VasoKINOX

zobacz opinie o produkcie »
Cena
-
Forma
gaz medyczny sprężony
Dawka
-
Ilość
5 l (but.)
Typ
Rp zastrzeż.
Refundacja
Nie
Producent: AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL

Pytania do farmaceuty

Nikt nie zadał jeszcze żadnych pytań dotyczących tego preparatu. Możesz zadać bezpłatne pytanie farmaceucie. Napisz własne pytanie lub wybierz jedno z poniższych:

VasoKINOX - ulotka preparatu

VasoKINOX - opis

Produkt leczniczy VasoKINOX, razem ze wspomaganiem oddychania i innymi odpowiednimi substancjami czynnymi, jest wskazany jako część terapii okołooperacyjnego nadciśnienia płucnego u dorosłych i noworodków, niemowląt i małych dzieci, dzieci oraz młodzieży w wieku od 0 -17 lat, poddanych operacji serca celem selektywnego zmniejszenia ciśnienia płucnego i poprawienia czynności prawej komory serca, a także dotlenienia poprzez zwiększenie przepływu płucnego.

VasoKINOX - skład

Tlenek azotu..........450 ppm mol/mol.

Tlenek azotu (NO) 0.450 ml w Azocie (N2) 999.55 ml

5-litrowa butla napełniona do 200 barów dostarcza 0,94 m gazu przy ciśnieniu 1 bara w temperaturze 15°C.

20-litrowa butla napełniona do 200 barów dostarcza 3,8 m gazu przy ciśnieniu 1 bara w temperaturze 15°C.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punk 6.1

VasoKINOX - dawkowanie

Stosowanie tlenku azotu powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w zakresie anestezji stosowanej w kardiotorakochirurgii oraz intensywnej terapii. Stosowanie powinno być ograniczone do oddziałów torakochirurgii, które otrzymały odpowiednie szkolenie w zakresie stosowania systemu dostarczającego tlenek azotu. Produkt leczniczy VasoKINOX powinien być podawany zgodnie z zaleceniem anestezjologa lub lekarza oddziału intensywnej terapii.

Dawkowanie

Produkt leczniczy VasoKINOX powinien być stosowany jedynie po zoptymalizowaniu wspomagających działań zachowawczych, w każdym momencie postępowania okołooperacyjnego w celu obniżenia ciśnienia płucnego. Wziewne podawanie NO ma zazwyczaj miejsce w uzupełnieniu do innych standardowych procedur leczenia w postępowaniu okołooperacyjnym, takich jak, między innymi, stosowanie inotropowych i wazoaktywnych produktów leczniczych. VasoKINOX powinien być podawany wyłącznie pod ścisłą kontrolą hemodynamiki i utlenowania.

Dawkowanie zależeć powinno od klinicznego stanu pacjenta (zaawansowania nadciśnienia płucnego) oraz jego wieku (noworodek, dziecko, dorosły).

Zasada najmniejszej skutecznej dawki powinna stanowić regułę, celem ograniczenia działania toksycznego związanego z podaniem tlenku azotu. Leczenie produktem VasoKINOX nie powinno być przerwane w nagły sposób celem uniknięcia ryzyka nawrotu.

Zalecany zakres użycia wynosi od 2 do 20 ppm. Zalecana maksymalna dawka wynosi 20 ppm. U dorosłych dawka może być zwiększona do 40 ppm, jeżeli niższa dawka nie przyniosła wystarczających efektów klinicznych. W tym przypadku należy regularnie monitorować stan pacjenta, a ekspozycja na taką wyższą dawkę powinna być jak najkrótsza.

Czas trwania leczenia w takiej sytuacji będzie różny, w zależności od choroby, leczonego pacjenta oraz od stanu krążenia płucnego.

Wdychany tlenek azotu działa szybko, zmniejszenie ciśnienia w tętnicy płucnej i poprawa oksygenacji są widoczne w ciągu 5-20 minut. Jeśli efekty są niewystarczające, dawkę można zwiększyć najwcześniej po 10 minutach.

Należy rozważyć przerwanie leczenia, jeśli po 30-minutowej terapii próbnej nie zostaną zaobserwowane korzystne efekty fizjologiczne.

Podawanie tlenku azotu można rozpocząć w dowolnym momencie w okresie okołooperacyjnym w celu obniżenia ciśnienia płucnego. W badaniach klinicznych leczenie było zwykle rozpoczynane przed odłączeniem krążenia pozaustrojowego. Wdychany NO podawano przez okres 7 dni w warunkach okołooperacyjnych, ale zazwyczaj czas podawania wynosi 24-48 godzin.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność produktu leczniczego VasoKINOX u wcześniaków urodzonych po okresie nie przekraczającym 34 tygodni ciąży nie zostało jeszcze ustalone w proponowanych wskazaniach, tak więc nie można formułować zaleceń dotyczących dawkowania.

Odstawianie leku:

Nie należy przerywać podawania produktu leczniczego VasoKINOX w nagły sposób z powodu ryzyka nawrotu (Patrz punkt 4.4: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). Można zaproponować następuj ącą metodę odstawienia. Dawkę należy stopniowo zmniejszyć do 1 ppm w ciągu od 30 minut do 1 godziny, przy jednoczesnym nadzorowaniu ciśnienia płucnego. Metoda ta pozostaje taka sama niezależnie od wieku pacjenta. Jeżeli po zaprzestaniu stosowania leku nastąpi wzrost ciśnienia płucnego, należy ponownie podać tlenek azotu w dawce 5 ppm. Kolejne próby odstawienia należy rozważyć w późniejszym czasie.

Sposób podawania

Tlenek azotu jest podawany za pomocą wentylowania po rozcieńczeniu w mieszance powietrze/tlen. Należy unikać bezpośredniego podawania dotchawicznego ze względu na ryzyko lokalnych uszkodzeń w wyniku kontaktu z błoną śluzową.

Przed rozpoczęciem leczenia, w momencie podłączania, należy upewnić się czy ustawienia urządzenia odpowiadaj ą stężeniu gazu w butli.

Układ stosowany do podawania produktu leczniczego VasoKINOX powinien umożliwiać wdychanie stałego stężenia tlenku azotu, niezależnie od stosowanej wentylacji. Ponadto, czas kontaktu między tlenkiem azotu a tlenem w układzie okrężnym zapewniającym wdychanie powinien być ograniczony do minimum, aby zmniejszyć ryzyko jednoczesnego powstawania toksycznego utleniania we wdychanym gazie (patrz sekcja 4.4: Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania). W przypadku wentylacji w trybie ?ciągłego przepływu" (wentylacja konwencjonalna lub wentylacja oscylacyjna wysokiej częstotliwości), która jest zalecana w neonatologii, możliwe jest podawanie produktu leczniczego VasoKINOX w ciągłym przepływie do ramienia wdechowego układu okrężnego jak najbliżej pacjenta.

Przy wentylacji w trybie nieciągłego przepływu sekwencyjnego, układ zapewniający podawanie tlenku azotu musi być zdolny poradzić sobie z maksymalnym stężeniem gazu. Podawanie sekwencyjne, synchronizowane z fazą wdechową zalecane jest w celu uniknięcia wahań szczytowego stężenia tlenku azotu oraz efektu szybkiego podania (bolus effect) wywołanego stałym podawaniem gazu.

W pewnych przypadkach klinicznych możliwe jest podawanie produktu leczniczego VasoKINOX za pomocą wentylacji CPAP (stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych). Ilość wdychanego tlenku azotu pozwala osiągnąć takie same efekty jak wentylacja mechaniczna.

Szkolenie w podawaniu produktu

Personel szpitala musi zostać dokładnie przeszkolony w zakresie stosowania produktu leczniczego VasoKINOX, korzystania z zestawu inhalacyjnego oraz monitoringu leczenia.

Monitorowanie leczenia

Tlenek azotu (NO ) może szybko tworzyć mieszanki gazowe zawierające tlenek azotu i tlen (O ), który może powodować reakcję zapalną oraz uszkodzenie dróg oddechowych. Należy stale mierzyć stężenie wdychanego tlenku azotu oraz dwutlenku azotu w układzie okrężnym blisko pacjenta korzystając z odpowiedniego, certyfikowanego sprzętu (wyrób medyczny oznakowany CE).

Stężenie NO we wdychanym powietrzu powinno pozostać na jak najniższym poziomie.

Monitorowanie tworzenia się dwutlenku azotu (NO?):

Bezpośrednio przed rozpoczęciem stosowania u każdego pacjenta wymagane jest zastosowanie odpowiedniej procedury opróżniającej instalację z NO2.

Stężenie NO2należy utrzymywać na możliwie najniższym poziomie i zawsze poniżej 0,5 ppm. Jeżeli stężenie NO2jest większe niż 0,5 ppm, należy sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo, ponownie wykalibrować analizator NO2, oraz w miarę możliwości zmniejszyć dawkę produktu leczniczego VasoKINOX i/lub FiO2. Jeżeli stężenie produktu leczniczego VasoKINOX ulegnie niespodziewanej zmianie, należy sprawdzić, czy instalacja działa prawidłowo oraz ponownie wykalibrować analizator.

Monitorowanie tworzenia się methemoglobiny:

W porównaniu z dorosłymi, noworodki i niemowlęta maj ą mniejszą aktywność reduktazy methemoglobiny. Pomiar stężenia methemoglobiny należy wykonać w ciągu godziny od rozpoczęcia terapii produktem leczniczym VasoKINOX, stosując w tym celu analizator, który potrafi skutecznie odróżnić methemoglobinę od hemoglobiny płodowej. Jeżeli stężenie methemoglobiny jest większe niż 2,5%, dawkę produktu leczniczego VasoKINOX należy zmniejszyć, oraz rozważyć zastosowanie redukujących produktów leczniczych, takich jak błękit metylenowy. Chociaż rzadko się zdarza, aby stężenie methemoglobiny znacznie zwiększyło się, jeżeli początkowo jest małe, to jednak dla pewności zaleca się przeprowadzać pomiar stężenia methemoglobiny raz na dobę lub co dwa dni.

U osób dorosłych przechodzących operację serca, stężenie methemoglobiny należy zmierzyć w ciągu jednej godziny po rozpoczęciu podawania produktu leczniczego VasoKINOX. Jeżeli stężenie frakcji methemoglobiny wzrośnie do poziomu, który potencjalnie wywiera niekorzystny wpływ na dostarczanie tlenu, dawkę produktu leczniczego VasoKINOX należy zmniejszyć oraz rozważyć podawanie reduku ących produktów leczniczych, takich jak błękit metylenowy.

Podczas leczenia:

Ze względu na bezpieczeństwo pacjenta, należy ustawić następujące progi alarmowe: tlenek azotu ? 2 ppm zaleconej dawki, NO : 1 ppm. Jeżeli kiedykolwiek stężenie NO przekracza 1 ppm, należy natychmiast

zmniejszyć dawkę tlenku azotu.

W przypadku respiratorów objętościowych, o nieciągłym przepływie, kontrola spirometryczna może wykryć zwiększenie przepływu produktu leczniczego VasoKINOX, jeżeli stwierdzona zostanie różnica między wdychaną a wydychaną ilością.

Ciśnienie w butli produktu leczniczego VasoKINOX musi być wskazywane, aby umożliwić szybkie zastąpienie pustej butli, tak aby nie przerwać leczenia w nagły sposób. Butle zapasowe powinny znajdować się w pobliżu.

Wartość graniczna narażenia personelu medycznego:

Amerykańskie (NIOSH) i europejskie urzędy zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy, zalecają następujące wartości graniczne narażenia:

- NO: 25 ppm w ciągu 8 godzin

- NO : 2 ppm

Aby spełnione zostały powyższe zalecenia, konieczne jest przeprowadzenie analizy zawartości tlenku azotu oraz dwutlenku azotu w atmosferze.

VasoKINOX - środki ostrożności

Odstawianie

Nie należy przerywać leczenia produktem VasoKINOX w nagły sposób, aby uniknąć ryzyka zwiększenia ciśnienia tętniczego w płucach (PAP) i/lub nawrotu niedotlenienia (zmniejszenie ilości PaO ). Odstawianie stosowanego wziewnie tlenku azotu powinno być stopniowe i przeprowadzane z dużą ostrożnością (patrz sekcja punkt 4.2: Dawkowanie i sposób podawania). W przypadku, gdy pacjent, u którego stosowany jest wziewnie tlenek azotu, musi być przewieziony do innego ośrodka leczenia, należy zapewnić ciągłe wziewne podawanie tlenku azotu podczas podróży.

Szczególne grupy pacjentów

Wziewne leczenie tlenkiem azotu może nasilić niewydolność serca w przypadku przecieku lewo-prawego. Wywołane jest to niepożądanym rozszerzeniem naczyń w płucach, spowodowanym inhalacją tlenku azotu, czego konsekwencją jest dalszy wzrost istniejącej hiperperfuzji płucnej, co potencjalnie wywołuje niewydolność wsteczną i niewydolność rzutu. Zaleca się zatem, aby przed podaniem tlenku azotu przeprowadzić cewnikowanie tętnicy płucnej lub badanie echokardiograficzne hemodynamiki krążenia dużego.

Powstawanie methemoglobiny:

Po inhalacji, końcowe związki tlenku azotu znalezione w krążeniu ogólnoustrojowym, to głównie methemoglobina i azotan. Należy kontrolować stężenie methemoglobiny we krwi u wszystkich pacjentów. Chociaż znaczny wzrost methemoglobiny stanowi rzadkość, jeżeli jego początkowy poziom był niski, należy sprawdzić go przed rozpoczęciem terapii, a następnie w regularny sposób podczas jej trwania. Jeżeli poziom methemoglobiny przekracza 2,5%, należy zmniejszyć dawkę tlenku azotu. Jeżeli przekracza on 5%, konieczne jest przerwanie podawania. Należy wówczas rozważyć podanie reduktora, takiego jak błękit metylenowy.

Powstawanie NO2

NO2 szybko powstaje w mieszaninach gazowych zawierających tlenek azotu i O2, w związku z czym tlenek azotu może spowodować zapalenie i uszkodzenie dróg oddechowych. Należy zmniejszyć dawkę tlenku azotu jeżeli stężenie dwutlenku azotu jest większe niż 0,5 ppm.

Kontrola hemostazy:

Regularne monitorowanie homeostazy i pomiar czasu krwawienia są zalecane podczas podawania produktu leczniczego VasoKINOX przez dłużej niż 24 godziny u pacjentów z zaburzeniami czynności lub liczebności płytek krwi, niskim stężeniem czynnika krzepnięcia oraz u pacjentów otrzymujących leki przeciwzakrzepowe. Badania na zwierzętach wykazały, że stosowany wziewnie tlenek azotu może zakłócać hemostazę i powodować wydłużenie czasu krwawienia. Dane dostępne dla osób dorosłych są sprzeczne i nie pozwalaj ą na formalne wysnucie wniosków.

VasoKINOX - przedawkowanie

Przedawkowanie produktu leczniczego VasoKINOX powoduje wzrost methemoglobiny oraz stężenia NO^ Wysokie stężenie NO może powodować ostre zmiany w płucach i opisywano również przypadki obrzęku płuc po podaniu wysokich stężeń stosowanego wziewnie tlenku azotu.

Działania jakie należy podjąć w razie przypadkowego przedawkowania u pacjenta:

- leczenie objawowe zaburzeń oddechowych,

- w przypadku utrzymującej się methemoglobinemii, pomimo zmniejszenia dawek lub przerwaniu leczenia, można podać dożylnie witaminę C lub błękit metylenowy, lub wykonać transfuzję krwi, zależnie od stanu klinicznego pacjenta.

Działania jakie należy podjąć w razie inhalacji bardzo dużej ilości w wyniku przypadkowego przecieku:

- obserwacja lekarska przez co najmniej 24 godziny

- w przypadku zaburzeń oddechowych, należy zastosować leczenie objawowe

VasoKINOX - przeciwwskazania

? Nadwrażliwość na tlenek azotu

? Niewydolność lewej komory

? Noworodki uzależnione od przecieku prawo-lewego lub z ?przetrwałym" przewodem tętniczym.

VasoKINOX - działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

Nagłe przerwanie podawania wziewnego tlenku azotu może doprowadzić do reakcji z odbicia. Reakcja z odbicia to najczęstsza reakcja niepożądana związana z klinicznym stosowaniem produktu leczniczego VasoKINOX. Reakcj ę z odbicia można zaobserwować zarówno na początku, jak i pod koniec terapii.

Tabelaryczny wykaz działań niepożądanych

Klasyfikacja na podstawie częstotliwości działań niepożądanych jest prawie niemożliwa ze względu na brak badań klinicznych w rzeczonym wskazaniu.

Opublikowane działania niepożądane wymienione są zgodnie z konwencją częstotliwości występowania według MedDRA (bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000), bardzo rzadko (< 1/10 000), nieznana (częstotliwość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)).

Klasyfikacja układów i narządów

Bardzo często

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Trombo-cytopeniaa

-

Methemoglobinemiaa

-

-

-

Zaburzenia

układu

nerwowego

-

-

-

-

-

Ból głowycZawroty głowyc

Zaburzenia serca

         

Bradykardiab(po nagłym przerwaniu terapii)

Zaburzenia naczyniowe

-

Niedociśnieniea,b,d

-

-

-

-

Zaburzenia układu

oddechowego, klatki piersiowej

i śródpiersia

 

Niedodmaa

     

Hipoksjab,d

DusznośćcDyskomfort w klatce piersiowejcSuchość w gardlec

a: Zidentyfikowane w badaniu klinicznym

b: Zidentyfikowane po wprowadzeniu do obrotu

c: Zidentyfikowane po wprowadzeniu do obrotu, zaobserwowane u pracowników służby zdrowia po przypadkowej ekspozycji

d: Dane PMSS (ang. Post Marketing Safety Surveillance), działania związane z gwałtownym odstawieniem produktu leczniczego i/lub uszkodzonym systemem podawania. Opisywano gwałtowne reakcje nawrotowe, takie jak nasilone zwężenie naczyń krwionośnych płuc i hipoksja po nagłym przerwaniu terapii wziewnym tlenkiem azotu, prowadzące do zapaści sercowo-naczyniowej.

Opis wybranych działań niepożądanych

Wziewne leczenie tlenkiem azotu może spowodować zwiększenie stężenia methemoglobiny.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail:ndl@urpl.gov.pl

VasoKINOX - ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Brak danych lub ich ilość jest ograniczona, jeżeli chodzi o stosowanie tlenku azotu u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu na rozrodczość są niewystarczające (patrz punkt 5.3). Produkt leczniczy VasoKINOX nie jest zalecany w okresie ciąży.

Karmienie piersią:

Nie wiadomo czy tlenek azotu/metabolity przenikaj ą do mleka ludzkiego.

Nie badano wydalania produktu leczniczego VasoKINOX wraz z mlekiem u zwierząt.

Nie można wykluczać ryzyka u noworodków/ niemowląt.

Należy podjąć decyzję o przerwaniu karmienia piersią lub o przerwaniu leczenia produktem VasoKINOX po rozważeniu korzyści płynących z karmienia piersią dla dziecka i korzyści leczenia produktem dla kobiety.

Płodność:

Nie przeprowadzono żadnych badań nad wpływem na płodność.

VasoKINOX - prowadzenie pojazdów

Nie dotyczy.

Kategorie preparatu

Ten preparat należy do kategorii:

Komentarze

Wysyłając opinię akceptujesz regulamin zamieszczania opinii w serwisie. Grupa Wirtualna Polska Media SA z siedzibą w Warszawie jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
  Podziel się na Facebooku
  Zapytaj o lek

  za darmo

  • Odpowiedź w 24 godziny
  • Bez żadnych opłat
  • Wykwalifikowani farmaceuci

  farmaceutów jest teraz online

  0/500
  Uzupełnij treść pytania o ewentualne dodatkowe szczegóły i kliknij "Wyślij pytanie".

  Informacje dostępne dzięki www.osoz.pl. Dane o produkcie pobrane zostały z bazy KS-BLOZ i nie mogą być kopiowane, rozpowszechniane ani wykorzystywane bez zgody producenta bazy KS-BLOZ, firmy KAMSOFT S.A.

  Substancja czynna

  Nitrogenii oxidum

  Dostępne opakowania
  VasoKINOX

  VasoKINOX

  gaz medyczny sprężony - 5 l (but.)
  AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL
  VasoKINOX

  VasoKINOX

  gaz medyczny sprężony - 20 l (butla)
  AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL
  VasoKINOX

  VasoKINOX

  gaz medyczny sprężony - 11 l (butla)
  AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL
  Powiązane artykuły
  Ginekologia

  Perinatologia - co to jest i czym się zajmuje? Cele i historia

  Perinatologia - co to jest i czym się zajmuje? Cele i historia

  Perinatologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się profilaktyką oraz leczeniem kobiet w ciąży. Do jej głównych zadań należy wczesne wykrywanie i leczenie chorób płodu, a także niemowlęcia. Co warto wiedzieć? Co to jest perinatologia? Perinatologia,...

  Śmierć łóżeczkowa - przyczyny, objawy, zapobieganie

  Śmierć łóżeczkowa - przyczyny, objawy, zapobieganie

  Śmierć łóżeczkowa - przyczyny, objawy, zapobieganie

  Śmierć łóżeczkowa to zespół nagłej śmierci niemowląt definiowany jako nagła śmierć niemowląt poniżej pierwszego roku życia. Śmierć łóżeczkowa występuje u dzieci ze wszystkich środowisk społeczno-gospodarczych i etnicznych i w każdym kraju na całym świecie....

  Zdrowie

  Dolichocefalia - charakterystyka, przyczyny i leczenie

  Dolichocefalia - charakterystyka, przyczyny i leczenie

  Dolichocefalia, nazywana także długogłowiem, to zaburzenia wrodzone lub nabyte w budowie czaszki, które polega na jej wydłużeniu z jednoczesnym spłaszczeniem po bokach. Co warto o niej wiedzieć? Co to jest dolichocefalia? Dolichocefalia, inaczej...

  Śmierć łóżeczkowa - przyczyny, objawy, zapobieganie

  Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej

  Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej

  Zespół nagłej śmierci łóżeczkowej (SIDS - ang. sudden infant death syndrome) to śmierć nieoczekiwana i nieprzewidywalna u dziecka, które do tej pory było całkowicie zdrowe. Ten nagły zgon dzieci nadal budzi wiele kontrowersji, jego przyczyny nie są znane....

  Newsy

  Wzruszające zdjęcia lekarzy, które obiegły cały świat

  Wzruszające zdjęcia lekarzy, które obiegły cały świat

  Zdjęcia, którym się nie zapomina Za każdym zdjęciem stoi historia, którą ma do opowiedzenia fotograf. Niektóre fotografie potrafią poruszyć i sprawić, że na świat patrzymy z większą nadzieją niż zwykle. Lekarze są ludźmi, na których spoczywa ogromna...

  Pierwsze dni po porodzie

  Pierwsze dni po porodzie

  Kolejne dni po porodzie nie są łatwe dla kobiety, szczególnie jeśli był to jej pierwszy poród i brak jej doświadczenia w pielęgnacji noworodka. Po porodzie młoda mama musi sobie radzić z bólem, zmęczeniem i dolegliwościami poporodowymi, a do tego dochodzi...

  Noworodek - cztery pierwsze tygodnie życia

  Serduszko, które zatrzymało się już 5 razy

  Serduszko, które zatrzymało się już 5 razy

  Dziecko nie chce żyć, skoro serce zatrzymało się tyle razy - najgorsze, najokropniejsze zdanie, które usłyszeli rodzice i nieświadomy jeszcze niczego Krystianek. Było to już po pierwszej operacji, jednej nocy serduszko Krystianka nie dawało już rady...