Alzepezil

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
28 tabl. (2 blist.po 14 szt.)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: EGIS PHARMACEUTICALS PLC

Alzepezil - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Interakcje z żywnością

Alkohol

Należy unikać spożywania alkoholu przy jednoczesnym przyjmowaniu leków. W czasie kuracji krótkotrwałych należy unikać picia w ogóle, zaś w przypadku stałego zażywania – niekiedy można pić umiarkowanie, ale tylko po konsultacji z lekarzem. Nie należy też nigdy popijać leków napojami alkoholowymi. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Alzepezil - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Alzepezil - opis

Alzepezil jest wskazany w objawowym leczeniu łagodnej lub średnio nasilonej postaci otępienia w chorobie Alzheimera.

Alzepezil - skład

Każda 5 mg tabletka zawiera 5 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 4,56 mg donepezylu.

Każda 10 mg tabletka zawiera 10 mg chlorowodorku donepezylu (Donepezili hydrochloridum), co odpowiada 9,12 donepezylu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Alzepezil - dawkowanie

Dawkowanie

Dorośli /pacjenci w podeszłym wieku

Leczenie rozpoczyna się od dawki 5 mg na dobę. Chlorowodorek donepezylu należy przyjmować doustnie, wieczorem, tuż przed udaniem się na spoczynek. Stosowanie dawki 5 mg na dobę należy utrzymywać co najmniej przez miesiąc, aby móc ocenić skuteczność preparatu oraz by uzyskać stężenie stacjonarne donepezylu we krwi. Po ocenie skuteczności po pierwszym miesiącu leczenia dawką 5 mg na dobę, dawkę chlorowodorku donepezylu można zwiększyć do 10 mg na dobę. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 10 mg. Dawki większe niż 10 mg na dobę nie były oceniane w badaniach klinicznych.

Dawkowanie niemożliwe do uzyskania po zastosowaniu produktu o tej mocy można dostosować w oparciu o inne dostępne moce tego produktu.

Sposób podawania

Leczenie powinno być rozpoczęte i kontrolowane przez lekarza z doświadczeniem w diagnozowaniu i leczeniu choroby Alzheimera. Rozpoznanie powinno być postawione zgodnie z akceptowanymi wytycznymi (np. DSM IV, ICD 10). Leczenie donepezylem należy rozpocząć tylko wówczas jeśli opiekun jest w stanie regularnie kontrolować przyjmowanie leku przez pacjenta. Leczenie podtrzymujące może być prowadzone do czasu gdy stanowi korzyść dla pacjenta. Z tego względu należy regularnie oceniać skuteczność kliniczną donepezylu. Przy braku dowodów na korzyści kliniczne należy rozważyć przerwanie leczenia. Nie można przewidzieć indywidualnej odpowiedzi na donepezyl.

Po przerwaniu leczenia obserwuje się stopniowe zanikanie korzystnych efektów działania chlorowodorku donepezylu. Nie stwierdzono efektu z odbicia po nagłym odstawieniu leczenia.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątrobyi nerek

U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek można stosować podobny schemat dawkowania, ponieważ wydalanie chlorowodorku donepezylu nie zależy od czynności nerek.

Ze względu na możliwość zwiększonej ekspozycji na lek (patrz punkt 5.2) u pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności wątroby, zaleca się zwiększanie dawki w zależności od indywidualnej tolerancji pacjenta. Brak danych odnośnie stosowania leku u chorych z ciężką niewydolnością wątroby.

Dzieci i młodzież

Alzepezil nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży .

Alzepezil - środki ostrożności

Nie ustalono jeszcze skuteczności donepezylu u pacjentów z zaawansowaną chorobą Alzheimera, innymi rodzajami demencji, innymi rodzajami zaburzeń pamięci (np. zaburzeń poznawczych związanych z wiekiem).

Anestezja

Chlorowodorek donepezylu jako inhibitor cholinesterazy może podczas znieczulenia nasilać zwiotczenie mięśni wywołane sukcynylocholiną lub jej pochodnymi.

Choroby układu sercowo-naczyniowego

Ze względu na swoje działanie farmakologiczne inhibitory cholinesterazy mogą wywierać działanie wagotoniczne na częstość akcji serca (np. bradykardia). To działanie może być szczególnie istotne u pacjentów z zespołem chorego węzła zatokowego lub innymi nadkomorowymi zaburzeniami przewodzenia, takimi jak blok zatokowo-przedsionkowy lub przedsionkowo-komorowy.

Istnieją doniesienia o omdleniach i drgawkach. U takich pacjentów należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych.

Dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Pacjenci z grup zwiększonego ryzyka rozwoju choroby wrzodowej, tzn. osoby z chorobą wrzodową w wywiadzie lub leczone obecnie niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ) powinny być monitorowane pod kątem ewentualnych objawów. Jednakże badania kliniczne z donepezylem nie wykazały w porównaniu do placebo wzrostu częstości występowania wrzodów trawiennych ani krwawień z przewodu pokarmowego.

Dolegliwości układu moczowo-płciowego

Jakkolwiek nie obserwowano tego w badaniach klinicznych donepezylu, cholinomimetyki mogą hamować odpływ moczu z pęcherza.

Dolegliwości neurologiczne

Uważa się, że cholinomimetyki mogą powodować uogólnione drgawki, jednakże napady drgawkowe mogą być też przejawem choroby Alzheimera.

Cholinomimetyki mogą też nasilać lub wywoływać objawy pozapiramidowe.

Złośliwy Zespół Neuroleptyczny (NMS): potencjalnie zagrażające życiu schorzenie objawiające się hipertermią, sztywnością mięśni, labilnością wegetatywnego układu nerwowego, zaburzeniami świadomości i podwyższonym poziomem kinazy fosfokreatynowej w surowicy. Niezwykle rzadko opisywano jego występowanie w związku z podawaniem donepezilu, przede wszystkim u pacjentów otrzymujących równocześnie leki przeciwpsychotyczne. Dodatkowymi objawami NMS mogą być mioglobinuria (towarzysząca rabdomiolizie) i ostra niewydolność nerek.

Jeśli u pacjenta wystąpią podmiotowe i przedmiotowe objawy wskazujące na NMS albo wysoka gorączka o niewyjaśnionej przyczynie, bez dodatkowych klinicznych przejawów tego zespołu, należy przerwać leczenie.

Dolegliwości układu oddechowego

Ze względu na działanie cholinomimetyczne inhibitory cholinesterazy należy stosować ostrożnie u pacjentów, u których stwierdzono astmę lub przewlekłą chorobę oskrzelowo-płucną.

Należy unikać podawania chlorowodorku donepezylu jednocześnie z innymi inhibitorami acetylocholinesterazy, agonistami lub antagonistami układu cholinergicznego.

Ciężka niewydolność wątroby

Brak danych dotyczących stosowania leku u chorych z ciężkim zaburzeniem czynności wątroby.

Umieralność ogólna w badaniach klinicznych nad otępieniem naczyniopochodnym

Przeprowadzono trzy badania kliniczne trwające 6 miesięcy. Badano w nich osoby spełniające kryteria NINDS-AIREN świadczące o prawdopodobnym lub możliwym wystąpieniu otępienia naczynioruchowego (VaD). Kryteria NINDS-AIREN stosuje się do identyfikacji pacjentów, u których demencja wydaje się być wywołana wyłącznie przez czynniki naczyniowe oraz do wykluczenia pacjentów z chorobą Alzheimera.

W pierwszym badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,0% (2/198) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg na dobę, 2,4% (5/206) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg na dobę oraz 3,5% (7/199) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W drugim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,9% (4/208) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg na dobę, 1,4%

(3/215) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 10 mg na dobę oraz 0,5% (1/193) wśród pacjentów, którym podawano placebo. W trzecim badaniu umieralność ogólna wynosiła odpowiednio 1,7% (11/648) wśród pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu w dawce 5 mg na dobę oraz 0% (0/326) wśród pacjentów, którym podawano placebo.

Umieralność ogólna w tych trzech badaniach VaD w grupie leczonej chlorowodorkiem donepezylu była liczbowo wyższa (i wynosiła 1,7%) niż w grupie, której podawano placebo (1,1%), jakkolwiek różnica ta nie jest istotna statystycznie. Większość zgonów u pacjentów przyjmujących albo chlorowodorek donepezylu, albo placebo wydaje się wynikać z różnych przyczyn o podłożu naczyniowym, czego można było się spodziewać w takiej populacji osób w podeszłym wieku z chorobą naczyń jako chorobą zasadniczą. Analiza wszystkich ciężkich incydentów naczyniowych zakończonych zgonem jak i nie zakończonych zgonem nie wykazała różnic w częstości ich występowania w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezylu w porównaniu z grupą przyjmująca placebo. W zestawieniu badań dotyczących choroby Alzheimera (n = 4146) oraz badań obejmujących chorobę Alzheimera i otępienie naczyniopochodne (całkowita liczba pacjentów = 6888) umieralność ogólna w grupie przyjmującej placebo była liczbowo wyższa niż w grupie przyjmującej chlorowodorek donepezylu.

Alzepezil - przedawkowanie

Szacowana średnia dawka śmiertelna chlorowodorku donepezylu oznaczona po jednokrotnym doustnym podaniu dawki u myszy wynosi 45 mg/kg, a u szczurów 32 mg/kg lub odpowiednio około 225-krotność i 160-krotność maksymalnej zalecanej dawki dla ludzi wynoszącej 10 mg na dobę. U zwierząt obserwowano zależne od dawki objawy pobudzenia cholinergicznego. Obejmowały one: zmniejszenie spontanicznej ruchliwości, leżenie na brzuchu, chwiejny chód, łzawienie, drgawki kloniczne, zapaść oddechową, ślinienie, zwężenie źrenic, drżenie pęczkowe mięśni oraz obniżenie temperatury powierzchni ciała.

Przedawkowanie inhibitorów acetylocholinesterazy może doprowadzić do przełomu cholinergicznego charakteryzującego się silnymi nudnościami, wymiotami, ślinieniem, poceniem, bradykardią, niedociśnieniem, zapaścia odechową, omdleniem i drgawkami. Może dojść do narastającego osłabienia mięśni, które – jeśli obejmie mięśnie oddechowe, może być przyczyną śmierci.

Jak w każdym przypadku przedawkowania należy wdrożyć leczenie podtrzymujące. Jako antidotum na przedawkowanie produktu Alzepezil można podać trzeciorzędowe leki przeciwcholinergiczne, takie jak atropina. Zaleca się dożylne podawanie siarczanu atropiny: początkowo w dawce 1 mg do 2 mg dożylnie, a następnie w zależności od reakcji klinicznej. W przypadku innych cholinomimetyków opisywano atypowe zmiany ciśnienia i częstości pracy serca, jeśli były podawane jednocześnie z czwartorzędowymi lekami antycholinergicznymi, takimi jak glikopirolan. Nie jest znana możliwość usunięcia chlorowodorku donepezylu i (lub) jego metabolitów drogą dializy (hemodializy, dializy otrzewnowej lub hemofiltracji).

Alzepezil - przeciwwskazania

Alzepezil jest przeciwwskazany u pacjentów z nadwrażliwością na chlorowodorek donepezylu, pochodne piperydyny lub na którąkolwiek substancjępomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Alzepezil - działania niepożądane

Najczęstsze działania niepożądane to biegunka, kurcze mięśni, znużenie, nudności, wymioty i bezsenność. Często zgłaszano zawroty głowy, bóle głowy, ból, wypadki i przeziębienie. W większości przypadków objawy te ustępowały po zakończeniu leczenia.

Poniżej wymieniono działania niepożądane zgłaszane częściej niż jako jednostkowe przypadki, pogrupowane narządami i układami oraz według częstości występowania. Częstości występowania określono jako: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10), niezbyt często (> 1/1000, < 1/100), rzadko (> 1/10.000, < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10.000), nieznana ( nie można ustalić częstości na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Zakażenia i zarażenia posożytnicze

Przeziębienie

       

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Anoreksja

       

Zaburzenia psychiczne

Halucynacje**

Pobudzenie** Zachowania agresywne *

       

Zaburzenia układu nerwowego

Omdlenia*

Zawroty głowy

Bezsenność

 

Drgawki*

Objawy pozapiramidowe

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Zaburzenia serca

 

Bradykardia

Blok zatokowoprzedsionkowy Blok przedsionkowokomorowy

 

Zaburzenia żołądka i

jelit

Biegunka

Nudności

Wymioty

Zaburzenia gastryczne

 

Krwawienia z przewodu pokarmowego Wrzody

żołądka i dwunastnicy

   

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

   

Zaburzenia czynności wątroby, w tym

zapalenie wątroby***

 

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka Świąd

       
         

Zaburzenia

mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

Skurcze mięśni

       

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Nietrzymanie moczu

       

Zaburzenia ogólne i w miejscu podania

Ból głowy

Znużenie Ból

       

Badania diagnostyczne

 

Niewielki wzrost stężenia mięśniowej kinazy kreatynowej w osoczu

   

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Wypadki

   

* w badaniu pacjentów po omdleniach lub drgawkach należy brać pod uwagę możliwość bloku sercowego lub wydłużenia czasu pobudzeń zatokowych (patrz punkt 4.4).

** halucynacje, podniecenie i zachowania agresywne ustępowały po zmniejszeniu dawki lub zaprzestaniu leczenia.

*** w przypadkach niewyjaśnionej niewydolności wątroby należy rozważyć odstawienie produktu Alzepezil.

Alzepezil - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania donepezylu u kobiet w cięży.

W badaniach na zwierzętach nie wykazano działania teratogennego, ale wykazano toksyczność około- i poporodową (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.

Alzepezil nie powinien być stosowany w ciąży, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.

Karmienie piersią

Donepezyl przenika do mleka szczurów. Nie jest wiadome, czy donepezyl przenika do mleka ludzkiego, nie prowadzono również badań z udziałem kobiet karmiących. Z tego powodu kobiety przyjmujące donepezyl nie powinny karmić piersią.

Alzepezil - prowadzenie pojazdów

Donepezyl ma niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Demencja może upośledzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Ponadto, donepezyl może wywoływać zmęczenie, zawroty głowy i kurcze mięśni, zwykle podczas rozpoczynania leczenia lub zwiększania dawki.

Lekarz prowadzący powinien rutynowo oceniać zdolność pacjentów leczonych chlorowodorkiem donepezylu do prowadzenia pojazdów i obsługiwania skomplikowanych maszyn i urządzeń.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Alzepezil - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Donepezili hydrochloridum

  Substancja o działaniu łagodzącym objawy choroby Alzheimera. Hamuje enzym esterazę acetylocholinową odpowiedzialną za rozkład acetylocholiny - związku biologicznie czynnego usprawniającego funkcje poznawcze organizmu. Substancja lecznicza łagodzi objawy otępienne w przebiegu choroby Alzheimera.

  Dostępne opakowania
  Alzepezil

  Alzepezil

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Alzepezil

  Alzepezil

  tabletki powlekane - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 5 mg
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Alzepezil

  Alzepezil

  tabletki powlekane - 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) - 0,01 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Alzepezil

  Alzepezil

  tabletki powlekane - 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) - 0,01 g
  EGIS PHARMACEUTICALS PLC
  Powiązane artykuły
  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Objawy demencji. Jak rozpoznać pierwsze symptomy choroby?

  Demencja Demencja, nazywana też otępieniem, to choroba, która dotyka głównie ludzi starszych. Czy można zauważyć jej objawy w początkowej fazie? Trudno je rozpoznać. Czasem są bowiem niepozorne i wielu z nas nie zwraca na nie uwagi. Problemy z pamięcią,...

  Newsy - zdrowie

  Czy brak ruchu wpływa na rozwój demencji?

  Ryzyko wystąpienia demencji wzrasta wraz z wiekiem. Dla wielu z nas, otępienie starcze ma głównie związek z chorobą Alzheimera. Warto jednak wspomnieć o innych chorobach, takich jak choroba Parkinsona, czy też** otępienie z ciałkami Levego**. Według...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Choroby demencyjne

  Choroba Alzheimera, jak inne choroby demencyjne, stają się wyzwaniem współczesnego świata. Wydłużanie się długości życia sprzyja zwiększaniu występowania tego typu chorób. Niestety do tej pory nie opracowano skutecznych metod leczenia. Jednak wielu specjalistów...

  Choroba Alzheimera - przyczyny, objawy, rozpoznanie i leczenie

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Odkryto przyczynę alzheimera? Zaskakujące wyniki badań (WIDEO)

  Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia starczego. Niestety, wciąż jest nieuleczalna. Zmiany w mózgu prowadzą do pogorszenia jakości życia pacjenta, utraty sprawności i wreszcie do nieuchronnej śmierci. Rozpoznano to schorzenie na początku...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Czym jest telemedycyna? (WIDEO)

  Nowoczesne technologie w medycynie Telemedycyna jest dziedziną łączącą nowoczesne technologie z medycyną. Daje możliwość zdalnej pomocy medycznej osobom, które tego potrzebują. Za pomocą telefonu czy komputera możliwy jest monitoring stanu zdrowia lub...

  Newsy

  Jaki wpływ mają błędy medyczne na mieszkańców domów opieki?

  Nowa analiza wskazuje zaskakująco niskie wskaźniki poważnych konsekwencji wynikających z błędów medycznych wpływających na życie i zdrowie mieszkańców domów opieki, pomimo faktu, że błędy te pozostają dość powszechne. Badacze zauważają, że nie jest jasne,...

  Newsy

  Jak radzić sobie z chorobą Alzheimera?

  W Polsce choroba Alzheimera dotyczy blisko 250 tysięcy seniorów. Biorąc pod uwagę zaawansowanie zmian i praktyczną nieodwracalność demencji, opieka nad takimi pacjentami jest bardzo skomplikowana. Większość chorych na alzheimera żyje w domach i opiekę...