Zenaro

zobacz opinie o produkcie »
Cena
20,74 zł
Forma
tabletki powlekane
Dawka
5 mg
Ilość
7 tabl.
Typ
Na receptę Rp
Refundacja
Tak
Producent: ZENTIVA K.S.

Zenaro - Interakcje

Ten lek zażywany jednocześnie z innymi lekami może mieć negatywny wpływ na twoje zdrowie. Najczęściej wykryto interakcje z preparatami:

Zobacz wszystkie »

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

Zenaro - ulotka preparatu

Szczegółowe informacje dotyczącego tego leku mogą zostać wyświetlone tylko dla osób zawodowo związanych z farmacją lub medycyną.

Zenaro - opis

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki.

Zenaro - skład

Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka zawiera 67,5 mg laktozy jednowodnej. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

Zenaro - dawkowanie

Tabletkę powlekaną należy przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Zaleca się przyjmowanie dawki dobowej w jednej dawce na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej:

Zalecana dawka dobowa to 5 mg (1 tabletka powlekana).

Pacjenci w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz poniżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

Zalecana dawka dobowa to 5 mg (1 tabletka powlekana).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:

Nie jest możliwe dostosowanie dawki lewocetyryzyny w postaci tabletek powlekanych. Zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat:

Ze względu na brak danych dotyczących tej grupy pacjentów, nie zaleca się stosowania produku u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie, w zależności od czynności nerek. Dawkę należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. W celu skorzystania z tabeli dawkowania, należy określić klirens kreatyniny u pacjenta (Clkr) w ml/min. Clkr (ml/min) można obliczyć znając stężenie kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl), na podstawie następującego wzoru:

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

80

5 mg raz na dobę

Łagodne zaburzenia czynności nerek

50 – 79

5 mg raz na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek

30 – 49

5 mg co 2 dni

Ciężkie zaburzenia czynności nerek

< 30

5 mg co 3 dni

Schyłkowa niewydolność nerek – pacjenci dializowani

< 10

Stosowanie produktu przeciwwskazane

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie po uwzględnieniu klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz powyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Czas trwania leczenia:

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy < 4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy > 4 dni w tygodniu i utrzymujące się dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w postaci tabletek powlekanych obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu w leczeniu przewlekłej pokrzywki oraz przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmuje okres do 1 roku.

Zenaro - środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. Zaleca się stosowanie lewocetyryzyny w postaci farmaceutycznej przeznaczonej dla dzieci.

Nie zaleca się stosowania lewocetyryzyny u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.2).

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania produktu leczniczego jednocześnie z alkoholem (patrz punkt 4.5).

Produkt zawiera laktozę; pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

Zenaro - przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania mogą obejmować senność u osób dorosłych oraz początkowo pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność u dzieci.

Postępowanie w razie przedawkowania

Nie jest znane specyficzne antidotum dla lewocetyryzyny.

W przypadku przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe lub podtrzymujące. Należy rozważyć płukanie żołądka, jeśli od przyjęcia produktu leczniczego upłynęło niewiele czasu. Lewocetyryzyna nie jest skutecznie usuwana za pomocą hemodializy.

Zenaro - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Zenaro - działania niepożądane

W poniższej tabeli przedstawiono działania niepożądane lewocetyryzyny pogrupowane zgodnie z klasyfikacją układów i narządów MedDRA i częstością występowania: bardzo często (1/10), często (1/100 do < 1/10), niezbyt często (1/1 000 do < 1/100), rzadko (1/10 000 do < 1/1 000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

bardzo rzadko

nadwrażliwość, w tym rekacje anafilaktyczne

Zaburzenia psychiczne

bardzo rzadko

agresja, pobudzenie

Zaburzenia układu nerwowego

często

ból głowy*, senność*

bardzo rzadko

drgawki

Zaburzenia oka

bardzo rzadko

zaburzenia widzenia

Zaburzenia serca

bardzo rzadko

kołatanie serca

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

bardzo rzadko

duszność

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia żołądka i jelit

często

suchość w jamie ustnej*

niezbyt często

ból brzucha*

bardzo rzadko

nudności

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

bardzo rzadko

zapalenie wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

bardzo rzadko

obrzęk naczynioruchowy, wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka

Zaburzenia mięśniowoszkieletowe i tkanki łącznej

bardzo rzadko

bóle mięśni

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

często

zmęczenie*

niezbyt często

osłabienie*

Badania diagnostyczne

bardzo rzadko

nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, zwiększenie masy ciała

*dane z badań klinicznych; inne działania niepożądane produktu leczniczego były zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu.

W badaniach klinicznych z udziałem kobiet i mężczyzn w wieku od 12 do 71 lat wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane u 15,1% pacjentów w grupie otrzyjmującej lewocetyryzynę w dawce 5 mg w porównaniu z 11,3% pacjentów z grupy otrzyjmującej placebo. 91,6% tych działań niepożądanych miało nasilenie łagodne lub umiarkowane.

W badaniach klinicznych, odsetek pacjentów, którzy nie ukończyli badania z powodu zdarzeń niepożądanych wynosił 1% (9/935) w grupie otrzymującej 5 mg lewocetyryzyny i 1,8% (14/771) w grupie otrzymującej placebo.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem lewocetyryzyny uczestniczyło 935 osób, którym podawano produkt leczniczy w zalecanej dawce 5 mg na dobę. W tej grupie występowały następujące działania niepożądane z częstością 1% lub większą (często; ≥1/100 do < 1/10) po zastosowaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg lub placebo:

Działania niepożądane (zgodnie z

terminologią działań niepożądanych WHO, ang. WHOART)

Placebo

(n = 771)

Lewocetyryzyna 5 mg

(n = 935)

Ból głowy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Senność

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Suchość w jamie ustnej

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Zmęczenie

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Przypadki sedatywnych działań niepożądanych, takich jak: senność, zmęczenie i osłabienie, występowały częściej po podaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg (8,1%) niż po podaniu placebo (3,1%).

Zenaro - ciąża i karmienie piersią

Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lewocetyryzyny w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy. Należy zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy kobietom w ciąży lub karmiącym piersią.

Zenaro - prowadzenie pojazdów

W porównawczych badaniach klinicznych nie wykazano, że lewocetyryzyna w zalecanej dawce osłabia koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów. Jednakże niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie podczas leczenia lewocetyryzyną. Dlatego pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na produkt leczniczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Zenaro - Zamienniki

Dla tego produktu znaleziono preparaty, które możesz stosować zamiennie w terapii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Levocetirizini dihydrochloridum

  (R)-enancjomer cetyryzyny, który działa jako silny i wybiórczy antagonista receptorów H1 obwodowych. Wykazuje silniejsze powinowactwo do tych receptorów i jest dwa razy mocniejszy niż cetyryzyna. Lewocetyryzynę stosuje się w leczeniu objawowym alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (również przewlekłego) oraz [pokrzywki]9https://portal.abczdrowie.pl/co-to-jest-pokrzywka). Nie powinna ona osłabiać koncentracji i zdolności prowadzenia pojazdów.

  Dostępne opakowania
  Zenaro

  Zenaro

  tabletki powlekane - 7 tabl. - 5 mg
  ZENTIVA K.S.
  Zenaro

  Zenaro

  tabletki powlekane - 20 tabl. - 5 mg
  ZENTIVA K.S.
  Zenaro

  Zenaro

  tabletki powlekane - 50 tabl. - 5 mg
  ZENTIVA K.S.
  Zenaro

  Zenaro

  tabletki powlekane - 90 tabl. - 5 mg
  ZENTIVA K.S.
  Zenaro

  Zenaro

  syrop - 200 ml - 0,5 mg/ml
  ZENTIVA K.S.
  Zenaro

  Zenaro

  krople doustne, roztwór - 20 ml - 5 mg/ml
  ZENTIVA K.S.
  Zenaro

  Zenaro

  tabletki powlekane - 28 tabl. - 5 mg
  ZENTIVA K.S.
  20,74 zł
  Powiązane artykuły
  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna - skład, działanie, dawkowanie, skutki uboczne

  Deslodyna jest lekiem przeciwhistaminowym o działaniu antyalergicznym. Wydaje się ją z przepisu lekarza, na receptę. Lek łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Jak go stosować? Czy istnieją jakieś przeciwwskazania...

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Alergie sezonowe. Wszystkiemu winne globalne ocieplenie

  Coraz więcej osób skarży się na problemy z alergiami. Zdaniem naukowców winę za to ponosi globalne ocieplenie. Jak to możliwe? Globalne ocieplenie - wpływ na alergie sezonowe Jordan Kanygin z Aerobiology Research Laboratories ostrzega, że alergie sezonowe,...

  Życie z alergią

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Sprawdź, jak suche powietrze wpływa na alergię

  Zmiany klimatyczne a alergia Zmiany klimatyczne mogą powodować coraz większą ilość upałów. Co więcej, mogą też mieć wpływ na zwiększenie stężenia pyłków w powietrzu lub wydłużenie sezonu pylenia. Wpływ suszy na alergię jest dość skomplikowany, gdyż wszystko...

  Diagnostyka alergii

  Jak rozpoznać alergię?

  Jak rozpoznać alergię?

  Objawy alergii często od razu są zauważalne w postaci pokrzywki na skórze, kataru siennego czy alergicznej astmy. Mogą pojawić się niemal natychmiast po zadziałaniu alergenu. Niekiedy zaś alergia objawia się z nieznacznym opóźnieniem, a jej sygnały wcale...

  Alergie środowiskowe

  Alergia na roztocza

  Alergia na roztocza

  Alergia na kurz, a ściślej mówiąc na roztocza znajdujące się w kurzu, jest bardzo uciążliwa. Ze względu na to, że alergen znajduje się w domu, nie można go po prostu unikać czy od niego uciec. Alergia na kurz wymaga od alergika codziennej walki z alergenem....

  Alergia - przyczyny, objawy, leczenie

  Jovesto - skład, działanie, przeciwwskazania i skutki uboczne

  Jovesto - skład, działanie, przeciwwskazania i skutki uboczne

  Jovesto to lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym. Stosuje się go w celu łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką. Lek ma postać roztworu doustnego lub tabletek, których nie mogą zażywać dzieci...

  Alergia wziewna

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  Topoli puch - czy to winowajca alergii?

  "Biały puch" lub "koty" - tak właśnie określa się wszędobylski puch kielichowy topoli. Alergicy sądzą, że to on nasila ich dolegliwości. Czy faktycznie tak jest? Na przełomie maja i czerwca topola zaczyna gubić "koty". Unoszący się w powietrzu śnieg...

  Kalendarz pylenia roślin - dla alergików. Jakie rośliny uczulają? Jak walczyć z alergią?

  Co pyli w kwietniu? Poradnik dla alergika (WIDEO)

  Co pyli w kwietniu? Poradnik dla alergika (WIDEO)

  Wiosna to czas kiedy wszystko budzi się do życia. Wiedzą o tym doskonale alergicy, którzy już od połowy marca borykają się z reakcjami alergicznymi na pylące drzewa. Na jakie pyłki muszą zwrócić szczególną uwagę w kwietniu? Obejrzyj WIDEO i dowiedz...