie, ponieważ nieleczone bakterie w moczu...

  Zdrowie w ciąży

  Stosowanie leków w ciąży

  Stosowanie leków w ciąży

  Ciężarna z lekami Przed spożyciem jakichkolwiek leków należy skonsultować się z ginekologiem lub lekarzem prowadzącym ciążę.

  Debutir – zdrowie jelit twoim priorytetem

  Jaką rolę w naszym organizmie pełni mikroflora jelitowa?

  Jaką rolę w naszym organizmie pełni mikroflora jelitowa?

  Stosunkowo niedawno naukowcy nie poświęcali zbyt wiele uwagi jelitom. Zmieniło się to jednak diametralnie gdy odkryto, jak wielu ważnych mieszkańców bytuje w przewodzie pokarmowym. I to nie byle jakich! To od nich w olbrzymiej mierze zależy nasze zdrowie...

  Antybiotyk - działanie, rodzaje, działania niepożądane, stosowanie

  Amotaks - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Amotaks - charakterystyka, wskazania, przeciwwskazania, dawkowanie, skutki uboczne

  Amotaks to antybiotyk o szerokim spektrum działania, który dostępny jest jedynie na receptę. Amotaks wykazuje działanie bakteriobójcze i znajduje zastosowanie w takich dziedzinach jak gastroenterologia, urologia. Stosuje się go też w leczeniu chorób zakaźnych,...

  Badania

  Cystografia - charakterystyka, wskazania, opis badania

  Cystografia ma za zadanie zdiagnozować funkcjonowanie i zmiany w pęcherzu moczowym. Cystografia to badanie radiologiczne z użyciem kontrastu. Na czym polega badanie? Jakie są wskazania i przeciwwskazania do wykonania cystografii? Cystografia - charakterystyka Badanie...

  Normy laboratoryjne

  Białko w moczu w ciąży - badanie, przyczyny, metody zapobiegania

  Białko w moczu w ciąży - badanie, przyczyny, metody zapobiegania

  Białko w moczu w ciąży pojawiające się w śladowych ilościach nie jest uważane za stan patologiczny. Sytuacja ulega zasadniczej zmianie kiedy ta ilość ulega zwiększeniu. Taki stan może wskazywać na niebezpieczne zarówno dla przyszłej mamy jak i dla dziecka...