Zomig

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki powlekane
Dawka
2,5 mg
Ilość
3 tabl. (blistry)
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: ASTRAZENECA UK LTD

Zomig - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zomig - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Zomig - opis

Napad bólu migrenowego poprzedzony aurą lub bez niej.

Zomig - skład

Zolmitriptanum

Jedna tabletka powlekana zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.
Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1.

Zomig - dawkowanie

Dorośli

Zalecana dawka produktu Zomig w leczeniu napadu bólu migrenowego wynosi 2,5 mg (1 tabletka).

Jeżeli objawy migreny utrzymują się lub występuje nawrót objawów w ciągu 24 godzin od zażycia pierwszej dawki, zastosowanie drugiej dawki może być skuteczne. Druga dawka może być zastosowana nie wcześniej niż po dwóch godzinach od zażycia pierwszej dawki.

Jeżeli pacjent ocenia, że dawka 2,5 mg jest nieskuteczna, co oznacza, że nie likwiduje objawów migreny, kolejne napady można leczyć podaniem produktu Zomig w dawce 5 mg (2 tabletki).
Znaczące działanie leku powinno być odczuwane przez pacjenta w ciągu godziny po zażyciu preparatu.
Produkt Zomig jest równie skuteczny, jeżeli zostanie zażyty podczas trwającego już napadu migreny, jednak zaleca się, aby zażyć go jak najszybciej po wystąpieniu migrenowego bólu głowy.
W razie nawracających napadów migreny zaleca się, aby nie stosować produktu w dawce większej niż 10 mg na dobę.

Nie należy stosować produktu Zomig w zapobieganiu migrenie.

Dzieci

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów powyżej 65 lat, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Zomig w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Metabolizm produktu jest zmniejszony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby maksymalna dawka dobowa powinna wynosić 5 mg (2 tabletki).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

Zomig - środki ostrożności

Produkt Zomig należy stosować tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone rozpoznanie migreny. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne, potencjalnie ciężkie choroby neurologiczne. Nie badano stosowania produktu Zomig w leczeniu migreny porażennej ani migreny podstawnej.

Pacjenci z rozpoznaną migreną są częściej narażeni na zaburzenia krążenia mózgowego.

U pacjentów zażywających produkty z grupy agonistów receptora 5HT1B/1Dobserwowano: krwotoki mózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe, udary i inne zaburzenia naczyniowo‑mózgowe.
Produktu Zomig nie powinni stosować pacjenci z objawami zespołu Wolffa‑Parkinsona‑Whitea lub arytmiami powiązanymi z występowaniem dodatkowych szlaków przewodzenia.

Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak po zażyciu innych leków z grupy agonistów receptora 5HT 1B/1D, bardzo rzadko obserwowano skurcz naczyń wieńcowych, objawy choroby niedokrwiennej serca i zawał mięśnia sercowego.
U pacjentów, u których istnieją czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca przed zastosowaniem leków z tej grupy terapeutycznej, w tym produktu Zomig należy uprzednio wykonać badania wykluczające choroby układu krążenia (patrz punkt 4.3). Niekiedy, mimo przeprowadzonych badań nie udaje się wykryć istniejących chorób serca. Bardzo rzadko notowano ciężkie zaburzenia pracy serca u pacjentów, u których przed zastosowaniem produktu Zomig w przeprowadzonych badaniach nie wykryto chorób sercowo‑naczyniowych.
Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak w przypadku stosowania innych leków z grupy agonistów receptora 5HT1B/1D, opisywano występowanie uczucia ciężaru, ucisku lub napięcia w okolicy przedsercowej (patrz punkt 4.8). Jeżeli pojawia się ból w klatce piersiowej lub występują inne objawy charakterystyczne dla choroby niedokrwiennej serca, należy przerwać stosowanie zolmitryptanu do czasu wykonania odpowiednich badań.
Podobnie jak inne leki z grupy agonistów receptora 5HT1B/1D zolmitryptan może powodować przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego zarówno u pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym, jak i u pacjentów, u których ciśnienie było dotychczas prawidłowe. Bardzo rzadko zwiększenie ciśnienia tętniczego było istotne klinicznie.
Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak w przypadku zażywania innych leków z grupy agonistów receptora 5HT1B/1D, opisywano rzadkie przypadki występowania reakcji anafilaktycznych lub reakcji, których objawy były podobne do reakcji anafilaktycznych.
Nadmierne stosowanie leków przeciwmigrenowych może prowadzić do zwiększenia częstości występowania bólu głowy, co może być wskazaniem do zaprzestania leczenia preparatem.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek preparatów przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.
U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.

Ze względu na zawartość laktozy produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu ?Lapp? lub zespołem złego wchłaniania glukozy‑galaktozy.

Podczas jednoczesnego zastosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu norepinefryny (SNRIs) był obserwowany zespół serotoninowy.

Zespół serotoninowy jest stanem potencjalnego zagrożenia życia i może się objawiać w następujący sposób: zmianami stanu psychicznego (pobudzenie, halucynacje, śpiączka), chwiejnością układu autonomicznego (tachykardia, zmienne ciśnienie tętnicze, hypertermia), zaburzenia neurologiczne układu mięśniowo-szkieletowego (wzmożenie odruchów, brak koordynacji ruchowej) i/lub objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka).

Podczas jednoczesnego zastosowania produktu Zomig i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) lub selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu norepinefryny (SNRIs) jest niezbędna wnikliwa obserwacja pacjentów, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawek (patrz punkt 4.5).

Zomig - przedawkowanie

U zdrowych ochotników po przyjęciu doustnie pojedynczej dawki 50 mg zolmitryptanu obserwowano uspokojenie. Okres półtrwania zolmitryptanu podanego doustnie w postaci tabletki wynosi od 2,5 do 3 godzin (patrz punkt 5.2). Dlatego pacjentów, którzy przedawkowali produkt Zomig należy obserwować co najmniej przez 15 godzin od zażycia leku lub do czasu ustąpienia objawów przedawkowania.
Nie jest znane specyficzne antidotum. W przypadku ciężkiego zatrucia wskazane jest leczenie na oddziale intensywnej terapii w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych, odpowiedniej wentylacji i utlenowania krwi. Ponadto należy monitorować i leczyć objawy niewydolności układu krążenia. Nie jest znany wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenie zolmitryptanu w surowicy.

Zomig - przeciwwskazania

Produkt Zomig jest przeciwwskazany u pacjentów:

- ze stwierdzoną nadwrażliwością na zolmitryptan lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu
- z nie poddającym się leczeniu nadciśnieniem tętniczym

- chorobą niedokrwienną serca

- dławicą Prinzmetala

- z napadem przemijającego niedokrwienia mózgu lub udarem naczyniowym mózgu w wywiadzie

- stosujących jednocześnie preparat Zomig z ergotaminą lub jej pochodnymi oraz z innymi agonistami receptorów 5HT1B/1D.

Zomig - działania niepożądane

Występują zwykle w ciągu 4 godzin od zażycia leku, a ich częstość nie zwiększa się po kolejnych dawkach. Poniżej wymieniono obserwowane działania niepożądane.

Częstości występowania działań niepożądanych związanych z podawaniem zolmitryptanu, zostały podane zgodnie z zaleceniami CIOMS III Working Group 1995.

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstość występowania ((bardzo często ≥10, często ≥1/100, < 1/10; niezbyt często ≥1/1000, < 1/100; rzadko ≥1/10 000, < 1/1000; bardzo rzadko < 1/10 000).

Zaburzenia układu nerwowego

Często: nieprawidłowości lub zaburzenia czucia, bóle głowy, zawroty głowy, senność, uczucie gorąca, przeczulica, parestezje.

Zaburzenia serca

Często: kołatanie serca.

Niezbyt często: tachykardia, przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Bardzo rzadko: dławica piersiowa, skurcz naczyń wieńcowych, zawał mięśnia sercowego.

Zaburzenia naczyń

Niezbyt często: przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty.

Bardzo rzadko: krwawa biegunka, martwica lub zawał jelit, niedokrwienie jelita cienkiego, niedokrwienne zapalenie jelita, zawał śledziony.


Zaburzenia mięśniowo‑szkieletowe

Często: osłabienie mięśni, bóle mięśniowe.


Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: osłabienie, uczucie ciężkości, ucisk lub ból w okolicy gardła, szyi, w obrębie kończyn górnych i w klatce piersiowej.

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Niezbyt często: wielomocz, zwiększenie częstości oddawania moczu.

Bardzo rzadko: parcie na pęcherz.

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: anafilaksja/objawy przypominające anafilaksję, reakcje nadwrażliwości, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.

Zomig - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego, teratogennego działania leku. Produkt Zomig może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu (patrz 5.3).

Laktacja

Badania wykazały, że zolmitryptan przenika do mleka zwierząt. Brak danych dotyczących przenikania zolmitryptanu do mleka kobiecego. Zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu produktu Zomig u kobiet karmiących piersią.
Produkt Zomig może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy
w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

Zomig - prowadzenie pojazdów

W przeprowadzonych badaniach po zastosowaniu dawki nie większej niż 20 mg nie stwierdzono istotnego pogorszenia sprawności psychofizycznej. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ może pojawić się senność.

Jest mało prawdopodobne, aby zastosowanie produktu Zomig mogło mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Zomig - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Zolmitriptanum

  Zolmitryptan to lek o działaniu przeciwmigrenowym. Stosowany jest do znoszenia lub łagodzenia bólów migrenowych w migrenie z aurą lub bez niej.

  Dostępne opakowania
  Zomig

  Zomig

  tabletki powlekane - 3 tabl. (blistry) - 2,5 mg
  ASTRAZENECA UK LTD
  Zomig

  Zomig

  tabletki powlekane - 6 tabl. (blister) - 2,5 mg
  ASTRAZENECA UK LTD
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Migrena

  Powikłania migreny

  Powikłania migreny

  Z danych statystycznych przedstawionych przez WHO wynika, że na migrenę cierpi aż 11 proc. populacji na świecie, z czego większość stanowią kobiety1. Już dzieci w wieku 9 lat mogą jej doświadczać, a u zdecydowanej większości (dziewięć na dziesięć przypadków)...