Amlodipine Accord

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
5 mg
Ilość
10 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.

Amlodipine Accord - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Cytrusy

Mimo dużej zawartości cennej witaminy C, cytrusy nie powinny być spożywane jednocześnie z przyjmowaniem leków, zawierają bowiem furanokumaryny. Szczególnie bogaty w nie jest grejpfrut oraz czerwone gorzkie pomarańcze, z których przygotowuje się dżemy. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z cytrusami.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Amlodipine Accord - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Amlodipine Accord - opis

Nadciśnienie tętnicze.

Przewlekła stabilna i naczynioskurczowa dławica piersiowa.

Amlodipine Accord - skład

Każda tabletka zawiera 5 mg amlodypiny w postaci amlodypiny bezylanu.

Amlodipine Accord - dawkowanie

Dorośli

W leczeniu nadciśnienia tętniczego i dławicy piersiowej dawka początkowa wynosi 5 mg, podawana raz na dobę. W przypadku nieuzyskania pożądanego działania terapeutycznego w ciągu 2 do 4 tygodni, dawkę można zwiększyć do dawki maksymalnej 10 mg na dobę (podawanej w dawce pojedynczej), w zależności od indywidualnej reakcji na leczenie. Amlodypinę można stosować w monoterapii lub w skojarzeniu z lekiem przeciwdławicowym u pacjentów z dławicą piersiową.

Dzieci w wieku od 6 do 17 lat z nadciśnieniem tętniczym

Zalecana doustna dawka początkowa u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 17 lat wynosi 2,5 mg raz na dobę. Dawka może zostać zwiększona do 5 mg raz na dobę, jeśli po 4. tygodniach stosowania nie uzyskano pożądanego ciśnienia tętniczego. Dawki większe niż 5 mg nie były badane u dzieci i młodzieży. Wpływ amlodypiny na ciśnienie tętnicze u pacjentów w wieku poniżej 6. lat nie jest znany.

Nie można uzyskać dawki 2,5 mg amlodypiny za pomocą tabletek Amlodipine Accord o mocy 5 mg, ponieważ tabletki są produkowane w sposób uniemożliwiający przełamanie na połowy.

Pacjenci w podeszłym wieku

U pacjentów w podeszłym wieku stosuje się zwykle zalecane dawki, jednak należy zachować ostrożność podczas zwiększania dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Zaleca się zwykle stosowane dawkowanie. Amlodypina nie ulega dializie.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ustalono schematu dawkowania dla pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego też amlodypinę należy stosować ostrożnie w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania

Tabletki należy przyjmować popijając szklanką wody, niezależnie od posiłków.

Amlodipine Accord - środki ostrożności

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania amlodypiny w przełomie nadciśnieniowym.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością krążenia

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z niewydolnością serca. W długookresowym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo, w którym stosowano amlodypinę u pacjentów z zaawansowaną niewydolnością serca (klasa III i IV w skali NYHA) zaobserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia obrzęku płuc pomimo braku różnic w występowaniu zaostrzenia niewydolności serca w porównaniu z grupa otrzymującą placebo.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności w ątroby

Okres półtrwania amlodypiny jest przedłużony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Nie opracowano dotychczas zaleceń dotyczących dawkowania amlodypiny w tej grupie pacjentów, stosowanie leku wymaga zatem zachowania ostrożności.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek amlodypina może być stosowana w zalecanych dawkach. Stopień niewydolności nerek nie wpływa na zmianę stężenia amlodypiny w osoczu. Amlodypina nie podlega dializie. U pacjentów poddawanych dializie amlodypinę należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Zwiększanie dawki leku u pacjentów w podeszłym wieku wymaga zachowania ostrożności.

Amlodipine Accord - przedawkowanie

U ludzi doświadczenie z zamierzonym przedawkowaniem jest ograniczone.

Objawy

Dostępne dane wskazują, że duże przedawkowanie może prowadzić do znacznego rozszerzenia naczyń obwodowych oraz możliwej odruchowej tachykardii. Donoszono o znacznym i prawdopodobnie długotrwałym zmniejszeniu ciśnienia tętniczego, prowadzącym do wstrząsu włącznie z wystąpieniem zgonu.

Leczenie

Klinicznie znamienne niedociśnienie spowodowane przedawkowaniem amlodypiny wymaga aktywnego podtrzymywania czynności układu sercowo-naczyniowego, w tym częstego monitorowania czynności serca i układu oddechowego, uniesienia kończyn i kontrolowania objętości krążących płynów i ilości wydalanego moczu.

Podanie keku zwężającego naczynia krwionośne może być pomocne w przywracaniu napięcia ścian naczyń i ciśnienia tętniczego, pod warunkiem, że nie ma przeciwwskazań do jego zastosowania. Dożylne podanie glukonianu wapnia może być korzystne w celu przeciwdziałania blokadzie kanałów wapniowych. W niektórych przypadkach można wykonać płukanie żołądka. Wykazano, że u zdrowych ochotników podanie węgla aktywowanego w czasie do 2 godzin po podaniu amlodypiny w dawce 10 mg zmniejszało stopień wchłaniania amlodypiny. Ponieważ amlodypina silnie wiąże się z białkami, dializa najprawdopodobniej nie przyniesie spodziewanych korzyści.

Amlodipine Accord - przeciwwskazania

Stosowanie amlodypiny jest przeciwwskazane u pacjentów z:

- nadwrażliwością na pochodne dihydropirydyny, amlodypinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą,

- nasilonym nadciśnieniem,

- we wstrząsie (w tym wstrząsie kardiogennym),

- ze zwężeniem drogi odpływu z komory lewej (np. stenoza aortalna dużego stopnia),

- hemodynamicznie niestabilną niewydolnością serca po przebytym ostrym zawale serca.

Amlodipine Accord - działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych obserwowanych i zgłoszonych w związku ze stosowaniem amlodypiny uszeregowano według następujących kryteriów:

Bardzo często (≥ 1/10),

Często (≥ 1/100 do < 1/10),

Niezbyt często (≥ 1/1, 000 do < 1/100),

Rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1, 000),

Bardzo rzadko (< 1/10 000).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko: leukocytopenia, małopłytkowość

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko: reakcje alergiczne

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Bardzo rzadko: hiperglikemia

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często: bezsenność, zmiany w nastroju (w tym lęk), depresja

Rzadko: dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Senność, zawroty głowy, bóle głowy (zwłaszcza w początkowym okresie leczenia)

Niezbyt często: drżenie, zaburzenia smaku, omdlenia, hipoestezja (niedoczulica), parestezja (przeczulica)

Bardzo rzadko: wzmożone napięcie, neuropatia obwodowa

Zaburzenia oka

Niezbyt często: zaburzenia widzenia (w tym widzenie podwójne)

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często: szum w uszach

Zaburzenia serca

Niezbyt często: kołatanie serca

Bardzo rzadko: zawał serca, zaburzenia rytmu serca (w tym bradykardia, częstoskurcz komorowy i migotanie przedsionków)

Zaburzenia naczyniowe

Często: nagłe zaczerwienienie twarzy

Niezbyt często: niedociśnienie

Bardzo rzadko: zapalenie naczyń

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: duszność, nieżyt nosa

Bardzo rzadko: kaszel

Zaburzenia żądka i jelit

Często: ból brzucha nudności

Niezbyt często: wymioty, niestrawność, zmiana rytmu wypróżnień ( w tym biegunka i zaparcia), suchość w ustach

Bardzo rzadko: nieżyt żołądka, zapalenie trzustki, przerost dziąseł

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Bardzo rzadko: zapalenie wątroby, żółtaczka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych*

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często: wysypka, świąd, łysienie, plamica, zmiana koloru skóry, wzmożona potliwość

Bardzo rzadko: obrzęk naczynioruchowy, rumień wielopostaciowy, pokrzywka, złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, obrzęk Quinckego, nadwrażliwość na światło

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: obrzęk kostek

Niezbyt często: skurcze mięśni, ból pleców, bóle mięśni, bóle stawów

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: zaburzenia mikcji, moczenie nocne, częstomocz

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często: impotencja, ginekomastia

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: obrzęki, zmęczenie

Niezbyt często: ból w klatce piersiowej, osłabienie, ból, złe samopoczucie

Badania diagnostyczne

Niezbyt często: zwiększenie masy ciała, zmniejszenie masy ciała

*w większości przypadków odpowiadające cholestazie

Amlodipine Accord - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Bezpieczeństwo stosowania amlodypiny u kobiet w ciąży nie zostało ustalone.

W badaniach na zwierzętach amlodypina w dawkach przekraczających 50-krotnie dawkę zalecaną u człowieka nie wykazywała toksycznego wpływu na reprodukcję , poza przedłużaniem i opóźnianiem porodu u szczurów.

Stosowanie amlodypiny w ciąży jest dopuszczalne tylko w przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie innego, bezpieczniejszego produktu oraz gdy choroba jest związana z ryzykiem dla matki i płodu większym niż ewentualne działania niepożądane leku.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy amlodypina jest wydzielana do mleka matki.

Decyzję o kontynuowaniu/zaprzestaniu karmienia piersią i kontynuowaniu/zaprzestaniu lecznia amlodypiną należy podejmować po rozważeniu korzyści wynikających z karmienia piersią dla dziecka oraz leczenia amlodypiną dla matki.

Płodność

Dane z badań na zwierzętach nie wskazują na wpływ leczenia monoazotanem izosorbidu na płodność samców i samic. Brak badań dotyczących wpływu na płodność u ludzi.

Amlodipine Accord - prowadzenie pojazdów

Amlodypina wywiera niewielki lub umiarkowany wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn. Zdolność reagowania może ulec osłabieniu, jeśli pacjent przyjmujący amlodypinę odczuwa zawroty głowy, bóle głowy, zmęczenie lub nudności.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Amlodipine Accord - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Amlodipinum

  Substancja o działaniu obniżającym ciśnienie tętnicze krwi. Blokuje napływ jonów wapnia do komórek mięśni gładkich naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego, zmniejszając napięcie wspomnianych mięśni, dzięki czemu dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi. Stosowana jest w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dorosłych i dzieci od 6. roku życia, a także w leczeniu dławicy naczynioskurczowej, tzw. dławicy Prinzmetala (odmiana choroby niedokrwiennej serca).

  Dostępne opakowania
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 10 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 20 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 28 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 30 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 50 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 98 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 100 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 14 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Amlodipine Accord

  Amlodipine Accord

  tabletki - 60 tabl. - 5 mg
  ACCORD HEALTHCARE POLSKA SP.Z O.O.
  Powiązane artykuły
  Leki i suplementy

  Leki kardiologiczne

  Leki kardiologiczne to po prostu leki, które są stosowane w chorobach kardiologicznych, czyli serca. Choroby kardiologiczne najczęściej dotykają osoby w podeszłym wieku. Dolegliwości sercowe są często spowodowane przez miażdżycę, cukrzycę, czynniki infekcyjne,...

  Leczenie zawału serca

  Nowy lek na zapobieganie powtórnemu zawałowi serca

  Nowy lek przeciwzakrzepowy uzyskał aprobatę Komisji Europejskiej. Jest on skuteczny w profilaktyce powstawania zakrzepów u chorych cierpiących na ostre zespoły wieńcowe, jednocześnie znacznie zmniejszając ryzyko powtórnego zawału serca. Zagrożenie...

  Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica) - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leczenie przeciwzakrzepowe (WIDEO)

  Leki przeciwzakrzepowe Warunkiem prawidłowego krążenia krwi w układzie sercowo-naczyniowym jest jej płynny przepływ. Jakiekolwiek utrudnienia na drodze krwi - takie jak powstawanie skrzeplin i zakrzepów - może być przyczyną powikłań groźnych dla zdrowia,...

  Leki i suplementy

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Leki generyczne a leki oryginalne

  Dla wielu pacjentów leki generyczne są doskonałym rozwiązaniem, gdyż są to tańsze odpowiedniki oryginalnych farmaceutyków. Warto jednak pamiętać, że nie zawsze zmiana leku referencyjnego na generyk jest bezpieczna... Czym są leki generyczne? Leki...

  Nadciśnienie

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Dwa leki zamiast jednego w leczeniu nadciśnienia

  Brytyjscy naukowcy dokonali przełomowego odkrycia w badaniach nad leczeniem pacjentów cierpiących na nadciśnienie. Zgodnie z wynikami badań, podawanie dwóch leków zamiast jednego szybciej daje lepsze rezultaty, a jednocześnie wywołuje mniej efektów ubocznych. Tradycyjne...

  Leki i suplementy

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Leki na nadciśnienie i anemię zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofuje z obrotu na terenie całego kraju dwa leki: Tezeo HCT oraz CosmoFer. Pierwszy stosowany jest w kardiologii, drugi - w leczeniu anemii. Lek na serce wycofany Tezeo HCT to preparat obniżający ciśnienie i moczopędny,...

  Leki i suplementy

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Lek na nadciśnienie i maść na oparzenia zostały wycofane z obrotu

  Główny Inspektor Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju tabletek na nadciśnienie - Prestozek Combi oraz maści na oparzenia - Polibiotic. **W przypadku tabletek Prestozek Combi, GIF uzasadnia swoją decyzję o wycofaniu...

  Pomiar ciśnienia tętniczego krwi - jak wykonać, pomiar, prawidłowy wynik, odpowiedni mankiet, holter ciśnieniowy

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr - rodzaje, budowa i pomiar ciśnienia krwi

  Sfigmomanometr to aparat do pośredniego pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Urządzenie składa się z mankietu zakładanego na ramię lub nadgarstek oraz połączonego z nim układu pomiarowego. Najdokładniejsze wyniki uzyskuje się aparatem z manometrem rtęciowym....

  Leki i suplementy

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Zażywasz leki z walsartanem? Zobacz, co powinieneś zrobić

  Od kilki dni GIF wycofuje kolejne serie leków na nadciśnienie zawierające substancję czynną walsartan. Co mają zrobić osoby, które mają w swojej apteczce wycofane leki? Zanieczyszczenie substancji czynnej Przyczyną wycofania kolejnych serii leków na...