Zolmitriptan STADA

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
tabletki
Dawka
2,5 mg
Ilość
1 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Nie
Producent: STADA ARZNEIMITTEL AG

Zolmitriptan STADA - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zolmitriptan STADA - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Zolmitriptan STADA - opis

Zolmitriptan STADA jest wskazany do leczenia doraźnego bólu migrenowego, z aurą lub bez aury.

Zolmitriptan STADA - skład

Każda tabletka 2,5 mg zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zolmitriptan STADA - dawkowanie

Leczenie migreny

Dorośli

Zalecana dawka produktu Zolmitriptan STADA do leczenia napadu migreny wynosi 2,5 mg. Tabletki Zolmitriptan STADA należy zażywać najszybciej jak to możliwe po wystąpieniu bólu migrenowego. Jednakże, produkt jest również skuteczny, jeśli zostanie zażyty w późniejszej fazie.

Tabletki należy połykać w całości (nie należy ich żuć), popijając je wodą.

Drugą dawkę można zażyć, jeśli objawy migreny powrócą w ciągu 24 godzin po pierwszej odpowiedzi na leczenie. Jeśli jest konieczne zażycie drugiej dawki, można ją zastosować po co najmniej 2 godzinach od pierwszej dawki.

W razie braku odpowiedzi na pierwszą dawkę, jest mało prawdopodobne, że podczas tego samego napadu migreny pacjent odniesie korzyści z zastosowania drugiej dawki.

Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać 10 mg. W ciągu 24 godzin nie należy zażywać więcej niż 2 dawek produktu Zolmitriptan STADA.

Produkt Zolmitriptan STADA nie jest właściwy do stosowania w profilaktyce migreny.

Dzieci (poniżej 12 roku życia)

Nie badano bezpieczeństwa i skuteczności stosowania zolmitryptanu w tabletkach u dzieci. W związku z tym, produkt Zolmitriptan STADA nie jest zalecany do stosowania u dzieci.

Młodzież (od 12 do 17 lat)

Podczas kontrolowanych placebo badań klinicznych u pacjentów wieku od 12 do 17 lat, nie wykazano skuteczności zolmitryptanu w tabletkach. W związku z tym, produkt Zolmitriptan STADA nie jest zalecany do stosowania u młodzieży.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Nie wykazano bezpieczeństwa i skuteczności zolmitryptanu u osób w wieku powyżej 65 lat. W związku z tym, produkt Zolmitriptan STADA nie jest zalecany do stosowania u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby. Jednakże, u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby maksymalna zalecana dawka wynosi 5 mg na 24 godziny.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z klirensem kreatyniny > 15 ml/min (patrz punkt 4.3 oraz 5.2).

Interakcje wymagające dostosowania dawki (patrz punkt 4.5)

U pacjentów zażywających inhibitory MAO-A, maksymalna zalecana dawka zolmitryptanu wynosi 5 mg na 24 godziny.

U pacjentów zażywających cymetydynę, maksymalna zalecana dawka zolmitryptanu wynosi 5 mg na 24 godziny.

U pacjentów zażywających specyficzne inhibitory CYP-1A2, jak fluwoksamina i chinolony (np. cyprofloksacyna), maksymalna zalecana dawka zolmitryptanu wynosi 5 mg na 24 godziny.

Zolmitriptan STADA - środki ostrożności

Zolmitryptan może być stosowany tylko w razie jednoznacznego rozpoznania migreny. Tak jak w przypadku innych leków stosowanych w doraźnym leczeniu migreny, przed rozpoczęciem leczenia bólów głowy u pacjentów jeszcze nie zdiagnozowanych lub u pacjentów z rozpoznaną migreną z atypowymi objawami, należy wykluczyć inne, potencjalnie ciężkie choroby neurologiczne.

Zolmitryptan nie jest wskazany do leczenia migreny hemiplegicznej, podstawnej lub oftalmoplegicznej. U pacjentów leczonych agonistami receptora 5HT1B/1D zgłaszano występowanie udaru mózgu i innych zdarzeń naczyniowo-mózgowych. Jednakże, należy pamiętać że u pacjentów z migreną występuje ryzyko niektórych zdarzeń naczyniowo-mózgowych.

Nie należy stosować zolmitryptanu u pacjentów z objawowym zespołem Wolffa-Parkinsona-White'a lub zaburzeniami rytmu serca powiązanymi z innymi, dodatkowymi drogami przewodzenia.

Tak jak w przypadku innych produktów z grupy agonistów receptora 5HT 1B/1D, bardzo rzadko obserwowano skurcz naczyń wieńcowych, objawy choroby niedokrwiennej serca i zawał mięśnia sercowego. U pacjentów, u których istnieją czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca, takie jak:

palenie tytoniu, nadciśnienie tętnicze, hiperlipidemia, cukrzyca, czynniki dziedziczne, nie należy stosować produktu Zolmitriptan STADA bez uprzednich badań wykluczających choroby układu krążenia (patrz punkt 4.3.). Zalecenie to dotyczy przede wszystkim kobiet po menopauzie i mężczyzn w wieku powyżej 40 roku życia, u których występują czynniki ryzyka. Niekiedy, mimo przeprowadzonych badań nie udaje się wykryć istniejących chorób serca i bardzo rzadko notowano ciężkie zaburzenia pracy serca u pacjentów, u których przed zastosowaniem produktu w przeprowadzonych badaniach nie wykryto chorób sercowo-naczyniowych.

Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak w przypadku stosowania innych produktów z grupy agonistów receptora 5HT1B/1D, opisywano występowanie uczucia ciężaru, ucisku lub napięcia w okolicy przedsercowej (patrz punkt 4.8.). Jeżeli pojawia się ból w klatce piersiowej lub występują inne objawy charakterystyczne dla choroby niedokrwiennej serca, należy przerwać stosowanie zolmitryptanu i zlecić wykonanie odpowiednich badań.

Podobnie jak inne produkty z grupy agonistów receptora 5HT1B/1D zolmitryptan może powodować przemijający wzrost ciśnienia tętniczego zarówno u pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym, jak i u pacjentów, u których ciśnienie było dotychczas prawidłowe. Bardzo rzadko wzrost ciśnienia tętniczego był istotny klinicznie. Nie należy przekraczać zalecanych dawek zolmitryptanu.

Działania niepożądane mogą występować częściej, jeśli tryptany są stosowane jednocześnie z produktami roślinnymi zawierającymi dziurawiec (Hypericum perforatum).

Podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) lub inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) zgłaszano występowanie zespołu serotoninowego (obejmującego zmianę stanu umysłowego, autonomiczne objawy wegetatywne i zaburzenia nerwowo-mięśniowe). Te reakcje mogą być ciężkie.

Jeśli leczenie skojarzone zolmitryptanem i SSRI lub SNRI jest konieczne klinicznie, zaleca się uważne monitorowanie pacjenta, zwłaszcza na początku leczenia, podczas zwiększania dawki lub rozpoczynania leczenia innym produktem o właściwościach serotoninergicznych (patrz punkt 4.5).

W razie bólu głowy, stosowanie jakiegokolwiek produktu przeciwbólowego może spowodować zaostrzenie tego stanu. Jeśli wystąpią takie objawy, należy zwrócić się do lekarza po poradę i przerwać leczenie.

Nadużywanie leków należy rozważyć u pacjentów, którzy mają częste lub codzienne bóle głowy, pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciwmigrenowych.

Zolmitriptan STADA - przedawkowanie

Objawy zatrucia

Po zażyciu jednorazowej dawki 50 mg często zgłaszano występowanie uspokojenia polekowego.

Leczenie zatrucia

Ponieważ okres półtrwania wynosi od 2,5 do 3 godzin (patrz punkt 5.2), pacjentów po przedawkowaniu produktu Zolmitriptan STADA należy obserwować przez co najmniej 15 godzin, lub tak długo jak występują objawy.

Nie jest znane specyficzne antidotum. W przypadku ciężkiego zatrucia wskazane jest leczenie na oddziale intensywnej terapii w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych, odpowiedniej wentylacji i natlenowania krwi. Ponadto należy monitorować i leczyć objawy niewydolności układu krążenia.

Nie jest znany wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenie zolmitryptanu w surowicy.

Zolmitriptan STADA - przeciwwskazania

- Nie należy stosować produktu Zolmitriptan STADA w razie nadwrażliwość na zolmitryptan lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

- Nadciśnienie tętnicze o umiarkowanym lub ciężkim nasileniu oraz łagodne, źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze krwi.

- Ta klasa produktów (agoniści receptora 5HT1B/1D) jest powiązana z występowaniem skurczu naczyń krwionośnych. Dlatego, pacjenci z chorobą naczyń wieńcowych serca byli wykluczeni z badań klinicznych. Dlatego też nie należy stosować zolmitryptanu u pacjentów po zawale mięśnia sercowego lub z chorobą niedokrwienną serca, ze skurczem naczyń wieńcowych (dławica Prinzmetala), z chorobą naczyń obwodowych lub u pacjentów, u których występują objawy przedmiotowe i podmiotowe choroby niedokrwiennej serca.

- Jednoczesne stosowanie zolmitryptanu i ergotaminy, pochodnych ergotaminy (w tym metysergidu), sumatryptanu, naratryptanu i innych antagonistów receptora 5HT1B/1D jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.5).

- Nie należy stosować zolmitryptanu u pacjentów z udarem naczyniowym mózgu (CVA) lub przejściowym niedokrwieniem mózgu (TIA) w wywiadzie.

- Zolmitryptan jest przeciwwskazany u pacjentów z klirensem kreatyniny < 15 ml/min.

Zolmitriptan STADA - działania niepożądane

Działania niepożądane są zwykle przemijające, zazwyczaj występują w ciągu 4 godzin od zażycia tabletki, nie są częstsze po podaniu kolejnej dawki i ustępują bez dodatkowego leczenia.

W tym punkcie, częstość wystepownaia działań niepożądanych jest zdefiniowana następująco: bardzo często (≥ 1/10), często (≥ 1/100 do < 1/10), niezbyt często (≥ 1/1000 do < 1/100), rzadko (≥ 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nie znane (nie można ocenić częstości występowania na podstawie dostępnych danych).

Podczas stosowania zolmitryptanu obserwowano następujące działania niepożądane:

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko: reakcje nadwrażliwości, w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy lub reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

nieprawidłowa lub zaburzona percepcja, zawroty głowy pochodzenia

Zaburzenia serca

ośrodkowego, ból głowy, przeczulica, parestezje, senność, uczucie ciepła

Często:

kołatanie serca

Niezbyt często:

tachykardia, łagodne nadciśnienie, przejściowe zwiększenie systemowego

ciśnienia tętniczego krwi

Bardzo rzadko:

zawał serca, dusznica bolesna, skurcz naczyń wieńcowych

Zaburzenia żołądka i jelit

Często: ból brzucha, nudności, wymioty, suchość w ustach

Bardzo rzadko: niedokrwienie lub zawał (np. niedokrwienie jelita, zawał jelita, zawał śledziony), co może się objawiać krwawą biegunką lub bólem brzucha

Zaburzenia mięśniowo – szkieletowe i tkanki łącznej

Często: osłabienie mięśni, ból mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często: wielomocz, zwiększenie częstości oddawania moczu

Bardzo rzadko: parcie na mocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często: astenia, ociężałość, uczucie zaciskania, ból lub ucisk w gardle, szyi,

kończynach lub klatce piersiowej

Niektóre z tych objawów mogą być spowodowane napadem migreny.

Zolmitriptan STADA - ciąża i karmienie piersią

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały jakiegokolwiek bezpośredniego, teratogennego działania produktu. Jednakże, wyniki badań dotyczące embriotoksyczności wykazały możliwe działanie niepożądane na żywotność płodu. Zolmitryptan może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Laktacja

Badania wykazały, że zolmitryptan przenika do mleka karmiących zwierząt. Brak danych dotyczących przenikania do mleka u ludzi. Zaleca się szczególną ostrożność podczas stosowania zolmitryptanu u kobiet karmiących piersią. Po zażyciu zolmitryptanu należy przerwać karmienie piersią na 24 godziny, w celu zminimalizowania wchłaniania zolmitryptanu przez dziecko.

Zolmitriptan STADA - prowadzenie pojazdów

W badaniach psychomotorycznych przeprowadzonych u małej grupy zdrowych osobników, zolmitryptan w dawkach ≤ 20 mg nie powodował żadnych znaczących zaburzeń. Ponieważ podczas napadu migreny może wystąpić senność i inne objawy, należy zachować ostrożność podczas wykonywania czynności wymagających wzmożonej uwagi (np. podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn).

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Zolmitriptanum

  Zolmitryptan to lek o działaniu przeciwmigrenowym. Stosowany jest do znoszenia lub łagodzenia bólów migrenowych w migrenie z aurą lub bez niej.

  Dostępne opakowania
  Zolmitriptan STADA

  Zolmitriptan STADA

  tabletki - 1 tabl. - 2,5 mg
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Zolmitriptan STADA

  Zolmitriptan STADA

  tabletki - 3 tabl. - 2,5 mg
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Zolmitriptan STADA

  Zolmitriptan STADA

  tabletki - 3 tabl. - 5 mg
  STADA ARZNEIMITTEL AG
  Powiązane artykuły
  Migrena

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Niesteroidowe leki przeciwzapalne a tryptany w leczeniu migreny

  Migrena jest jedną z najbardziej popularnych chorób na świecie. Częściej dotyka kobiety niż mężczyzn. Niestety jej leczenie polega na łagodzeniu bólu i zmniejszaniu częstotliwości ataków. Na rynku pojawiają się wciąż nowe leki, które mają za zadanie szybciej...

  Objawy depresji - rozpoznanie i leczenie

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Przewlekły ból głowy a depresja

  Depresja i ból głowy należą do najczęstszych przyczyn cierpienia psychicznego i fizycznego oraz wykazują między sobą wiele zależności. Autorem pierwszych opisów dolegliwości bólowych w przebiegu depresji był już Hipokrates. Ból a depresja Coraz więcej...

  Migrena

  3 fakty i mity o migrenie

  Z migreną nie da się wygrać? Cierpią na nią głównie kobiety? Czy zwykły ból głowy może przerodzić się w migrenę? Poznaj najpopularniejsze fakty i mity o migrenie. Migrena jest chorobą, której przebieg jest bardzo indywidualny. Niekiedy ból jest...

  Leki i suplementy

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan - właściwości, stosowanie, skutki uboczne, zamienniki

  Divascan jest lekiem przeciwmigrenowym, stosowanym w neurologii. W swoim składzie zawiera iprazochrom, który zapobiega zaburzeniom metabolicznym występującym miejscowo w procesie patomechanizmu wspomnianej powyżej migreny. Divascan jest lekiem dostępnym...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Zwolnienie lekarskie a migrena (WIDEO)

  Migrena podstawą do zwolnienia lekarskiego Migrena to bardzo uciążliwe schorzenie, które czasem zmusza do pozostania w domu. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska mówi o kwestii wystawiania zwolnień lekarskich...

  #dzieńdobryWP

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  #dziejesienazywo: Jakie leki mogą pomóc przy migrenie? (WIDEO)

  Leczenie farmakologiczne migren Migrena niewątpliwie uprzykrza życie. Często musimy z jej powodu pozostać w domu, w zaciemnionym pokoju i zrezygnować z wszelkich aktywności. W rozmowie z Pauliną Smaszcz-Kurzajewską ekspert Maria Magdalena Wysocka-Bąkowska...

  Ból głowy - przyczyny, objawy, leczenie

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Leczenie bólu głowy bez leków - to możliwe!

  Ból głowy jest jedną z najczęstszych dolegliwości na świecie. Kiedy nas dopada, najchętniej sięgamy po tabletkę, aby jak najszybciej przynieść sobie ulgę. Ale tym samym uodparniamy się na działanie leku, a ponadto obciążamy żołądek. Ból możemy pokonać...

  Migrena

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Czym jest kwas tolfenamowy i jakie ma działanie?

  Kwas tolfenamowy to unikalna i sprawdzona substancja, którą specjaliści polecają pacjentom cierpiącym z powodu migreny. Leczenie migreny kwasem tolfenamowym jest jedną z efektywniejszych metod ze względu na właściwości tej substancji. Działanie preparatu...

  Migrena

  Powikłania migreny

  Powikłania migreny

  Z danych statystycznych przedstawionych przez WHO wynika, że na migrenę cierpi aż 11 proc. populacji na świecie, z czego większość stanowią kobiety1. Już dzieci w wieku 9 lat mogą jej doświadczać, a u zdecydowanej większości (dziewięć na dziesięć przypadków)...